ILPP4/4512-1-315/15-2/IL | Interpretacja indywidualna

Przechowywanie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyłącznie w formie elektronicznej, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupowych archiwizowanych wraz z załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej oraz przechowywanie faktur sprzedażowych dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług wyłącznie w wersji elektronicznej.
ILPP4/4512-1-315/15-2/ILinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 3. przechowywanie dokumentów
 4. stawka
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Terminy przechowywania dokumentów -> Termin przechowywania dokumentów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przechowywania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyłącznie w formie elektronicznej, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupowych archiwizowanych wraz z załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej oraz przechowywania faktur sprzedażowych dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług wyłącznie w wersji elektronicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przechowywania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyłącznie w formie elektronicznej, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupowych archiwizowanych wraz z załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej oraz przechowywania faktur sprzedażowych dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług wyłącznie w wersji elektronicznej.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe.

Spółka jest jednym z wiodących producentów cukru w Polsce. W ramach prowadzonej działalności Spółka utrzymuje stosunki handlowe z szeregiem kontrahentów, przez co zarówno wystawia, jak i otrzymuje znaczne ilości faktur dokumentujących sprzedaż dokonywaną przez Spółkę oraz nabycia przez nią towarów i usług. Ponadto, w związku ze zdarzeniami gospodarczymi w Spółce, wystawia ona oraz otrzymuje również inne dokumenty niezbędne dla celów księgowych.

Ze względu na skalę działalności Spółki, ilość otrzymywanych oraz generowanych dokumentów, Spółka od początku 2013 r. korzysta z systemu archiwizacji elektronicznej wszystkich otrzymywanych faktur i dokumentów księgowych. Jednakże, obok archiwum elektronicznego Spółka w dalszym ciągu utrzymuje i przechowuje w formie papierowej dokumentację.

W celu ograniczenia kosztów związanych z przesyłką i archiwizacją dokumentów w formie papierowej, Spółka w najbliższym czasie rozważa przechowywanie tylko w formie elektronicznej (digitalizacja) tej części dokumentów, które przechowywane są obecnie w formie i elektronicznej i w formie papierowej.

Zgodnie z tym modelem archiwizacji (digitalizacji), dokumenty otrzymane pierwotnie w formie papierowej, są skanowane i zapisywane w formie cyfrowego (elektronicznego) obrazu zeskanowanego dokumentu (przykładowo w formacie PDF). Spółka od 2013 r. archiwizuje elektronicznie między innymi następujące dokumenty:

 1. Dokumenty transportowe (np. CMR, DD – dokumenty dostawy) oraz inne dokumenty związane z dokonanymi wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów otrzymane od przewoźnika bądź bezpośrednio od nabywcy w formie papierowej, które są skanowane przez Spółkę. Skanowanie dokumentów odbywa się w momencie ich otrzymania, czyli przed terminem na złożenie przez Spółkę deklaracji VAT-7, w której wykazane zostaną transakcje WDT opodatkowane stawką 0% i potwierdzone za pomocą tych dokumentów. Potwierdzenia dostaw otrzymane pierwotnie w wersji elektronicznej (np. elektroniczne CMRy) będą również archiwizowane w tej formie.
  Powyższe dokumenty transportowe oraz inne dokumenty będą potwierdzać, że dostawy w ramach WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
 2. Faktury dokumentujące sprzedaż – Spółka wystawia faktury (dostarczane do kontrahentów w formie papierowej) w następujący sposób: faktura zostaje automatycznie wygenerowana w formie elektronicznej za pomocą systemu księgowego. Po wygenerowaniu faktury z systemu, Spółka pierwszy egzemplarz faktury przesyła w formie papierowej do kontrahenta przy wykorzystaniu tradycyjnej poczty, przy czym drugi egzemplarz faktury nie jest drukowany przez Spółkę, tylko archiwizowany do systemu od razu w formie elektronicznej.
 3. Faktury zakupowe otrzymane w wersjach papierowych – oryginały faktur dokumentujących nabycie towarów i usług otrzymane od kontrahentów w formie papierowej są skanowane przez Spółkę w sekretariacie w dacie ich otrzymania i wprowadzane do archiwum elektronicznego Spółki.
 4. Dokumenty obrotu magazynowego spełniające role specyfikacji ładunku, m.in. dokument WZ (wydanie na zewnątrz), DD (dokument dostawy) – po ich wydrukowaniu i potwierdzeniu są skanowane i zarchiwizowane.

