ILPP5/4512-1-151/15-6/PG | Interpretacja indywidualna

Ponoszenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe dostawcy.
ILPP5/4512-1-151/15-6/PGinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. kaucja gwarancyjna
 3. odpowiedzialność solidarna
 4. paliwo
 5. podatek od towarów i usług
 6. towar wrażliwy
 7. zaległości podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Zapłata podatku -> Wydawanie zaświadczeń związanych z rejestracją środków transportu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismami: z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) oraz z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponoszenia przez Wnioskodawcę odpowiedzialności podatkowej w przypadku niezapłacenia należnych podatków przez sprzedawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponoszenia przez Wnioskodawcę odpowiedzialności podatkowej w przypadku niezapłacenia należnych podatków przez sprzedawcę. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), w którym sprostowano organ podatkowy właściwy dla Wnioskodawcy oraz pismem z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie handlu hurtowego olejami opałowymi, olejami napędowymi i gazami płynnymi. Paliwa płynne są Spółce dostarczane przez wybranych dostawców, którzy to przy okazji dostawy mają obowiązek uiścić należne podatki (m.in. podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy). Poniżej Zainteresowany przedstawił trzy stany faktyczne.

 1. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada kaucję gwarancyjną wpłaconą do Ministerstwa Finansów w kwocie, która zabezpiecza ją przed współodpowiedzialnością za niezapłacony przez bezpośredniego dostawcę podatek VAT. Nadto podmiot ten posiada koncesję OPZ (uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą; jednym z warunków uzyskania takiej koncesji jest złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych). Paliwo dostarczane jest z bazy paliw stanowiącej własność tegoż dostawcy bądź przez niego dzierżawionej – wg oświadczenia dostawcy paliwo pochodzi z importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 2. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada kaucję gwarancyjną wpłaconą do Ministerstwa Finansów w kwocie, która zabezpiecza ją przed współodpowiedzialnością za niezapłacony przez bezpośredniego dostawcę podatek VAT. Nadto podmiot ten posiada koncesję OPZ (uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą; jednym z warunków uzyskania takiej koncesji jest złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych). Paliwo dostarczane jest transportem dostawcy (stanowiącym jego własność lub zleconym przez dostawcę firmie transportowej) bezpośrednio z terminala paliw za granicą (np. z Berlina lub Magdeburga) – dostawie towarzyszą dokumenty: dokument wydania paliwa z terminala, list przewozowy, dokument CMR, na którym oprócz podstawowych informacji wpisano nr plomb oraz nr rejestracyjny cysterny, raport odbioru/wywozu, generowany w unijnym systemie EMCS, pieczęć agencji celnej, która potwierdza przywóz do kraju paliwa. Na fakturze dodatkowo dostawca oświadcza, że należny podatek VAT, akcyzowy i opłata paliwowa zostały (lub zostaną) zapłacone.
 3. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, oferuje paliwo z importu ale nie jest jego bezpośrednim nabywcą (jest pośrednikiem, który posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi). Paliwo dostarczane jest z bazy paliw stanowiącej własność dostawcy Wnioskodawcy bądź przez niego dzierżawionej – wg oświadczenia dostawcy paliwo pochodzi z importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego.

We wszystkich opisanych przypadkach Wnioskodawca zawiera z dostawcami umowy handlowe, co miesiąc dostarczane są zaświadczenia z ZUS i urzędów skarbowych o niezaleganiu z opłatami i podatkami.

