IBPP3/443-876/14/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej boksami garażowymi i nieruchomości niezabudowanej położonej w .... ul. ..... – ..... bez rozliczeń finansowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 30 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej boksami garażowymi i nieruchomości niezabudowanej położonej w .... ul. ..... – ..... bez rozliczeń finansowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej boksami garażowymi i nieruchomości niezabudowanej położonej w ... przy ul. ... – ... ... bez rozliczeń finansowych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 17 października 2014 r. znak: IBPP3/443-876/14/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następując zdarzenie przyszłe:

Nieruchomość składająca się z zabudowanych boksami garażowymi działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 67/5 o pow. 38 m2, nr 67/6 o pow. 58 m2, nr 67/7 o pow. 36 m2, nr 67/8 o pow. 55 m2, nr 67/9 o pow. 14 m2 oraz niezabudowanej działki nr 67/10 o pow. 1099 m2 położona w obr. 119 jednostka ewidencyjna ... - ...przy ul. ... - ......w ..., objęta księgą wieczystą nr ... stanowi współwłasność Gminy Miejskiej ... (Wnioskodawca) w 860/1000 częściach i osób fizycznych w pozostałej części. Teren obejmujący działki nr 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9 i 67/10 nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta uchwalonego 16 kwietnia 2003 roku w strukturze przestrzennej przedmiotowy teren został określony w kategorii terenów o przeważającej funkcji mieszkaniowo – usługowej (MU).

Z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr ... zostało wyodrębnione prawo własności nieruchomości lokalowej (boksu garażowego) do księgi wieczystej o numerze ..., z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 77/1000 częściach, w tym w prawie własności działek nr 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9 i 67/10 obr. 119 jednostka ewidencyjna ... – ...na rzecz M...i T.. .... w udziale 1/2 części na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej i J... ... – ... w udziale 1/2 części na podstawie decyzji Prezydenta Miasta nr ..., ..., ... z dnia 9 czerwca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr ... zostało wyodrębnione prawo własności nieruchomości lokalowej (boksu garażowego nr I) do księgi wieczystej o numerze ..., z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 63/1000 częściach, w tym w prawie własności działek nr 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9 i 67/10 obr. 119 jednostka ewidencyjna ... – ... na rzecz S... ... na podstawie decyzji Prezydenta Miasta nr ..., ..., ... z 9 czerwca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dwa boksy garażowe, o których wyżej mowa aktami notarialnymi z 26 kwietnia 1990 r. Rep. ... i z 25 lipca 1990 r. Rep. ... w wykonaniu prawomocnych decyzji Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami b. Urzędu Dzielnicowego ...–... zostały sprzedane za cenę ustaloną w decyzjach wraz z oddaniem części gruntu w użytkowanie wieczyste.

Obecnie Wnioskodawca prowadzi czynności zmierzające do rozważenia zniesienia współwłasności przedmiotowych nieruchomości. Z niezabudowanej działki nr 67/10 Gmina zamierza zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wydzielenie działki gruntu około 200 m2, która będzie stanowiła dojazd do pięciu boksów garażowych – dwóch boksów garażowych będących własnością osób fizycznych i trzech będących własnością Wnioskodawcy. Pozostała powstała w wyniku podziału geodezyjnego część działki nr 67/10 stanowić będzie własność Wnioskodawcy.

W wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości planowane jest ustalenie następującego stanu prawnego:

 • działka nr 67/6 zabudowana boksem garażowym stanowić będzie wyłączną własność ...i ... ... na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w 1/2 części i ...... - ...w 1/2 części,
 • działka nr 67/8 zabudowana boksem garażowym stanowić będzie wyłączną własność .....,
 • działka wydzielona z działki nr 67/10 (dojazd) pozostanie we współwłasności,
 • pozostała po wydzieleniu część działki o nr 67/10 stanie się własnością Wnioskodawcy.

Wnioskodawca jak również osoby fizyczne będąc współwłaścicielami tej nieruchomości nie ponosiły od 1990 roku wydatków na ulepszenie i remont w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Obecnie boksy garażowe z uwagi na ich zniszczenie wymagają remontu.

