IBPP1/4512-394/15/MG | Interpretacja indywidualna

Nieodpłatne przekazanie katalogów, wzorników, próbników, cenników, które nie będą miały żadnej wartości użytkowej, konsumpcyjnej nie będzie stanowić dostawy towarów i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
IBPP1/4512-394/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. materiały reklamowe
 3. prezent
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. przekazanie towarów
 6. próbki
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z 2 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania kontrahentom towarów - jest:

 • prawidłowe w odniesieniu do przekazywanych tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania oraz katalogów, wzorników, próbników i cenników,
 • nieprawidłowe w odniesieniu do przekazywanych gadżetów.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania kontrahentom materiałów.

Wniosek został uzupełniony pismem z 2 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 czerwca 2015 r. nr IBPP1/4512-394/15/MG.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione zaistniały stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów dla budownictwa. Spółka produkuje tynki cienkowarstwowe, farby elewacyjne i wewnętrzne, kompletne systemy ociepleń oraz materiały do renowacji obiektów zabytkowych. Oferta handlowa Wnioskodawcy obejmuje ponad 100 różnych produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych.

W celu wykonywania powyższej działalności Wnioskodawca nabywa szereg zróżnicowanych i spersonalizowanych produktów, które mają służyć promowaniu jego wyrobów i polepszaniu relacji z kontrahentami a tym samym zwiększeniu przychodów. W związku z powyższym Spółka nabywa:

 • tablety (wartość powyżej 100 zł),
 • pralki (wartość powyżej 100 zł),
 • laptopy (wartość powyżej 100 zł),
 • siatki na rusztowania z logiem firmy (wartość powyżej 100 zł),
 • gadżety z logiem firmy (np. polary, zapalniczki, długopisy, portfele, wizytowniki itp. o zróżnicowanej wartości),
 • katalogi, wzorniki, próbniki, cenniki (wartość powyżej 10 zł i poniżej 100 zł).

Powyższe materiały przekazywane są nieodpłatnie przez przedstawicieli handlowych i pracowników Wnioskodawcy obecnym i potencjalnym kontrahentom - zarówno w ramach akcji promocyjnych jak i w trakcie rozmów biznesowych.

Dotychczas Spółka wykazywała i odprowadzała VAT należny od wszystkich opisanych wyżej produktów, które przekazywała kontrahentom, a których wartość przekraczała kwotę 10 zł, w tym również od przekazywanych katalogów, wzorników, próbników i cenników.

