IBPP2/443-424/13/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie stawki podatku VAT dla czynności montażu polegających na remoncie, przebudowie, przeróbce lub dostosowaniu instalacji gazowej wraz z przyłączeniem kuchni gazowej oraz wykonaniem próby szczelności instalacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2013r. (data wpływu 10 maja 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla czynności montażu polegających na remoncie, przebudowie, przeróbce lub dostosowaniu instalacji gazowej wraz z przyłączeniem kuchni gazowej oraz wykonaniem próby szczelności instalacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla czynności montażu polegających na remoncie, przebudowie, przeróbce lub dostosowaniu instalacji gazowej wraz z przyłączeniem kuchni gazowej oraz wykonaniem próby szczelności instalacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży detalicznej i hurtowej sprzętu AGD i RTV. Spółka w swych sklepach, sprzedaje kuchnie gazowe ze stawką 23%, traktując dostawy jak sprzedaż towarów. Spółka nie dokonuje montażu sprzedanych kuchni.

Natomiast widząc zapotrzebowanie rynku, na roboty instalacyjne na instalacjach gazowych, (często związanymi z wymianą urządzeń odbiorczych/ kuchni) - Spółka rozszerzyła zakres swej działalności o świadczenie usług: remontu/przebudowy/przeróbki instalacji gazowej i umieszczaniu na jej końcu urządzenia odbiorczego gazu, jakim jest kuchenka gazowa.

Powyższe usługi są wykonywane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których pow. użytkowa nie przekracza 300 m2 lub w lokalach mieszkalnych, których pow. użytkowa nie przekracza 150 m2.

Sprzedaż kompleksowej usługi przeróbki/remontu/przebudowy/dostosowania instalacji gazowej oraz zamontowaniu na tak przerobionej/ wyremontowanej/ przebudowanej/ dostosowanej instalacji gazowej - kuchni gazowej - następuje na podstawie (odrębnej od działalności handlowej Spółki), pisemnej umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie) zawieranej z odbiorcami ww. usług. W tej umowie odbiorca zamawia wykonanie ww. usługi a wykonawca (Spółka) zobowiązuje się takową usługę wykonać.

Usługę remontu/przebudowy/przeróbki/dostosowania instalacji gazowej wraz z wymaganymi próbami szczelności instalacji wraz z końcowym przyłączeniem kuchni gazowej - dokonują pracownicy Spółki z uprawnieniami do wykonywania instalacji gazowych.

Do wykonania ww. usługi, pracownicy pobierają z magazynów Spółki (dokumentami RW) stosowne materiały instalacyjne (rury, złączki, "kolanka," śrubunki", zawory, szczeliwo oraz urządzenie końcowe czyli kuchnię gazową).

Przy okazji warto nadmienić że zgodnie z wymogami prawa budowlanego, instalacje gazowe nie mogą być ani gięte, ani spawane, ani wykonane z innych niż stal materiałów np. z tworzyw sztucznych. Niedopuszczalne są bowiem jakiekolwiek połączenia gięte lub tymczasowe.

W konsekwencji, zakup nowej kuchni gazowej - innego producenta, innego modelu - prawie zawsze związany jest z przeróbką instalacji "rurowej" - gdyż tzw. "króćce" przyłączeniowe są zlokalizowane w innych miejscach niż w wymienianym sprzęcie. Pobierane przez instalatorów materiały niezbędne do wykonania usługi, są ewidencjonowane w ewidencji magazynowej Spółki jako materiały a nie towary.

Po wykonaniu usługi, wykonawca (Spółka) oraz odbiorca usługi (klient) spisują protokół z odbioru ww. usługi opisujący wykonane czynności (np. demontaż konkretnej ilości i długości (w cm) rur gazowych, (bo np. były skorodowane), konieczne zamontowane np. nowe zawory oraz typ i model i nr fabryczny zamontowanego na końcu instalacji urządzenia odbiorczego czyli kuchni gazowej.

W tym protokole odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem że: a) usługa została wykonana i nie wnosi do jej jakości żadnych uwag, b) że usługa została wykonana w ww. obiekcie budownictwa objętym społecznym programem mieszkaniowym (w rozumieniu art. 41 ust. 12a ww. ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 12).

Powyższy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wnioskodawcę faktury VAT o treści "Usługa remontu instalacji gazowej zakończona montażem kuchni gazowej typu ... modelu ..."

Kwota netto za wykonaną usługę, jest zgodna z wcześniejszą umową. Wyrażona jest w jednej kwocie i jest tak skalkulowana przez Spółkę, że uwzględnia oprócz oczywistego kosztu własnego zużytych materiałów, rozsądną wartość robocizny pracowników Spółki także godziwy zysk dla Spółki.

Kwota netto należności za tak kompleksową usługę, jest oczywiście wyższą niż składowe netto zakupu zużytych materiałów do wykonania tej usługi. Wartość netto zakupu zużytych materiałów dla ww. usługi stanowią około 75% ceny netto sprzedaży całej usługi a najbardziej znaczący (kosztotwórczy) element w cenach materiałów, czyli cena netto zakupu kuchni gazowej w cenie wszystkich zużytych materiałów to 92-97%.