Zniesienie współwłasności przedmiotowych nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi i niezabudowanej położonych przy ul. ... – ... ... w ... z pozostałymi właścicielami boksów garażowych (osobami fizycznymi) i współwłaścicielami przedmiotowych nieruchomości planowane jest w drodze umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego bez rozliczeń finansowych tj. spłat i dopłat, w wyniku której właściciele boksów garażowych staną się właścicielami działek zabudowanych tymi boksami garażowymi oraz współwłaścicielami w udziale 1/5 części w nowo wydzielonej działce stanowiącej dojazd do boksów garażowych.

W uzupełnieniu wniosku złożono następujące wyjaśnienia:

Jak już informowano we wniosku z 18 lipca 2014 r. zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej boksami garażowymi i nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. ... - ... ... w ... z pozostałymi współwłaścicielami boksów garażowych (osobami fizycznymi) i współwłaścicielami przedmiotowych nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego nastąpi bez rozliczeń finansowych tj. spłat i dopłat, w wyniku której właściciele boksów garażowych staną się właścicielami działek zabudowanych tymi boksami garażowymi oraz współwłaścicielami w udziale 1/5 części w nowo wydzielonej działce stanowiącej dojazd do boksów garażowych, a tym samym żadna ze stron nie dokona na rzecz drugiej strony jakiegokolwiek świadczenia, ani też nie nastąpi zapłata w formie rzeczowej.

W odniesieniu do boksów garażowych będących przedmiotem wniosku współwłaściciele boksów garażowych nie są ich pierwszymi użytkownikami, bowiem nabyli oni te garaże w drodze aktów notarialnych umów kupna-sprzedaży od osób fizycznych.

W rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły, co najmniej 30% wartości początkowej. Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pomiędzy zatem pierwszym zasiedleniem garaży przy ul. ... – ... w ..., a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres znacznie przekraczający 2 lata. Pierwsze zasiedlenie boksów garażowych wybudowanych na działkach nr 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9 nastąpiło w roku 1990, a zatem jak już wspomniano wyżej pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a zniesieniem współwłasności upłynie okres przekraczający 2 lata.

Zniesienie współwłasności zabudowanych boksami garażowymi działek, o których wyżej mowa nie zakłada doprowadzenia do wyodrębnienia w sposób materialny udziałów, które odpowiadałyby pod względem wartości, wielkości dotychczasowych ułamkowych udziałów współwłaścicieli nieruchomości.

W wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości planowane jest ustalenie następującego stanu prawnego:

 • działka nr 67/6 zabudowana boksem garażowym stanowić będzie wyłączną własność ...i ... ... na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w 1/2 części i ...... - ...j w 1/2 części,
 • działka nr 67/8 zabudowana boksem garażowym stanowić będzie wyłączną własność ...,
 • działka wydzielona z działki nr 67/10 (dojazd) pozostanie we współwłasności,
 • pozostała po wydzieleniu część działki nr 67/10 stanie się własnością Wnioskodawcy.

Zniesienie współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr ... składającej się z działek nr 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9 i 67/10 obr. 119 jednostka ewidencyjna ...... przy ul. ... i ... w ... nastąpi bez spłat i dopłat, ma ono bowiem na celu uregulowanie stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości. Zatem z tytułu zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości żadna ze stron nie osiągnie korzyści finansowych, bowiem współwłaściciele nieruchomości nie rozliczą się wartościowo. Z dokonanych wyliczeń części ułamkowych i powierzchni nieruchomości przypadających poszczególnym współwłaścicielom tj. Gminie Miejskiej ... i osobom fizycznym wynika, co następuje.

Obecnie:

 • stan udziału Gminy Miejskiej ... 860/1000 części w wyżej wymienionych nieruchomościach o łącznej powierzchni 1300 m2 - odpowiada 1118 m2
 • stan udziału osoby fizycznej (p. ... + p. ...) 154/2000 części w wyżej wymienionych nieruchomościach o łącznej powierzchni 1300 m2 – odpowiada 100,1 m2
 • stan udziału osoby fizycznej (p. ...) 63/1000 części w wyżej wymienionych nieruchomościach o łącznej powierzchni 1300 m2 – odpowiada 81,90 m2.

Zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości ma na celu uregulowanie jej stanu prawnego, co będzie skutkowało zwiększeniem udziału Gminy Miejskiej ... z 860/1000 części odpowiadających pow. 1118 m2 na 1187/1300 części odpowiadających pow. 1187 m2, zmniejszenia udziału osoby fizycznej (p. ... + p. ...) z 154/2000 części, co odpowiada pow. 100,1 m2 na 58/1300 części odpowiadających pow. 58 m2 oraz osoby fizycznej (p. ...) z 63/1000 części, co odpowiada pow. 81,90 m2 na 55/1300 części odpowiadających pow. 55 m2.

Zatem z powyższego wyliczenia wynika, iż zniesienie współwłasności nieruchomości doprowadzi do zwiększenia udziału Gminy Miejskiej ... i przypadającej jej w ramach tego udziału powierzchni nieruchomości oraz zmniejszenia udziałów osób fizycznych i przypadającej im w ramach tego udziału powierzchni nieruchomości.

Zgodnie z danymi dostępnymi w Urzędzie Miasta, a pozyskanymi z systemu ISDP, jako „wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów” - klasyfikacja poszczególnych wyodrębnionych geodezyjnie działek przedstawia się następująco:

 • działka nr 67/5 o pow. 38 m2 obr. 119 ...-... zabudowana boksem garażowym z funkcją użytkową jako inne niemieszkalne, określona jest symbolem użytku(Bi),
 • działka nr 67/6 o pow. 58 m2 obr. 119 ...-... zabudowana boksem garażowym z funkcją użytkową jako inne niemieszkalne, określona jest symbolem użytku (Bi),
 • działka nr 67/7 o pow. 36 m2 obr. 119 ...-... zabudowana boksem garażowym z funkcją użytkową jako inne niemieszkalne określona jest symbolem użytku (Bi),
 • działka nr 67/8 o pow. 55 m2 obr. 119 ...-... zabudowana boksem garażowym z funkcją użytkową jako inne niemieszkalne, określona jest symbolem użytku
 • działka nr 67/9 o pow. 14 m2 obr. 119 ...-....e zabudowana boksem garażowym z funkcją użytkową jako inne niemieszkalne, określona jest symbolem użytku (Bi),
 • działka nr 67/10 o pow. 1099 m2 obr. 119 ...-... niezabudowana określona jest symbolem użytku (B).

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 768), a w szczególności w myśl art. 3 ust. 5 ustawy, boksy garażowe, o których wyżej mowa nie są tymczasowymi obiektami budowlanymi, a zatem nie są budowlą i w oparciu o treść art. 3 ust. 2 tej ustawy winny być traktowane jako budynki przez które należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Natomiast w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), (Dz.U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) budynki garaży wg pkt IV „Schemat klasyfikacji z objaśnieniami” określone symbolem PKOB zaliczone są do sekcji 1, Działu 12, Grupy 124 jako budynku transportu i łączności, czyli obiekty do przechowywania środków transportu, Klasa 1242.

Dwa boksy garażowe, o których wyżej mowa aktami notarialnymi z 26 kwietnia 1990 r. Rep. ... i z 25 lipca 1990 r. Rep. ... w wykonaniu ostatecznych decyzji Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami byłego Urzędu Dzielnicowego ... – ...zostały sprzedane za cenę ustaloną w decyzjach wraz z oddaniem części gruntu w użytkowanie wieczyste.

