IPPP3/4512-245/16-3/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Z uwagi na fakt, że w załączniku nr 10 do ustawy pod poz. 21 wymienione zostały „Wyroby mleczarskie (...)” sklasyfikowane w PKWiU ex 10.5, które podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, a sprzedawane przez Wnioskodawcę produkty, tj. koktajl mleczny, shake, lody oraz bita śmietana mieszczą się w ww. grupowaniu należy stwierdzić, że w odniesieniu do dostawy ww. produktów zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do tej ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla towarów wymienionych w załączniku numer 10 do ustawy o VAT, tj. koktajlu mlecznego, shake, lodów oraz bitej śmietany - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży towarów wymienionych w załączniku numer 10 do ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży soków, koktajli, shake, smoothies, świeżych obranych i pokrojonych owoców, gorącej czekolady, lodów w wafelku oraz rurek z bitą śmietaną. Sprzedawane towary są produkowane na miejscu, w lokalu Wnioskodawcy.

W zależności od towaru mają różny skład: sok ze świeżych owoców - PKWiU 11.07.19.0, koktajl mleczny, shake (lody gałkowe, mleko, syrop smakowy) - PKWiU 10.51.56.0, smoothie (syrop smakowy, lód kruszony, owoce) - PKWiU 11.07.19.0, gorąca czekolada (mleko 85%, baza czekoladowa 15%) - PKWiU 11.07.19.0, lody - PKWiU 10.52.10.0.

Klienci mają również możliwość zamówienia dodatku do wskazanych produktów w postaci bitej śmietany (śmietana, cukier puder) - PKWiU 10.51.51.0. lub orzechów - PKWiU 10.82.24.0. Wówczas dodatki nabijane są na kasę fiskalną jako odrębne pozycje.

Wnioskodawca sprzedaje swoim klientom ww. produkty na tzw. wyspach. Są to przygotowane w galeriach handlowych punkty sprzedaży, wyposażone w miejsce do przygotowania produktów, w pobliżu których znajdują się także miejsca siedzące, z ustawionym jednym lub dwoma stolikami. Produkty podawane są w jednorazowych opakowaniach, zawsze w wersji „na wynos”. W ramach działalności nie jest świadczona obsługa kelnerska czy jej podobna. Klient kupuje produkty przy ladzie i odchodzi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca przy sprzedaży towarów, które zostały wymienione w załączniku numer 10 do ustawy o VAT, o których mowa w stanie faktycznym, ma prawo do zastosowania 5% stawki podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. A w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług ustawa o VAT rozumie każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku VAT wynosi obecnie 23%.

Jednakże, od powyższej reguły ustawodawca przewidział pewne wyjątki zarówno w treści samej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej.

Przykładowo, opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Ustawodawca przewidział również możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5%. Przykładowo, zgodnie z treścią art. 41 ust. 2a ww. ustawy, stawką tą objęto towary wymienione w załączniku nr 10 do ustawy o VAT.

W załączniku nr 10 do ustawy o VAT, będącego wykazem towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, wskazano między innymi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 10.5 oraz ex 11.07.19.0.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu.

Wnioskodawca, towary które sprzedaje sklasyfikował jako: sok ze świeżych owoców - PKWiU 11.07.19.0; koktajl mleczny, shake - PKWiU 10.51.56.0; smoothie - PKWiU 11.07.19.0, gorąca czekolada - PKWiU 11.07.19.0; lody PKWiU 10.52.10.0. bita śmietana - PKWiU 10.51.51.0. Tym samym, towary te mieszczą się w kategorii towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w sprawie Faaborg-Gelting Linien A/S przeciwko Finanzamt Flensburg (C-231/94), TSUE wskazał, że dostawa gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia jest rezultatem szeregu usług, przy czym do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi (szatnia itp.), umeblowanie i zastawa stołowa, jak również personel restauracji. W ocenie ETS wszystkie te elementy, wraz z dostarczeniem posiłków i napojów, należy - w świetle wspólnotowych, zharmonizowanych regulacji VAT - klasyfikować jako świadczenie usług. Zdaniem ETS transakcje w restauracjach charakteryzuje cały zespół cech i czynności, przy czym dostawa posiłku jest jedynie częścią usługi, choć stanowi w nich dominujący element. W związku z tym, Trybunał również w tym wyroku podkreślił, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z transakcją składającą się z wielu elementów, należy w pierwszej kolejności uwzględnić wszelkie okoliczności przeprowadzenia danej transakcji.

