IPPP1-443-777/09-2/JL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przekazanie przez Spółkę towarów na rzecz redakcji magazynów branżowych w zamian za usługi reklamowe, stanowi odpłatną dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy. Forma odpłatności w przedmiotowej sprawie (usługa za towar) wskazuje, że mamy tu do czynienia z transakcjami barterowymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2009 r. (data wpływu 10.08.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania opisanych transakcji przekazania towarów w zamian za usługi reklamowe za odpłatną dostawę towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.08.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania opisanych transakcji przekazania towarów w zamian za usługi reklamowe za odpłatną dostawę towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz związane z nim zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej; R lub Spółka) działa w ramach Grupy B, która jest znanym na świecie producentem takich produktów jak: elektronarzędzia, systemy zabezpieczeń, części samochodowe, urządzenia i systemy grzewcze, wyposażenie studiów telewizyjnych. W skład Spółki wchodzą następujące działy branżowe: Części Samochodowe i Diagnostyka, Technika Grzewcza (J), Elektronarzędzia oraz Systemy Zabezpieczeń. Dodatkowo, w skład Spółki wchodzi również dział Układy Hamulcowe - oddział w M, jednakże jego działalność nie jest objęta niniejszym wnioskiem, Dział branżowy Części Samochodowe oferuje produkty, systemy i usługi dla wtórnego rynku motoryzacyjnego. Do obszarów działalności tej branży należy sprzedaż m.in.: świec zapłonowych, wycieraczek, akumulatorów, filtrów, pasków napędowych, przewodów wysokiego napięcia, układów wtryskowych benzynowych, układów wtryskowych diesel, części i podzespołów elektrycznych, świec żarowych, oświetlenia, układów hamulcowych oraz urządzeń diagnostycznych do warsztatów samochodowych. Dodatkowo w ramach działu Części Samochodowe, Spółka posiada również sieć warsztatów samochodowych B. Dział branżowy Elektronarzędzia prowadzi sprzedaż elektronarzędzi... oraz elektronarzędzi dla profesjonalistów, majsterkowiczów, narzędzi ogrodowych i osprzętu. Dział ten oferuje również usługi serwisowe. Dział branżowy Technika Grzewcza (J) oferuje swoim klientom: gazowe urządzenia grzewcze, kotły na paliwa stale, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Dział branżowy Systemy Zabezpieczeń prowadzi sprzedaż systemów telewizji dozorowej, systemów nagłośnieniowych, dyskusyjnych, kongresowych i tłumaczeń symultanicznych, systemów alarmowych, systemów przeciwpożarowych oraz zarządzania bezpieczeństwem oraz systemów kontroli dostępu.

W ramach swojej działalności Spółka podejmuje szereg działań o charakterze promocyjno-marketingowym, w tym m.in. dokonuje nieodpłatnych wydań towarów. W zależności od specyfiki danej branży, działania takie kierowane są do osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych będących ostatecznymi konsumentami produktów R, sklepów, serwisantów, instalatorów, dziennikarzy oraz innych podmiotów. Działania te mają na celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki oraz poszczególnych marek, zwiększenie poziomu atrakcyjności oferowanych produktów, budowanie trwałych więzi z dotychczasowymi oraz pozyskanie nowych kontrahentów i klientów.

W ramach tych czynności, Spółka współpracuje z redakcjami i wydawcami pism branżowych (np. z wydawcą miesięcznika „M”) oraz innych pism. W tym zakresie Spółka przekazuje produkty będące w ofercie sprzedażowej R, które przeznaczone są na nagrody w konkursach organizowanych przez daną redakcję dotyczących m.in. wiedzy o produktach R. W zamian za otrzymane od R produkty:

 • publikowane są informacje, że nagrodę w danym konkursie ufundowała R,
 • zamieszczane są zdjęcia produktu będącego nagrodą wraz z krótkim opisem,
 • eksponowane są zdjęcia produktów Spółki w artykułach o danym rodzaju urządzeń.

