IPPP3/4512-238/16-2/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy sprzętu wojskowego na rzecz organizacji miedzynarodowej.
IPPP3/4512-238/16-2/RDinterpretacja indywidualna
 1. broń i amunicja
 2. dostawa towarów
 3. jednostka
 4. organizacje międzynarodowe
 5. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 24 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy elementów uzbrojenia armii w postaci wielofunkcyjnych dalekiego zasięgu lornetek na podczerwień oraz przenośnych wideomonitorów wraz z oprzyrządowaniem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy elementów uzbrojenia armii w postaci wielofunkcyjnych dalekiego zasięgu lornetek na podczerwień oraz przenośnych wideomonitorów wraz z oprzyrządowaniem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. przyjęła zamówienie na dostawę towarów stanowiących elementy uzbrojenia armii: wielofunkcyjne dalekiego zasięgu lornetki na podczerwień, przenośne wideomonitory wraz z oprzyrządowaniem. Przedmiotowa dostawa ma być technicznie zrealizowana na terytorium Polski - przyjmująca zaopatrzenie Jednostka Wojskowa, natomiast zamawiającym jest NSPA-NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY (Agencja Support i Zamówień NATO) z siedzibą w Luxemburgu. Dostawa wymienionych towarów, stanowiących rodzaj uzbrojenia, zostanie dokonana na rzecz wymienionej organizacji międzynarodowej i na rzecz tej organizacji zostanie wystawiona faktura dokumentująca dostawę.

Powołany podmiot, będący zamawiającym uzbrojenie, określany dalej jako NSPA jest jedną z agencji powołanych przez NATO, jako organ wykonawczy Organizacji Wsparcia i Zaopatrzenia NATO. Agencja ta udziela pomocy państwom sojuszniczym w organizowaniu wspólnej logistyki, zamówień i zaopatrzenia w uzbrojenie. NSPA działając w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego jako agencja NATO działa tym samym na rzecz i w imieniu NATO, wobec czego przedmiotowa dostawa będzie dokonana w zakresie realizowanych zadań i funkcji jakie spełnia NSPA w strukturze organizacyjnej NATO oraz w granicach i na warunkach ustalonych dla tej organizacji w umowie międzynarodowej. NSPA, dla nabywanych od składającej niniejszy wniosek Spółki z o.o. PHU I. towarów, przekazał, przed dokonaniem dostawy:

 1. wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011 r., str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazujący świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1- zamówienie powyższe określa ilość, rodzaj i dane techniczne zamawianych towarów oraz ich kody (specyfikacja towarów) i potwierdza, iż NSPA zleca ich dostawę Spółce z o.o. PHU I..

Powołane świadectwo zwolnienia z podatku potwierdza, iż dostawa wymienionych towarów jest dostawą realizowaną na rzecz organizacji międzynarodowej posiadającej siedzibę na terytorium Luksemburga i dla celów służbowych tej organizacji. Ponadto świadectwo zwolnienia zawiera potwierdzenie zamawiającego, że towary będące przedmiotem dostawy spełniają warunki i ograniczenia mające zastosowanie do zwolnienia ich od podatku.

Spółka z o.o. PHU I., jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, w związku z zamierzoną dostawą wystawi na rzecz NSPA fakturę VAT. Zgodnie z zamówieniem i celem dostawy wskazanym w treści faktury nabywcą towarów jest NSPA, która jednocześnie staje się zobowiązana do zapłaty należności z tytułu zakupu przedmiotowych towarów do własnych celów służbowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, w przypadku dostawy przez Spółkę z o.o. PHU I. na rzecz NSPA - NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY powołanych towarów, stanowiących element uzbrojenia, zastosowanie znajdzie obniżona do wysokości 0% stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w par. 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1719 )...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. stanowiącym implementację przepisu art. 151 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej stawka podatku od towarów i usług 0% przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy:

 1. dostawa towarów i świadczenie usług odbywa się na rzecz podmiotów, które posiadają status organizacji międzynarodowej w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub w porozumieniach dotyczących ich siedzib;
 2. nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do własnych celów organizacji międzynarodowej, służących wypełnianiu jej oficjalnych działań.