W piśmie z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.), będącym uzupełnieniem wniosku w części dotyczącej podatku od towarów i usług, Zainteresowany wskazał, że (odnośnie co do każdego z opisanych stanów faktycznych):

 1. Wartość towarów, o których mowa we wniosku każdorazowo przekroczy w miesiącu kwotę 50.000,00 złotych.
 2. Każdorazowo w Umowie na zakup paliw umieszczona jest adnotacja, że wszystkie podatki w tym podatek VAT zostanie uregulowany. Wnioskodawca nigdy nie posiada wiedzy, że podatek mógłby być niezapłacony. Nigdy nie zakupiłby paliwa od firmy, w przypadku posiadania jakiejkolwiek wiedzy, że podatek mógłby być niezapłacony.
 3. Każdorazowo podmiot dokonujący dostawy towarów jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 4. Zainteresowany nie posiada informacji o zaległościach podatkowych podmiotu dokonującego dostawy oraz o nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.
 5. Nabycie towarów odbywa się w ten sposób, że dostawca dostarcza paliwo własnym transportem bezpośrednio do magazynów Wnioskodawcy – podziemnych zbiorników – skąd następnie paliwo jest przez Zainteresowanego, autocysternami dystrybuowane do dalszych klientów.
 6. Podmiot od którego Wnioskodawca nabywa paliwa złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, której wysokość odpowiada co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu do Spółki lub kaucja ta wynosiła 3.000.000,00 złotych, a obecnie od dnia 1 października 2015 r. – 10.000.000,00 złotych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych stanów faktycznych (I, II i III) Zainteresowany ponosi odpowiedzialność podatkową w przypadku niezapłacenia należnych podatków (podatku od towarów i usług) przez jego bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jego bezpośredniego dostawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Skoro podmiot dokonujący dostawy towarów jest wymieniony w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną (o którym mowa w art. 105c ust. 1 u.p.t.u.), to Spółka nie ponosi odpowiedzialności podatkowej.
 2. Skoro podmiot dokonujący dostawy towarów jest wymieniony w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną (o którym mowa w art. 105c ust. 1 u.p.t.u.), a ponadto dostawca składa oświadczenie o uregulowaniu podatków, to Spółka nie ma uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jej rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego (art. 105a ust. 2 u.p.t.u.) w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności podatkowej.
 3. Jeżeli Spółka nie ma uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jej rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego (tj. warunki, na jakich została ona dokonana, nie odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności cena za dostarczone Spółce towary nie była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej), to Spółka nie ponosi odpowiedzialności podatkowej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, który stanowi, że sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027), do ustawy został dodany Dział Xa zatytułowany „Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach”, a tym samym zostały wprowadzone do ustawy przepisy, których celem jest zapobieganie nadużyciom podatkowym.

Na podstawie art. 9 ww. ustawy, powyższe zmiany weszły w życie od dnia 1 października 2013 r., oprócz wyjątków wymienionych w tym artykule.

Powyższe przepisy wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług sprzedawcy (odpowiedzialność solidarna) w obrocie niektórymi towarami.

Powyższa zmiana spowodowała, że od dnia 1 października 2013 r. do ustawy został dodany także załącznik nr 13 stanowiący wykaz towarów (zwanych dalej towarami wrażliwymi), o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy, podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie miała zastosowanie w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. w przypadku gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł.

Przesłanka do zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 105a ust. 2 ustawy, podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Ustawodawca określił zatem w ww. przepisie sytuacje kiedy mogą wystąpić uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Są to m.in. przypadki gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że nie będzie podstaw do zastosowania odpowiedzialności, jeżeli np. niska cena zastosowana w danej transakcji jest wynikiem przyznanego nabywcy stosowanego w praktyce handlowej rabatu.

W tym miejscu należy nadmienić, że w art. 2 pkt 27b ustawy zdefiniowano, że przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r.), przepisu ust. 1 nie stosuje się:

 1. do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli:
  1. nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,
  2. dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub
 2. jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub
 3. jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:
  1. podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
  2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej:
   • 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy,
   • 10 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

W myśl art. 105a ust. 4 ustawy, jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

W celu uwolnienia się od odpowiedzialności na podstawie przesłanki wynikającej z art. 105a ust. 4 ustawy, nabywca powinien wskazać dowody, że pomimo tego, że okoliczności towarzyszące danej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, nie miało to wpływu na niezapłacenie podatku przez sprzedawcę.

