IBPP4/4512-49/15/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie sprzedaży towarów na terytorium USA oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 26 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów na terytorium USA oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w opodatkowania sprzedaży towarów na terytorium USA oraz prawa do odliczenia podatku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 lutego 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 20 lutego 2015 r. znak IBPP4/4512-49/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” Spółka Akcyjna (dalej: X lub Spółka) to czołowy producent elastycznych wykładzin mieszkaniowych, obiektowych i sportowych z PVC oraz wiodący na rynku polskim producent włóknin. X to firma z ponad 100 - letnią tradycją funkcjonująca na rynku polskim i rynkach zagranicznych w wielu krajach świata. Mając na uwadze dalszy rozwój firmy, X planuje dokonywanie dostawy swoich produktów również na rynek amerykański. Zakładany schemat biznesowy w tym względzie wyglądać będzie następująco: Spółka dokonywać będzie wywozu towarów z Polski (z terytorium Unii Europejskiej) do zagranicznego magazynu zlokalizowanego na terytorium USA w oparciu o faktury pro-forma. Towar dedykowany na rynek amerykański składowany będzie, w wynajmowanym przez Spółkę magazynie typu „ultimate consignee” lub magazynie o podobnym typie, bezpośrednio na terytorium USA, przy czym nadal stanowić będzie własność Spółki. W praktyce możliwe będą sytuacje gdy wywożąc towar do magazynu amerykańskiego znany będzie już jego docelowy odbiorca (klient X), jak i przypadki gdy odbiorców towarów X poszukiwać będzie dopiero gdy towar znajdować się będzie już na terytorium USA (rzadsze sytuacje). Na podstawie zamówień klientów towary dostarczane będą w żądanej ilości bezpośrednio z magazynu amerykańskiego do wskazanych miejsc w USA i fakt ten będzie dokumentowany wtedy fakturami sprzedaży. Dopiero wówczas (czyli z chwilą wydania/wysłania towarów z magazynu) dochodzić będzie do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel na klientów Spółki (następować będzie to zatem na terytorium USA). Do czasu pozostawania towarów na terenie zewnętrznego magazynu amerykańskiego, towary stanowić będą własność Spółki.

X jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Jednocześnie Spółka nie jest i nie będzie zidentyfikowana dla potrzeb podatku o podobnym charakterze na terytorium USA.

Ponadto w piśmie z 26 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. W przypadku gdyby sprzedaż towarów wysyłanych do magazynu amerykańskiego odbywała się w Polsce podlegałaby pod standardowe rozliczenie VAT - do takiej sprzedaży doliczany byłby podatek VAT, a podatek naliczony związany z tą sprzedażą podlegałby odliczeniu na zasadach ogólnych. Konsekwentnie po stronie X S.A. przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług.
 2. W związku z planowanymi dostawami towarów na rynek amerykański z wykorzystaniem magazynu zlokalizowanego na terytorium USA, X SA nie będzie dokonywać rejestracji działalności gospodarczej w USA. Spółka może być jedynie zobligowana do pewnych czynności administracyjnych i informacyjnych zgodnie z lokalnymi przepisami amerykańskimi stanu gdzie zlokalizowany będzie magazyn.
 3. Ze względu na charakterystykę zakupów Spółka nie będzie miała również problemów z wykazaniem związku realizowanych zakupów ze sprzedażą towarów z magazynu amerykańskiego (zapisy w rejestrach zakupów VAT, dokumenty handlowe). X S.A. będzie zatem posiadał dokumenty, z których jednoznacznie wynikać będzie związek podatku naliczonego z czynnościami wykonywanymi na terenie Stanów Zjednoczonych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wywóz towarów, stanowiących własność Spółki, z terytorium Polski do magazynu zewnętrznego na terytorium USA, a następnie sprzedaż tych towarów na terenie USA, podlegać będzie opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi dostaw towarów realizowanych na terytorium USA z magazynu tam zlokalizowanego...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad.1

Zdaniem X wywóz towarów, stanowiących własność Spółki, z terytorium Polski do magazynu zewnętrznego na terytorium USA, a następnie sprzedaż tych towarów na terenie USA, nie będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie przyjętego stanowiska.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - dalej: ustawa VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy VAT). Przez sprzedaż natomiast - zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy VAT- rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Eksportem towarów, w mysi art. 2 pkt 8 ustawy, jest dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej jeżeli wywóz jest dokonany przez:

 • dostawcę lub na jego rzecz, lub
 • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Mając na uwadze, definicję eksportu, należy stwierdzić, że dla uznania danej czynności za eksport towarów w rozumieniu przepisów ustawy VAT, powinny wystąpić łącznie następujące przesłanki:

 • musi dochodzić do dostawy towarów (czyli do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel),
 • w konsekwencji tej czynności, nastąpić musi wywóz (wysyłka, transport) towaru z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni),
 • wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Dwie pierwsze przesłanki mają charakter faktyczny i musi je łączyć bezpośredni związek przyczynowo - skutkowy, tzn. w wykonaniu dostawy towarów opuszcza on terytorium kraju, celem dostarczenia go do kraju trzeciego, przy czym nabywca tego towaru w wykonaniu tej czynności nabywa prawo do rozporządzania nim jak właściciel (zasadniczo warunek ten ziszcza się poprzez przeniesienie własności towaru). Ostatnia przesłanka ma charakter formalny i wiąże się z udokumentowanym i legalnym wywozem towarów poza terytorium kraju. Niespełnienie jakiejkolwiek z wymienionych wyżej przesłanek, powoduje iż nie dochodzi do eksportu towarów w rozumieniu przepisów ustawy VAT.

Wskazać należy, że podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane za wykonane w tym państwie. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia (dostawy) determinuje miejsce opodatkowania. Określenie miejsca świadczenia (dostawy) jest szczególnie istotne w przypadku dostawy towarów, która odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana. Regulacje dotyczące miejsca świadczenia przy dostawie towarów przedstawiają przepisy zawarte w art. 22 ustawy VAT. W myśl tego przepisu miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Stosownie do powyższego zauważyć należy, iż w przypadku, gdy wykonanie danej czynności opodatkowanej będzie miało miejsce poza terytorium kraju (Polski), czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

Zakładana przez X struktura dostaw towarów na rynek amerykański oznaczać będzie, że wywóz towarów stanowiących własność Spółki z terytorium Polski do magazynu zewnętrznego na terytorium USA nie będzie wiązał się z przeniesieniem na klientów Xprawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Przeniesienie tego prawa nastąpi dopiero na terytorium USA z chwilą wydania towarów z magazynu na rzecz odbiorców lub z chwilą dostarczenia towarów do wskazanych miejsc odbioru na terenie USA. Wobec powyższego, wywóz z terytorium Polski przedmiotowych towarów do magazynu amerykańskiego nie będzie stanowił żadnej z wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy VAT czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Wskazać należy, że w niniejszej sprawie do dostawy towarów (w myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT) dojdzie z chwilą dostarczenia towarów do finalnych klientów na terytorium USA. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT, zgodnie z którym miejscem dostawy, tj. miejscem opodatkowania towarów będzie miejsce, w którym towary znajdą się w momencie dostawy, czyli terytorium USA. Zatem dostawa towarów, która dokonana będzie na rzecz klientów amerykańskich nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Wobec powyższego do realizowanej sprzedaży nie będą miały zastosowania przepisy ustawy VAT ale będzie ona podlegała przepisom państwa, na którego terytorium zostanie dokonana. X w składanych w Polsce deklaracjach VAT wykazywał będzie sprzedaż z magazynu amerykańskiego jako dostawa towarów poza terytorium kraju (poz. 11 deklaracji VAT-7).

Przedstawione powyżej stanowisko potwierdzane jest w wydawanych interpretacjach podatkowych, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 czerwca 2009 r., sygn. ILPP2/443-436/09-4/GZ, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 lutego 2009 r. sygn. ITPP2/443-1043/08/MD czy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2013 r. sygn. IPTPP2/443-952/12-8/KW.

Ad.2

Zdaniem X Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi dostaw towarów realizowanych na terytorium USA z magazynu tam zlokalizowanego. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie przyjętego stanowiska.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem pewnych przepisów, które nie mają jednak zastosowania do sytuacji Spółki. Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy VAT, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Według art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W przypadku gdyby sprzedaż towarów wysyłanych do magazynu amerykańskiego odbywała się w Polsce podlegałaby pod standardowe rozliczenie VAT - do takiej sprzedaży doliczany byłby podatek VAT, a podatek naliczony związany z tą sprzedażą podlegałby odliczeniu na zasadach ogólnych. Ze względu na charakterystykę zakupów Spółka nie będzie miała również problemów z wykazaniem związku realizowanych zakupów ze sprzedażą towarów z magazynu amerykańskiego (zapisy w rejestrach zakupów VAT, dokumenty handlowe). W konsekwencji należy uznać, iż warunki przepisowe do odliczenia VAT w przypadku Spółki będą spełnione.

