IBPP2/4512-562/16-4/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z wypłatą dywidendy z zysku z lat ubiegłych w formie rzeczowej (niepieniężnej), lub pieniężnej ze środków zgromadzonych na lokacie bankowej stanowiącej kapitał zapasowy na rzecz jedynego wspólnika spółki komunalnej – Gminy, po stronie Wnioskodawcy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 lipca 2016 r. (data wpływu 20 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 29 września 2016 r. (data wpływu 4 października 2016 r.), oraz pismem z 8 listopada 2016 r. (data wpływu 15 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego m.in. dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej (rzeczowej) nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu,
 • prawidłowe w zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie pieniężnej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji usług m.in. w zakresie ustalenia czy wyplata przez Spółkę dywidendy w formie pieniężnej lub niepieniężnej (rzeczowej) nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 września 2016 r. (data wpływu 4 października 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 20 września 2016 r. znak: IBPB-1-1/4510-260/16-1/SG, IBPB-2-1/4514-420/16-1/JWe, IBPB-2-1/4514-421/16-1/JWE, IBPP2/4512-562/16-1/IK oraz pismem z 8 listopada 2016 r. (data wpływu 15 listopada 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 października 2016 r. znak: IBPP2/4512-562/16-2/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym w wys. 4.185.097,00 zł, której jedynym wspólnikiem jest Gmina S. (Gmina). Gmina posiada 547 udziałów Wnioskodawcy o wartości 7651 zł każdy. Na koniec roku 2014 Wnioskodawca posiadał środki na kapitale zapasowym w wysokości 1.487.474,82 zł. Na kapitał zakładowy Wnioskodawcy składają się przede wszystkim wkłady niepieniężne (aporty) w postaci nieruchomości oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła.

Gmina, jako jedyny wspólnik, objęła w kapitale zakładowym Wnioskodawcy wszystkie udziały i pokryła je wkładem niepieniężnym stanowiącym jej mienie na podstawie decyzji Wojewody B. z dnia 13 maja 1992 r. i decyzji Zarządu Gminy S. z dnia 15 lipca 1992 r. w postaci: własności nieruchomości o powierzchni 0,1188 ha/jedenaście arów osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych - powstałej z podziału objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C. na podstawie planu sytuacyjnego z dnia 12 listopada 1991 r. i decyzji Burmistrza Gminy S. z dnia 28 września 1992 r. zatwierdzającej ten podział wraz ze znajdującym się na niej budynkiem magazynowym o łącznej wartości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 0/100) zwiększonym uchwałą nr 6/9/93 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika o wkład niepieniężny wartości 595.090,52 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 52/100) zwiększony następnie o wkład niepieniężny o wartości 107.909,60 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 60/100) uchwała nr 1/98 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Zwiększenie nastąpiło aportem o wartości 39.000 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 0/100), zgodnie z uchwałą nr 1/99 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika wniesiono do Spółki aport o wartość 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 0/100). Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika z dnia 4 grudnia 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy do kwoty 765.100 zł poprzez wniesienie:

 • aportu o wartości w kwocie 4.000 zł,
 • wkładu pieniężnego w kwocie 99,88 zł.

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższono kapitał zakładowy z wysokości 765.100,00 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) o kwotę 1.889.797,00 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) do wysokości 2.654.897,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) poprzez pokrycie tych udziałów wkładem niepieniężnym (aport) w postaci przedsiębiorstwa (prawa do przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, a zatem zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej zakładu budżetowego Gminy S. o nazwie Z.B.M., na który składają się w szczególności:

