IPPP3/4512-403/16-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dostawy towarów na terytorium kraju oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2016 r. (data wpływu 2 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów na terytorium kraju oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów na terytorium kraju oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

D. A/S, z siedzibą w Danii, należy do grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”), zajmującej się produkcją i sprzedażą okien, drzwi oraz innych elementów konstrukcyjno-budowlanych. Spółka dostarcza swoje produkty (tj. przede wszystkim okna i drzwi) do innych pomiotów, spółek z siedzibą w innych niż Polska krajach UE (dalej: „Pośrednicy”). Pośrednicy z kolei sprzedają dalej te produkty do końcowych odbiorców (dalej: „Końcowi Nabywcy”). Końcowi Nabywcy zajmują się realizacją dużych inwestycji takich jak: budowa szpitali, centrów handlowych, remonty kamienic położonych w centrach dużych miast. Produkty są transportowane bezpośrednio od Spółki do Końcowych Nabywców. Mając na uwadze powyższy schemat dostawy (zgodnie z którym Spółka sprzedaje produkty do Pośredników, którzy odprzedają je dalej do Końcowych Nabywców, jednak wysyłka produktów następuje bezpośrednio od Spółki do Końcowych Nabywców) – Spółka jest zobowiązana do zarządzania dostawami produktów w odpowiedni sposób tj. zgodnie z wymaganiami dotyczącymi terminów dostaw ustalonymi przez Końcowych Nabywców.

Ze względu na specyfikę projektów realizowanych przez Końcowych Nabywców produktów Spółki, jednym z istotnych elementów zarządzania dostawami (poza typowym dla wszystkich firm zarządzaniem transportem towarów w sposób minimalizujący koszty logistyki) jest również planowanie terminowości dostaw. Często Końcowi Nabywcy wymagają dostarczenia towarów w ściśle określonym przedziale czasowym (związane jest to na przykład z tym, że realizując swoje projekty Końcowi Nabywcy są zmuszeni do zablokowania ruchu na ulicach położonych w obrębie miejsca budowy, konieczne jest np. wynajęcie dźwigu, czy innych maszyn niezbędnych do rozładowania i instalacji przez nich okien, czy drzwi).

Obecnie Spółka planuje nabywać towary (tj. okna, drzwi) od polskiego dostawcy – spółki z Grupy, której jest ona jedynym udziałowcem (dalej: „Polski dostawca”). Docelowo planowane jest rozwiązanie, w którym Spółka będzie jedynym nabywcą produkowanych przez Polskiego dostawcę towarów.

Polski dostawca może również świadczyć na rzecz Spółki usługi w zakresie estymacji kosztów zleceń (usługi te polegają na opracowywaniu wycen dla produktów zamawianych przez Pośredników), a także usługi wsparcia informatycznego (usługi IT) oraz w zakresie prac badawczo-rozwojowych (usług RD).

Jednocześnie Spółka planuje wynająć magazyn w Polsce.

Na obecnym etapie nie podjęto jeszcze decyzji, czy umowa najmu magazynu zostanie zawarta na czas określony czy też nieokreślony. Spółka dopuszcza oba rozwiązania. Jednocześnie, jeżeli ostatecznie zawarta zostałaby umowa na czas nieokreślony, będzie ona zawierała postanowienie o możliwości ich wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Nie zdecydowano jeszcze również, czy Spółka wynajmie magazyn od Polskiego dostawcy (może to być odrębny budynek lub wydzielona część budynku wynajmowana przez Polskiego dostawcę od podmiotu trzeciego i następnie oddawana w podnajem Spółce), czy też magazyn zostanie wynajęty przez Spółkę bezpośrednio od podmiotu trzeciego.

Planowane rozwiązanie umożliwi efektywne zarządzanie dostawami w tym między innymi zoptymalizowanie przez Spółkę procesu wysyłek jak i również kosztów transportu. Jak Spółka zauważyła powyżej, jej produkty sprzedawane są do Pośredników, którzy odprzedają je do Końcowych Nabywców. Końcowi Nabywcy mogą posiadać siedzibę zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza UE. Co istotne, produkty są wysyłane bezpośrednio od Spółki do Końcowych Nabywców.