W ramach powyższej współpracy, może się również zdarzyć, że Spółka przekaże swoje produkty w zamian za reklamę prasową albo w zamian za wykonanie określonej usługi np. druk. Jak wynika z powyższego Spółka za swoje produkty otrzymuje od redakcji i wydawców lub organizacji charytatywnych/pozarządowych wynagrodzenie w naturze (świadczenie ekwiwalentne) w postaci działań reklamowych ukierunkowanych na prezentację oferty Spółki osobom, które z uwagi na wykonywany zawód czy też zainteresowania mogą być odbiorcami jej produktów (np. czytelnikom magazynów czy firmom budowlanym i architektom współpracującym z organizacjami). Działania takie mają również na celu zbudowanie przekonania, że R oferuje profesjonalne urządzenia wysokiej jakości i oraz nawiązanie z uczestnikami akcji trwałych i opartych na wzajemnym zaufaniu relacji (często wzajemne zobowiązania Spółki oraz wydawców/redakcji/organizacji są regulowane umowami barterowymi). Wymiana towarów/usług (barter) udokumentowana jest fakturą VAT. W szczególności, Spółka wystawia faktury VAT dokumentujące dostawę towarów oraz otrzymuje od redakcji/wydawców fakturę VAT dokumentującą usługi o charakterze reklamowym/promocyjnym.

Dotychczas R, obok „zwykłej” faktury VAT dokumentującej sprzedaż towarów wystawiała również zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) fakturę wewnętrzną VAT dokumentująca nieodpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i naliczała należny podatek od towarów i usług (dalej: podatek VAT) od przekazanych produktów. Powyższe oznacza, że Spółka:

 • naliczała VAT należny z tytułu świadczenia objętego umową barterową (w zamian za usługę reklamową/promocyjną),
 • Spółka ponownie deklarowała VAT od przekazania towarów, które następowało w ramach świadczenia objętego umową barterową traktując je jako dodatkową nieodpłatną dostawę towarów.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W świetle zaprezentowanego stanu faktycznego, Spółka wnosi o potwierdzenie, że opisane czynności, polegające na przekazywaniu produktów Spółki na rzecz redakcji magazynów branżowych mające na celu popularyzację produktów Spółki stanowią odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, do której nie ma zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 7 ust. 3 w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r.

Zdaniem Wnioskodawcy przekazywanie należących do przedsiębiorstwa produktów Spółki na rzecz redakcji magazynów branżowych w celu ich popularyzacji, stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu na podstawie ustawy o VAT. W konsekwencji, Spółka nie ma obowiązku wykazywać ww. czynności jako nieodpłatnego przekazania towarów.

Stanowisko Spółki wynika wprost z ustawy o VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z treści przywołanego wyżej przepisu ustawy o VAT nie wynika, że odpłatność za dostawę towarów lub świadczenie usług musi mieć formę pieniężną. Przeciwnie, art. 29 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, że jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku. Zdaniem Spółki powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, iż ustawodawca dopuszcza sytuacje, w których wynagrodzenie za odpłatną dostawę towarów lub świadczenie usług nie ma formy pieniężnej. Jak wynika z powyższego, zgodnie z ustawą o VAT odpłatność czynności podlegającej opodatkowaniu VAT polega na otrzymaniu przez podatnika w zamian za tę czynność świadczenia wzajemnego, które, oprócz formy pieniężnej, może również przybrać postać rzeczową tzn. zapłatą za dany towary czy usługę może być inny towar lub usługa. W rezultacie, opisany we wniosku tryb rozliczenia transakcji należy potraktować jako zamianę towarów na usługi, gdyż w zamian za produkty R Spółka otrzymuje od redakcji/wydawców usługi o charakterze reklamowym i promocyjnym.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Powyższy przepis zrównuje, pod pewnymi warunkami, nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika z odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W takich przypadkach podatnik jest, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej. Jednakże warunkiem koniecznym zastosowania przywołanego art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jest to, aby przekazanie towarów nastąpiło bez żadnego wynagrodzenia tj. zarówno w formie pieniężnej jak i w postaci rzeczowej. Jak wskazano wyżej, Spółka nie przekazuje redakcjom i wydawnictwom swoich produktów nieodpłatnie lecz w zamian za świadczenie ekwiwalentne w postaci usługi reklamowej/marketingowej. W rezultacie, zdaniem Spółki, dokonywana przez nią dostawa towarów nie może zostać uznana za nieodpłatną. A zatem nie ma żadnych podstaw, aby R wystawiała faktury wewnętrzne (i naliczała podatek należny VAT) dla udokumentowania dostaw towarów na rzecz redakcji/wydawnictw.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki opisywana we wniosku transakcja zamiany towarów na usługi spełnia definicję odpłatnej dostawy w rozumieniu art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT i jednocześnie nie spełnia definicji nieodpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Z tego względu uznać należy, iż R postępuje prawidłowo dokumentując przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel fakturą VAT i wykazując na niej podatek VAT należny. Jednocześnie Spółka nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnej dostawy towarów i dokumentowania ww. transakcji fakturami wewnętrznymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i związanego z nim zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług oznacza każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1).

