IPPP3/443-633/14-2/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dostawy towarów wraz z jego transportem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów wraz z jego transportem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów wraz z jego transportem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka czynnie prowadzi działalność gospodarczą, jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności jest produkcja odczynników do diagnostyki medycznej i sprzedaż gotowych wyrobów. Sprzedaż prowadzona jest w stacjonarnym punkcie sprzedaży oraz wysyłkowo za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej. Spółka sprzedaje swoje wyroby zarówno ze stawką podatku VAT 23% i 8%. Na fakturach sprzedaży wyszczególnione są wyroby ze stawką podatku VAT 23% oddzielnie ze stawką podatku VAT 8% oraz oddzielnie wysyłka ze stawką podatku VAT 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w sytuacji sprzedaży wysyłkowej Spółka powinna zwiększyć podstawę opodatkowania o koszty transportu i zastosować do nich stawkę VAT właściwą dla sprzedawanego wyrobu a w sytuacji sprzedaży wyrobów z różnymi stawkami VAT proporcjonalnie podzielić koszty transportu i do wyrobów opodatkowanych stawką podatku VAT 23% zastosować stawkę podatku VAT 23% oraz do wyrobów opodatkowanych stawką podatku VAT 8% zastosować stawkę podatku VAT 8%... Czy dopuszczalne jest wyszczególnienie na fakturze sprzedaży osobno kosztów przesyłki i osobno ceny towaru z zastosowaniem właściwej stawki VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że koszty przesyłki doliczane do sprzedawanych wyrobów powinny być ujęte na fakturze w odrębnej pozycji ze stawką podatku VAT 23%. W sytuacji sprzedaży wyrobów zarówno ze stawką podatku VAT 23% i 8% podzielenie kosztów wysyłki jest bardzo utrudnione ze względu na różną wagę wyrobów i co za tym idzie różny koszt ich wysyłki. Firma zewnętrzna pobiera opłatę za wysyłkę od całości paczki w której znajdują się różne wyroby. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest fakturowanie oddzielnie wyrobów opodatkowanych podatkiem VAT 8%, oddzielnie wyrobów opodatkowanych stawką podatku VAT 23% i w oddzielnej pozycji koszty transportu ze stawką podatku VAT 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika że głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja odczynników do diagnostyki medycznej i sprzedaż gotowych wyrobów. Sprzedaż prowadzona jest w stacjonarnym punkcie sprzedaży oraz wysyłkowo za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej. Spółka sprzedaje swoje wyroby zarówno ze stawką podatku VAT 23% i 8%. Na fakturach sprzedaży wyszczególnione są wyroby ze stawką podatku VAT 23% oddzielnie ze stawką podatku VAT 8% oraz oddzielnie wysyłka ze stawką podatku VAT 23%.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy w sytuacji sprzedaży wysyłkowej Spółka powinna zwiększyć podstawę opodatkowania o koszty transportu i zastosować do nich stawkę VAT i właściwą dla sprzedawanego wyrobu a w sytuacji sprzedaży wyrobów z różnymi stawkami VAT proporcjonalnie podzielić koszty transportu i do wyrobów opodatkowanych stawką podatku VAT 23% zastosować stawkę podatku VAT 23% oraz do wyrobów opodatkowanych stawką podatku VAT 8% zastosować stawkę podatku VAT 8% oraz czy dopuszczalne jest wyszczególnienie na fakturze sprzedaży osobno kosztów przesyłki i osobno ceny towaru z zastosowaniem właściwej stawki VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5. art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy o VAT odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy – podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przytoczonych powyżej regulacji wynika, że w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego (bądź dokonywanego w innej dopuszczalnej prawem formie) pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji tj. konkretnej dostawy towarów lub konkretnej usługi.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie zaś z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną czynność, nie powinna ona być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. W związku z powyższym kwota należna obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę danej czynności oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę, którą Zainteresowany żąda od nabywcy. Koszty transportu towarów zwiększają kwotę należną z tytułu sprzedaży tego towaru, powinny więc być traktowane jako całość świadczenia i opodatkowane stawką właściwą dla tych dostaw.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy wskazać, że koszty przesyłki doliczone do wysyłkowej sprzedaży towarów za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, że koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.

Po analizie przedstawionego we wniosku opisu sprawy wskazać należy, że koszty tansportu ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, wymienionych we wniosku zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy tych towarów oraz winny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży

Zauważyć należy, iż bez znaczenia w tym przypadku jest to, jaki podmiot będzie świadczył usługę przesyłania towaru, zastosowanie zawsze będzie miała stawka podatku właściwa dla dostawy danego przesyłanego towaru.

Natomiast, w sytuacji gdy na jednej fakturze są pozycje opodatkowane różnymi stawkami wówczas koszty przesyłki przyporządkować należy poszczególnym towarom i do kosztów przesyłki zastosować taką samą stawkę jak dla towarów, z którymi są związane.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.