ILPP4/4512-1-67/15-2/BA | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dokonywanych dostaw towarów.
ILPP4/4512-1-67/15-2/BAinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. podatek od towarów i usług
 3. stawki podatku
 4. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dokonywanych dostaw towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dokonywanych dostaw towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym również dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje sprzedaży towarów produkowanych przez Spółkę, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek innych niż zwolniona. Ww. sprzedaż realizowana jest m.in. na rzecz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami podatku od wartości dodanej i zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (dalej: Nabywca).

Sprzedaż powyższych towarów, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Nabywcę, odbywa się na następujących warunkach:

 • towary będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Nabywcy przewożone są (na zlecenie Nabywcy) do przerobu na terytorium kraju, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji Spółki;
 • po wykonaniu usług przerobu, towary zostaną wywiezione na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego;
 • stosowany przez Spółkę wobec Nabywcy termin płatności za sprzedany towar jest wydłużony i wynosi więcej niż 60 dni od daty sprzedaży towaru;
 • wierzytelność Spółki należna od Nabywcy (powstała z tytułu sprzedaży towarów) zostaje sprzedana do banku w ramach zawartej z nim odrębnej umowy factoringowej;
 • Spółka otrzymuje na rachunek bankowy od banku płatność z tytułu realizacji transakcji w ramach umowy factoringowej przed upływem 60 dni od daty wydania towarów Nabywcy w wysokości stanowiącej wartość nominalną sprzedanej wierzytelności (tj. należność wynikającą z faktury wystawionej przez Spółkę na Nabywcę) pomniejszonej o należne bankowi dyskonto;
 • Spółka obciąża Nabywcę kwotą pobranego przez bank dyskonta.

W odniesieniu do opisanej transakcji sprzedaży towarów z przeznaczeniem do przerobu, zostaną spełnione warunki określone w § 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3 oraz pkt 5 rozporządzania Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jest uprawniona zastosować stawkę 0% VAT dla wskazanych w opisie sprawy dostaw towarów w sytuacji, gdy płatność za ich sprzedaż realizowana jest przez bank w ramach realizacji usługi factoringowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wskazanych dostaw towarów, Spółka ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Możliwość zastosowania w omawianym przypadku preferencyjnej stawki 0% VAT, daje przepis § 7 Rozporządzenia VAT, zgodnie z którym:

 • obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (ust. 1);
 • przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów:
  1. składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE;
  2. przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym;
  3. wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
  4. otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;
  5. posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.

Zgodnie z przedstawionym opisem schematu przebiegu niniejszych transakcji, zostają spełnione wszystkie wskazane w ww. przepisie przesłanki, które warunkują zastosowanie stawki 0%, przewidzianej dla dostaw towarów dokonywanych w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W ocenie Spółki, bez znaczenia w tej kwestii pozostaje wskazany w opisie stanu faktycznego/przyszłego sposób dokonania płatności za dostarczany towar, która to płatność realizowana jest/będzie przez bank, a nie bezpośrednio przez Nabywcę. Stanowisko Spółki w tym zakresie potwierdza brak szczegółowych regulacji Rozporządzenia VAT, jak i ustawy VAT, co do sposobów regulowania płatności. Wobec czego uznać należy, że istotny na gruncie regulacji § 7 Rozporządzenia VAT jest sam fakt otrzymania zapłaty za sprzedany towar, pod warunkiem, że płatność dokonana zostanie na rachunek bankowy dostawcy towarów, co będzie miało miejsce w przedmiotowej sprawie, tym bardziej że w efekcie dokonanej na rachunek Spółki przez bank wpłaty wygasa roszczenie Spółki wobec Nabywcy.