 1. nieruchomości objęte księgą wieczystą wyszczególnione w pozycjach 1 i 2 Wykazu nieruchomości komunalnych wnoszonych aportem do M.P.E.C. „C.” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 1 uchwały, będący jej integralną częścią a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego,
 2. środki trwałe i przedmioty nietrwałe wyszczególnione w pozycjach od 1 do 85 Wykazu pozostałych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych wnoszonych aportem do M.P.E.C. „C.” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 2 uchwały, będący jej integralną częścią, a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego,
 3. wyposażenie wyszczególnione w pozycjach od 1 do 39 Wykazu wyposażenia wnoszonego aportem do M.P.E.C. „C.” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 3 uchwały, będący jej integralną częścią, a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego,
 4. wartości niematerialne i prawne wyszczególnione w pozycjach od 1 do 6 Wykazu wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych aportem do M.P.E.C. „C.” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 4 uchwały, będący jej integralną częścią a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego,
 5. materiały w magazynie wyszczególnione w pozycjach od 1 do 170 Wykazu materiałów w magazynie wnoszonych aportem do M.P.E.C. „C.” Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 5 uchwały, będący jej integralną częścią a zarazem integralną częścią Aktu Założycielskiego, o łącznej wartości aktywów netto wycenionej przez wspólników na 1.896.282,44 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści cztery grosze).

Nadwyżkę wartości aportu ponad wysokość objętych udziałów tj. 6.485,44 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 listopada 2014 r. podwyższono kapitał zakładowy z wysokości 2.654.897,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) o kwotę 1.530.200,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście złotych) do wysokości 4.185.097,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych) poprzez pokrycie tych udziałów wkładem niepieniężnym (aport) w postaci:

 1. działki nr 156 (sto pięćdziesiąt sześć) S., powiat c., woj. Ś., objętej księgą wieczystą i działki nr 158 (sto pięćdziesiąt osiem) S., powiat c., woj. Ś., objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., o łącznej powierzchni 0,0762 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na terenach oznaczonych jako tereny zabudowy usługowej (A30U) oraz jako tereny dróg lokalnych (8KDL, zabudowanych budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 329,70 m2 (trzysta dwadzieścia dziewięć i siedemdziesiąt setnych metra kwadratowego) i kubaturze 1.657,00 m3 jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt siedem metrów sześciennych), wykorzystywanym na potrzeby galwanizerni, położonym w S. przy ul. G.; budynek wybudowany został w 1909 r., od dnia 11 września 1990 r. do dnia dzisiejszego jest on wynajmowany na rzecz prywatnego przedsiębiorcy, prowadzącego w tym miejscu zakład usługowy specjalizujący się w działalności ślusarskiej i galwanizacyjnej,
 2. działki nr 844 (osiemset czterdzieści cztery) S., powiat c., woj. Ś., o powierzchni 0,0830 ha (osiemset trzydzieści metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach oznaczonych jako usługi (U) oraz jako tereny zieleni urządzonej (ZP), zabudowanej budynkiem usługowym o pow. użytkowej 209,36 m2 (dwieście dziewięć i trzydzieści sześć setnych metra kwadratowego), położonym w S. przy ul. G.; budynek wybudowany został w latach 70-tych XX wieku; od roku 2004 był on użytkowany przez K., na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 15 marca 2004 r., wcześniej wykorzystywany jako sala gimnastyczna, zaś aktualnie od dnia 20 grudnia 2012 r. jest on wynajmowany przez spółkę prawa handlowego – S., prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Wnioskodawca nie jest w posiadaniu pełnych informacji dotyczących użytkowania niniejszego budynku przed rokiem 2004, w szczególności odnośnie podstawy oraz podmiotu, który użytkował niniejszy budynek.
 3. działki nr 1025 (jeden tysiąc dwadzieścia pięć) S., powiat c., woj. Ś., o powierzchni 458,00 m2 (czterysta pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz jako tereny dróg lokalnych (KDD) zabudowanej budynkiem usługowym o pow. użytkowej 225,38 m2 (dwieście dwadzieścia pięć i trzydzieści osiem setnych metra kwadratowego) i kubaturze 805,03 m3 (osiemset pięć i trzy setne metra sześciennego), wykorzystywanym na potrzeby służby zdrowia, położonym w S. przy ul. S.; budynek wybudowany został w latach 70-tych XX wieku, od dnia 1 lutego 1993 r. jest on oddany w najem - początkowo na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej w C. - na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego, aktualnie zaś - od 2013 r. jest on użytkowany jako poradnia rodzinna prowadzona w formie spółki cywilnej,
 4. działki nr 700/3 (siedemset łamane przez trzy) S., powiat c., woj. Ś., o powierzchni 1,687,00 m2 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., zabudowanej budynkiem warsztatu magazynowego o pow. użytkowej 47,43 m3 (czterdzieści siedem i czterdzieści trzy setne metra sześciennego) i kubaturze 149,50 m3 (sto czterdzieści dziewięć i pięćdziesiąt setnych metra sześciennego), położonym w S. przy ul. T.,
 5. lokalu mieszkalnego nr 5 (pięć) położonego w S. przy ul. M., o powierzchni użytkowej 77,34 m2 (siedemdziesiąt siedem i trzydzieści cztery setne metra kwadratowego) wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 18,07 m2 (osiemnaście i siedem setnych metra kwadratowego), dla którego Sąd Rejonowy w C. i prowadzi księgę wieczystą o łącznej wartości 1.537.821,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych). Przedmiotowe nieruchomości zostały przejęte na własność Gminy w latach 90-tych XX wieku na podstawie decyzji komunalizacyjnych, zaś w okresie, kiedy była ona właścicielem przedmiotowych nieruchomości, nie poniosła wydatków na ich ulepszenie, które stanowiłyby 30% ich wartości początkowej. Spółka komunalna również nie ponosiła wydatków na ulepszenia wskazanych nieruchomości, które stanowiłyby 30% ich wartości początkowej.