Mając na względzie powyższe przepisy należy stwierdzić, że na gruncie przepisów ustawy o VAT dostawa towarów bądź świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tylko wówczas, gdy mają charakter odpłatny (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nieodpłatnych świadczeń zrównanych z czynnościami świadczonymi odpłatnie). Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje na formę odpłatności, jak również nie definiuje tego pojęcia.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje, że odpłatność ma miejsce, gdy: podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym.
 2. Dostawcę towarów lub usługodawcę łączy z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności.
 3. Wynagrodzenie jest wyrażalne w pieniądzu, co oznacza, że istnieje możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług.podatkiem od towarów i usług podlegają:

Na podstawie powyższych rozważań należy stwierdzić, iż wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi czy też w sytuacji zamiany usług.

Prawną istotę umowy zamiany regulują przepisy prawa cywilnego, a zwłaszcza art. 603 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 19, poz. 93 ze zm.). W rozumieniu kodeksu cywilnego umowa zamiany jest umową konsensualną, wzajemną i zobowiązującą, a art. 603 k.c. stanowi, że przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy. A zatem kodeks cywilny – odnosząc się do zamiany jako rodzaju stosunku zobowiązaniowego – ustalił, że przedmiotem zamiany mogą być tylko rzeczy (zarówno ruchome, jak i nieruchomości).

Natomiast z treści art. 604 k.c. wynika, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oznacza wykonanie tych czynności za wynagrodzeniem. Przepisy podatkowe nie zawierają jakichkolwiek ograniczeń, co do formy zapłaty. Wynagrodzenie (zapłata) nie musi nastąpić w formie świadczenia pieniężnego. Może to być również świadczenie rzeczowe. Taki sposób rozliczania wzajemnych należności przedsiębiorców nie stanowi naruszenia dyspozycji zawartej w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który zastrzega jedynie, że bezpośrednie przepływy pieniężne powinny odbywać się w formie bezgotówkowej. Inne sposoby wykonania zobowiązań skutkujące zapłatą nie zostały wyłączone.

Świadczenia rzeczowe mogą również zostać uznane za transakcje barterowe. Barter w polskim prawie uważa się za jeden z rodzajów umowy zamiany. Celem umów barterowych jest niedokonywanie dodatkowych rozliczeń pieniężnych pomiędzy kontrahentami, a w konsekwencji maksymalne uproszczenie obrotu gospodarczego, w tym oczywiście rozliczeń podatkowych.Należy podkreślić, że barter polega nie tylko na równoważącej się wartościowo transakcji towar za towar, lecz również: usługa za usługę, towar za usługę, lub usługa za towar.Podstawowym założeniem i istotą umów barteru jest brak konieczności ponoszenia dodatkowych świadczeń, a to, czy strony umówią się na wymianę towaru za towar, usługi za usługę czy też towaru za usługę nie ma dużego znaczenia.