W lipcu 1993 r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła w Polsce podatek VAT. Jak już informowano we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr ... zostało wyodrębnione prawo własności nieruchomości lokalowej (boksu garażowego) do księgi wieczystej o numerze ..., z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 77/1000 częściach, w tym w prawie własności działek nr nr 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9 i 67/10 obr. 119 jednostka ewidencyjna ... - ... na rzecz ... i ...a w udziale 1/2 części na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej i ... ...-... w udziale 1/2 części na podstawie decyzji Prezydenta Miasta ..., ..., ... z 9 czerwca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Również z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr ... zostało wyodrębnione prawo własności nieruchomości lokalowej (boksu garażowego nr I) do księgi wieczystej o numerze ..., z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 63/1000 częściach, w tym w prawie własności działek nr nr 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9 i 67/10 obr. 119 jednostka ewidencyjna ... - ... na rzecz ... ... na podstawie decyzji Prezydenta Miasta nr ..., ..., ... z 9 czerwca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Jak z powyższego wynika poprzednio współużytkownicy wieczyści, a obecnie współwłaściciele nieruchomości – działek zabudowanych boksami garażowymi (osoby fizyczne) nie byli objęci ustawą o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w związku z tym nie przysługiwało im prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej boksami garażowymi i nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul... - ... w ... z pozostałymi właścicielami boksów garażowych (osobami fizycznymi) i współwłaścicielami przedmiotowych nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego bez rozliczeń finansowych tj. spłat i dopłat, w wyniku której właściciele boksów garażowych staną się właścicielami działek zabudowanych tymi boksami garażowymi oraz współwłaścicielami w udziale 1/5 części w nowo wydzielonej działce stanowiącej dojazd do boksów garażowych – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej boksami garażowymi i nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul... - ... w ... z pozostałymi właścicielami boksów garażowych (osobami fizycznymi) i współwłaścicielami przedmiotowych nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego bez rozliczeń finansowych tj. spłat i dopłat – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będąc zwolniona od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jako dostawa budynków, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W `zaistniałym stanie faktycznym przedmiotem dostawy w ramach umowy zniesienia współwłasności nieruchomości jest udział (część) w nieruchomości zabudowanej boksami garażowymi i w nieruchomości niezabudowanej położonych w ... przy ul. ... – ... .... Art. 29 ust 5 ustawy stanowi, że w przypadku dostawy budynków i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że grunt z którym trwale złączone są budynki lub budowle również będące przedmiotem dostawy – opodatkowany jest wedle tej samej stawki podatkowej co budynki i budowle na nim położone, a co do zasady dostawa budynków, budowli, gruntów jest opodatkowana stawką podatkową 23 % zgodnie z brzmieniem art. 146a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nadanym ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 wyżej wymienionej ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Działki zabudowane boksami garażowymi nr 67/5, nr 67/6, nr 67/7, nr 67/8, nr 67/9 przy ul... - ... w ..., zostały zasiedlone w 1990 roku w drodze umów sprzedaży (dwa boksy garażowe), natomiast trzy boksy garażowe stanowią własność Wnioskodawcy. Pomiędzy zatem pierwszym zasiedleniem boksów garażowych przy ul. ... - ...w ... w ramach planowanej umowy zniesienia współwłasności nieruchomości upłynie okres znacznie przekraczający 2 lata.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z przytoczonych przepisów nie wynika, że odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług musi mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową – zapłata w innym towarze lub usłudze albo mieszaną – zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.

Treść powołanego art. 7 ust. 1, wskazuje, że ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się w odniesieniu do dostawy towarów sformułowaniem „przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Takie zdefiniowanie konstytutywnego aspektu dostawy towarów, odwołując się do ekonomicznego władztwa nad rzeczą sprawia, że przedmiotem opodatkowania może być nie tylko sprzedaż, czy zamiana rzeczy, jako fizycznie wyodrębnionych dóbr materialnych, ale również inne transakcje wywierające, z ekonomicznego punktu widzenia, podobne skutki.

Należy zauważyć, że nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE.L. Nr 347, str. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielnie kilku osobom. Na tym polega współwłasność w świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121). Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się – jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji – przepisy odnoszące się do własności.

