IPPP3/443-1226/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania dostawy towarów na terytorium kraju.
IPPP3/443-1226/14-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. dostawa towarów
 3. opodatkowanie
 4. siedziba
 5. spółki
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów na terytorium kraju – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów na terytorium kraju.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z siedzibą w Holandii. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzętu fotograficznego oraz elektronicznego. Spółka jest europejskim przedstawicielem ostatecznej spółki dominującej X. Działalność Wnioskodawcy polega głównie na imporcie, eksporcie oraz sprzedaży hurtowej sprzętu optycznego oraz fotograficznego.

Wnioskodawca co do zasady dokonuje sprzedaży produktów marki X (dalej: „produkty X”) na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej X oraz dystrybutorów, którzy posiadają siedziby w różnych państwach Europy. Powyższe podmioty - a zatem spółki zależne z grupy kapitałowej X oraz dystrybutorzy - odpowiadają następnie za dostarczanie produktów X na rynki krajów, w których posiadają siedziby. Ponadto, Wnioskodawca sprzedaje produkty X, poprzez sklep internetowy, na rzecz konsumentów w różnych państwach Europy. W związku z powyższym Wnioskodawca - w celu raportowania dla celów VAT sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej - jest zarejestrowany dla celów VAT nie tylko w Holandii, lecz również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (dalej: „UE”).

Ze względu na dokonywanie sprzedaży wysyłkowej Wnioskodawca jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce. W deklaracjach VAT składanych w Polsce, Wnioskodawca wykazuje sprzedaż wysyłkową prowadzoną na rzecz konsumentów mających miejsce zamieszkania w Polsce oraz - w niektórych okresach rozliczeniowych - krajowe nabycia dokonywane w Polsce.

Spółka nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (tj. odpowiednich zasobów ludzkich czy technicznych) w rozumieniu przepisów o VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów z Holandii do Polski na rzecz X Polska sp. z o.o. (dalej: „X Polska”). X Polska jest spółką zależną od Wnioskodawcy, posiadającą swą siedzibę w Polsce. X Polska jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce. Przedmiotem działalności gospodarczej X Polska jest sprzedaż - na rzecz polskich konsumentów lub podmiotów zajmujących się handlem detalicznym - produktów X nabytych od Wnioskodawcy.

Ze względów biznesowych, Spółka planuje wprowadzić nowy model logistyczny dostarczania towarów na teren Polski. W modelu tym, towary mają być transportowane z należącego do Spółki i położonego na terytorium Holandii Europejskiego Centrum Dystrybucyjnego (dalej: „EDC”) do obiektów należących do klientów X Polska. Aż do czasu dostarczenia towarów na teren ww. obiektów należących do klientów X Polska, Wnioskodawca będzie pozostawał właścicielem towarów - dostawy będą dokonywane w oparciu o mechanizm tzw. chwilowego tytułu prawnego (ang. flash title).

Mechanizm tzw. chwilowego tytułu prawnego stosowany jest w celu zoptymalizowania zarządzania zasobami i dostawami. W tym systemie tytuł prawny do towarów przenoszony bedzie Wnioskodawcy na X Polska w momencie dostarczenia towarów do obiektów klientów X Polska oraz na krótko przed przeniesieniem tego prawa na rzecz tychże klientów. Tym samym, X Polska będzie przysługiwać prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przez krótki okres oraz będzie ono następnie przenoszone na rzecz klientów X Polska.

Dostawy pomiędzy Spółką a X Polska będą dokonywane przy wykorzystaniu warunków Incoterms DDP (Delivered Duty Paid). Oznacza to, że Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za organizację transportu oraz za dostarczenie towarów z EDC do obiektów należących do klientów X Polska, ponosząc przy tym wszelkie koszty związane z dostawą.

W momencie wysłania towarów z Holandii do Polski, Spółka będzie wystawiała fakturę VAT dokumentującą dostawę dokonaną na rzecz X Polska. Następnie X Polska będzie wystawiał faktury dokumentujące dostawy dokonane przez X Polska na rzecz swoich klientów na terenie Polski.

