IPPP2/4512-1087/15-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Dostawa arkuszy edukacyjnych nie będzie podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku.
IPPP2/4512-1087/15-4/IZinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. edukacja
  3. książka
  4. stawka preferencyjna podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.), stanowiącym odpowiedz na wezwanie tut. Organu z dnia 19 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży arkusza edukacyjnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży arkusza edukacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka X. S.A. jest producentem i dystrybutorem artykułów papierniczych. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W najbliższym czasie zamierza wprowadzić do swojej oferty tzw. arkusz edukacyjny wydawany w formie broszury. Produkt ten jest arkuszem papierowym w formacie B1 (1000x700mm), zadrukowanym obustronnie w technologii offsetowej. Arkusz ten przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 10 i służyć ma do pomocy edukacyjnych (poznawanie kolorów, liter, cyfr, miesięcy, języków obcych itp). Finalnie produkt ten będzie posiadał numer ISBN. Spółka, do stworzenia tego produktu będzie korzystała z własnych materiałów i własnych projektów graficznych. Dystrybucja tego produktu odbywać się będzie poprzez hurtową sprzedaż głównie do dużych sieci handlowych.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku wskazano, że produkt, który jest arkuszem papierowym w formacie B1 (1000x700mm), zadrukowanym obustronnie w technologii offsetowej Spółka kwalifikuje pod PKWiU 58.11.19.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może traktować sprzedaż arkusza edukacyjnego jako dostawę towarów posiadających numer ISBN o symbolu PKWiU ex 58.11.1 ze stawką 5% zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, do dostawy arkuszy edukacyjnych (posiadających numer ISBN), wykonanych na podstawie własnych projektów graficznych i wyprodukowanych z materiałów własnych Spółki należy zastosować stawkę 5% podatku od towarów i usług. Czynności wykonane przez Spółkę będą miały charakter dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ wyprodukowane produkty, tj. arkusze edukacyjne, zostaną wykonane z materiałów własnych Spółki i nabywcy zostanie przekazany gotowy produkt, czyli nastąpi przekazanie nabywcy prawa rozporządzania tym towarem jako właścicielowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy, z uwagi na przywołane już wcześniej objaśnienia do ww. załącznika nr 3, powinna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy o VAT.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (książek), dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Z treści wniosku wynika, że w najbliższym czasie Spółka zamierza wprowadzić do swojej oferty tzw. arkusz edukacyjny wydawany w formie broszury. Produkt ten jest arkuszem papierowym w formacie B1 (1000x700mm), zadrukowanym obustronnie w technologii offsetowej, który Spółka kwalifikuje pod PKWiU 58.11.19.0. Arkusz ten przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 10 i służyć ma do pomocy edukacyjnych (poznawanie kolorów, liter, cyfr, miesięcy, języków obcych itp). Finalnie produkt ten będzie posiadał numer ISBN. Spółka, do stworzenia tego produktu będzie korzystała z własnych materiałów i własnych projektów graficznych. Dystrybucja tego produktu odbywać się będzie poprzez hurtową sprzedaż głównie do dużych sieci handlowych.

Uwzględniając okoliczności sprawy stwierdzić należy, że w przypadku, gdy w wyniku wykonanych czynności zostaje wytworzony, z własnego materiału i na podstawie własnych projektów graficznych, nowy produkt – arkusz edukacyjny, a następnie na nabywcę przeniesione zostaje prawo do rozporządzania tym produktem jak właściciel to taką czynność należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Oznacza to więc, że w rozpatrywanej sprawie przedmiotem transakcji Wnioskodawcy będzie dostawa towaru - arkuszy edukacyjnych.

Jak wskazano powyżej preferencyjną 5% stawką podatku, na podstawie poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy, są objęte wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek oraz wydawnictwa w alfabecie Braillea.

Biorąc pod uwagę treść złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że dostawa arkuszy edukacyjnych nie będzie podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku. Przedmiotem sprzedaży Wnioskodawcy nie będzie bowiem dostawa książek ani żadnych innych towarów wymienionych poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

Z uwagi na to, że ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie przewidują obniżonej stawki podatku dla arkuszy edukacyjnych oznaczonych symbolem ISBN sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 58.11.19.0., ich dostawa podlegać będzie stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.