Następnie należy wskazać, że Wnioskodawca w związku z brakiem jakiejkolwiek wartości konsumpcyjnej katalogów, wzorników, próbników i cenników planuje w przyszłości nie odprowadzać od ich przekazania VAT, zachowując wcześniejsze metody odprowadzania VAT w odniesieniu do wszystkich pozostałych przekazywanych produktów, tj. Spółka będzie odprowadzać VAT od pozostałych przekazywanych produktów, których wartość przekracza 10 zł.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Tablety, pralki i laptopy nabywane są w celu rozliczenia corocznej akcji promocyjnej - co do zasady w momencie ich nabycia znany jest Spółce kontrahent, dla którego nagroda jest przeznaczona. W odniesieniu natomiast do siatek na rusztowania z logiem firmy oraz gadżetów z logiem firmy to są one nabywane w celu bieżącej działalności marketingowej i Podatnik nabywając je nie wie komu zostaną przekazane. Ponadto Spółka pragnie podkreślić, że zawsze wszystkie wymienione wyżej towary przekazuje swoim potencjalnym lub obecnym kontrahentom niemniej jednak Podatnik nie posiada wiedzy na jakie cele ci kontrahenci będą przedmiotowe towary wykorzystywać.
 2. Nabycie tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy oraz gadżetów z logiem firmy jest każdorazowo dokumentowane fakturą VAT, na której Spółka widnieje jako nabywca. Towary, te nabywane są do celów działalności gospodarczej Podatnika ponieważ na skutek wprowadzenia akcji promocyjnych Spółka zauważyła wyraźny wzrost zainteresowania swoimi produktami co w korzystny sposób wpływa na przychody Spółki. Spółka nabywa przedmiotowe towary ze względu na fakt, że są one powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców a tym samym postrzegane przez nich jako pożądane. Podatnik wprowadzając akcję promocyjną wykorzystuje fakt, że inni przedsiębiorcy musieliby samodzielnie nabywać te towary do własnej działalności (zwłaszcza tablety, laptopy, pralki i siatki na rusztowania), a kupując produkty Spółki otrzymają je za „darmo” - z tym jednak zastrzeżeniem iż progi akcji promocyjnej skonstruowane są tak, że koszt wydawanej nagrody jest znacznie mniejszy niż zysk z produktów, które kontrahent musiał nabyć aby otrzymać tą nagrodę. Tym samym mechanizm akcji promocyjnej w aktywny sposób umożliwia utrzymanie stałych obrotów Spółki nawet w okres zastoju branży budowlanej. Odnośnie natomiast gadżetów z logiem firmy to produkty zwyczajowo przekazywane w ramach negocjacji z kontrahentami. Przekazywanie takich gadżetów jest w Polsce pewnym standardem, dlatego też Spółka je przekazuje.
 3. Nabycie przez Spółkę tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy oraz gadżetów z logiem firmy związane jest wyłącznie z wykonywaniem przez Spółkę czynności opodatkowanych.
 4. Tablety, pralki i laptopy w chwili ich przekazywania przez Spółkę kontrahentom opatrzone są logiem wraz z nazwą Spółki w widocznym miejscu.
 5. Spółka od nabytych tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy oraz gadżetów z logiem firmy odliczała podatek naliczony.
 6. Podatnik przekazuje kontrahentom pralki w celu zachęcenia tych kontrahentów do nabywania większej ilości produktów Spółki. Według najlepszej wiedzy Podatnika przekazanie pralek następuje na cele działalności gospodarczej kontrahentów. Spółka pragnie bowiem podkreślić, że dostarcza swoje produkty przede wszystkim dla branży budowlanej, w której pracodawcy zobligowani są do wyposażania pracowników w stroje robocze. Tym samym Podatnik pragnie zwrócić uwagę tut. Organu, że pracodawcy Ci ze względu na oszczędności - są to często bardzo małe firmy - samodzielnie piorą odzież roboczą dla pracowników, należy bowiem podkreślić, że wielu z nich nie może sobie pozwolić na korzystanie z usług profesjonalnych pralni. Niemniej jednak z oczywistych względów Spółka nie jest w stanie wskazać w jaki sposób kontrahenci, którzy otrzymają pralkę faktycznie ją wykorzystują, ponieważ Podatnik nie posiada takich możliwości.
 7. Analogicznie jak zostało to opisane w odpowiedzi na pytanie nr 2 tut. Organu wszystkie przekazywane towary mają na celu zwiększanie przychodów Spółki poprzez motywowanie kontrahentów do większych zakupów. Odpowiadając natomiast na dalszą część pytania Podatnik pragnie podkreślić, że przedmiotowe urządzenia Spółka przekazuje swoim kontrahentom, którzy prowadzą działalności gospodarcze. Jednocześnie podkreślić należy, że przekazywane towary są powszechnie wykorzystywane w przedsiębiorstwach do celów działalności gospodarczej (w tym u Podatnika), niemniej jednak Spółka nie posiada wiedzy ani technicznej możliwości, pozwalającej na weryfikacje co z przekazywanymi towarami robią jej kontrahenci.
 8. Tablety, pralki oraz laptopy są przekazywane kontrahentom na podstawie oświadczenia, w którego treści ujęty jest rodzaj nagrody i jej wartość. Natomiast siatki na rusztowania z logiem firmy oraz gadżety z logiem firmy wydawane są na podstawie dokumentu „WZ”.
 9. Spółka nabywa katalogi, wzorniki, próbniki i cenniki w celu aktywnych działań marketingowo - reklamowych własnej działalności gospodarczej. W momencie ich nabycia Podatnik nie wie komu przedmiotowe materiały marketingowe zostaną przekazane.
 10. Przekazywane przez Spółkę katalogi, wzorniki, próbniki, cenniki są co do zasady drukowanymi materiałami reklamowymi informacyjnymi - z tym jednak zastrzeżeniem, że w wypadku próbników i wzorników Podatnik dysponuje również materiałami reklamowymi o hybrydowej naturze. Należy bowiem podkreślić, że próbnik i wzornik są co do zasady wydrukowane ale posiadają wklejone drobne fragmenty (próbki) materiałów aby móc przedstawić kontrahentom rzeczywisty wygląd oferowanego przez Spółkę produktu. Tym samym są to materiały z technicznego punktu widzenia wydrukowane, jednakże posiadające jednocześnie dodatkowe elementy. W odniesieniu natomiast do drugiej części pytania tut. Organu, Spółka pragnie podkreślić, że wedle swojej najlepszej wiedzy kontrahenci wykorzystują otrzymane katalogi, wzorniki, próbniki i cenniki do zaprezentowania produktów Podatnika i ich odsprzedaży.
 11. Przekazywane nieodpłatnie katalogi, wzorniki, próbniki oraz cenniki spełniają definicję próbki zawartą w przepisie artykułu 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.
 12. Dokumentowanie przekazywania katalogów, wzorników, próbników i cenników odbywa się na podstawie wewnętrznej ewidencji Spółki.
 13. Wydanie kontrahentom tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy, gadżetów reklamowych z logiem firmy, katalogów, wzorników, próbników oraz cenników nie wiąże się, obowiązkiem jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Spółki przez odbiorców tych towarów.
 14. Nieodpłatne przekazywanie siatek na rusztowania z logiem firmy, gadżetów reklamowych z logiem firmy, katalogów, wzorników, próbników oraz cenników odbywa, się na podstawie bieżących ustaleń z kontrahentami, np. gdy kontrahent zamawia 80 opakowań danego produktu to informuje się go, że jeżeli zamówi jeszcze 20 dodatkowych to otrzyma określoną nagrodę - nie są spisywane żadne umowy lub porozumienia. W przypadku nieodpłatnie przekazywanych tabletów, pralek i laptopów odbywa się na podstawie regulaminu promocji.
 15. Spółka prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych.
 16. Nieodpłatne przekazanie tabletów, pralek i laptopów odbywa się co do zasady raz w roku w celu rozliczenia całorocznej współpracy. W odniesieniu natomiast do przekazywanych siatek na rusztowania z logiem firmy, gadżetów z logiem firmy, katalogów, wzorników, próbników i cenników odbywa się to przez cały rok, a ilość przekazywanych towarów uzależniana jest od zapotrzebowania zgłaszanego przez przedstawicieli handlowych Spółki;
 17. Łączna wartość przekazanych towarów jednemu kontrahentowi uzależniona jest od jego współpracy oraz od ilości zakupionych przez niego produktów Podatnika, zatem wskazanie ujednoliconej kwoty dla jednego kontrahenta nie jest technicznie możliwe.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca prawidłowo wykazywał i rozliczał VAT w związku z przekazywaniem produktów opisanych w stanie faktycznym wniosku...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma obowiązku wykazywania i rozliczania VAT od przekazywanych katalogów, wzorników, próbników i cenników, które są pozbawione wszelkich wartości konsumpcyjnych, niezależnie od ich jednostkowej wartości...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie pytania nr 1:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dotychczas niesłusznie odprowadzał VAT od przekazywanych nieodpłatnie katalogów, wzorników, próbników i cenników oraz, że prawidłowo odprowadzał VAT od pozostałych przekazywanych produktów, których wartość przekraczała 10 zł.