Ponadto zgodnie z art. 196 k.c. współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. W myśl art. 210 ustawy k.c., każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

Z treści art. 211 k.c. wynika, że każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Zasadą jest, że zniesienie współwłasności powinno nastąpić przede wszystkim przez podział fizyczny rzeczy wspólnej. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc do nowego ukształtowania prawa własności przez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Z opisu sprawy wynika, że obecnie Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości składającej się z 6 działek i posiada 860/1000 udziału w każdej z nich tj. w działkach o nr 67/5 o pow. 38 m2, 67/6 o pow. 58 m2, 67/7 o pow. 36 m2 , 67/8 o pow. 55 m2, 67/9 o pow. 14 m2 i 67/10 o pow. 1099 m2. Pozostałymi współwłaścicielami ww. działek są .. i ... oraz ... ..., którzy posiadają 77/1000 udziału w każdej z działek oraz ... posiadający 63/1000 udziału w każdej z nich.

W wyniku planowanego zniesienia współwłasności:

 • Gmina zostanie wyłącznym właścicielem działek o nr 67/5, 67/7, 67/9, części działki 67/10 (o pow. 899 m2) oraz w 3/5 współwłaścicielem części działki o nr 67/10 (o pow. 200 m2 – dojazd)
 • ... oraz ... zostaną wyłącznymi właścicielami działki o nr 67/6 oraz w 1/5 współwłaścicielem części działki o nr 67/10 (o pow. 200 m2 – dojazd)
 • ... zostanie wyłącznym właścicielem działki o nr 67/8 oraz w 1/5 współwłaścicielem części działki o nr 67/10 (o pow. 200 m2 – dojazd).

Po zniesieniu współwłasności, działka nr 67/6 o pow. 58 m będzie stanowić wyłączną własność ... i ... oraz ..., co oznacza, że osoby te, które obecnie posiadają 77/1000, otrzymają dodatkowo 923/1000 udziału tej działki, z czego dostawy udziału w wysokości 860/1000 dokona Gmina.

Działka o nr 67/8 o pow. 55 m będzie stanowić wyłączną własność Pana ..., który obecnie posiada 63/1000, otrzyma udział w wysokości 937/1000 tej działki, z czego 860/1000 udziału otrzyma od Gminy.

Oznacza to, że Gmina przekaże osobom fizycznym swoje udziały, które obecnie posiada w działkach 67/6 oraz 67/8, czyli dokona dostawy na rzecz właścicieli działki o nr 67/6 tj. na rzecz ... i ... oraz ... 860/1000 części tej działki, oraz na rzecz właściciela działki o nr 67/8 tj. na rzecz Pana ... również 860/1000 udziału tej działki.

Ponadto w wyniku zniesienia współwłasności Gmina otrzyma na wyłączność działkę o nr 67/5 o pow. 38 m2, nr 67/7 o pow. 36 m2, nr 67/9 o pow. 14 m2, jak również część działki powstałej po podziale działki o nr 67/10 tj. część o pow. 899 m2. Przed zniesieniem współwłasności Gmina posiada w ww. działkach 860/1000 udziału, natomiast w wyniku zniesienia współwłasności otrzyma od pozostałych współwłaścicieli 140/1000 udziału w każdej z tych działek.

Z pozostałej części działki o nr 67/10 o pow. 200 m2 (dojazd), która pozostanie we współwłasności w udziale 1/5 części, Gmina w wyniku zniesienia współwłasności otrzyma udział w wysokości 600/1000 (przed zniesieniem współwłasności posiada 860/1000).

W odniesieniu do tej części działki o nr 67/10, która będzie stanowiła dojazd należy zauważyć, że przed zniesieniem współwłasności ... oraz ... posiadają udział 77/1000 w działce nr 67/10. Po dokonanych zmianach osoby te będą współwłaścicielami działki o pow. 200 m w udziale 1/5 tj. 200/1000. Zatem ... oraz ... otrzymają dodatkowo 123/1000 udziału w tej działce.

Analogicznie Pan ... posiada udział 63/1000 w działce o nr 67/10. Po zmianach będzie współwłaścicielem działki o pow. 200 m w udziale 1/5 tj. 200/1000, a zatem otrzyma dodatkowo 137/1000 udziału w tej działce.

W konsekwencji w wyniku zniesienia współwłasności ww. działek zmieni się wielkość udziałów współwłaścicieli w tych działkach.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina przekaże osobom fizycznym swój udział 860/1000 w działce nr 67/6 i w działce nr 67/8 oraz 260/1000 udziału w działce o pow. 200 m2 wydzielonej pod drogę dojazdową.