W zakresie faktur digitalizacja dotyczy także załączników takich jak zestawienia, sprawozdania, protokoły pracy sprzętu, odbioru itp. Nie dotyczy to w szczególności umów.

Skanowania dokumentów dokonują pracownicy Spółki. Po zeskanowaniu danego dokumentu, Spółka nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w jego treści. W konsekwencji, powstaje wierna kopia elektroniczna dokumentu papierowego. Po zeskanowaniu dokumentów przez Spółkę papierowe ich wersje wraz z elektronicznymi będą przechowywane do momentu zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za dany rok sprawozdawczy. Niszczenie papierowych wersji dokumentów będzie odbywać się najwcześniej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok – według regulacji i przy spełnieniu warunków z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330, ze zm., dalej:„UoR”). Zgodnie z tym przepisem, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego treść dowodów księgowych może być przeniesiona na informatyczne nośniki danych, pozwalające zachować w trwałej postaci zawartość dowodów. Ponadto, ten sposób archiwizacji został również potwierdzony z biegłym rewidentem Spółki.

Wszystkie zeskanowane dokumenty przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, zapewniając autentyczności pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur oraz innych dokumentów księgowych, z alokacją do odpowiednich okresów rozliczeniowych.

Spółka, w przypadku żądania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej jest w stanie zapewnić dostęp od początku 2013 r. do zarchiwizowanych elektronicznie faktur.

W przedstawionej sytuacji dokumenty odnośnie roku 2013 oraz 2014 już w tym momencie spełniają powyżej opisane przesłanki do zastosowania archiwizacji wyłącznie elektronicznej i zniszczenia formy papierowej dokumentów (w szczególności zatwierdzone sprawozdania finansowe). Zatem w wypadku potwierdzenia prawidłowości podejścia Spółki, planuje ona dokonać ww. procesu odnośnie tych lat. Z kolei dokumenty dotyczące następnych okresów rozliczeniowych (tj. od roku 2015) będą digitalizowane po upływie terminów wskazanych powyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, gdy Spółka przechowuje dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% do WDT wyłącznie w formie elektronicznej, będzie nadal uprawniona do stosowania stawki 0% w odniesieniu do tych dostaw...
 2. Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupowych archiwizowanych wraz z załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej – przy założeniu, że spełnione zostaną zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy...
 3. Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, przechowywanie faktur sprzedażowych (...) dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usłu
  g wyłącznie w wersji elektronicznej, jest zgodne z przepisami ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym gdy przechowuje dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% do WDT wyłącznie w formie elektronicznej, Spółka będzie nadal uprawniona do stosowania stawki 0% w odniesieniu do tych dostaw.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupowych archiwizowanych wraz z załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej – przy założeniu, że spełnione zostaną zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT.

Ad. 3

Zdaniem Spółki, w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, przechowywanie faktur sprzedażowych (...) dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług wyłącznie w wersji elektronicznej, jest zgodne z przepisami ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Ad. 1

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Natomiast, w myśl art. 42 ust. 3 ustawy o VAT dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, to zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z powyższych przepisów wynika, że aby zastosować stawkę 0% przy WDT należy posiadać dokumenty z których jednoznacznie wynika, że towar będący przedmiotem WDT został faktycznie dostarczony do podatnika posiadającego siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przedmiotowe przepisy nie odnoszą się jednak do sposobu oraz szczególnej formy w jakiej te dokumenty powinny zostać otrzymywane i przechowywane. Zatem jeśli przepisy nie określają konkretnej formy, to można uznać, że każda forma jest dopuszczalna, o ile autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona.