Stosownie do przepisu artykułu 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Zgodnie natomiast z przepisem artykułu 7 ust. 1 tejże ustawy przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel przy czym jak wskazuje ust. 2 tej regulacji przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Następnie należy wskazać iż na podstawie przepisu artykułu 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu, ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa wyżej rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że należnie wykazywał i odprowadzał VAT od przekazywanych nieodpłatnie tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy, oraz gadżetów z logiem firmy (o ile ich wartość przekraczała 10 zł), gdyż wypełniają one dyspozycję przepisu artykułu 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.

Jednocześnie jednak Wnioskodawca stoi na stanowisku iż niesłusznie wykazywał i odprowadzał VAT od przekazywanych nieodpłatnie katalogów, wzorników, próbników i cenników. Spółka pragnie bowiem zaznaczyć, że wskazane katalogi, wzorniki, próbniki i cenniki pozbawione są wszelkiej wartości konsumpcyjnej i nie stanowią po stronie osoby otrzymującej rzeczywistej korzyści.

Zdaniem Wnioskodawcy przekazanie tychże materiałów nie powoduje uzyskania korzyści po stronie kontrahenta i nie stanowi dla niego żadnej wartości. Przekazane kontrahentom materiały stanowią jedynie zachętę do korzystania z określonych produktów poprzez ich lepsze wyeksponowanie - kontrahent nie otrzymuje możliwości korzystania z towaru w sensie ekonomicznym.

