ILPP4/443-613/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedawanych towarów – o symbolu PKWiU 24.33.11.0 – na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.
ILPP4/443-613/14-2/ISNinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dostawa towarów
 3. podatnik
 4. stawki podatku
 5. złom
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedawanych towarów – o symbolu PKWiU 24.33.11.0 – na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedawanych towarów – o symbolu PKWiU 24.33.11.0 – na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca działa na rynku stalowym od 1998 r. i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej skupia się w głównej mierze na cięciu i gięciu blach wykonanych ze stali niestopowej. Jako materiał do obróbki wykorzystuje arkusze blachy stalowej walcowanej na gorąco o grubości do 100 mm. Przy wykorzystywaniu gilotyny Zainteresowany wycina z arkuszy blachy o grubości do 15 mm różne formaty blachy regularne i nieregularne. Przy wykorzystaniu plazmy Wnioskodawca wypala z blachy o grubości do 100 mm różne kształty i formaty blachy regularne i nieregularne. Nadto cześć wyciętych elementów stalowych (zarówno na gilotynie jak i plazmie) podlega profilowaniu i kształtowaniu na zimno na krawędziarce, a w niektórych elementach wycinane są różne otwory.

Odbiorcami elementów stalowych opisanych wyżej (a więc wyciętych, wygiętych i profilowanych z blachy, z otworami i bez) są przedsiębiorcy będący podatnikami VAT czynnymi. Opisane elementy stalowe sprzedawane są w stanie surowym (nie zabezpieczonym jakimkolwiek materiałem antykorozyjnym) i wykorzystywane są przez odbiorców jako półprodukty do dalszej obróbki w procesie budowlanym‚ technologicznym lub produkcyjnym. Zainteresowany nie jest producentem gotowych wyrobów metalowych.

W związku z poszerzeniem katalogu produktów objętych tzw. „procedurą odwróconego VAT-u” i rozszerzeniem załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej uvat), pojawiają się problemy z klasyfikacją sprzedaży na rzecz podatników VAT czynnych wykonywanych i zlecanych do wykonania Wnioskodawcy elementów stalowych.

Obróbka blachy gilotyną lub plazmą wynika z procesu technologicznego. Cięcie blachy gilotyną nie jest możliwe dla blach grubszych niż 15 mm. Ponadto dla uzyskania kształtów złożonych, nieregularnych lub dla zapewnienia wysokiej precyzji wymiarów konieczna jest obróbka blachy plazmą.

Zainteresowany jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca zbywa blachę (po cięciu i gięciu) na bieżąco, a więc zbycie nie dotyczy towarów używanych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zainteresowany nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.

Wnioskodawca zakwalifikował swoje produkty:

 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki – z nawierconymi otworami – wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki – z nawierconymi otworami – wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno, z nawierconymi otworami;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno, z nawierconymi otworami

do PKWiU 24.33.11.0 „Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno ze stali niestopowej”. Urząd Statystyczny zakwalifikował opisane wyżej produkty Zainteresowanego do PKWiU 24.33.11.0 „Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno ze stali niestopowej”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca sprzedając swoje produkty:

 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki – z nawierconymi otworami – wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki – z nawierconymi otworami – wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno, z nawierconymi otworami;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno, z nawierconymi otworami,

które wszystkie kwalifikuje jako kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0), a także co do których uzyskał pisemne potwierdzenie tej klasyfikacji jako prawidłowej ze strony Urzędu Statystycznego, powinien w sytuacji opisanej w części G wniosku (tj. w opisie stanu faktycznego), dokonywać ich sprzedaży na zasadzie odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 uvat...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie elementy stalowe profilowane na zimno jako kształtowniki otwarte wskazane we wniosku, a więc wycięte zarówno gilotyną jak też wycięte i wypalone plazmą z blachy niestopowej, a następnie wygięte na krawędziarce stanowiące kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0), czyli wymienione w poz. 21 załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towaru i usług i w związku z tym muszą zostać objęte procedurą tzw. „odwróconego podatku vat”, jeżeli odbiorcą tych produktów będą podatnicy VAT czynni. Prawidłowość kwalifikacji wyrobów przez Zainteresowanego potwierdził Urząd Statystyczny.

Dlatego według Wnioskodawcy – jako producenta – wszystkie wymienione we wniosku produkty wytwarzane i sprzedawane przez niego z blach stali niestopowej wycięte i profilowane jako opisane wyżej kształtowniki otwarte nadają się do objęcia mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeżeli ich odbiorcą są podatnicy VAT czynni. Produkowane elementy ze stali niestopowej są bowiem półproduktami wykorzystywanymi do dalszej obróbki. Bez znaczenia pozostaje grubość blachy, a także jej kształt od regularnego prostokąta po nieregularne figury geometryczne mniej lub bardziej złożone, a także sposób uzyskania (obróbka gilotyną lub wypalanie plazmą). Bez znaczenia też pozostaje, czy wyprodukowane elementy kształtowane, wycięte z blachy przez Zainteresowanego i wyginane na krawędziarce, na życzenie kontrahenta posiadają wywiercone lub wypalone otwory na swojej powierzchni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pod pojęciem sprzedaży – na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Według art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych – art. 15 ust. 2 ustawy.