Zatem, powyższe przepisy (art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy) zawierają katalog przesłanek, które umożliwiają wyłączenie od stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Należy podkreślić, że dla uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę wystarczy spełnienie przesłanek zawartych w art. 105a ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 albo w ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. – podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składa wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej (art. 105b ust. 1a ustawy obowiązujący od dnia 1 lipca 2015 r.).

Stosownie do art. 105b ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r.), wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż:

 1. 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy;
 2. 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie handlu hurtowego olejami opałowymi, olejami napędowymi i gazami płynnymi. Paliwa płynne są Zainteresowanemu dostarczane przez wybranych dostawców, którzy to przy okazji dostawy mają obowiązek uiścić należne podatki (m.in. podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy). Poniżej Zainteresowany przedstawił trzy stany faktyczne:

 1. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada kaucję gwarancyjną wpłaconą do Ministerstwa Finansów w kwocie, która zabezpiecza ją przed współodpowiedzialnością za niezapłacony przez bezpośredniego dostawcę podatek VAT. Nadto podmiot ten posiada koncesję OPZ (uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą; jednym z warunków uzyskania takiej koncesji jest złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych). Paliwo dostarczane jest z bazy paliw stanowiącej własność tegoż dostawcy bądź przez niego dzierżawionej – wg oświadczenia dostawcy paliwo pochodzi z importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 2. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada kaucję gwarancyjną wpłaconą do Ministerstwa Finansów w kwocie, która zabezpiecza ją przed współodpowiedzialnością za niezapłacony przez bezpośredniego dostawcę podatek VAT. Nadto podmiot ten posiada koncesję OPZ (uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą; jednym z warunków uzyskania takiej koncesji jest złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych). Paliwo dostarczane jest transportem dostawcy (stanowiącym jego własność lub zleconym przez dostawcę firmie transportowej) bezpośrednio z terminala paliw za granicą (np. z Berlina lub Magdeburga) – dostawie towarzyszą dokumenty: dokument wydania paliwa z terminala, list przewozowy, dokument CMR, na którym oprócz podstawowych informacji wpisano nr plomb oraz nr rejestracyjny cysterny, raport odbioru/wywozu, generowany w unijnym systemie EMCS, pieczęć agencji celnej, która potwierdza przywóz do kraju paliwa. Na fakturze dodatkowo dostawca oświadcza, że należny podatek VAT, akcyzowy i opłata paliwowa zostały (lub zostaną) zapłacone.
 3. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, oferuje paliwo z importu ale nie jest jego bezpośrednim nabywcą (jest pośrednikiem, który posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi). Paliwo dostarczane jest z bazy paliw stanowiącej własność dostawcy Wnioskodawcy bądź przez niego dzierżawionej – wg oświadczenia dostawcy paliwo pochodzi z importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego.

We wszystkich opisanych przypadkach Wnioskodawca zawiera z dostawcami umowy handlowe, co miesiąc dostarczane są zaświadczenia z ZUS i urzędów skarbowych o niezaleganiu z opłatami i podatkami.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że (odnośnie co do każdego z opisanych stanów faktycznych) wartość towarów, o których mowa we wniosku każdorazowo przekroczy w miesiącu kwotę 50.000,00 złotych. Każdorazowo w umowie na zakup paliw umieszczona jest adnotacja, że wszystkie podatki w tym podatek VAT zostanie uregulowany. Wnioskodawca nigdy nie posiada wiedzy, że podatek mógłby być niezapłacony. Nigdy nie zakupiłby paliwa od firmy, w przypadku posiadania jakiejkolwiek wiedzy, że podatek mógłby być niezapłacony. Każdorazowo podmiot dokonujący dostawy towarów jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie posiada informacji o zaległościach podatkowych podmiotu dokonującego dostawy oraz o nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej. Nabycie towarów odbywa się w ten sposób, że dostawca dostarcza paliwo własnym transportem bezpośrednio do magazynów Wnioskodawcy – podziemnych zbiorników – skąd następnie paliwo jest przez Zainteresowanego, autocysternami dystrybuowane do dalszych klientów. Podmiot od którego Wnioskodawca nabywa paliwa złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, której wysokość odpowiada co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu do Spółki lub kaucja ta wynosiła 3.000.000,00 złotych, a obecnie od dnia 1 października 2015 r. – 10.000.000,00 złotych.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca jest zainteresowany czy nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych stanów faktycznych (I, II i III) ponosi on odpowiedzialność podatkową w przypadku niezapłacenia należnych podatków (od towarów i usług) przez jego bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jej bezpośredniego dostawcę.