Mając na uwadze powołaną regulację prawną możliwość zastosowania stawki 0% w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym wymaga rozstrzygnięcia dwóch kwestii. Po pierwsze, czy NSPA-NATO jest podmiotem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, czyli czy można ją uznać za podmiot będący organizacją międzynarodową. NSPA-NATO, jak zostało to podkreślone w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jest organem wykonawczym Organizacji Wsparcia i Zaopatrzenia NATO. Agencja ta udziela pomocy państwom sojuszniczym w organizowaniu wspólnej logistyki, zamówień i zaopatrzeń w uzbrojenie. W kwestii ustalenia czy NSPA-NATO jest organizacją międzynarodową wskazać należy na treść art. 1 porozumienie o statusie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych oraz personelu międzynarodowego z dnia 20 września 1951 r. Z zawartego w tym artykule słowniczka wynika, że „Organizacja” oznacza Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego, składającą się z Rady i jej organów pomocniczych, zaś „organy pomocnicze” oznaczają każdy, organ, komitet albo służbę ustanowione przez Radę. Zatem skoro NSPA-NATO działa w strukturach NATO jako agencja NATO, działa tym samym na rzecz i w imieniu NATO, wobec czego przedmiotowa dostawa towaru będzie realizowana w zakresie zadań i funkcji jakie NSPA-NATO spełnia w strukturze organizacji NATO, a co za tym idzie spełniony jest warunek dokonania dostawy na rzecz podmiotu posiadającego status organizacji międzynarodowej. Po drugie wyjaśnienia wymaga, czy dostawa towarów nastąpi do celów służbowych NSPA-NATO. Należy zauważyć, że celem operacji logistycznych NSPA- NATO jest zarówno dostarczanie tradycyjnego wsparcia w usługach logistycznych dla systemów uzbrojenia, jak i świadczenie usług logistycznych w szerszym kontekście, w tym wsparcie dla NATO i narodów jako integratora logistycznego dla międzynarodowych inicjatyw wspierających bezpośrednio rozmieszczone wojska. Preferencje podatkowe polegające na zastosowaniu obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT przysługują tylko wtedy, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do własnych celów organizacji międzynarodowej, służących wypełnianiu jej oficjalnych działań. NSPA-NATO na rzecz, której Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży będzie wykorzystywała, jak zostało to podkreślone w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, do celów służbowych, jakimi jest zapewnienie wojskom członków NATO zaopatrzenia w elementy uzbrojenia. Zdaniem Wnioskodawcy realizacja przez tę agencję jej zadań i funkcji w ramach struktur NATO powinna być traktowana jako wykonywanie celów służbowych i nie może być upatrywana jako działalność gospodarcza. W odniesieniu do spełnienia warunku wykorzystania towaru przez NSPA dla celów służbowych w wyroku z dnia 16 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2990/13) wskazał, że jeżeli dostawa będzie dokonywana w zakresie realizowanych zadań i funkcji, jakie agencja spełnia w strukturach NATO, to należy uznać że wykorzystanie towaru następuje dla celów służbowych, a co za tym idzie dostawa spełnia przesłanki zastosowania stawki 0% VAT. Wobec przedstawionych w zdarzeniu przyszłym okoliczności Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zamierzona dostawa spełniać będzie wszystkie warunki do zastosowania obniżonej do wartości 0% stawki podatku od towarów i usług, tj.: 1) zamawiająca towary NSPA-NATO posiada status organizacji międzynarodowej; 2) dostawa, zgodnie ze wskazanym niżej świadectwem zwolnienia, ma być dokonywana dla celów służbowych powołanej organizacji realizowanych na terytorium kraju oraz w granicach i na warunkach ustalonych dla tej organizacji funkcjonującej w strukturze NATO; 3) NSPA-NATO złożyła w umowie ze Spółką z o.o. PHU I. zamówienie dotyczące opisanych towarów, zawierające ich specyfikację; 4) NSPA-NATO przedstawiła Wnioskodawcy świadectwo zwolnienia; - faktura z tytułu przedmiotowej dostawy zostanie wystawiona na rzecz NSPA, wskazanej jako nabywca towarów i zobowiązanej do zapłaty należności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca przyjął zamówienie na dostawę towarów stanowiących elementy uzbrojenia armii: wielofunkcyjne dalekiego zasięgu lornetki na podczerwień, przenośne wideomonitory wraz z oprzyrządowaniem. Przedmiotowa dostawa ma być technicznie zrealizowana na terytorium Polski - przyjmująca zaopatrzenie Jednostka Wojskowa natomiast zamawiającym jest NSPA-NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY (Agencja Support i Zamówień NATO) z siedzibą w Luxemburgu. Dostawa wymienionych towarów, stanowiących rodzaj uzbrojenia, zostanie dokonana na rzecz wymienionej organizacji międzynarodowej i na rzecz tej organizacji zostanie wystawiona faktura dokumentująca dostawę.