Mając na względzie fakt spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie § 7 Rozporządzenia VAT, Spółka uważa, że jest uprawniona do zastosowania stawki 0% do dostaw towarów realizowanych na zasadach określonych w niniejszej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium kraju rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym również dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje sprzedaży produkowanych towarów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek innych niż zwolniona. Ww. sprzedaż realizowana jest m.in. na rzecz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami podatku od wartości dodanej i zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Sprzedaż powyższych towarów, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Nabywcę, odbywa się na następujących warunkach:

 • towary będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Nabywcy przewożone są (na zlecenie Nabywcy) do przerobu na terytorium kraju, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji Spółki;
 • po wykonaniu usług przerobu, towary zostaną wywiezione na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego;
 • stosowany przez Spółkę wobec Nabywcy termin płatności za sprzedany towar jest wydłużony i wynosi więcej niż 60 dni od daty sprzedaży towaru;
 • wierzytelność Spółki należna od Nabywcy (powstała z tytułu sprzedaży towarów) zostaje sprzedana do banku w ramach zawartej z nim odrębnej umowy factoringowej;
 • Spółka otrzymuje na rachunek bankowy od banku płatność z tytułu realizacji transakcji w ramach umowy factoringowej przed upływem 60 dni od daty wydania towarów Nabywcy w wysokości stanowiącej wartość nominalną sprzedanej wierzytelności (tj. należność wynikającą z faktury wystawionej przez Spółkę na Nabywcę) pomniejszonej o należne bankowi dyskonto;
 • Spółka obciąża Nabywcę kwotą pobranego przez bank dyskonta.

W celu określenia stawki podatku dla przedmiotowych dostaw towarów dokonywanych przez Spółkę na rzecz Nabywcy należy się odwołać do regulacji rozporządzania Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W rozdziale 4 rozporządzenia – „Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki” w § 7 ust. 1 rozporządzenia ustawodawca wskazał, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W myśl § 7 ust. 2 rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów:

 1. składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE;
 2. przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym;
 3. wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
 4. otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;
 5. posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.

Powołane przepisy rozporządzenia regulują zatem przypadki zastosowania stawki 0% na okoliczność dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w związku z zaistnieniem specyficznej sytuacji, gdy dostarczane towary są jednocześnie przeznaczone do wykonania na nich usług na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Przy czym, w świetle ww. regulacji obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku można stosować, jeśli podatnik dokonujący dostawy towarów spełnia łącznie określone warunki, tj. jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, dokona sprzedaży dla odbiorcy zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego, towary na których zostaną wykonane usługi trafią do podmiotu na terytorium kraju, który wykona na nich usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Ponadto, podatnik wykaże tą dostawę w deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, otrzyma zapłatę za towar na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru, a także – posiada dokumenty wskazujące, że towary (po wykonaniu na nich usług) zostaną wywiezione z terytorium kraju.

Przepis § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia wskazuje, że ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podatnik dokonujący dostawy towarów otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru. Zatem skoro prawodawca w tym przepisie rozporządzenia nie wskazał wprost, kto ma dokonać zapłaty na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania danego towaru, to należy uznać, że otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy od innego podmiotu (w przedmiotowej sprawie od banku w ramach realizacji usługi factoringowej) w ww. terminie, jest prawidłowe.

Z udzielonych przez Spółkę informacji wynika, że w odniesieniu do opisanych transakcji sprzedaży towarów z przeznaczeniem do przerobu zostaną spełnione warunki określone w § 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3 i pkt 5 rozporządzania.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy Spółka otrzyma zapłatę za dany towar – realizowaną przez bank w ramach usługi factoringowej – na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru, spełnione są/będą wszystkie przesłanki, o których mowa w § 7 rozporządzenia.

Tym samym należy stwierdzić, że w związku ze spełnieniem wszystkich warunków wskazanych w przepisie § 7 rozporządzenia, Spółka uprawniona jest/będzie do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostaw towarów na rzecz Nabywcy.

Reasumując, Spółka jest/będzie uprawniona zastosować stawkę 0% VAT dla wskazanych w opisie sprawy dostaw towarów w sytuacji, gdy płatność za ich sprzedaż realizowana jest/będzie przez bank w ramach realizacji usługi factoringowej.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa towarów
ILPP4/4512-1-168/15-4/HW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP3/4512-1-96/15-2/DC | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IBPP2/4512-497/15/AB | Interpretacja indywidualna

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
ITPP3/443-728/14/AT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.