Należy również zaznaczyć, że materiały, które mają charakter reklamowy (informacyjny) nie są przekazywane na cele osobiste osób wymienionych w przepisie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Ponadto zaś jak wskazano powyżej, materiały te przekazane są jedynie w celu zwiększenia obrotów Spółki.

Przekazane materiały informacyjne i reklamowe nie stanowią również darowizny, gdyż skutkiem darowizny jest zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów w majątku obdarowanego (kontrahenta). W przedstawionej sytuacji nie ma jednak żadnego przysporzenia po stronie kontrahenta, gdyż, jak wspomniano wyżej, przedmiotowe materiały nie stanowią dla niego żadnej wartości (nie mogą być przedmiotem obrotu ani wymiany).

Spółka pragnie również zwrócić uwagę, że walor konsumpcyjny przekazywanych nieodpłatnie materiałów jako podstawowa przesłanka zasadności opodatkowania podatkiem VAT pojawia się również w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 2011 r. sygn. akt I FSK 1201/10 wskazano, np.: „Gdy skarżąca spółka nieodpłatnie przekazuje w celach informacyjno-reklamowych ulotki (katalogi) reklamowe w celu zachęcenia nauczycieli i szkół do korzystania z publikacji edukacyjnych spółki, należy przyjąć, że nie ma miejsca opodatkowana dostawa towarów. Przekazane materiały informacyjne, foldery nie są towarami w znaczeniu konsumpcyjnym, pomimo że wymienione są w klasyfikacjach statystycznych.

Ponadto Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, że podobne stanowisko wyraził również Minister Finansów w publikacji na stronie Ministerstwa Finansów dot. zmian w podatku VAT od 1 kwietnia 2013 r.: „W pierwszej kolejności należy ustalić, czy drukowany materiał informacyjny i reklamowy ma wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta. Jeśli nie - będzie to np. katalog czy ulotka - to nie podlega on opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeśli tak - będzie to np. kalendarz z reklamami - to będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, chyba że będzie spełniał definicję prezentu o małej wartości. Wówczas przekazanie nieodpłatne takiego kalendarza na cele związane z działalnością gospodarczą będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie materiałów o charakterze reklamowym niemających waloru konsumpcyjnego, dla kontrahentów (w postaci katalogów, wzorników, próbników i cenników) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podobne stanowisko jak zaprezentowane powyżej znajduje swoje odzwierciedlenie również w interpretacjach organów podatkowych, np.:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 września 2014 r., sygn. IPTPP2/443-488/14-2/AW, w której wskazano iż: „(...)nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę kontrahentom kartonowych stojaków o charakterze reklamowym i informacyjnym, w celu zintensyfikowania sprzedaży dystrybuowanych przez Wnioskodawcę produktów poprzez współdziałanie z kontrahentami Spółki w zakresie zareklamowania sprzedawanych towarów ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą - prowadzeniem przedsiębiorstwa, bowiem działania podejmowane przez Wnioskodawcę mają na celu intensyfikację sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę.”,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r„ sygn. IPPP1/443-145/13-2/PR, w której Dyrektor wskazał, że: „Rozstrzygając kwestię opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentom drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych towarów, w postaci broszur, ulotek, katalogów, standów czy banerów reklamowych stosownym jest także odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Otóż, u podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny i nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę - konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Mając powyższe na uwadze, podatek VAT obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta.”,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. ITPP1/443-1244/13/ MN. Zdaniem Wnioskodawcy w świetle powyższego należy uznać, że nieodpłatne przekazanie kontrahentom materiałów o charakterze stricte reklamowym w postaci katalogów, wzorników, próbników i cenników nie stanowi czynności, z którą Ustawa o VAT wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Powodem nieopodatkowania tej czynności podatkiem VAT jest jej niekonsumpcyjny charakter.

Stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie pytania nr 2

Opierając się na argumentacji przytoczonej w odniesieniu do pytania pierwszego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie miał obowiązku wykazywać i odprowadzać VAT od przekazywanych nieodpłatnie katalogów, wzorników, próbników i cenników, nawet jeżeli ich wartość przekraczać będzie 10 zł, gdyż nie posiadają one żadnego waloru konsumpcyjnego dla kontrahentów Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe w odniesieniu do przekazywanych tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania oraz katalogów, wzorników, próbników i cenników,
 • nieprawidłowe w odniesieniu do przekazywanych gadżetów.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem wniosku, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu lub wytworzeniu towarów, to ich nieodpłatne przekazanie, gdyby było nieopodatkowane, w rezultacie prowadziłoby do sytuacji, że żaden z uczestników obrotu gospodarczego nie poniósłby ekonomicznego ciężaru podatku VAT. Pozostawałoby to w sprzeczności z zasadą powszechności i neutralności opodatkowania. Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych, które nie wypełnia definicji prezentów o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 lub próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, traktowane jest jak dostawa towarów i rodzi konieczność opodatkowania podatkiem VAT. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się jednakże wykorzystania do celów działalności przedsiębiorstwa podatnika towarów stanowiących prezenty o małej wartości i próbki.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z powyższego nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie odbiorcom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych przekazań.

Podkreślić w tym miejscu należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Z powyższych uregulowań wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów dla budownictwa. Spółka produkuje tynki cienkowarstwowe, farby elewacyjne i wewnętrzne, kompletne systemy ociepleń oraz materiały do renowacji obiektów zabytkowych. W celu wykonywania działalności Wnioskodawca nabywa szereg zróżnicowanych i spersonalizowanych produktów, które mają służyć promowaniu jego wyrobów i polepszaniu relacji z kontrahentami a tym samym zwiększeniu przychodów. W związku z powyższym Wnioskodawca nabywa:

 • tablety (wartość powyżej 100 zł),
 • pralki (wartość powyżej 100 zł),
 • laptopy (wartość powyżej 100 zł),
 • siatki na rusztowania z logiem firmy (wartość powyżej 100 zł),
 • gadżety z logiem firmy (np. polary, zapalniczki, długopisy, portfele, wizytowniki itp. o zróżnicowanej wartości),
 • katalogi, wzorniki, próbniki, cenniki (wartość powyżej 10 zł i poniżej 100 zł).

Powyższe materiały przekazywane są nieodpłatnie przez przedstawicieli handlowych i pracowników Wnioskodawcy obecnym i potencjalnym kontrahentom – zarówno w ramach akcji promocyjnych jak i w trakcie rozmów biznesowych. Tablety, pralki i laptopy nabywane są w celu rozliczenia corocznej akcji promocyjnej, w momencie ich nabycia znany jest Wnioskodawcy kontrahent, dla którego nagroda jest przeznaczona. W odniesieniu natomiast do siatek na rusztowania z logiem firmy oraz gadżetów z logiem firmy to są one nabywane w celu bieżącej działalności marketingowej. Zawsze wszystkie wymienione wyżej towary przekazuje swoim potencjalnym lub obecnym kontrahentom. Nabycie tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy oraz gadżetów z logiem firmy jest każdorazowo dokumentowane fakturą VAT. Towary te są nabywane do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy, ponieważ na skutek wprowadzenia akcji promocyjnych Spółka zauważyła wyraźny wzrost zainteresowania swoimi produktami co w korzystny sposób wpływa na przychody Spółki. Nabycie przez Wnioskodawcę tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy oraz gadżetów z logiem firmy związane jest wyłącznie z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. Tablety, pralki i laptopy w chwili ich przekazywania przez Wnioskodawcę kontrahentom opatrzone są logiem wraz z nazwą Wnioskodawcy w widocznym miejscu. Wnioskodawca od nabytych tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy oraz gadżetów z logiem firmy odliczał podatek naliczony. Wnioskodawca przekazuje kontrahentom pralki w celu zachęcenia tych kontrahentów do nabywania większej ilości produktów Wnioskodawcy. Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy przekazanie pralek następuje na cele działalności gospodarczej kontrahentów. Wnioskodawca pragnie bowiem podkreślić, że dostarcza swoje produkty przede wszystkim dla branży budowlanej, w której pracodawcy są zobligowani do wyposażania pracowników w stroje robocze. Wszystkie przekazywane towary mają na celu zwiększanie przychodów Wnioskodawcy poprzez motywowanie kontrahentów do większych zakupów. Przekazywane towary są powszechnie wykorzystywane w przedsiębiorstwach do celów działalności gospodarczej. Wydanie kontrahentom tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy, gadżetów reklamowych z logiem firmy, katalogów, wzorników, próbników oraz cenników nie wiąże się z obowiązkiem jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Wnioskodawcy przez odbiorców tych towarów. Wnioskodawca prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. Wnioskodawca nabywa katalogi, wzorniki, próbniki i cenniki w celu aktywnych działań marketingowo-reklamowych własnej działalności gospodarczej. Przekazywane przez Wnioskodawcę katalogi, wzorniki, próbniki, cenniki są co do zasady drukowanymi materiałami reklamowymi, informacyjnymi, z zastrzeżeniem, że w wypadku próbników i wzorników Wnioskodawca dysponuje również materiałami reklamowymi o hybrydowej naturze. Należy bowiem podkreślić, że próbnik i wzornik są co do zasady wydrukowane, ale posiadają wklejone drobne fragmenty (próbki) materiałów aby móc przedstawić kontrahentom rzeczywisty wygląd oferowanego przez Wnioskodawcę produktu. Przekazywane nieodpłatnie katalogi, wzorniki, próbniki oraz cenniki spełniają definicję próbki zawartą w przepisie artykułu 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dotychczas Wnioskodawca wykazywał i odprowadzał VAT należny od wszystkich opisanych wyżej produktów, które przekazywał kontrahentom, a których wartość przekraczała kwotę 10 zł, w tym również od przekazywanych katalogów, wzorników, próbników i cenników.