Dla tak wykonanej i udokumentowanej, kompleksowej usługi – Wnioskodawca stosuje stawkę VAT-u obniżoną - 8%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy tak wykonywane i dokumentowane usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8 %...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla tak wykonywanych przez niego (Spółkę) usługi stosuje się stawkę 8%. Wynika to wprost z art. 41 ustawy o VAT, gdyż wyżej opisane usługi są wg Spółki, kompleksowymi usługami remontu/modernizacji instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wg Spółki, wykonywane przez nią usługi nie są montażem kuchni gazowych. Spółka zwróciła się do Ośrodka Standardów Klasyfikujących Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie dla Spółki opinii statystycznej dla wykonywanych przez Spółkę usług instalacyjnych na instalacjach gazowych. Spółka szczegółowo opisała tak czynności jak i procedury stosowane przez Spółkę przy wykonywaniu tych usług. W odpowiedzi, Spółka uzyskała opinię że: „...wykonywane przez Spółkę usługi ...remontu instalacji gazowych na zlecenie klientów w ich obiektach mieszkalnych wraz z wykonaniem prób szczelności i podłączeniem gazowej" Urząd Statystyczny klasyfikuje do symbolu PKWiU nr 45.33.30-00.00 "Roboty związane z instalacją gazową" (Nr opinii ...). Natomiast – wg tej samej opinii - "... montaż (czyli usługa "czystego połączenia" - bez jakiejkolwiek ingerencji w instalację gazową w mieszkaniu/ budynku) kuchni gazowych wykonywany przez sprzedawcę - w ramach sprzedaży wyrobów - klasyfikowany jest do nr PKWiU 52.44.16-00.00 jako "Usługi w zakresie handlu detalicznego nieelektrycznym sprzętem, artykułami i wyposażeniem użytku domowego gdzie indziej niesklasyfikowane.” A takowe podlegają opodatkowaniu wg stawki 23% (porówn. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2012r. - IPTPP3/443-109/11-4/BJ).

Spółka podnosi, że nie wykonuje montaży kuchni gazowych w ramach sprzedaży tych kuchni. W przypadku transakcji sprzedaży towarów dokonywanej w sklepie, klient i sprzedawca zawierają umowę, w której w zamian za wynagrodzenie, sprzedawca przenosi na klienta własność rzeczy. Spółka nie zobowiązuje się w tym przypadku do montażu tej rzeczy. Ewentualne usługi transportu, wniesienia, montażu mogą być przedmiotem odrębnych negocjacji i przedmiotem odrębnej/odrębnych umów. Ale i wtedy obowiązuje stawka VAT podstawowa. Jeśli przedmiotem transakcji jest towar - to nawet jeśli tym towarem są kuchnie gazowe - transakcja sprzedaży opodatkowana jest stawką podstawową. I ewentualne inne usługi towarzyszące sprzedaży towarów (transport wniesienie, montaż...).

Jednakże, jeśli strony transakcji umawiają się, że przedmiotem transakcji nie jest dostawa towarów lecz usługa, spisują odrębną umowę cywilno-prawną na wykonanie usługi o treści "Usługa o: roboty instalacyjne na instalacji gazowej połączona z montażem urządzenia końcowego czyli kuchni gazowej" - Spółka ją wykonuje, odbiorca potwierdza że odebrał usługę, i że ta usługa była wykonana w pomieszczeniach o statusie budownictwa społecznego - bez znaczenia dla poprawności stosowania stawki obniżonej – wg Spółki - pozostają fakty prowadzenia przez Spółkę handlu detalicznego i hurtowego kuchniami gazowymi jak i również poziomu wkładu materiałowego/wartości materiałów zużytych dla wykonania tych usług.

Jeśli zatem Spółka, w ramach wykonywania działalności gospodarczej, wykonuje w usługi instalacyjne, w oparciu o inny stosunek prawny (umowa cywilno-prawna zwana np. umową zlecenia - bez znaczenia dla określenia właściwej stawki podatku VAT pozostaje również fakt czy na końcu remontowanej instalacji gazowej, po dokonaniu próby szczelności, wykonawca usługi (Spółka) przykręci starą kuchnię, nową kuchnię, czy wręcz zamknie instalację samym zaworem końcowym. Wykonywana bowiem była usługa remontu instalacji a takowa jest opodatkowana stawką 8% (oczywiście przy zachowaniu reżimu dotyczącego statusu mieszkania/ budynku (budown. społeczn.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Montaż – wg powyższego słownika - to „składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty).

Z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać należy, iż stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Skoro zatem preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do budowy, remontów, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części oraz robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, to stwierdzić należy, iż wszelkie inne czynności dotyczące tych obiektów nie mogą korzystać z preferencji podatkowej.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży detalicznej i hurtowej sprzętu AGD i RTV. Spółka w swych sklepach, sprzedaje kuchnie gazowe ze stawką 23%, traktując dostawy jak sprzedaż towarów. Spółka nie dokonuje montażu sprzedanych kuchni.