Powołany podmiot, będący zamawiającym uzbrojenie, określany jako NSPA jest jedną z agencji powołanych przez NATO, jako organ wykonawczy Organizacji Wsparcia i Zaopatrzenia NATO. NSPA dla nabywanych od Wnioskodawcy towarów, przekazał, przed dokonaniem dostawy: wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011 r., str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazujący świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo; zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1- zamówienie powyższe określa ilość, rodzaj i dane techniczne zamawianych towarów oraz ich kody (specyfikacja towarów) i potwierdza, iż NSPA zleca ich dostawę Spółce z o.o. PHU I. Powołane świadectwo zwolnienia z podatku potwierdza, iż dostawa wymienionych towarów jest dostawą realizowaną na rzecz organizacji międzynarodowej posiadającej siedzibę na terytorium Luksemburga i dla celów służbowych tej organizacji. Ponadto świadectwo zwolnienia zawiera potwierdzenie zamawiającego, że towary będące przedmiotem dostawy spełniają warunki i ograniczenia mające zastosowanie do zwolnienia ich od podatku. Wnioskodawca jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, w związku z zamierzoną dostawą wystawi na rzecz NSPA fakturę VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi możliwość zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy towarów stanowiących elementy uzbrojenia armii tj. wielofunkcyjnych lornetek na podczerwień dalekiego zasięgu oraz przenośnych wideomonitorów wraz z oprzyrządowaniem.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3 i art. 129 ust. 1. Jednakże na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

I tak na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U z 2013 poz. 1719 ze zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo:

 1. na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego;
 2. na terytorium państwa trzeciego

- uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib - do celów służbowych tych organizacji.

Stosownie do § 8 ust. 2 tego rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od 21 lutego 2016 r. przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 1. w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1 i 1a

Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

W myśl § 8 ust. 5 rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Przywołany wyżej przepis § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia stanowi implementację przepisu art. 151 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006, str. 1, z późn. zm.), do krajowego porządku prawnego, zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz organizacji międzynarodowych, innych niż organy, o których mowa w lit. aa, uznanych za takie przez organy władzy publicznej przyjmującego państwa członkowskiego, oraz na rzecz członków tych organizacji, w granicach i na warunkach ustalonych w konwencjach międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w porozumieniach dotyczących ich siedzib.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia stawka podatku od towarów i usług 0% przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy:

 1. dostawa towarów i świadczenie usług odbywa się na rzecz podmiotów, które posiadają status organizacji międzynarodowej w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub w porozumieniach dotyczących ich siedzib,
 2. nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do własnych celów organizacji międzynarodowej, służących wypełnianiu jej oficjalnych działań.

W przedmiotowej sprawie należy zatem rozważyć, czy dostawa elementów uzbrojenia armii w postaci wielofunkcyjnych lornetek na podczerwień dalekiego zasięgu oraz przenośnych wideomonitorów wraz z oprzyrządowaniem na rzecz NSPA spełnia przesłanki wskazane w cytowanym rozporządzeniu Ministra Finansów, co pozwoliłoby Wnioskodawcy na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług.

W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, że do organizacji międzynarodowych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia należy zaliczyć Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), ustanowioną przez Traktat Północnoatlantycki podpisany w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 r. NATO składa się z Rady Północnoatlantyckiej i organów pomocniczych. Jednym z takich organów pomocniczych jest Organizacja Wsparcia i Zaopatrzenia NATO (NATO Support and Procurement Organisation - NSPO), która składa się z Rady Nadzorczej (Agency Supervisory Board - ASB) i organu wykonawczego - Agencji Wsparcia i Zaopatrzenia NATO (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). To, że w skład NATO wchodzą organy utworzone do jej prawidłowego funkcjonowania, nie oznacza, że należy je traktować na równi z samą Organizacją.

NSPO i NSPA (organ wykonawczy NSPO) są integralną częścią NATO, niezależną organizacyjnie, administracyjnie i finansowo, lecz nie podmiotowo, ta niezależność nadana jest wyłącznie w granicach określonych przez Traktat. Zatem NSPA nie jest odrębną organizacją międzynarodową.

W tym miejscu podkreślić należy, że stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy dostawa towarów dokonana jest dla celów służbowych organizacji międzynarodowych. Oznacza to, że preferencje podatkowe polegające na zastosowaniu obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT przysługują tylko wtedy, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do własnych celów organizacji międzynarodowej, służących wypełnianiu jej oficjalnych działań. Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% jest możliwe gdy towary lub usługi nabywane są w celu ich wykorzystywania w działaniach stanowiących cel NATO.