W punkcie 63 wyroku w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 z dnia 10 marca 2011 r. ETS wskazał, że przy sprzedaży towaru zawsze towarzyszy minimalny zakres świadczonych usług, takich jak umieszczenie towaru na półkach sklepowych, czy wystawienie rachunku, w związku z czym tylko usługi odrębne od usług nierozerwalnie związanych ze sprzedażą towarów można brać pod uwagę w celu określenia udziału świadczenia usług w świadczeniu złożonym, obejmującym również dostawę towarów (wyrok z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C-491/03 Hermann, Zb. Orz. s. 1 2025, pkt 22).

W pkt 14 ww. wyroku w sprawie Faaborg Gelting Linien Trybunał orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi. Świadczenie takie należy zatem uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach (punkt 64 powołanego wyroku).

Podsumowując, TSUE orzekł m.in.: „że art. 5 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 92/111/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r. „należy interpretować w ten sposób, że sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych, lub we foyer kin stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 tej dyrektywy, jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług poprzedzające dostawę artykułów żywnościowych i towarzyszące jej nie mają charakteru przeważającego”. Trybunał w wyroku dał ogólne wskazówki co do klasyfikacji tego typu usług. Wyjaśnił, że sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych, lub we foyer kin jest dostawą towarów, jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług poprzedzające dostawę artykułów żywnościowych i towarzyszące jej nie mają charakteru przeważającego. Trybunał wyjaśnił też, że przy dostawie towarów, pojęcie „środki spożywcze” zawarte w kategorii 1 w załączniku H do szóstej dyrektywy (wykaz towarów i usług, które mogą być opodatkowane obniżonymi stawkami) obejmuje również dania i posiłki gotowane, pieczone, smażone lub w inny sposób przygotowane do spożycia na miejscu.

Ze względu na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy dostawa towarów jaką jest sprzedaż soków, koktajli mlecznych, shaków czy lodów tradycyjnych, powinna być opodatkowana stawką VAT 5%, o ile jest to sprzedaż towarów „na wynos”, gdzie sprzedaż towarów jest głównym elementem dostawy. Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji gdy świadczenie usługi jest marginalne nie można mówić o usłudze gastronomicznej. Wskazuje na to również brak lokalu, gdzie konsument mógłby skonsumować zakupiony towar, brak jest także obsługi kelnerskiej, która podawałaby towar i wykonywałaby dodatkowe usługi na rzecz klienta.

Tym samym zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż towarów wymienionych w załączniku numer 10 do ustawy VAT przedstawiona w przedmiotowym stanie faktycznym będzie opodatkowana stawką 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie stawki podatku dla koktajlu mlecznego i shakea (PKWiU 10.51.56.0), lodów (PKWiU 10.52.10.0) oraz bitej śmietany (PKWiU 10.51.51.0) jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary - według art. 2 pkt 6 ww. ustawy - należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).

Według art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod pozycją 21 powołanego powyżej załącznika nr 10 do ustawy, który stanowi „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, wymienione zostały sklasyfikowane w PKWiU ex 10.5 „Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)”.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży soków, koktajli, shake, smoothies, świeżych obranych i pokrojonych owoców, gorącej czekolady, lodów w wafelku oraz rurek z bitą śmietaną. W zależności od towaru mają różny skład: koktajl mleczny, shake (lody gałkowe, mleko, syrop smakowy) - PKWiU 10.51.56.0; lody - PKWiU 10.52.10.0. Klienci mają również możliwość zamówienia dodatku do wskazanych produktów w postaci bitej śmietany (śmietana, cukier puder) - PKWiU 10.51.51.0. lub orzechów - PKWiU 10.82.24.0. Sprzedawane towary są produkowane na miejscu, w lokalu Wnioskodawcy. Wnioskodawca sprzedaje klientom ww. produkty na tzw. wyspach, tj. w przygotowanych w galeriach handlowych punktach sprzedaży, wyposażonych w miejsce do przygotowania produktów, w pobliżu których znajdują się także miejsca siedzące, z ustawionym jednym lub dwoma stolikami. Produkty podawane są w jednorazowych opakowaniach, zawsze w wersji „na wynos”. W ramach działalności nie jest świadczona obsługa kelnerska czy jej podobna. Klient kupuje produkty przy ladzie i odchodzi.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przy sprzedaży towarów, które zostały wymienione w załączniku numer 10 do ustawy o VAT, o których mowa w stanie faktycznym, ma prawo do zastosowania 5% stawki podatku od towarów i usług.