Osoby fizyczne przekażą Gminie 140/1000 (63/1000 + 77/1000) udziału w działkach o nr 67/5 o pow. 38 m2, nr 67/7 o pow. 36 m2, nr 67/9 o pow. 14 m2, jak również w części działki powstałej po podziale działki o nr 67/10 tj. w część o pow. 899 m2, których Gmina będzie wyłącznym właścicielem.

Przeniesienie własności gruntu stanowi odpłatną dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Gmina w związku z tą dostawą występuje w charakterze podatnika podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie będziemy więc mieli do czynienia z odpłatną dostawą towarów, gdyż w zamian za utratę przez osoby fizyczne udziału w prawie własności działek o nr 67/5 o pow. 38 m2, nr 67/7 o pow. 36 m2, nr 67/9 o pow. 14 m2, jak również w części działki powstałej po podziale działki o nr 67/10 tj. w część o pow. 899 m2, Gmina przekazuje osobom fizycznym swoje udziały w działkach, które staną się ich wyłączną własnością oraz udziały we własności części działki o pow. 200 m2 wydzielonej z działki nr 67/10.

W związku ze zniesieniem współwłasności, w zamian za prawo własności w nieruchomościach, Gmina przekaże osobom fizycznym prawo własności innych nieruchomości.

Dokonana przez Gminę w ramach zniesienia współwłasności dostawa udziału w prawie własności działek nr 67/6, nr 67/8 oraz wydzielonej pod drogę części działki 67/10 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów, która podlega opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż zostanie dokonana przez podmiot występujący w tej transakcji jako podatnik VAT.

Na gruncie ustawy o VAT, skutkiem dokonania opisanej wyżej dostawy nieruchomości będzie konieczność opodatkowania przez Gminę dostawy udziału w prawie własności działek nr 67/6, nr 67/8 oraz wydzielonej pod drogę części działki 67/10, które Gmina przekaże osobom fizycznym.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwolniona jest od podatku dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez pojęcie tereny budowlane, rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że teren obejmujący działki nr 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9 i 67/10 nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta uchwalonego 16 kwietnia 2003 roku w strukturze przestrzennej przedmiotowy teren został określony w kategorii terenów o przeważającej funkcji mieszkaniowo – usługowej (MU). Klasyfikacja poszczególnych wyodrębnionych geodezyjnie działek przedstawia się następująco:

 • działka nr 67/5 o pow. 38 m2 obr. 119 ...-.... zabudowana boksem garażowym z funkcją użytkową jako inne niemieszkalne, określona jest symbolem użytku(Bi),
 • działka nr 67/8 o pow. 55 m2 obr. 119 ...-... zabudowana boksem garażowym z funkcją użytkową jako inne niemieszkalne, określona jest symbolem użytku
 • działka nr 67/10 o pow. 1099 m2 obr. 119 ...-... niezabudowana określona jest symbolem użytku (B).

Działki nr 67/6 oraz nr 67/8 zabudowane są boksami garażowymi będącymi własnością osób fizycznych. Prawo własności nieruchomości lokalowej (boksu garażowego) na rzecz ... oraz ... – ...j, zostało wyodrębnione do księgi wieczystej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 9 czerwca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Podobnie prawo własności nieruchomości lokalowej (boksu garażowego nr I) zostało wyodrębnione do księgi wieczystej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z 9 czerwca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz .... Współwłaściciele boksów garażowych nie są ich pierwszymi użytkownikami, bowiem nabyli oni te garaże w drodze aktów notarialnych umów kupna-sprzedaży od osób fizycznych.

Zawartego w przytoczonym wyżej art. 7 ust. 1 ustawy wyrażenia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” nie należy utożsamiać z prawem własności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, definiując wyrażenie „dostawa towarów”, akcentuje „własność ekonomiczną” funkcjonującą w oderwaniu od krajowych przepisów prawa cywilnego, regulujących przeniesienie prawa własności. W orzeczeniu w sprawie C-320/88 Staatssecretaris van Financiën v. Shipping and Forwarding Safe B.V. TSUE wyraził pogląd, że „wyrażenie «dostawa towarów» w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy oznacza także przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, nawet jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym” (pkt 1), jednak jednocześnie zastrzegł, że „zadaniem sądu krajowego jest określenie w każdym przypadku, na podstawie stanu rzeczy, czy przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy, miało miejsce” (pkt 2).