Ze względu na wyczerpanie się formuły, dla której Wnioskodawca został wyposażony w przedsiębiorstwo i nieruchomości oraz związany z tym plan restrukturyzacji Wnioskodawcy, Gmina chciałaby obniżyć kapitał zakładowy spółki komunalnej w drodze dobrowolnego umorzenia własnych udziałów za wynagrodzeniem w postaci niepieniężnych składników majątku spółki komunalnej, wniesionych uprzednio do spółki w formie aportu, ewentualnie obniżyć kapitał zakładowy w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem także w postaci niepieniężnych składników majątku Wnioskodawcy. Gmina rozważa także możliwość wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych w formie rzeczowej (niepieniężnej).

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

Wynagrodzeniem za umorzenie części udziałów we Wnioskodawcy - komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina jest jedynym wspólnikiem lub wynagrodzeniem za obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów będą grunty zabudowane wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami w rozumieniu art. 3 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Przedmiotem wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej będą grunty zabudowane wraz z posadowionymi na nich budynkami w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Wniesienie do Wnioskodawcy aportu w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 prim Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), które miało miejsce w dniu 31 grudnia 2013 r., nie stanowiło czynności opodatkowanej VAT zgodnie ze zwolnieniem przedmiotowym wyrażonym w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Z tego względu Wnioskodawcy, przy nabyciu przedsiębiorstwa nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca planuje, w ramach wynagrodzenia przekazywanego Gminie za umorzenie części udziałów lub w ramach wypłacanej dywidendy w formie niepieniężnej, przekazać na rzecz Gminy nieruchomości gruntowe wraz z posadowionymi na nich budynkami:

 1. działka 427/48 położona w S. o powierzchni 0,1188 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem magazynowym - Wnioskodawcy przy nabyciu budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; budynek nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku; Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku lub jego części; wydanie budynku Gminie nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata; od pierwszego zasiedlenia budynku minie okres dłuższy niż 2 lata; budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat, jednakże nie był ulepszany przez Wnioskodawcę,
 2. działka 2/18 położona w S. o powierzchni 255,4 m2, dla której Sąd Rejonowy w C. prowadzi księgę wieczystą zabudowana budynkiem myjni samochodowej o powierzchni zabudowy 172,4 m2, powierzchni użytkowej 225,9 m2 i kubaturze 1212,00 m3 oraz budynkiem stacji paliw o powierzchni zabudowy 77,7 m2, powierzchni użytkowej 29,5 m2 i kubaturze 247,7 m3 wraz ze zbiornikiem o poj. 3000 m3 - budynki i budowle nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku; Wnioskodawca ani jego poprzednik prawny nie ponieśli wydatków na ulepszenie budynków, budowli lub ich części; wydanie budynków i budowli Gminie nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku i budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata; od pierwszego zasiedlenia budynku i budowli minie okres dłuższy niż 2 lata; budynki i budowla były wykorzystywane przez Wnioskodawcę i Gminę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat, jednakże nie były ulepszane przez Wnioskodawcę lub Gminę,
 3. działka 2/19 położona w S. o powierzchni 255,4 m2, dla której Sąd Rejonowy w C. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1C/00027668/3 zabudowana budynkiem usługowo-biurowym o powierzchni zabudowy 343,2 m2, powierzchni użytkowej 1353,60 m2 i kubaturze 5563,0 m3 - budynek nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku; Wnioskodawca ani jego poprzednik prawny nie ponieśli wydatków na ulepszenie budynku; wydanie budynku Gminie nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata; od pierwszego zasiedlenia budynku minie okres dłuższy niż lata; budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę i Gminę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 jednakże nie był ulepszany przez Wnioskodawcę lub Gminę,
 4. działka nr 156 położona w S., objęta księgą wieczystą i działka nr 158 objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., o łącznej powierzchni 762,0 m2, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są w terenach oznaczonych jako tereny zabudowy usługowej (A30U) oraz jako tereny dróg lokalnych (8KDL), zabudowane budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 329,70 m2 i kubaturze 1.657,00 m3 wykorzystywane na potrzeby galwanizerni, położonym w S. przy ul. G.; budynek wybudowany został w 1909 r., od dnia 11 września 1990 r. do dnia dzisiejszego jest on wynajmowany na rzecz prywatnego przedsiębiorcy, prowadzącego w tym miejscu zakład usługowy specjalizujący się w działalności ślusarskiej i galwanizacyjnej - Wnioskodawcy przy nabyciu budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; budynek nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku; Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku lub jego części; wydanie budynku Gminie nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata; od pierwszego zasiedlenia budynku minie okres dłuższy niż 2 lata; budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat, jednakże nie był ulepszany przez Wnioskodawcę,
 5. działka nr 844 położona w S. o powierzchni 830,0 m2, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach oznaczonych jako usługi (U) oraz jako tereny zieleni urządzonej (ZP), zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 209,36 m2, położonym w S. przy ul. G.; budynek wybudowany został w latach 70-tych XX wieku; od roku 2004 był on użytkowany przez K., na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 15 marca 2004 r., wcześniej wykorzystywany jako sala gimnastyczna, zaś aktualnie od dnia 20 grudnia 2012 r. jest on wynajmowany przez spółkę prawa handlowego – S., prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Wnioskodawca nie jest w posiadaniu pełnych informacji dotyczących użytkowania niniejszego budynku przed rokiem 2004, w szczególności odnośnie podstawy oraz podmiotu, który użytkował niniejszy budynek - Wnioskodawcy przy nabyciu budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; budynek nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku; Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku lub jego części; wydanie budynku Gminie nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata; od pierwszego zasiedlenia budynku minie okres dłuższy niż 2 lata; budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat, jednakże nie był ulepszany przez Wnioskodawcę,
 6. działka nr 1025 położona w S., o powierzchni 458,00 m2, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz jako tereny dróg lokalnych (KDD) zabudowanej budynkiem usługowym o pow. użytkowej 225,38 m2 (dwieście dwadzieścia pięć i trzydzieści osiem setnych metra kwadratowego) i kubaturze 805,03 m3 (osiemset pięć i trzy setne metra sześciennego), wykorzystywanym na potrzeby służby zdrowia, położonym w S. przy ul. S.; budynek wybudowany został w latach 70-tych XX wieku, od dnia 1 lutego 1993 r. jest on oddany w najem - początkowo na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej w C. - na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego, aktualnie zaś od 2013 r. jest on użytkowany jako poradnia rodzinna prowadzona w formie spółki cywilnej. Wnioskodawcy przy nabyciu budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; budynek nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku; Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku lub jego części; wydanie budynku Gminie nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata; od pierwszego zasiedlenia budynku minie okres dłuższy niż 2 lata; budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat, jednakże nie był ulepszany przez Wnioskodawcę.
 7. działka nr 700/3 położona w S., o powierzchni 1.687,00 m2, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., zabudowana budynkiem warsztatu magazynowego o pow. użytkowej 47,43 m3 i kubaturze 149,50 m3, położonym w S. przy ul. T. - Wnioskodawcy przy nabyciu budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; budynek nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku; Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku lub jego części; wydanie budynku Gminie nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata; od pierwszego zasiedlenia budynku minie okres dłuższy niż 2 lata; budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat, jednakże nie był ulepszany przez Wnioskodawcę.