Rozstrzygając w kwestii prawidłowej stawki podatku VAT w odniesieniu do sprzedaży ww. towarów należy ustalić, czy w analizowanej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług restauracyjnych i gastronomicznych czy też z dostawą towarów.

W związku z tym, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji ww. usług, należy odwołać się w tym względzie do prawa Unii Europejskiej. Zagadnienie dotyczące usług związanych z wyżywieniem uregulowane zostało w Rozporządzeniu wykonawczym Rady UE Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77/1 z późn. zm.). Przy czym podkreślić należy, że przepisy Rozporządzenia wykonawczego stanowią w Polsce prawo bezpośrednio obowiązujące, które wiąże zarówno jednostki, jak i organy państwowe.

Stosownie do art. 6 ust. 1 Rozporządzenia usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się natomiast dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających (ust. 2 ww. artykułu).

W oparciu o powyższe regulacje, a także uwzględniając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, na które powołuje się również Wnioskodawca, w szczególności wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, 501/09 i C-502/09 oraz wyrok z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie Faaborg-Gelting Linien C-231/94 wskazać należy, że działalność restauracyjną zawsze charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności czy napojów jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi. Z żywnością na wynos (dostawą towarów) mamy natomiast do czynienia, jeżeli poza dostawą artykułów żywnościowych transakcji nie towarzyszą usługi mające na celu organizację konsumpcji na miejscu w odpowiednim otoczeniu.

Mając powyższe na uwadze, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że sprzedaż „na wynos” koktajli mlecznych, shaków, lodów oraz bitej śmietany, prowadzona w okolicznościach przedstawionych w niniejszym wniosku, stanowi dostawę towarów. W analizowanej sprawie nie występują bowiem elementy charakterystyczne dla typowej usługi gastronomicznej (restauracyjnej). Sprzedaż prowadzona przez Wnioskodawcę nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach. W szczególności Wnioskodawca nie dysponuje lokalem, w którym klient mógłby skonsumować zakupiony produkt. W punkcie sprzedaży Wnioskodawcy nie ma obsługi kelnerskiej, która podawałaby towar i wykonywałaby dodatkowe usługi na rzecz klienta. Ponadto produkty podawane są w jednorazowych opakowaniach, tylko w wersji „na wynos”. Działalność Wnioskodawcy sprowadza się więc do przygotowania produktu i wydania go klientowi. Tym samym należy uznać, że w omawianej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dostawy ww. towarów obniżoną stawką podatku VAT należy wskazać, że zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). W myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Wnioskodawca, wskazał, że sprzedawane towary sklasyfikował jako: koktajl mleczny, shake - PKWiU 10.51.56.0, lody - PKWiU 10.52.10.0. oraz bita śmietana - PKWiU 10.51.51.0.

Mając na uwadze ww. przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że w załączniku nr 10 do ustawy pod poz. 21 wymienione zostały „Wyroby mleczarskie (...)” sklasyfikowane w PKWiU ex 10.5, które podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, a sprzedawane przez Wnioskodawcę produkty, tj. koktajl mleczny, shake, lody oraz bita śmietana mieszczą się w ww. grupowaniu należy stwierdzić, że w odniesieniu do dostawy ww. produktów zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż towarów wymienionych w załączniku numer 10 do ustawy VAT, tj. koktajlu mlecznego, shakea (PKWiU 10.51.56.0), lodów (PKWiU 10.52.10.0) oraz bitej śmietany (PKWiU 10.51.51.0) będzie opodatkowana stawką 5% należy uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę sprzedawanych towarów do odpowiedniego grupowania PKWiU, ponieważ Organ podatkowy nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności klasyfikacji. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi (...) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zatem interpretację wydano na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji PKWiU.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów wymienionych w Załączniku nr 10 do ustawy o VAT, tj. koktajlu mlecznego oraz shakea zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 10.51.56.0, lodów zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 10.52.10.0 oraz bitej śmietany zaklasyfikowanej do grupowania PKWiU 10.51.51.0. Natomiast w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów wymienionych w Załączniku nr 10 do ustawy o VAT, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 11.07.19.0, tj. soku ze świeżych owoców, smoothie oraz gorącej czekolady zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy, tj. opodatkowania sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 10 ustawy, tj. koktajlu mlecznego, shakea, lodów oraz bitej śmietany. Inne kwestie przedstawione w opisywanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia przyszłego, nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności stawki podatku VAT dla dostawy pozostałych towarów wymienionych w stanie faktycznym, tj. świeżych obranych i pokrojonych owoców, orzechów i rurek z kremem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.