Barter jest więc pojęciem szerszym, obejmującym swoim zakresem zamianę usług, zamianę towaru na usługę i usługi na towar. Z punktu widzenia polskiego prawa cywilnego barter jest rodzajem umowy zamiany, polegającej na równoważącej się wartościowo wymianie towaru na towar lub usługi na usługę (ewentualnie usługi na towar lub towaru na usługę), gdzie nie wchodzą w grę dodatkowe rozliczenia pieniężne między kontrahentami.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót większa się o cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Art. 29 ust. 3 cyt. ustawy stanowi natomiast, że jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku.

Pojęcie „wartości rynkowej” wyjaśnione zostało w art. 2 pkt 27b) ustawy. W myśl tego przepisu przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku, gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług;

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka współpracuje z redakcjami i wydawcami pism branżowych oraz innych pism. W tym zakresie Spółka przekazuje produkty będące w ofercie sprzedażowej, które przeznaczone są na nagrody w konkursach organizowanych przez daną redakcję. W zamian za otrzymane od Spółki produkty publikowane są informacje, że nagrodę w danym konkursie ufundowała Spółka, zamieszczane są zdjęcia produktu będącego nagrodą wraz z krótkim opisem, eksponowane są zdjęcia produktów Spółki w artykułach o danym rodzaju urządzeń. W ramach powyższej współpracy, może się również zdarzyć, że Spółka przekaże swoje produkty w zamian za reklamę prasową albo w zamian za wykonanie określonej usługi np. druk. Spółka za swoje produkty otrzymuje od redakcji i wydawców lub organizacji charytatywnych/pozarządowych wynagrodzenie w naturze (świadczenie ekwiwalentne) w postaci działań reklamowych ukierunkowanych na prezentację oferty Spółki osobom, które z uwagi na wykonywany zawód czy też zainteresowania mogą być odbiorcami jej produktów (np. czytelnikom magazynów czy firmom budowlanym i architektom współpracującym z organizacjami). Często wzajemne zobowiązania Spółki oraz wydawców/redakcji/organizacji są regulowane umowami barterowymi. Wymiana towarów/usług (barter) udokumentowana jest fakturą VAT. Spółka wystawia faktury VAT dokumentujące dostawę towarów oraz otrzymuje od redakcji/wydawców fakturę VAT dokumentującą usługi o charakterze reklamowym/promocyjnym.

Podsumowując, na podstawie cytowanych przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że przekazanie przez Spółkę towarów na rzecz redakcji magazynów branżowych w zamian za usługi reklamowe, stanowi odpłatną dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy. Forma odpłatności w przedmiotowej sprawie (usługa za towar) wskazuje, że mamy tu do czynienia z transakcjami barterowymi. Zapłatą dla Spółki za przekazywane towary jest reklama prasowa/druk, które to usługi świadczone są przez odbiorcę towarów (redakcja, wydawca, organizacja).

Przesłanką opodatkowania, według art. 5 ust. 1 ustawy, jest odpłatność dostawy towarów lub świadczenia usług. W odniesieniu do okoliczności opisanych we wniosku spełniony jest ten warunek, gdyż w przypadku transakcji barterowych występuje bezpośredni związek między daną czynnością przekazania towarów przez Spółkę a otrzymanym w zamian wynagrodzeniem w naturze w postaci usługi reklamowej od redakcji. Nie dochodzi tu więc do nieodpłatnego przekazania towarów przez Spółkę, o którym mowa w art. 7 ust. 2 cyt. ustawy, Spółka zatem nie musi dokumentować takich transakcji fakturą wewnętrzną. Prawidłowe w tej sytuacji jest wystawienie faktury, o której mowa w art. 106 ustawy o podatku VAT.

Z uwagi na powyższe stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.