Planowany schemat pozwoli na:

 1. synchronizację dostaw – jak wspomniano – Pośrednicy, ze względu na wymagania dostaw określane przez Końcowych Nabywców, często określają bardzo dokładny czas dostawy (co wynika ze specyfiki Produktów sprzedawanych przez Spółkę, które stanowią element większych konstrukcji budowlanych – Końcowi Nabywcy oczekują dostarczenia towarów w określonym momencie ze względu na trwające prace budowlane); w związku z tym, Pośrednicy muszą być w stanie tak zarządzać procesem dostawy, aby zamówienie zostało dostarczone w dokładnie umówionym terminie;
 2. zapewnienie Pośrednikom (oraz w konsekwencji Końcowym Nabywcom – klientom Pośredników) możliwości przechowania towarów w przypadku zmiany planowanego terminu dostawy związanej np. z opóźnieniami na budowie;
 3. zapewnienie odpowiedniego przygotowania towarów do wysyłki – w przypadku dużych projektów budowlanych Pośrednicy (ze względu na wymagania dostaw określane przez Końcowych Nabywców), poza dostawą towarów w określonym terminie, często oczekują również dostarczenia ich zapakowanych w określonej, zgodnej z harmonogramem prac instalacyjnych, kolejności.

Do magazynu wynajmowanego przez Spółkę dostarczane będą:

 1. towary wyprodukowane przez Polskiego dostawcę (tj. okna, drzwi) - towary te, przed dostarczeniem ich do magazynu Spółki, będą grupowane przez Polskiego dostawcę odpowiednio do zamówień składanych przez Pośredników.

Spółka zauważa, że w obecnej chwili nie została jeszcze podjęta decyzja, na jaki okres podpisana zostanie umowa z Polskim Dostawcą dotycząca sprzedaży towarów – rozważane są obydwie możliwości tj. zarówno umowa na czas określony jak i na czas nieokreślony. W sytuacji gdyby zdecydowano się na zawarcie umowy na czas nieokreślony, umowa zawierać będzie postanowienia o możliwości jej rozwiązania, z zachowaniem przewidzianego okresu wypowiedzenia.

 1. towary zamawiane od innych dostawców takie jak: zestawy naprawcze, instrukcje obsługi, klamki, części zamienne, czy inne towary nieprodukowane przez Polskiego dostawcę (np. aluminium oraz drzwi nieprodukowane przez Polskiego dostawcę). Towary te mogą być dostarczane zarówno przez polskich dostawców, jak i dostawców zagranicznych.

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości do magazynu przemieszczane będą również towary z magazynów Spółki położonych w innych krajach Unii Europejskiej.

Obsługą towarów znajdujących się w magazynie zajmował się będzie podwykonawca Spółki.

Nie została podjęta jeszcze decyzja, czy umowa dotycząca obsługi towarów w magazynie zostanie zawarta na czas określony czy też nieokreślony. Jeśli ostatecznie zawarta zostałyby umowa czas nieokreślony, będzie one zawierała postanowienie o możliwości jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Na tym etapie nie zdecydowano również jeszcze, kto (jaki podmiot) będzie świadczył te usługi na rzecz Spółki. Spółka nie wyklucza jednak, że podmiotem tym może być Polski dostawca.

Obsługa towarów w magazynie Spółki obejmowała będzie w szczególności:

 • przyjmowanie towarów na magazyn;
 • prowadzenie ewidencji towarów,
 • kompletowanie zamówień (do okien, czy drzwi w zależności od zamówienia dołączane mogą być np. zestawy naprawcze, klamki, części zamienne, instrukcje obsługi),
 • przygotowanie towarów do wysyłki, obejmujące w razie konieczności również przepakowywanie towarów, w tym, jeśli będzie taka konieczność również zapakowanie towarów według indywidualnego zapotrzebowania klienta (np. na palety o niestandardowej szerokości, ułożone w ramach przesyłki w określonej kolejności itp.);
 • wydawanie towarów z magazynu.

Spółka nie zdecydowała jeszcze w obecnej chwili, czy:

 1. zawrze z jednym podmiotem, jedną umowę dotyczącą kompleksowej usługi logistycznej, obejmującą wynajem magazynu/powierzchni magazynowej oraz w/w czynności polegające na obsłudze towarów.

W przypadku wykorzystania takiego schematu, umowa dotycząca usług logistycznych nie będzie zawierała postanowień wskazujących na prawo Spółki do używania konkretnej powierzchni magazynowej, w tym prawo do: zarządzania tą powierzchnią oraz decydowania o sposobie i miejscu składowania towarów w magazynie/wynajętej powierzchni magazynowej.