Przedstawione powyżej stanowisko potwierdzane jest w wydawanych interpretacjach podatkowych, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2013 r. sygn. IPTPP2/443-952/12-8/KW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty. Czynności, które nie zostały wskazane w powyższym katalogu nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22).

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza dokonywać wywozu towarów do magazynu zlokalizowanego na terytorium USA w oparciu o faktury pro-forma. Następnie na podstawie zamówień klientów towary będą dostarczane klientom w żądanej ilości bezpośrednio z magazynu Wnioskodawcy. Z chwilą wydania/wysłania towarów z magazynu dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na klientów Wnioskodawcy, tj. na terytorium USA. Wnioskodawca nie będzie dokonywać rejestracji działalności gospodarczej w USA.

Zatem, w niniejszej sprawie do dostawy towarów (w myśl art. 7 ust. 1 ustawy) dojdzie na terytorium państwa trzeciego.

W tym miejscu należy wskazać, że podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostaną wykonane w danym państwie, a ściślej te czynności, które zostaną uznane za wykonane w danym miejscu. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Określenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku dostawy towarów, która odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

Regulacje dotyczące tzw. miejsca świadczenia przy dostawie towarów, zostały zawarte w art. 22 ustawy.

Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów uzależnione jest od sposobu, w jaki realizowana jest dostawa.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku:

 • towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy;
 • towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że w sprawie dojdzie do dostawy towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Wobec powyższego, miejscem dostawy towarów, które będą sprzedawane przez Wnioskodawcę na terytorium USA, stosownie do cyt. powyżej przepisu art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, będzie miejsce, w którym towary znajdą się w momencie dostawy, czyli terytorium USA. Tym samym, sprzedaż dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz klientów z USA nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Zatem do dostawy towarów na terytorium, USA nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług a sprzedaż ta podlegać będzie przepisom państwa, na terenie którego będzie ona miała miejsce.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Stosownie do powyższego, jak słusznie zauważył Wnioskodawca, aby daną czynność uznać za eksport towarów muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. ma miejsce dostawa towarów czyli czynność określona w art. 7 ustawy o VAT,
 2. w konsekwencji tej czynności, dochodzi do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni),
 3. wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny w przepisach celnych.

Mając zatem na uwadze opis sprawy, należy stwierdzić, że wywóz własnych towarów do magazynu w USA, z którego Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów, nie stanowi eksportu towaru w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w kwestii określenia miejsca opodatkowania dostawy towarów, należy uznać za prawidłowe.

Ponadto Wnioskodawca we własnym stanowisku stwierdził, że będzie w deklaracjach VAT-7 wykazywał sprzedaż z magazynu amerykańskiego jako dostawę towarów poza terytorium kraju w pozycji 11 deklaracji VAT-7.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W rozporządzeniu z dnia 18 marca 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 394) określono m. in. wzór deklaracji VAT-7, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do tego rozporządzenia. Natomiast w załączniku nr 4 zostały zawarte objaśnienia do tej deklaracji.

Ze wzoru deklaracji VAT-7, jak również objaśnień do niej wynika, że w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W poz. tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że nie będzie dokonywać rejestracji działalności gospodarczej na terytorium USA w związku z planowanymi dostawami towarów z magazynu zlokalizowanego na terytorium USA. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że gdyby sprzedaż towarów wysyłanych do magazynu amerykańskiego odbywała się w Polsce, przysługiwałoby Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług. Wnioskodawca będzie także posiadał dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać związek podatku naliczonego z czynnościami wykonywanymi na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy. Dostawy towarów z magazynu w USA będzie wykazywał w pozycji 11 deklaracji VAT-7.

Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostaw na terytorium USA oraz wykazywania tych dostaw w pozycji 11 deklaracji VAT-7.

Reasumując: oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy zostaje ono uznane za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.