W celu dostarczenia towarów z EDC do obiektów należących do klientów X Polska, Wnioskodawca będzie korzystał z usług przewoźników. Ze względów logistycznych, podczas transportu z EDC do Polski towary będą przewożone do centrum przeładunkowego położonego na terytorium Polski. Towary będą pozostawać w centrum przeładunkowym przez krótki okres, zanim zostaną następnie wysłane do obiektów należących do klientów X Polska. X Polska jest najemcą centrum przeładunkowego.

W celu efektywnej realizacji zamówień z Polski, Spółka będzie wysyłać towary z EDC do Polski w zbiorczych opakowaniach, które następnie - w centrum przeładunkowym - będą przedmiotem czynności o charakterze logistyczno-dystrybucyjnym (np. będą dzielone na mniejsze opakowania i przepakowywane). Co do zasady towary będą pozostawać w centrum przeładunkowym przez okres od kilku dni do dwóch tygodni - długość tego okresu będzie zależała między innymi od tego, czy klienci X Polska będą mieli w danym okresie możliwość przyjęcia towarów do swoich magazynów. Już w momencie rozpoczęcia wysyłki towarów z Holandii określony będzie klient X Polska, do którego ostatecznie wysyłane towary mają dotrzeć.

Towary nie będą modyfikowane podczas ich pozostawania w centrum przeładunkowym. Pobyt towarów w centrum przeładunkowym będzie miał miejsce wyłącznie ze wskazanych wyżej względów logistycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz X Polska tj. dostawy, w których towary wysyłane z EDC na terytorium Holandii, po przejściu przez centrum przeładunkowe na terytorium Polski będą dostarczane do X Polska w miejscach kontrolowanych przez polskich klientów tego ostatniego, będą dostawami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT w Polsce (gdyż w rozumieniu ustawy o VAT będą to wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów z Holandii do Polski, którym odpowiadać będą wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w Polsce dokonywane przez X Polska) i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania tych transakcji w swoich rozliczeniach VAT w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz X Polska tj. dostawy, w których towary wysyłane z EDC na terytorium Holandii, po przejściu przez centrum przeładunkowe na terytorium Polski będą dostarczane do X Polska w miejscach kontrolowanych przez polskich klientów tego ostatniego, będą dostawami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT w Polsce (gdyż w rozumieniu ustawy o VAT będą to wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów z Holandii do Polski, którym odpowiadać będą wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów na terenie Polski dokonywane przez X Polska) i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania tych transakcji w swoich rozliczeniach VAT w Polsce.

Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, oraz
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi z kolei art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejscem dokonania dostawy towarów, a tym samym miejscem jej opodatkowania VAT, jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem zdarzenia przyszłego, transport produktów X w ramach dostaw dokonywanych przez Wnioskodawcę do X Polska będzie odbywał się z Holandii, (tj. z EDC) do Polski (do obiektów należących do klientów X Polska). A zatem miejscem rozpoczęcia ich wysyłki będzie terytorium Holandii.

W konsekwencji zgodnie z brzmieniem wskazanego wyżej art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dostawy dokonywane pomiędzy Wnioskodawcą a X Polska, jako wewnatrzwspólnotowe dostawy towarów, nie będą opodatkowane w Polsce - miejscem dostawy będzie terytorium Holandii.

Należy zauważyć, iż produkty X będą dostarczane od Wnioskodawcy do X Polska w miejscu kontrolowanym przez polskich klientów tego ostatniego z wykorzystaniem centrum dystrybucyjnego. W centrum tym produkty X nie będą podlegały żadnym modyfikacjom, już w momencie rozpoczęcia wysyłki towarów z Holandii określony bowiem będzie klient X Polska, do którego ostatecznie wysyłane towary mają dotrzeć.