Ponadto wskazano, że:

Uzupełnienie wniosku z dnia 11 lipca 2016 r, o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego: 1. Wyjaśnienie, które z opisanych wcześniej nieruchomości będą przedmiotem wypłaty dywidendy, a które wynagrodzeniem za umorzenie części udziałów.

Przedmiotem wypłaty dywidendy będą następujące nieruchomości:

  ­
 • działka pgr 427/48 położona w S. o powierzchni 0,1188 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem magazynowym,
  ­
 • działka 2/18 położona w S. o powierzchni 255,4 m2, dla której Sąd Rejonowy w C. prowadzi księgę wieczystą zabudowana budynkiem myjni samochodowej o powierzchni zabudowy 172,4 m2 powierzchni użytkowej 225,9 m2 i kubaturze 1212,00 m3 oraz budynkiem stacji paliw o powierzchni zabudowy 77,7 m2, powierzchni użytkowej 29,5 m2 i kubaturze 247,7 m3 wraz ze zbiornikiem o poj. 3000 m3,
  ­
 • działka 2/19 położona w S. o powierzchni 255,4 m2, dla której Sąd Rejonowy w C. prowadzi księgę wieczystą zabudowana budynkiem usługowo-biurowym o powierzchni zabudowy 343,2 m2, powierzchni użytkowej 1353,60 m2 i kubaturze 5563,0 m3­

Wynagrodzeniem za umorzenie części udziałów będą następujące nieruchomości:

  ­
 • działka nr 156 położona w S., objęta księgą wieczystą i działka nr 158 objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., o łącznej powierzchni 762,0 m2, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są w terenach oznaczonych jako tereny zabudowy usługowej (A30U) oraz jako tereny dróg lokalnych (8KDL), zabudowane budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 329,70 m2 i kubaturze 1.657,00 m3 wykorzystywane na potrzeby galwanizerni, położonym w S. przy ul. G.,
  ­
 • działka nr 844 położona w S. o powierzchni 830,0 m2, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach oznaczonych jako usługi (U) oraz jako tereny zieleni urządzonej (ZP), zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 209,36 m2, położonym w S. przy ul. G.;
  ­
 • działka nr 1025 położona w S., o powierzchni 458,00 m2, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz jako tereny dróg lokalnych (KDD) zabudowanej budynkiem usługowym o pow. użytkowej 225,38 m2 i kubaturze 805,03 m3, wykorzystywanym na potrzeby służby zdrowia, położonym w S. przy ul. S. nr 1
  ­
 • działka nr 700/3 położona w S., o powierzchni 1.687,00 m2, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w C., zabudowana budynkiem warsztatu magazynowego o pow. użytkowej 47,43 m3 i kubaturze 149,50 m3, położonym w S. przy ul. T.

Poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy - Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, jej wytworzeniu lub ulepszeniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które zostały wniesione jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 prim Kodeksu cywilnego do majątku Wnioskodawcy a obecnie zostaną wydane jako dywidenda bądź będą wynagrodzeniem za umorzenie udziałów.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy w związku z wypłatą dywidendy z zysku z lat ubiegłych w formie rzeczowej (niepieniężnej), lub pieniężnej ze środków zgromadzonych na lokacie bankowej stanowiącej kapitał zapasowy na rzecz jedynego wspólnika spółki komunalnej – Gminy, po stronie Wnioskodawcy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Co do zasady wypłata przez spółkę dywidendy w formie rzeczowej poprzez przeniesienie prawa własności budynku oraz przeniesienie prawa własności gruntu w świetle ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nieodpłatną dostawę towarów, która na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu. Przy tym dla takiej kwalifikacji bez znaczenia jest przyczyna przekazania tych rzeczy, bowiem bez względu, czy będzie to umowa darowizny, czy też dywidenda z zysku spółki, w aspekcie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej nie ma to żadnego znaczenia. Efektem ekonomicznym, który ma istotne znaczenie dla tej daniny jest to, że spółka dokonała dostawy towarów. Warunkiem opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów jest natomiast to, aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy nabyciu tych towarów. Koniecznie należy zaznaczyć, że w przedstawionym stanie faktycznym dostawa wszelkich budynków, budowli lub ich części stanowiących majątek spółki komunalnej nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a także pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres dłuższy niż 2 lata, tym samym dostawa takich budynków budowli lub ich części będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a co za tym idzie także dostawa gruntów, na których posadowiono budynki, budowle lub ich części korzystające ze zwolnienia będzie zwolniona od podatku VAT.

Wypłata dywidendy w formie pieniężnej na rzecz jedynego wspólnika - Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowi żadnej z czynności wymienionych w katalogu zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2, w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:

 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej (rzeczowej) nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu,
 • prawidłowe w zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie pieniężnej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wskazać należy, że opodatkowaniu, co do zasady, podlegają czynności odpłatne, przy czym odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług nie musi mieć postaci pieniężnej. Odpłatność, jako świadczenie wzajemne, może również przybrać postać rzeczową, np. zapłata w innym towarze lub usłudze, albo mieszaną – zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub świadczącego usługę.

Kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tak, w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council Trybunał stwierdził, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Zatem pod pojęciem „odpłatności dostawy towarów” lub „odpłatności świadczenia usług” rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towaru lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej, zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów/świadczenie usług wykonywane nieodpłatnie z odpłatną dostawą towarów/odpłatnym świadczeniem usług, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

I tak, na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z cyt. wyżej art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszelkie nieodpłatne przekazania towarów pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów, jako czynności wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały przekazane.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy).

Co należy rozumieć przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, ustawodawca sprecyzował w art. 7 ust. 4, natomiast definicję próbki zawarł w art. 7 ust. 7 ustawy.

Z powołanego wyżej przepisu art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że ustawodawca zrównuje czynności dokonane bez wynagrodzenia z czynnościami odpłatnymi, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie z zastrzeżeniem wypływającym z ust. 3 tego artykułu (wyłączenie zrównania z uwagi na przedmiot objęty czynnością nieodpłatną). W ten sposób wszelkie nieodpłatne przekazanie przez podatnika należących do jego przedsiębiorstwa towarów, innych niż prezenty o małej wartości i próbki, wchodzi w zakres objęty pojęciem „odpłatnej dostawy towarów”, o ile podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem aby nieodpłatne przekazanie towarów – w świetle powołanego art. 7 ust. 2 ustawy – podlegało opodatkowaniu VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • nieodpłatne przekazanie dokonywane jest przez podatnika podatku VAT,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru lub jego części składowych.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika m.in., że Wnioskodawcą jest komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Gmina. Gmina rozważa wypłatę dywidendy z zysku z lat ubiegłych w formie rzeczowej lub pieniężnej.

Przepisy regulujące wypłatę dywidendy zawarte są w art. 191-197 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.), zwanej dalej k.s.h. Zgodnie z art. 191 § 1 k.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów (art. 191 § 3 k.s.h.).

W myśl art. 192 k.s.h. kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Na podstawie art. 193 § 1 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Według art. 193 § 3 k.s.h. dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1.

Art. 193 § 4 k.s.h. stanowi, że dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę (art. 194 k.s.h.).