Spółka rozszerzyła zakres swej działalności o świadczenie usług: remontu, przebudowy, przeróbki instalacji gazowej i umieszczaniu na jej końcu urządzenia odbiorczego gazu, jakim jest kuchenka gazowa.

Powyższe usługi są wykonywane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których pow. użytkowa nie przekracza 300 m2 lub w lokalach mieszkalnych, których pow. użytkowa nie przekracza 150 m2.

Sprzedaż kompleksowej usługi przeróbki/remontu/przebudowy/dostosowania instalacji gazowej oraz zamontowaniu na tak przerobionej/ wyremontowanej/ przebudowanej/ dostosowanej instalacji gazowej - kuchni gazowej - następuje na podstawie (odrębnej od działalności handlowej Spółki), pisemnej umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie) zawieranej z odbiorcami ww. usług. W tej umowie odbiorca zamawia wykonanie ww. usługi a wykonawca (Spółka) zobowiązuje się takową usługę wykonać.

Usługę remontu/przebudowy/przeróbki/dostosowania instalacji gazowej wraz z wymaganymi próbami szczelności instalacji wraz z końcowym przyłączeniem kuchni gazowej - dokonują pracownicy Spółki z uprawnieniami do wykonywania instalacji gazowych.

Do wykonania ww. usługi, pracownicy pobierają z magazynów Spółki (dokumentami RW) stosowne materiały instalacyjne (rury, złączki, "kolanka," śrubunki", zawory, szczeliwo oraz urządzenie końcowe czyli kuchnię gazową.)

Po wykonaniu usługi, wykonawca (Spółka) oraz odbiorca usługi (klient) spisują protokół z odbioru ww. usługi opisujący wykonane czynności (np. demontaż konkretnej ilości i długości (w cm) rur gazowych, (bo np. były skorodowane), konieczne zamontowane np. nowe zawory oraz typ i model i nr fabryczny zamontowanego na końcu instalacji urządzenia odbiorczego czyli kuchni gazowej.

W tym protokole odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem że: a) usługa została wykonana i nie wnosi do jej jakości żadnych uwag, b) że usługa została wykonana w ww. obiekcie budownictwa objętym społecznym programem mieszkaniowym (w rozumieniu art. 41 ust. 12a ww. ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 12).

Powyższy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wnioskodawcę faktury VAT o treści "Usługa remontu instalacji gazowej zakończona montażem kuchni gazowej typu ... modelu ..."

Kwota netto za wykonaną usługę, jest zgodna z wcześniejszą umową. Wyrażona jest w jednej kwocie i jest tak skalkulowana przez Spółkę, że uwzględnia oprócz oczywistego kosztu własnego zużytych materiałów, rozsądną wartość robocizny pracowników Spółki także godziwy zysk dla Spółki.

Kwota netto należności za tak kompleksową usługę, jest oczywiście wyższą niż składowe netto zakupu zużytych materiałów do wykonania tej usługi. Wartość netto zakupu zużytych materiałów dla ww. usługi stanowią około 75% ceny netto sprzedaży całej usługi a najbardziej znaczący (kosztotwórczy) element w cenach materiałów, czyli cena netto zakupu kuchni gazowej w cenie wszystkich zużytych materiałów to 92-97%.

Odnosząc wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie remontu, przebudowy, przeróbki czy dostosowania instalacji gazowej wraz z wymaganymi próbami szczelności instalacji wraz z końcowym przyłączeniem kuchni gazowej stanowią montaż urządzeń technicznych tj. kuchni gazowej. Usług tych nie można uznać za remont, przebudowę czy modernizację w myśl czynności określonych w art. 41 ust. 12 ustawy, bowiem nie stanowią one remontu czy przebudowy obiektu budowlanego lub ich części, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. Czynności te stanowią zaopatrywanie budynków w elementy wyposażenia, natomiast nie dotyczą elementów konstrukcyjnych czyli substancji samego budynku.

Kuchnie gazowe należy uznać za wyposażenie budynku (lokalu), a fakt, że ww. urządzenia stanowią zakończenie instalacji, w przedmiotowej sprawie, pozostaje bez znaczenia, bowiem nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku, a jedynie podniesienie jego funkcjonalności.

Należy jednocześnie zauważyć, iż wskazane przez Wnioskodawcę, wykonywane w ramach montażu kuchni gazowych, czynności polegające na przebudowie istniejącej instalacji gazowej, należy uznać, w ocenie tut. organu, za czynności niezbędne dla dostosowania istniejącej instalacji do dokonania montażu ww. sprzętu.

Zatem analiza stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prawa, prowadzi do wniosku, że jeżeli przedmiotem sprzedaży wg umowy z klientem, jest usługa remontu, przebudowy, przeróbki czy dostosowania instalacji gazowej wraz z wymaganymi próbami szczelności instalacji wraz z końcowym przyłączeniem kuchni gazowej, wówczas nie należy z niej wyłączać poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, bowiem przedmiotem opodatkowania jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy.

Wobec powyższego do całości robót (koszt robocizny oraz materiału) wykonywanych przez Wnioskodawcę, zastosowanie znajdzie stawka 23% podatku od towarów i usług, bowiem czynności tych nie można uznać za wymienione w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.