 1. zawrze osobne umowy (z jednym lub dwoma podmiotami) dotyczące odpowiednio: wynajmu magazynu/powierzchni magazynowej oraz obsługi towarów w magazynie (polegającej na wykonywaniu w/w czynności obsługi logistycznej towarów).

W takim przypadku, Spółka na podstawie umowy najmu posiadałaby prawo do używania określonej w umowie powierzchni magazynowej, w tym prawo do: zarządzania powierzchnią, wstępu do magazynu/części magazynowej, w której będą magazynowane towary oraz decydowania o sposobie i miejscu składowania towarów w magazynie/wynajętej powierzchni magazynowej.

Spółka zauważa następnie, że co do zasady towary po ich nabyciu od Polskiego dostawcy, będą znajdować się w magazynie do momentu ich wysyłki do Końcowych Nabywców. Czas pozostawania towarów w magazynie może być różny i kształtować się może od kilku dni do kilku miesięcy. Czas ten będzie uzależniony od wymagań związanych z terminem dostawy do Końcowego Nabywcy.

Towary Spółki dostarczane będą do klientów posiadających siedzibę poza Polską (w UE oraz poza UE) lub do magazynów Spółki zlokalizowanych w innych państwach Unii Europejskiej.

W zakresie warunków dostaw towarów między Polskim dostawcą a Spółką, strony planują posłużenie się formułą Ex Works, na bazie Incoterms 2010, tj. własność towarów oraz ryzyko ich utraty zostanie przeniesione na Spółkę z chwilą odbioru towarów przez przewoźnika działającego na jej zlecenie.

Możliwe są dwa rozwiązania w zakresie organizacji transportu:

 1. Spółka we własnym imieniu zawrze umowy ze spedytorem/przewoźnikiem, który będzie obciążał Spółkę kosztami wykonanej usługi transportowej
 2. Polski dostawca we własnym imieniu zawrze umowy ze spedytorem/przewoźnikiem, który będzie obciążał Polskiego dostawcę kosztami wykonanej usługi transportowej; następnie Polski dostawca dokonana refakturowania kosztów usługi transportowej na Spółkę.

Jednocześnie zarówno w przypadku a) oraz b), Polski dostawca będzie na zlecenie Spółki zajmował się techniczną stroną organizacji transportu (np. kontakt z przewoźnikiem, przygotowanie towarów do wysyłki itp.). Polski dostawca będzie obciążał Spółkę z tytułu wykonania tej usługi.

Ze względu na planowane transakcje Spółka została zarejestrowana jako podatnik VAT czynny w Polsce. W związku z tym, Polski dostawca świadczy na rzecz Spółki usługi VAT compliance obejmujące przygotowanie rejestrów i deklaracji VAT.

Spółka zauważa, że na obecnym etapie, nie przewiduje nabywania od Polskiego dostawcy innych usług, niż te opisane powyżej we wniosku. Spółka nie może jednak wykluczyć możliwości rozszerzenia zakresu nabywanych usług od Polskiego dostawcy w przyszłości.

Spółka nie zamierza otwierać w Polsce biura handlowego, zatrudniać pracowników, oddelegowywać swoich pracowników do wykonywania zadań w Polsce lub w jakikolwiek inny sposób przenosić do Polski swojej działalności. Wszelkie kluczowe decyzje odnośnie działalności w Polsce, będą podejmowane w siedzibie Spółki, która znajduje się w Danii. W szczególności, w siedzibie Spółki: zawierane będą umowy dotyczące sprzedaży towarów, składane będą zamówienia na dostawy towarów itp. Umowy sprzedaży będą negocjowane oraz zawierane przez pracowników Spółki w Danii.

Umowy dotyczące zakupów towarów przez Spółkę będą również zawierane w Danii (w siedzibie Spółki). Ostateczne decyzje dotyczące zakupów Spółki w Polsce będą podejmowane w Danii – jednocześnie jednak, możliwe jest, że w przypadku umów zawieranych z lokalnymi (polskimi) dostawcami, Polski dostawca będzie wspierać Spółkę w trakcie negocjacji tych kontraktów. W przypadku takiego wsparcia Polskiemu dostawcy przysługiwałoby należne od Spółki wynagrodzenie z tego tytułu.