Wnioskodawca w związku z brakiem jakiejkolwiek wartości konsumpcyjnej katalogów, wzorników, próbników i cenników planuje w przyszłości nie odprowadzać od ich przekazania VAT, zachowując wcześniejsze metody odprowadzania VAT w odniesieniu do wszystkich pozostałych przekazywanych produktów. Wnioskodawca będzie odprowadzać VAT od pozostałych przekazywanych produktów, których wartość przekracza 10 zł.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy prawidłowo wykazywał i rozliczał podatek VAT od przekazywanych nieodpłatnie tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania oraz gadżetów (np. polary, zapalniczki, długopisy, portfele, wizytowniki) – wszystkie towary z logiem firmy, których wartość przekracza 100 zł.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca prawidłowo wykazywał i odprowadzał podatek VAT należny od przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy. Przekazywane nieodpłatnie tablety, pralki, laptopy, siatki na rusztowania z logiem firmy, których wartość przekracza 100 zł, nawet jeżeli jest prowadzona ewidencja osób obdarowanych nie spełniają definicji prezentu o małej wartości zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Tym samym nieodpłatne przekazanie tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania z logiem firmy stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się natomiast przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom przez Wnioskodawcę gadżetów (tj. polarów, zapalniczek, długopisów, portfeli i wizytowników) należy zauważyć, że Wnioskodawca podał, że mają one zróżnicowaną wartość. Tut. organ rozumie zatem, że są to towary o wartości do 10 zł, powyżej 10 zł ale nieprzekraczającej 100 zł i powyżej 100 zł.

Jednocześnie Wnioskodawca podał, że prowadzi ewidencję pozwalająca na ustalenie tożsamości osób obdarowanych.

W związku z powyższym jeżeli Wnioskodawca prowadzi ewidencję osób obdarowanych i łączna wartość przekazywanych gadżetów z logiem firmy jednej osobie nie przekracza w roku podatkowym 100 zł, to przekazywane gadżety spełniają definicję prezentu o małej wartości, a zatem ich przekazanie nie podlega opodatkowaniu.

Jeżeli natomiast wartość gadżetu byłaby wyższa niż 100 zł lub też cena jednostkowa jego nabycia bez podatku byłaby wyższa niż 10 zł lecz nie przekraczała 100 zł, ale Wnioskodawca nie ująłby takiego przekazania w ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, to przekazanie to podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przypadku natomiast gadżetów, których cena jednostkowa nabycia bez podatku nie przekracza 10 zł, to nawet w przypadku nie ujęcia ich przekazania w prowadzonej ewidencji, przekazanie to nie podlega opodatkowaniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii nieodpłatnego przekazania kontrahentom katalogów, wzorników, próbników, cenników.