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dywidenda jest formą partycypowania przez udziałowca w zysku rocznym spółki. Wspólnik ma prawo do udziału w zyskach spółki, której udziałów jest posiadaczem, pod warunkiem przeznaczenia go uchwałą walnego zgromadzenia wspólników do wypłaty. Wypłata dywidendy jest jednostronnym świadczeniem spółki na rzecz udziałowca.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają formy wypłaty dywidendy. W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Jednak dozwolona jest także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (dywidenda rzeczowa). Ta forma wypłaty dywidendy jest możliwa tylko wówczas, gdy statut spółki wprost ją przewiduje.

Podkreślenia wymaga fakt, że wypłata dywidendy jest szczególnym rodzajem czynności prawnej. Źródłem nabycia przedmiotu dywidendy i tytułem do uzyskania przysporzenia przez wspólnika spółki nie jest umowa cywilnoprawna, ale uchwała walnego zgromadzenia wspólników (akt o charakterze właścicielskim) w oparciu o odpowiednie zapisy umowy spółki. Jest to czynność wyraźnie uregulowana w Kodeksie spółek handlowych i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży lub zamiany.

Mając na uwadze powyższe przepisy w zakresie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że dostawę towarów stanowią – co do zasady – tylko czynności mające za przedmiot towar, natomiast usługę stanowią te wszystkie czynności podatnika wykonywane w ramach działalności gospodarczej, których nie można zaklasyfikować jako dostawy towarów. Wskazać należy, że zgodnie z ogólnymi regułami konstrukcyjnymi systemu VAT, usługą jest każde świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument (beneficjent), tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść (choćby potencjalną).

Natomiast opodatkowanie dywidendy rzeczowej jest zgodne z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT wyrażającej się tym, że określone transakcje podlegają temu podatkowi niezależnie od formy, w której zostały dokonane, również zbycie nieruchomości czy też innych towarów w formie wypłaty dywidendy. Jeżeli w ramach wypłaty dywidendy zamiast wypłaty pieniędzy Wnioskodawca będzie przekazywać prawo własności nieruchomości, mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu nieodpłatnego przekazania towaru – w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy.

Jak wskazano wyżej, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów, pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

W rozpatrywanej sprawie skoro wypłata przez Spółkę dywidendy nastąpi w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości, tj. przedmiotem dywidendy będzie towar, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, to w tej sytuacji mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu nieodpłatnego przekazania towaru w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy.

Koniecznym jest zatem dokonanie analizy, czy w świetle art. 7 ust. 2 ustawy, zostaną spełnione warunki do uznania przedmiotowej czynności za nieodpłatną dostawę towarów zrównaną z odpłatną dostawą, o której mowa we wskazanym przepisie.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że Spółce oraz jej poprzednikowi prawnemu przy nabywaniu, wytworzeniu nieruchomości, które mają być przedmiotem dywidendy, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto ani Spółka ani jej poprzednik prawny nie ponosili wydatków na ulepszenia nieruchomości.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w postaci prawa własności nieruchomości (zabudowanych działek gruntu o nr 427/18, 2/18 oraz 2/19) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, z tego względu, że nie są spełnione warunki do uznania tej czynności za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Natomiast wypłata dywidendy pieniężnej nie wywołuje żadnych skutków na gruncie ustawy o VAT. Opodatkowaniu VAT podlega bowiem dostawa towarów lub świadczenie usług. Kryteriów tych nie spełnia wypłata wspólnikom środków pieniężnych tytułem dywidendy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej (rzeczowej) nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu,
 • prawidłowe w zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie pieniężnej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy podkreślić, że Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Ponadto Zainteresowany ponosi ryzyko związane z błędnym lub nieprecyzyjnym opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Interpretacja wywołuje skutki prawno-podatkowe tylko wtedy, gdy zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji pokrywa się ze zdarzeniem podanym przez Wnioskodawcę.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga sprawę wyłącznie w zakresie podatku towarów i usług w części dotyczącej ustalenia czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie pieniężnej lub niepieniężnej (rzeczowej) nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu. Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej dobrowolnego umorzenia części udziałów lub obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem oraz w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.