IBPP4/443-341/14/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Określenie miejsca dostawy towarów w transakcji łańcuchowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 16 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia miejsca dostawy towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia miejsca dostawy towarów. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 września 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu, znak: IBPP4/443-341/14/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie kupował towary u kontrahenta chińskiego (dalej: „Dostawcy”) na warunkach F. S. (lub inne miasto portowe na terytorium Chin). Towary będą dostarczane przez Dostawcę zgodnie z warunkami F. na burtę statku.

Następnie Spółka będzie sprzedawała nabyte od Dostawcy towary kontrahentowi niemieckiemu, który ma siedzibę w Niemczech (dalej: „Nabywca”). Towar bezpośrednio będzie dostarczony do odbiorcy na terytorium Ukrainy. Dostawa towarów będzie realizowana na warunkach INCOTERMS CIP, magazyn K.. Poza powyższymi warunkami dostawy Strony nie ustaliły żadnych innych zasad określających moment przeniesienia własności towarów na Nabywcę. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, w tym zakresie należy opierać się na ustalonych przez strony transakcji warunkach INCOTERMS. Wprawdzie warunki te nie określają wprost momentu przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel, to jednakże w braku innych postanowień mogą one, zdaniem Wnioskodawcy, być stosowane pomocniczo. Zgodnie z formułą INCOTERMS CIP miejsce docelowe (we wniosku: CIP K.), sprzedający ma obowiązek zawarcia umowy o przewóz towarów do określonego punktu przeznaczenia i opłacenia kosztów transportu i ubezpieczenia. Jednocześnie ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi ze sprzedającego na kupującego już w momencie, gdy towar zostanie przekazany pierwszemu przewoźnikowi. Zatem ewentualne roszczenia dotyczące utraty lub uszkodzenia towarów nie mogą być kierowane do sprzedawcy (pomimo iż to on ponosi koszty transportu i ubezpieczenia tych towarów), lecz do podmiotu realizującego transport oraz do ubezpieczyciela towarów.

Za zorganizowanie transportu z S. (lub innego miasta portowego w Chinach) do K. odpowiada Wnioskodawca. Po odprawie tranzytowej, która będzie miała miejsce w porcie O. (lub w innym porcie na terytorium Ukrainy), kontener będzie zwolniony ze statku i w odprawie przekazowej przetransportowany do K.. Transport do K. jest zorganizowany przez spedytora działającego na zlecenie Wnioskodawcy.

Spółka będzie dysponowała dokumentami potwierdzającymi warunki realizacji opisanych powyżej transakcji, przykładowo będą to:

 • konosament potwierdzający, iż transport towarów odbył się w całości poza granicami Polski, albo
 • kopia dokumentu potwierdzającego objęcie towarów procedurą tranzytu, albo
 • list przewozowy potwierdzający przyjęcie towarów do transportu drogowego oraz wskazujący na docelowe miejsce przemieszczenia towarów.

Opisana we wniosku dostawa towarów nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla podatku o charakterze podobnym do podatku od towarów i usług w Chinach, tj. w państwie, z którego towar jest transportowany do państwa docelowego (na Ukrainę).

Zgodnie z informacją uzyskaną przez Wnioskodawcę, nie ma on obowiązku dokonywania rejestracji w celu rozliczenia podatku o charakterze podobnym do podatku od towarów i usług w państwie rozpoczęcia wysyłki.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy sprzedaż towarów przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż towarów na rzecz Nabywcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

W opisanej transakcji Dostawca wydaje towar Wnioskodawcy (na burcie statku), a Wnioskodawca z kolei ten sam towar wydaje Nabywcy z Ukrainy, zgodnie z warunkami Incoterms CIP.

Dla opisanej transakcji miejsce opodatkowania dostawy dokonanej przez Wnioskodawcę należy określić zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 tj. miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie takie dostawy towarów, których miejsce świadczenia (w rozumieniu art. 22 Ustawy o VAT) znajduje się w Polsce.

Poza tym, transport towarów dla transakcji rozpoczyna się na terytorium Chin, a kończy na terytorium Ukrainy. Należy również zwrócić uwagę, że transport zorganizowany przez Wnioskodawcę ogranicza się do jednego etapu tj. organizacji przewozu towarów z portu chińskiego do magazynu w K., przebiega poza granicami i nie obejmuje transportu z magazynu Dostawcy na burtę statku (za ten odcinek transportu odpowiedzialny jest Dostawca). Biorąc powyższe pod uwagę dostawa towarów przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce.

Spółka pragnie podkreślić, iż będzie dysponować różnymi dowodami, potwierdzającymi, że transakcja w całości odbyła się poza terytorium Polski. Przykładowo są to:

 • konosament potwierdzający, iż transport towarów odbył się w całości poza granicami Polski,
 • kopia dokumentu potwierdzającego objęcie towarów procedurą tranzytu,
 • list przewozowy potwierdzający przyjęcie towarów do transportu drogowego oraz wskazujący na docelowe miejsce przemieszczenia towarów.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. (art. 2 pkt 1 ustawy). Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (art. 22 ust. 1 pkt 1).

Jak wynika z wniosku Spółka, będzie kupowała towary u kontrahenta chińskiego na warunkach F. S. (lub inne miasto portowe na terytorium Chin). Towary będą dostarczane przez Dostawcę zgodnie z warunkami F. na burtę statku.

Następnie Spółka będzie sprzedawała nabyte towary kontrahentowi niemieckiemu, który ma siedzibę w Niemczech. Towar bezpośrednio będzie dostarczony do odbiorcy na terytorium Ukrainy. Dostawa towarów będzie realizowana na warunkach INCOTERMS CIP, magazyn K.. Poza powyższymi warunkami dostawy Strony nie ustaliły żadnych innych zasad określających moment przeniesienia własności towarów na Nabywcę. Za zorganizowanie transportu z S. (lub innego miasta portowego w Chinach) do K. odpowiada Wnioskodawca.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że w rozpatrywanym przypadku dojdzie do dostawy towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wobec powyższego, miejscem dostawy towarów, które będą dostarczane przez Wnioskodawcę z Chin na Ukrainę, stosownie do cyt. powyżej przepisu art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, będzie miejsce, w którym towary znajdą się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy czyli Chiny. Tym samym, sprzedaż dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz swojego kontrahenta z Niemiec nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Zatem nie będą do niej miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług a sprzedaż ta podlegać będzie przepisom państwa, na terenie którego będzie ona miała miejsce.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że odpowiedź na pytanie nr 2 i 3 zadane we wniosku jest przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.