W centrum tym mogą się natomiast odbywać czynności o charakterze logistyczno- dystrybucyjnym (np. produkty X będą dzielone na mniejsze opakowania i przepakowywane). Co do zasady produkty X będą pozostawać w centrum przeładunkowym przez okres od kilku dni do dwóch tygodni - długość tego okresu będzie zależała między innymi od tego, czy klienci X Polska będą mieli w danym okresie możliwość przyjęcia towarów do swoich magazynów.

Powyższe wykorzystanie centrum dystrybucyjnego w trakcie transportu, zdaniem Wnioskodawcy, w żaden sposób nie zmienia kwalifikacji opisanych w stanie faktycznym dostaw jako wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, których miejscem dostawy jest terytorium Holandii.

W szczególności nie można, w ocenie Spółki, uznać, że „przejście” produktów X przez centrum przeładunkowe stanowić będzie zakończenie transportu i rozpoczęcie go na nowo z perspektywy przepisów o VAT. Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż opisany wyżej element logistyczny jest standardem w przypadku dostaw międzynarodowych i w praktyce występuje prawie zawsze. Przykładowo towary będące przedmiotem transportu samochodowego bardzo często są przepakowywane z mniejszych środków transportu na większe, podobnie w przypadku transportu morskiego towary są przepakowywane z palet do kontenerową a następnie na statki morskie. Przeładowanie towarów z mniejszego pojazdu na większy czy przepakowanie towarów z palet do kontenerów a następnie na statki nie powoduje bowiem, iż transport zostaje w jakikolwiek sposób przerwany (to znaczy zakończony i rozpoczęty od nowa), mimo że działania takie mogą potrwać kilka do kilkunastu dni.

Innymi słowy, wykorzystywanie centrum logistycznego i dokonanie w nim czynności logistycznych nie powinno wpływać na kwalifikację dostaw dokonywanych przez Wnioskodawcę do X Polska w miejscu kontrolowanym przez polskich klientów tego ostatniego jako niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie potwierdzone zostało przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011 r. (IPPP3/443-1311/11-2/MPe).

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, że planowanym wewnątrzwspólnotowym dostawom towarów z z Holandii do Polski towarzyszyć będą wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonywane na terytorium Polski przez X Polska. Zgodnie z art. 9 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów jest nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż terytorium państwa członkowskiego UE rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Tym samym powyższe transakcje wypełniają przytoczoną definicję, albowiem:

 • X Polska nabędzie prawo do rozporządzania jak właściciel produktami X,
 • w wyniku dokonanej dostawy dokonywanej przez Wnioskodawcę towary będą wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego UE (w tym wypadku na terytorium Polski) z terytorium Holandii,
 • towary będą transportowane na warunkach Incoterms DDP to znaczy przez Wnioskodawcę lub na jego rzecz.

W odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów dokonywanych przez X Polska spełniony jest również warunek wskazany w przepisie art. 9 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż nabywcą produktów X będzie X Polska, tj. podatnik VAT, a nabywane towary będą służyły jego działalności gospodarczej. Dostawcą towarów będzie z kolei Wnioskodawca, czyli podatnik od wartości dodanej zarejestrowany dla celów VAT w Holandii.

Powyższego nie zmienia okoliczność, iż dostawa odbywać się będzie na zasadzie tzw. chwilowego tytułu prawnego (ang. flash title). Fakt, iż prawo do rozporządzania towarami jak właściciel będzie przysługiwało X Polska przez krótki okres czasu i zostanie następnie przeniesione na klientów X Polska nie wpływa bowiem na kwalifikację tych transakcji jako wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, w przypadku których miejsce w dostawy jest Holandia którym towarzyszyć będzie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce przez X Polska.

Podsumowując, mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca jest zdania, że dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz X Polska będą dostawami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT w Polsce - gdyż w rozumieniu ustawy o VAT będą to wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów z Holandii do Polski, którym odpowiadać będą wewnatrzwspólnotowe nabycia towarów na terenie Polski po stronie X Polska i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania tych transakcji w swoich rozliczeniach VAT w Polsce.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.