Tymczasem, jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, przedmiotowa dostawa towarów stanowiących elementy uzbrojenia armii w postaci wielofunkcyjnych lornetek na podczerwień dalekiego zasięgu oraz przenośnych wideomonitorów wraz z oprzyrządowaniem ma być technicznie zrealizowana na terytorium Polski, ale zamawiającym jest NSPA - i co istotne - dostawa sprzętu wojskowego zostanie dokonana do Jednostki Wojskowej nr 4226. Zatem NSPA nabywa elementy uzbrojenia armii a następnie dostarcza je na potrzeby sił zbrojnych państw członkowskich NATO (w przedmiotowej sprawie – Polski). Sytuacja taka wyklucza możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ponieważ przedmiotowe towary nie będą wykorzystane do celów służbowych przez organizację międzynarodową (czyli w przedmiotowej sytuacji – NATO). Za cel służbowy nie można bowiem uznać dostawy tych towarów do innego podmiotu, tj. Jednostki Wojskowej nr zlokalizowanej w Polsce. Takie działanie Zamawiającego (NSPA) ma charakter działalności handlowej wypełniającej definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Zatem nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa towarów przez NSPA zrealizowana na terytorium Polski do innego podmiotu czyli Jednostki Wojskowej będzie wpisywać się w cel służbowy i obowiązki agencji, gdyż taka działalność jak ustalono powyżej nosi znamiona działalności gospodarczej o której mowa w cyt. art. 15 ust. 2 ustawy. Taki sposób działalności NSPA pod kątem celu służbowego i charakteru w jakim przedmiotowa agencja powinna wypełniać swoje zadania i funkcje wyklucza możliwość zastosowania stawki 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Należy zaznaczyć, iż przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nie zawierają innych szczególnych preferencji podatkowych, polegających na zastosowaniu zwolnienia lub obniżonych stawek podatku w stosunku do dostawy towarów stanowiących elementy uzbrojenia armii dokonanej na rzecz organów pomocniczych NATO (w tym przypadku NSPA). Organom międzynarodowym nie przysługują żadne zwolnienia od dostawy towarów i usług w przypadku gdy prowadzą one działalność gospodarczą. W takim bowiem przypadku uznawane są one za podatnika, jako że decydującym elementem nie jest tutaj status podatnika ale faktycznie wykonywana przez niego działalność.

Reasumując, preferencja podatkowa w postaci stawki VAT w wysokości 0% może zostać przyznana tylko wtedy, gdy towary lub usługi, poza tym, że mają być nabywane w imieniu i na rzecz NATO, mają być też nabywane w celu ich wykorzystania w działaniach stanowiących cel NATO.

Nabycie towarów dokonane przez NSPA w celu przekazania ich na terytorium Polski do Jednostki Wojskowej należy potraktować jako nabycie do celów innych niż cele służbowe NATO i w takich okolicznościach dostawa towarów na rzecz NSPA nie może korzystać ze stawki 0% przewidzianej dla organizacji międzynarodowych.

Zatem dostawa towarów dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz NSPA-NATO będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku, tj. 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania do transakcji dostawy w postaci wielofunkcyjnych dalekiego zasięgu lornetek na podczerwień oraz przenośnych wideomonitorów na rzecz NSPA stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powołanego przez Wnioskodawcę należy wskazać, że kształtowanie się orzecznictwa jest procesem rozłożonym w czasie i co do zasady wymaga większej liczby wyroków poszczególnych składów orzekających. Tym samym, należy stwierdzić, iż powołany jeden wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2014 r. sygn. III SA/WA 2990/13 nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Z orzeczenia powołanego przez Stronę nie należy zatem wyciągać wniosku o ukształtowaniu się określonej linii orzeczniczej w kwestii zastosowania stawki 0% podatku dla dostawy elementów uzbrojenia armii na rzecz NSPA w sytuacji gdy dostawa ma być zrealizowana na terytorium Polski dla Jednostki Wojskowej. Ponadto należy zauważyć, że wyrok na który powołuje się Wnioskodawca jest orzeczeniem nieprawomocnym i Minister Finansów nie zgadzając się z tym wyrokiem wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie natomiast z art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Zatem dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny można będzie mówić o związaniu oceną prawną wskazaną w przedmiotowym orzeczeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.