Odnosząc powołane wyżej przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 105a ust. 1 ustawy, odnosi się wyłącznie do zobowiązań podatkowych bezpośredniego dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. Powyższe wynika wprost z literalnego brzmienia art. 105a ust. 1 ustawy, który stanowi, że podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Podmiotem dokonującym dostawy towarów na rzecz nabywcy jest jego bezpośredni dostawca, a nie wszystkie podmioty w łańcuchu dostawy tych towarów. Zatem odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 105a ustawy, odnosi się wyłącznie do dostaw realizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez jego bezpośredniego dostawcę i nie obejmuje ewentualnych zaległości podatkowych powstałych na wcześniejszych etapach obrotu towarem. Tym samym Zainteresowany nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za zaległości dostawców pośrednich w oparciu o art. 105a ustawy, ci bowiem nie są podmiotami dokonującymi na rzecz Wnioskodawcy dostawy towarów wrażliwych.

Ponadto jak oświadczył Zainteresowany:

 • wartość towarów, o których mowa we wniosku każdorazowo przekroczy w miesiącu kwotę 50.000,00 złotych;
 • Wnioskodawca nigdy nie posiada wiedzy, że podatek mógłby być niezapłacony. Nigdy nie zakupiłby paliwa od firmy, w przypadku posiadania jakiejkolwiek wiedzy, że podatek mógłby być niezapłacony;
 • każdorazowo podmiot dokonujący dostawy towarów jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy;
 • Zainteresowany nie posiada informacji o zaległościach podatkowych podmiotu dokonującego dostawy oraz o nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej;
 • podmiot od którego Wnioskodawca nabywa paliwa złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, której wysokość odpowiada co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu do Spółki lub kaucja ta wynosiła 3.000.000,00 złotych, a obecnie od dnia 1 października 2015 r. – 10.000.000,00 złotych.

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane przez Wnioskodawcę warunki w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie będą spełnione wymagania wynikające z przepisu art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy w związku z art. 105b ust. 2 ustawy zwalniające nabywcę z odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy.

Bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – dostawca będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy oraz wysokość wpłaconej kaucji gwarancyjnej do Urzędu Skarbowego odpowiada co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu do Spółki lub kaucja ta wynosiła 3.000.000,00 złotych, a obecnie od dnia 1 października 2015 r. – 10.000.000,00 złotych.

Tym samym, w związku ze spełnieniem powyższych warunków Zainteresowany nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe dostawcy.

Reasumując, nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych przypadków (I, II i III) Wnioskodawca – przy spełnieniu warunków wskazanych w opisie sprawy – nie będzie ponosić odpowiedzialności podatkowej w przypadku niezapłacenia należnego podatku od towarów i usług przez jego bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący bezpośredniego dostawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W świetle powyższego tut. Organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zaistniały stan faktyczny i projektowane zdarzenie przyszłe pokrywać się będą z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponoszenia przez Wnioskodawcę odpowiedzialności podatkowej w przypadku niezapłacenia należnych podatków. Natomiast pozostała część wniosku dotycząca podatku akcyzowego została załatwiona odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.