ILPP4/4512-1-147/15-2/HW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
ILPP4/4512-1-147/15-2/HWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. moment powstania obowiązku podatkowego
 3. obowiązek podatkowy
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest producentem izolacji technicznych. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje nabyć towarów z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT). Towary te wykorzystywane są przez Spółkę do czynności opodatkowanych. Spółka składa deklaracje VAT w okresach miesięcznych.

Spółka otrzymuje fakturę od kontrahenta unijnego zwykle w ciągu trzech miesięcy od daty dokonania dostawy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy kontrahent unijny przed dokonaniem dostawy wystawia na rzecz Spółki fakturę w wysokości 100% należności, przy czym w takim wypadku nie wystawia on już faktury po dokonaniu dostawy. Otrzymana przez Spółkę faktura, na podstawie której dokonuje ona zapłaty za dostawę (w wysokości 100% należności), jest powiązana bezpośrednio z konkretnym zamówieniem i odpowiadającą mu dostawą towarów dokonaną w późniejszym terminie. Faktura ta zawiera specyfikację zamówienia opisując rodzaj, ilość towarów oraz przypisuje do nich należną im cenę.

Z uwagi na nowelizację ustawy o VAT w zakresie rozliczania WNT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie prawidłowego rozliczenia na gruncie VAT tych transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy obowiązek podatkowy z tytułu WNT, w przypadku otrzymania faktury, wskazanej w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wzywającej do zapłaty 100% należności wystawionej przed dokonaniem dostawy, powstaje z chwilą wystawienia tej faktury przez dostawcę towarów...
 2. Czy Spółka będzie miała obowiązek pomniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT w przypadku, kiedy kontrahent nie wystawi faktury po dokonaniu dostawy, a Spółka będzie dysponowała fakturą wzywającą do zapłaty 100% należności, wystawioną przed dokonaniem dostawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Obowiązek podatkowy z tytułu WNT, w przypadku otrzymania faktury, wskazanej w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wzywającej do zapłaty 100% należności wystawionej przed dokonaniem dostawy, powstaje z chwilą wystawienia tej faktury przez dostawcę towarów.
 2. Spółka nie będzie miała obowiązku pomniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT w przypadku, kiedy kontrahent nie wystawi faktury po dokonaniu dostawy, a Spółka będzie dysponowała fakturą wzywającą do zapłaty 100% należności, wystawioną przed dokonaniem dostawy.

Ad. 1

1. Obowiązek podatkowy w przypadku faktury wzywającej do zapłaty 100% należności z tytułu przyszłej dostawy towarów

W ocenie Spółki obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w przypadku wystawienia przez kontrahenta faktury wzywającej do zapłaty 100% należności przed dokonaniem dostawy, powstanie po stronie Spółki z chwilą wystawienia przedmiotowej faktury.

Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w przypadku WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Z uwagi na fakt, że w analizowanej sytuacji faktura zostanie wystawiona przed dokonaniem dostawy, a zatem również przed 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, zdaniem Spółki, zastosowanie znajdzie zasada ogólna wyrażona w art. 20 ust. 5 ustawy o VAT.

Spójka pragnie wskazać, że zaprezentowane przez nią podejście zostało również potwierdzone przez organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2014 r. (sygn. ILPP4/443-206/14-4/ISN) wskazano, że „w przypadku gdy faktura VAT wystawiana przez dostawcę unijnego przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (przed przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), np. z chwilą wydania towaru z magazynu kontrahenta unijnego (niebędąca fakturą zaliczkową) dokumentuje/będzie dokumentowała dostawę towarów, która dokonana zostanie po jej wystawieniu – obowiązek podatkowy powstaje/powstanie z chwilą wystawienia tej faktury”.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 24 lipca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-421/14-2/SM).

Ad. 2

1. Zasady ogólne dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku WNT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zasada ta podlega stosownym modyfikacjom w odniesieniu do poszczególnych czynności opodatkowanych na gruncie ustawy o VAT. W przypadku WNT kwota podatku naliczonego stanowi kwotę podatku należnego, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o VAT.