Spółka nie wyznaczy w Polsce jakichkolwiek osób do obsługi jej działalności handlowej, które związane byłyby ze Spółką stosunkiem zależności (np. umową o pracę, umową zlecenia itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie z którym, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, dostawy towarów realizowane przez Polskiego dostawcę na rzecz Spółki, będą zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowane VAT w Polsce, stanowiąc dostawy krajowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i w konsekwencji Polski dostawca powinien opodatkować swoje dostawy 23% VAT, a Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów od Polskiego dostawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie z którym, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w przypadku, gdy towary nie będą wysyłane z terytorium innego państwa niż Polska, również transakcje z pozostałymi dostawcami (innymi niż Polski dostawca) posiadającymi siedzibę na terytorium Polski (towary takie jak np.: klamki, zestawy naprawcze, aluminium oraz drzwi nieprodukowane przez Polskiego dostawcę), będą zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowane VAT w Polsce, stanowiąc dostawy krajowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji dostawcy Spółki powinni opodatkować swoje dostawy 23% VAT, a Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów od polskich dostawców na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, dostawy towarów realizowane przez Polskiego dostawcę na rzecz Spółki, będą zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowane VAT w Polsce, stanowiąc dostawy krajowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z czym:

 1. Polski dostawca powinien opodatkować swoje dostawy 23% VAT, a
 2. Spółce na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów od Polskiego dostawcy.

Ad 2

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w przypadku, gdy towary nie będą wysyłane z terytorium innego państwa niż Polska również transakcje z pozostałymi dostawcami (innymi niż Polski dostawca) posiadającymi siedzibę na terytorium Polski (towary takie jak np.: klamki, zestawy naprawcze, aluminium oraz drzwi nieprodukowane przez Polskiego dostawcę), będą zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowane VAT w Polsce, stanowiąc dostawy krajowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z czym:

 1. dostawcy zobowiązani będą opodatkować swoje dostawy 23% VAT, a
 2. Spółce na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu.

Ad. 1 Dostawy towarów realizowane przez Polskiego dostawcę na rzecz Spółki

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z kolei z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem dostawy towarów, w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych – jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym wyprodukowane przez Polskiego dostawcę towary będą dostarczane (transportowane) do wynajmowanego przez Spółkę magazynu. Z chwilą odbioru towarów przez przewoźnika przeniesione zostanie na nią prawo do rozporządzania towarami jak właściciel oraz wszelkie ryzyka związane z ich utratą lub uszkodzeniem.

Z uwagi na fakt, że dostawa nastąpi w ramach przemieszczenia towarów pomiędzy Polskim dostawcą, a magazynem w Polsce, miejscem dostawy towarów, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – będzie terytorium Polski. Stąd należy uznać, iż dostawa towarów nabywanych od Polskiego dostawcy stanowić będzie dostawę krajową w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, Polski dostawca zobowiązany będzie opodatkować analizowane transakcje 23% VAT.

Jednocześnie, Spółce przysługiwało będzie prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia występuje z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o VAT (w szczególności przewidzianych w art. 88 ustawy o VAT).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, nabyte od Polskiego dostawy towary będą dostarczane klientom z państw UE lub poza UE, bądź do magazynów Spółki zlokalizowanych w innych państwach Unii Europejskiej. Spółka wykorzysta więc towary zakupione od Polskiego dostawcy do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, ewentualnie eksport towarów). Będzie więc istniał bezpośredni związek pomiędzy nabytymi towarami, a czynnościami opodatkowanymi VAT.

Jednocześnie, nie wystąpią po stronie Spółki jakiekolwiek inne ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego na podstawie szczególnych przepisów ustawy o VAT (w szczególności przewidziane w art. 88 ustawy o VAT) – wszystkie przesłanki prawa do odliczenia VAT zostaną więc spełnione.

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów od Polskiego dostawcy.

Ad 2 Dostawy towarów od pozostałych podmiotów posiadających siedzibę na terytorium Polski

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

W świetle powyższej regulacji, również dostawy od pozostałych polskich dostawców, w przypadku, gdy towary (np. klamki, zestawy naprawcze) w momencie rozpoczęcia ich transportu do magazynu znajdować się będą na terytorium Polski (towary dostarczane na terytorium Polski), opodatkowane będą VAT w Polsce, stanowiąc dostawy krajowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z tym dostawcy zobowiązani będą naliczyć 23% VAT z tytułu dostaw towarów na rzecz Spółki.

Również w tym przypadku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Spółka upoważniona będzie do odliczenia VAT z faktur zakupu – argumenty przedstawione w punkcie ‘Ad 1’ znajdą zastosowanie również dla objętych przedmiotowym zapytaniem dostaw realizowanych przez pozostałych polskich dostawców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów – z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego – zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy. W konsekwencji, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla kontrahentów Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.