IPPP3/443-955/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie braku możliwości, stosowania stawki zwolnionej z VAT na dostawę przedmiotowych usług na rzecz Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości stosowania stawki zwolnionej na dostawę dla Wnioskodawcy usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości stosowania stawki zwolnionej na dostawę dla Wnioskodawcy usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wartość projektu wynosi 5.475.450 zł. w tym: finansowanie 4.654.132 zł i współfinansowanie 821.318 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy z zakresu użytkowania SIS II, podniesione też zostaną kwalifikacje zawodowe.

W związku z powyższym Wnioskodawca planuje przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych i warsztatów. W tym celu Wnioskodawca będzie zawierał umowy z wykonawcami na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz konferencyjnych (zabezpieczenie sali i obsługa) niezbędnych do realizacji przedmiotowych szkoleń. Z uwagi na specyfikę i tematykę szkoleń prelegentami będą funkcjonariusze / pracownicy Wnioskodawcy (w ramach obowiązków służbowych), wobec czego wynagrodzenie dla wykonawcy będzie obejmowało usługę noclegową, wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej. Usługa wykonana przez wykonawców nie będzie obejmować przeprowadzenia szkoleń, a tylko zapewnienie uczestnikom noclegów, wyżywienia i sali konferencyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie indywidualnej opinii w zakresie braku możliwości, w aspekcie obowiązujących przepisów, stosowania stawki zwolnionej z VAT na dostawę przedmiotowych usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl artykułu 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dodatkowo na podstawie art. 43 ust. 17a ww. ustawy, przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Wobec powyższego usługi i dostawy towarów kupowane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją szkoleń nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W art. 2 pkt 6 ustawy wskazano, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2).

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Art. 43 ust. 1 ustawy zawiera wykaz towarów i usług, dla których stosuje się zwolnienia przedmiotowe.

Art. 43 ust. 1 pkt 29 stanowi, że zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

Natomiast art. 43 ust. 17a ustawy stanowi, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014”. Wartość projektu wynosi 5.475.450 zł. w tym: finansowanie 4.654.132 zł i współfinansowanie 821.318 zł.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy z zakresu użytkowania SIS II, podniesione też zostaną kwalifikacje zawodowe.

W związku z powyższym Wnioskodawca planuje przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych i warsztatów. W tym celu Wnioskodawca będzie zawierał umowy z wykonawcami na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz konferencyjnych (zabezpieczenie sali i obsługa) niezbędnych do realizacji przedmiotowych szkoleń. Z uwagi na specyfikę i tematykę szkoleń prelegentami będą funkcjonariusze / pracownicy Wnioskodawcy (w ramach obowiązków służbowych), wobec czego wynagrodzenie dla wykonawcy będzie obejmowało usługę noclegową, wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej. Usługa wykonana przez wykonawców nie będzie obejmować przeprowadzenia szkoleń, a tylko zapewnienie uczestnikom noclegów, wyżywienia i sali konferencyjnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą braku możliwości, w aspekcie obowiązujących przepisów, stosowania stawki zwolnionej z VAT na dostawę dla Wnioskodawcy przedmiotowych usług.

Odnosząc się do opisanej sytuacji i obowiązujących w tym zakresie przepisów należy zauważyć, że Wnioskodawca w związku z realizowanym projektem, będzie przeprowadzał we własnym zakresie szkolenia specjalistyczne i warsztaty, których prelegentami będą funkcjonariusze / pracownicy Wnioskodawcy w ramach swoich obowiązków służbowych. Jednakże w celu efektywnego przeprowadzenia szkoleń Wnioskodawca będzie zawierał umowy z kontrahentami na dostawę towarów i dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz konferencyjnych (zabezpieczenie sali i obsługa) niezbędnych do realizacji przedmiotowych szkoleń.

Niewątpliwie w opisanej sytuacji nabycie wymienionych towarów i usług, jest z punktu widzenia Wnioskodawcy, konieczne do realizacji planowanych usług podstawowych (szkoleniowych). Jednakże jak wynika z w/cyt. przepisu art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca usługi szkoleniowe realizuje we własnym zakresie, więc kontrahenci nie będą świadczyć usług podstawowych (szkoleniowych) a ich wynagrodzenie będzie obejmować wyłącznie zapewnienie uczestnikom noclegów, wyżywienia i sali konferencyjnej.

Oznacza to jednoznacznie, że dla nabywanych przez Wnioskodawcę towarów i usług znajdą zastosowanie stawki podatku właściwe dla tych konkretnie nabywanych towarów i usług, a nie stawki podatku od towarów i usług właściwe dla usług szkoleniowych, które nie będą przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę od kontrahentów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że usługi i dostawy towarów nabywane przez Stronę w związku z realizacją szkoleń nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy w związku z art. 43 ust. 17a ustawy o podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Z uwagi na treść art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu „Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)” oraz fakt, że stroną wniosku o udzielenie przedmiotowej interpretacji jest Spółka – należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja wywołuje skutki prawne wyłącznie dla Wnioskodawcy, a nie dla innych podmiotów, które będą dokonywać sprzedaży towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.