W związku z powyższym, możliwość stosowania stawki 0% do WDT nie została uzależniona od posiadania dokumentów transportowych oraz innych dodatkowych dokumentów wyłącznie w formie papierowej. W konsekwencji, dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli z dokumentów transportowych oraz innych dodatkowych dokumentów posiadanych przez Spółkę jednoznacznie wynika, że towar będący przedmiotem WDT został faktycznie dostarczony do podatnika posiadającego siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to bez znaczenia, że dokumenty transportowe zostaną przechowywane elektronicznie, Spółka ma prawo do zastosowania stawki 0% do WDT.

Natomiast w zakresie dokumentów transportowych oraz innych potwierdzeń otrzymywanych drogą elektroniczna (przykładowo elektroniczny CMR) i przechowywanych również w tej formie, zdaniem Spółki ten sposób dokumentowania również uprawnia do zastosowania stawki 0% do WDT.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki w świetle aktualnego brzmienia przepisów w zakresie VAT dokumenty transportowe oraz inne dokumenty przechowywane w formie elektronicznej potwierdzające dokonanie WDT, tj. potwierdzające wywóz towarów z terytorium Polski oraz ich odbiór w innym państwie członkowskim, mają taką samą moc dowodową jak tradycyjne, papierowe dokumenty potwierdzające WDT dla celów stosowania stawki 0% VAT zgodnie z art. 42 ustawy o VAT.

Takie samo podejście prezentują również organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2014 r. o sygn. IPPP3/443-530/14-2/JF Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że: „(...) przepisy regulujące prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku nie określają formy dokumentów potwierdzających wywiezienie i dostarczenie towarów będących podmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy. Obowiązujące w tym zakresie przepisy nie stanowią zatem, że wymagane jest wyłącznie posiadanie oryginałów dokumentów. Stąd należy przyjąć, że każda forma dokumentu jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została wystarczająco uprawdopodobniona. Dokumenty powinny jednoznacznie dowodzić dostarczenie towarów do ich odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.

Ponadto, zgodnie z powyższym stanowiskiem Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 14 czerwca 2013 r. wydał interpretację o sygn. IPTPP2/443-180/13-5/IR, w której stwierdził, że: „(...) przepisy nie uzależniają zastosowania stawki 0% od posiadania oryginałów dowodów w formie papierowej. Tym samym brak jest podstaw do automatycznego kwestionowania kserokopii listu przewozowego lub innego dokumentu, jako dowodu w sprawie, gdy ustawa ta nie wprowadza wymogu posiadania oryginału dokumentu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, np. co do jego autentyczności, przewiduje możliwość złożenia innych dokumentów, wskazujących, iż nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa. Skoro zatem przepisy nie stanowią o ich formie, stąd można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona”.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż powyższy pogląd wielokrotnie znajdował potwierdzenie również w najnowszych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, w tym m.in.:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lipca 2015 r. o sygn. IBPP4/4512-191/15/EK,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 marca 2015 r. o sygn. IPTPP2/443-929/14-2/DS,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 marca 2015 r. ILPP4/443 -646/14-2/BA.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z definicją z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Jednocześnie zgodnie z art. 106m ustawy o VAT, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

Zgodnie z art. 106m ust. 4 ustawy o VAT autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

W myśl art. 112a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT podatnicy przechowują otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Brzmienie powyższych przepisów nie nakłada na podatnika obowiązku przechowywania otrzymanej faktury w postaci materialnej (papierowej). Co więcej, nie nakazuje tego żaden inny przepis ustawy VAT. Spółka pragnie również zauważyć, że w przepisach ustawy o VAT nie została zakazana zmiana formatu faktur otrzymywanych przez podatników. Przepisy formułują jedynie obowiązek odpowiedniego przechowywania faktur – należy zaś uznać, iż ten obowiązek spełniony będzie w sytuacji przechowywania dokumentów w systemie Spółki, gdyż:

 • system archiwizacji wdrożony przez Spółkę zapewnia autentyczność pochodzenia (system gwarantuje pewność co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury), integralność treści oraz czytelność (przede wszystkim faktura VAT w wersji elektronicznej nie będzie mogła być w żaden sposób zmieniana oraz jej elektroniczny obraz nie będzie wykazywał żadnych różnic w stosunku do papierowej wersji faktury),
 • Spółka przechowuje faktury w podziale na okresy rozliczeniowe,
 • Spółka, w przypadku żądania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej jest w stanie zapewnić dostęp do zarchiwizowanych faktur.

W związku z powyższym, skoro przepisy VAT nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT ani od rodzaju faktury, ani od formy, w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe, to zdaniem Spółki prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupowych archiwizowanych wyłącznie w formie elektronicznej zostało zachowane. W konsekwencji, przy założeniu, że spełnione zostaną standardowe warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT, zniszczenie papierowych wersji faktur otrzymanych przez Spółkę nie wpłynie na prawo do odliczenia podatku VAT.

Powyższy pogląd został potwierdzony m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2015 r. o sygn. IPTPP4/4512-129/15-4/OS, w której uznano, że „(...) Przepisy nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna) ani od formy, w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe. (...) fakt zniszczenia papierowych wersji faktur, które uprzednio zostaną wprowadzone do elektronicznej bazy danych nie będzie miał wpływu na zachowanie zrealizowanego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z takich faktur zakupowych”.

Powyższy pogląd znalazł również potwierdzenie w innych interpretacjach takich jak:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 maja 2015 r. o sygn. IPPP2/4512-217/l5-4/AO,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. o sygn. IPPP2/4512-73/15-4/RR,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 marca 2015 r. o sygn. IBPP3/4512-27/15/MN.

Ad. 3

Zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy o VAT, faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

W zakresie samego przechowywania faktur, zgodnie z art. 112a ust. 1 pkt 1, podatnicy przechowują wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zdaniem Spółki, opisane przechowywanie faktur sprzedażowych w formie zdigitalizowanej, zarówno tych wystawionych w formie elektronicznej, jak i skanowanych z wersji papierowej, jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. Żaden przepis ustawy o VAT nie nakłada obowiązku przechowywania faktur wyłącznie w wersji papierowej czy elektronicznej. Przepisy ustawy VAT określają tylko, żeby sposób przechowywania zapewniał przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

W zakresie zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur wystawionych w systemie opisanych w pkt 2a powyżej, Spółka podkreśla, iż po wygenerowaniu faktury w systemie w formie pliku PDF, nie ma możliwości dokonywania modyfikacji w jej treści. Odnośnie faktur wystawionych za pomocą innych programów (punkt 2b), skanowanych z wersji papierowej, również w tym przypadku, ze względu na zeskanowany format pliku PDF, nie będzie można zmienić treści dokumentu.

W związku z powyższym, przechowywanie przez Spółkę faktur sprzedażowych dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług wyłącznie w wersji elektronicznej jest zgodne z przepisami ustawy o VAT, gdyż:

 • system archiwizacji wdrożony przez Spółkę zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność,
 • Spółka przechowuje faktury w podziale na okresy rozliczeniowe,
 • Spółka, w przypadku żądania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej będzie w stanie zapewnić dostęp do zarchiwizowanych faktur.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej przechowywania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyłącznie w formie elektronicznej, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupowych archiwizowanych wraz z załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej oraz przechowywania faktur sprzedażowych dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług wyłącznie w wersji elektronicznej. Natomiast wniosek w części dotyczącej przechowywania załączników do faktur sprzedażowych dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług wyłącznie w wersji elektronicznej został rozstrzygnięty w odrębnym piśmie z dnia 24 listopada 2015 r. nr ILPP4/4512-1-315/15-3/IL. Kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozstrzygnięta odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.