Z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wynika, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Mechanizm „odwrotnego obciążenia” podatkiem od towarów i usług stanowi odstępstwo od generalnej zasady wyrażonej w art. 193 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.) – dalej jako Dyrektywa – (zgodnie z którym osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług) i przenosi obowiązek rozliczenia VAT należnego ze sprzedającego na nabywcę. Podstawą dla zastosowania tego szczególnego środka jest art. 199-199a Dyrektywy. W art. 199 ust. 1 oraz art. 199a ust. 1 Dyrektywy zawarty został zamknięty katalog transakcji, w odniesieniu do których państwa członkowskie mogą postanowić, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik podatku od towarów i usług – odbiorca towarów i usług będących przedmiotem tych transakcji, wśród których wymieniono dostawę zużytych materiałów, zużytych materiałów nienadających się do ponownego użycia w tym samym stanie, złomu, odpadów przemysłowych i nieprzemysłowych, odpadów przetwarzalnych, częściowo przetworzonych odpadów oraz dostawy pewnych towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku VI (art. 199 ust. 1 lit. d) Dyrektywy). Do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej pozostawiono zarówno ewentualne zaimplementowanie tego mechanizmu na grunt krajowych regulacji, jak również kwestię, które spośród enumeratywnie wskazanych w Dyrektywie towarów i usług zostaną nim objęte.

Od dnia 1 października 2013 r. na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1027) rozszerzył się katalog towarów wobec których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. W nowym brzmieniu załącznik nr 11 zawiera 41 grup towarów (sklasyfikowanych przy pomocy odpowiednich pozycji PKWiU), wśród których znalazło się więcej towarów z kategorii złomu, jak również surowców wtórnych oraz niektóre wyroby ze stali i miedzi.

W poz. 21 załącznika nr 11 zostały wymienione następujące towary: „Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej” – PKWiU 24.33.11.0.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

 1. dokonującym dostawy ww. towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

W przeciwnym natomiast przypadku, tj. gdy któryś z ww. warunków nie jest spełniony, to obowiązek rozliczenia podatku w związku z tą dostawą spoczywa na dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

Tym samym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami obowiązanymi do rozliczenia podatku są osoby nabywające towary mieszczące się w zakresie wskazanym w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli spełnione zostaną ww. określone warunki dotyczące statusu podatkowego zarówno nabywcy, jak i dostawcy.

Podkreślić w tym miejscu należy, że z powołanego przepisu ustawy nie wynika, aby mechanizm odwrotnego obciążenia miał zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy jest podatnikiem VAT czynnym. Wystarczy, by posiadał on status podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy, czyli musi to być podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, do sprzedaży następujących towarów:

 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki – z nawierconymi otworami – wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki – z nawierconymi otworami – wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno, z nawierconymi otworami;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno, z nawierconymi otworami które wszystkie kwalifikuje jako kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno ze stali niestopowej,

sklasyfikowanych przez niego pod symbolem PKWiU 24.33.11.0 „Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej”, co do których uzyskał pisemne potwierdzenie tej klasyfikacji jako prawidłowej ze strony Urzędu Statystycznego.

Jak wskazał Zainteresowany, jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca zbywa blachę (po cięciu i gięciu) na bieżąco. Odbiorcami elementów stalowych opisanych wyżej są przedsiębiorcy będący podatnikami VAT czynnymi.

Zatem w przedmiotowej sprawie są spełnione wszystkie warunki umożliwiające zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do sprzedawanych towarów. Zainteresowany działający jako dostawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Nabywcami towarów są podatnicy, o których mowa w art. 15, a dostawy towarów nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Zatem Wnioskodawca sprzedając swoje produkty:

 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki – z nawierconymi otworami – wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • płaskowniki, ceowniki, zetowniki – z nawierconymi otworami – wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno jako kształtowniki otwarte;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte na gilotynie z blachy stalowej niestopowej o grubości do 15 mm, wygięte na krawędziarce na zimno, z nawierconymi otworami;
 • kształtowniki o nieregularnych kształtach, pod warunkiem że są to kształtowniki otwarte, wycięte i wypalone plazmowo z blachy stalowej niestopowej o grubości do 100 mm, wygięte na krawędziarce na zimno, z nawierconymi otworami,

które kwalifikuje jako kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0), a także co do których uzyskał pisemne potwierdzenie tej klasyfikacji jako prawidłowej ze strony Urzędu Statystycznego, powinien dokonywać ich sprzedaży na zasadzie odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje to, czy wyprodukowane elementy kształtowane, wycięte z blachy przez Zainteresowanego i wyginane na krawędziarce, na życzenie kontrahenta posiadają wywiercone lub wypalone otwory na swojej powierzchni, o ile zmianie nie ulega symbol PKWiU towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji sprzedawanych towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem pytania. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Dodać również należy, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym oraz zdarzeniem przyszłym. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Zatem podkreśla się, że tut. Organ wydając przedmiotową interpretację oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.