Przy badaniu, czy nieodpłatnie przekazane towary w ogóle podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT należy w pierwszej kolejności określić czy przekazywany towar ma wartość użytkową (konsumpcyjną) z punktu widzenia nabywcy. Jeżeli przekazywany nieodpłatnie towar nie miałby dla nabywcy żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej) to wówczas przekazanie takiego towaru nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nieodpłatnie przekazuje obecnym i potencjalnym kontrahentom katalogi, wzorniki, próbniki, cenniki (wartość powyżej 10 zł i poniżej 100 zł). Wnioskodawca nabywa katalogi, wzorniki, próbniki, cenniki w celu aktywnych działań marketingowo-reklamowych własnej działalności gospodarczej. Przekazywane przez Wnioskodawcę katalogi, wzorniki, próbniki i cenniki są co do zasady drukowanymi materiałami reklamowymi, informacyjnymi. Próbnik i wzornik są co do zasady wydrukowane, ale posiadają wklejone drobne fragmenty (próbki) materiałów. Przekazywane nieodpłatnie katalogi, wzorniki, próbniki oraz cenniki spełniają definicje próbki zawartą w przepisie art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w związku z brakiem jakiejkolwiek wartości konsumpcyjnej katalogów, wzorników, próbników, cenników planuje w przyszłości nie odprowadzać od ich przekazania VAT.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia wartości użytkowej (konsumpcyjnej). Zgodnie ze słownikową definicją (według Internetowego Słownika Języka Polskiego – http://www.sjp.pwn.pl) – „wartość” to „ile coś jest warte pod względem materialnym; cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem”.

Z kolei „użytkowy” (według Internetowego Słownika Języka Polskiego – http://www.sjp.pl) to: „mający praktyczne zastosowanie, przeznaczony do użytku (np. drewno użytkowe)”, „konsumpcja” to „wykorzystywanie dóbr i usług do zaspokojenia potrzeb”.

Zatem, wartość użytkowa (konsumpcyjna) towaru oznacza zdolność danego towaru do zaspokojenia potrzeb jego nabywcy.

Przy rozstrzygnięciu kwestii opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentom katalogów, wzorników, próbników, cenników stosownym jest także odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Otóż, u podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę – konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Mając powyższe na uwadze, podatek VAT obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta.

W ocenie tut. organu, wymienione wyżej katalogi, wzorniki, próbniki, cenniki nie stanowią towarów, które mogą podlegać konsumpcji. Pełnią one jedynie funkcję nośnika informacji handlowej, a ich przekazanie ma na celu dotarcie do potencjalnych klientów i przedstawienie im oferty sprzedaży towarów nadających się do konsumpcji w rozumieniu regulacji o VAT. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie katalogów, wzorników, próbników, cenników, niezależnie od tego czy ich cena jednostkowa lub koszt wytworzenia przekracza czy nie przekracza 10 zł, nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż ich przekazanie nie zaspokaja potrzeb konsumenckich i dla nabywcy nie stanowi żadnej wartości materialnej (użytkowej) a wprost przeciwnie - ma na celu zachęcenie nabywcy do skorzystania z oferty Wnioskodawcy.

Nieodpłatne przekazanie katalogów, wzorników, próbników, cenników, o których mowa we wniosku, nie stanowi czynności, z którą ustawa o VAT wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Niniejsze przekazanie nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy więc uznać, że przekazanie przez Wnioskodawcę bez wynagrodzenia towarów w postaci katalogów, wzorników, próbników, cenników, należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym nabyciem. Zatem nieodpłatne przekazanie należących do przedsiębiorstwa ww. towarów w celu związanym z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym nieodpłatne przekazanie katalogów, wzorników, próbników, cenników, które nie będą miały wartości użytkowej/konsumpcyjnej, nie będzie stanowić dostawy towarów i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w zakresie opodatkowania przekazywanych tabletów, pralek, laptopów, siatek na rusztowania oraz katalogów, wzorników, próbników i cenników.

Natomiast w odniesieniu do przekazywanych gadżetów, których wartość przekracza 10 zł stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ skoro Wnioskodawca prowadzi ewidencję osób obdarowanych, to w przypadku gadżetów przekazanych jednej osobie, ujętych w ewidencji, których łączna wartość nie przekracza w roku podatkowym 100 zł, to przekazywane gadżety spełniają definicję prezentu o małej wartości, a zatem ich przekazanie nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega jedynie przekazanie gadżetów niespełniających definicji prezentu o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia oraz nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Należy podkreślić także, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie może wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, bowiem stanowi ono rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, osądzonej w określonym stanie faktycznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy.

Ponadto należy zauważyć, że powołany przez Wnioskodawcę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 1201/10 zapadł na tle zupełnie innego stanu faktycznego, zatem nie można rozstrzygnięcia w nim zawartego przenosić na grunt niniejszej sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw

z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.