W świetle art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT, w przypadku WNT prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem, że podatnik:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

W przypadku WNT prawo do odliczenia VAT naliczonego jest zatem uzależnione od dwóch warunków, a mianowicie:

 • otrzymania (w odpowiednim terminie) faktury dokumentującej dostawę towarów,
 • rozliczenia kwoty VAT należnego w odpowiednim okresie.

Regulacja określająca moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT znajduje się w art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek podatkowy w przypadku WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Spółka pragnie ponadto wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT, w przypadku nieotrzymania faktury dokumentującej dostawę towarów w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

Zatem w przypadku nieotrzymania przez podatnika faktury dokumentującej WNT w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, jest on zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego.

Niemniej jednak na podstawie art. 86 ust. 10b ustawy o VAT, Spółka pragnie zaznaczyć, że otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, w terminie późniejszym (niż wskazany powyżej), upoważnia go do powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

2. Faktura wzywająca do zapłaty 100% należności a obowiązek pomniejszenia VAT naliczonego tytułu WNT

Zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy Spółka dysponować będzie jedynie fakturą wzywającą do zapłaty 100% należności – wystawioną przed dokonaniem dostawy, nie będzie zaś posiadać faktury dokumentującej dostawę towarów.

Przedmiotowa faktura będzie powiązana bezpośrednio z konkretnym zamówieniem i odpowiadającą mu dostawą towarów dokonaną w późniejszym terminie. Faktura ta zawierać będzie specyfikację zamówienia, opisując rodzaj, ilość towarów oraz przypisywać będzie do nich należną im cenę.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT, prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu WNT powstaje pod warunkiem, że nabywca otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Powyższy przepis odnosi się do faktury dokumentującej dostawę towarów, a zatem do faktury wystawionej po dokonaniu dostawy.

Zdaniem Spółki, faktura wzywająca do zapłaty 100% należności wystawiona przed dokonaniem dostawy będzie ją uprawniać do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT, bez obowiązku pomniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT w przypadku kiedy kontrahent nie wystawi faktury po dokonaniu dostawy.

W ocenie Wnioskodawcy bowiem, faktura wzywająca do zapłaty 100% należności wystawiona przed dokonaniem dostawy, z chwilą dokonania dostawy towarów powinna zostać uznana za fakturę, o której mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT, czyli fakturę dokumentującą dostawę. Spółka chciałaby przy tym zaznaczyć, że przedmiotowa faktura będzie powiązana bezpośrednio z konkretnym zamówieniem i odpowiadającą mu dostawą towarów dokonaną w późniejszym terminie. Będzie bowiem zawierać specyfikację zamówienia, wskazując rodzaj, ilość towarów oraz przypisywać będzie do nich należną im cenę.

Spółka pragnie również wskazać, że niewystawienie faktury dokumentującej dokonanie dostawy przez kontrahenta może wynikać z przepisów w zakresie VAT obowiązujących w kraju wysyłki towarów. Spółka zatem może nie mieć żadnego wpływu na kontrahenta w tym zakresie, gdyż może on tłumaczyć brak wystawienia takiej „końcowej” faktury lokalnymi przepisami w zakresie VAT.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, otrzymanie faktury wzywającej do zapłaty 100% należności wystawionej przed dokonaniem dostawy będzie ją uprawniać do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT, bez obowiązku pomniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT, w przypadku kiedy kontrahent nie wystawi faktury po dokonaniu dostawy.

Powyższe stanowisko potwierdzają również interpretacje indywidualne prawa podatkowego, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-367/14-2/KT), w której organ podatkowy zgodził się z Wnioskodawcą, że „w sytuacji, gdy nastąpi dostawa, na poczet której została zapłacona zaliczka w 100% i która to zaliczka została udokumentowana fakturą VAT, w momencie faktycznej dostawy faktura dokumentująca zaliczkę staje się fakturą, o której mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT, a więc fakturą dokumentującą dostawę”. Organ podatkowy tym samym potwierdził prawo Wnioskodawcy do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT na podstawie takiej faktury;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie z dnia 24 lipca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-421/14-2/SM), w której Dyrektor Izby Skarbowej przyznał rację podatnikowi, który twierdził, że jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT na podstawie faktury wystawionej przed dokonaniem dostawy i wzywającej do zapłaty zaliczki na poczet dostawy towarów.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.