W myśl art. 48 ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Zgodnie z brzmieniem art. 47 § 1 ww. Kodeksu, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy, zauważyć należy, że jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie to ma szerszy zakres, niż sprzedaż w ujęciu cywilnoprawnym. Przede wszystkim przeniesienie prawa do rozporządzania towarem to nie tylko przeniesienie jego własności. Dostawa towarów nie będzie więc obejmowała tylko sprzedaży towarów (w sensie cywilnoprawnym). Dla uznania, że miała miejsce dostawa towarów, wystarczy, że podmiot nabędzie tzw. własność ekonomiczną, tzn. będzie miał możliwość dowolnego rozporządzania i dysponowania uzyskanym towarem.

Powyższe wskazuje jednoznacznie, że rozważając skutki podatkowe dokonywanej przez Gminę transakcji należy mieć na uwadze nie jej aspekty cywilnoprawne, lecz te, które mają znaczenie z punktu widzenia ustawy o VAT. W przedmiotowej sytuacji, z punktu widzenia prawa cywilnego, na przyszłych właścicieli działek, którzy nabyli przedmiotowe boksy garażowe formalnie przejdzie prawo własności budynków z wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu, jednak biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w ustawie o podatku od towarów i usług, nie wystąpi dostawa towarów, jakimi są budynki, gdyż już wcześniej dysponowali nimi jak właściciel. Prawo własności ww. boksów garażowych ich użytkownicy nabyli 2005 r. Tym samym nie ma podstaw do przyjęcia, że Gmina dokona ich dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Gmina nie przeniesie na nabywców prawa do rozporządzania budynkami jak właściciel). Przyjęcie rozwiązania opartego na art. 48 Kodeksu cywilnego prowadziłoby do naruszenia koncepcji dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Skoro posadowione na działce 67/6 i działce 67/8 budynki tj. boksy garażowe, stanowią własność przyszłych właścicieli tych działek, to nie ma podstaw do przyjęcia, że Gmina dokona sprzedaży tych boksów na rzecz przyszłych wyłącznych właścicieli poszczególnych działek.

Zatem biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w ustawie o VAT, nie wystąpi dostawa towarów budynków, gdyż to osoby fizyczne są ich właścicielami. W związku z powyższym, przedmiotem dostawy w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, będzie wyłącznie działka gruntu, na której posadowione są wymienione we wniosku budynki.

Jeżeli zatem chodzi o dostawę udziałów w działkach nr 67/6, nr 67/8 oraz części nowo wydzielonej działki 67/10 stanowiącej dojazd do boksów garażowych, stwierdzić należy, że teren ten jako budowlany nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem będącym przedmiotem dostawy, który z tym gruntem jest trwale związany.

Powyższy przepis nie będzie miał jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie zaistnieje jednocześnie dostawa towarów (budynków) w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wraz z przeniesieniem własności gruntu, na którym te budynki są posadowione. Na opodatkowanie ww. gruntu nie będzie miał wpływu przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, bowiem ma on zastosowanie w odniesieniu do ustalenia podstawy opodatkowania wyłącznie w przypadku gdy przedmiotem dostawy jest grunt zabudowany budynkiem, co jednak w opisanej sprawie nie ma miejsca. Tym samym w sprawie będącej przedmiotem wniosku przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy nie będzie miał zastosowania. Zbycie ww. gruntów nie będzie również objęte zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem nie są wykorzystywane przez Gminę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Tak więc, dostawa udziałów w działkach nr 67/6, nr 67/8 oraz nowo wydzielonej części działki 67/10 (dojazd) stanowiących własność Gminy nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie przepisów wskazanych przez Wnioskodawcę. Tym samym podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT 23% stawką VAT.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe.

Jednocześnie zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla osób fizycznych będących współwłaścicielami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.