IPPP3/443-955/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości, stosowania stawki zwolnionej z VAT na dostawę przedmiotowych usług na rzecz Wnioskodawcy.
IPPP3/443-955/14-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. catering
 2. dostawa towarów
 3. najem
 4. sala
 5. stawki podatku
 6. świadczenia
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości stosowania stawki zwolnionej na dostawę dla Wnioskodawcy usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości stosowania stawki zwolnionej na dostawę dla Wnioskodawcy usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wartość projektu wynosi 5.475.450 zł. w tym: finansowanie 4.654.132 zł i współfinansowanie 821.318 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy z zakresu użytkowania SIS II, podniesione też zostaną kwalifikacje zawodowe.

W związku z powyższym Wnioskodawca planuje przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych i warsztatów. W tym celu Wnioskodawca będzie zawierał umowy z wykonawcami na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz konferencyjnych (zabezpieczenie sali i obsługa) niezbędnych do realizacji przedmiotowych szkoleń. Z uwagi na specyfikę i tematykę szkoleń prelegentami będą funkcjonariusze / pracownicy Wnioskodawcy (w ramach obowiązków służbowych), wobec czego wynagrodzenie dla wykonawcy będzie obejmowało usługę noclegową, wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej. Usługa wykonana przez wykonawców nie będzie obejmować przeprowadzenia szkoleń, a tylko zapewnienie uczestnikom noclegów, wyżywienia i sali konferencyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie indywidualnej opinii w zakresie braku możliwości, w aspekcie obowiązujących przepisów, stosowania stawki zwolnionej z VAT na dostawę przedmiotowych usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl artykułu 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dodatkowo na podstawie art. 43 ust. 17a ww. ustawy, przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Wobec powyższego usługi i dostawy towarów kupowane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją szkoleń nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W art. 2 pkt 6 ustawy wskazano, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2).

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Art. 43 ust. 1 ustawy zawiera wykaz towarów i usług, dla których stosuje się zwolnienia przedmiotowe.

Art. 43 ust. 1 pkt 29 stanowi, że zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

Natomiast art. 43 ust. 17a ustawy stanowi, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014”. Wartość projektu wynosi 5.475.450 zł. w tym: finansowanie 4.654.132 zł i współfinansowanie 821.318 zł.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy z zakresu użytkowania SIS II, podniesione też zostaną kwalifikacje zawodowe.

W związku z powyższym Wnioskodawca planuje przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych i warsztatów. W tym celu Wnioskodawca będzie zawierał umowy z wykonawcami na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz konferencyjnych (zabezpieczenie sali i obsługa) niezbędnych do realizacji przedmiotowych szkoleń. Z uwagi na specyfikę i tematykę szkoleń prelegentami będą funkcjonariusze / pracownicy Wnioskodawcy (w ramach obowiązków służbowych), wobec czego wynagrodzenie dla wykonawcy będzie obejmowało usługę noclegową, wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej. Usługa wykonana przez wykonawców nie będzie obejmować przeprowadzenia szkoleń, a tylko zapewnienie uczestnikom noclegów, wyżywienia i sali konferencyjnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą braku możliwości, w aspekcie obowiązujących przepisów, stosowania stawki zwolnionej z VAT na dostawę dla Wnioskodawcy przedmiotowych usług.

Odnosząc się do opisanej sytuacji i obowiązujących w tym zakresie przepisów należy zauważyć, że Wnioskodawca w związku z realizowanym projektem, będzie przeprowadzał we własnym zakresie szkolenia specjalistyczne i warsztaty, których prelegentami będą funkcjonariusze / pracownicy Wnioskodawcy w ramach swoich obowiązków służbowych. Jednakże w celu efektywnego przeprowadzenia szkoleń Wnioskodawca będzie zawierał umowy z kontrahentami na dostawę towarów i dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz konferencyjnych (zabezpieczenie sali i obsługa) niezbędnych do realizacji przedmiotowych szkoleń.

Niewątpliwie w opisanej sytuacji nabycie wymienionych towarów i usług, jest z punktu widzenia Wnioskodawcy, konieczne do realizacji planowanych usług podstawowych (szkoleniowych). Jednakże jak wynika z w/cyt. przepisu art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca usługi szkoleniowe realizuje we własnym zakresie, więc kontrahenci nie będą świadczyć usług podstawowych (szkoleniowych) a ich wynagrodzenie będzie obejmować wyłącznie zapewnienie uczestnikom noclegów, wyżywienia i sali konferencyjnej.

Oznacza to jednoznacznie, że dla nabywanych przez Wnioskodawcę towarów i usług znajdą zastosowanie stawki podatku właściwe dla tych konkretnie nabywanych towarów i usług, a nie stawki podatku od towarów i usług właściwe dla usług szkoleniowych, które nie będą przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę od kontrahentów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że usługi i dostawy towarów nabywane przez Stronę w związku z realizacją szkoleń nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy w związku z art. 43 ust. 17a ustawy o podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Z uwagi na treść art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu „Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)” oraz fakt, że stroną wniosku o udzielenie przedmiotowej interpretacji jest Spółka – należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja wywołuje skutki prawne wyłącznie dla Wnioskodawcy, a nie dla innych podmiotów, które będą dokonywać sprzedaży towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.