IBPP1/443-737/14/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towaru przez Wnioskodawcę
IBPP1/443-737/14/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. moment powstania obowiązku podatkowego
 3. odbiór towarów
 4. transakcja łańcuchowa (szeregowa)
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 23 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towaru przez Wnioskodawcę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towaru przez Wnioskodawcę.

Wniosek został uzupełniony pismem z 23 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 2 października 2014 r. nr IBPP1/443-748/14/BM, IBPBI/1/415-1125/14/ESZ, IBPBI/1/415-1126/14/ESZ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie internetowego sklepu wysyłkowego, zajmującego się sprzedażą urządzeń i sprzętu gastronomicznego. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane są w księgach rachunkowych. Wnioskodawca często uczestniczy w przetargach publicznych, których celem jest dostawa towarów m.in. w oparciu o tzw. transakcje łańcuchowe. Zakres dostaw przetargowych Wnioskodawca realizuje poprzez zakup sprzętu i urządzeń od różnych dostawców w różnych terminach realizacji - co dokumentowane jest fakturami zakupu.

Zasady fakturowania ujęte w specyfikacji przetargowej - nakładają na Wnioskodawcę obowiązek wystawienia jednej faktury zbiorczej sprzedaży, dokumentującej całość dostawy towarów.

W związku ze zmianą zasad fakturowania zgodnie z ustawą podatku od towarów art. 106i ust. 1 Wnioskodawca powinien wystawiać fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano części dostawy towarów, co odbiega od ww. warunków specyfikacji przetargowej i Nabywca odmawia przyjęcia faktury w takiej formie - tj. faktur cząstkowych.

Dostawa towarów w drodze przetargu odbywa się dwoma metodami:

 1. towar jest zamawiany u dostawcy i przechowywany do czasu realizacji całości dostawy na magazynie,
 2. dostawa towarów jest dokonywana przez kilka podmiotów w różnym czasie za pośrednictwem firm kurierskich.

Całość realizacji dostawy przetargowej trwa niejednokrotnie kilka miesięcy.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Wnioskodawca, Dostawca i Nabywca są czynnymi podatnikami VAT.

O przechowywaniu towaru do czasu realizacji zamówienia decydują zapisy zawarte w specyfikacji przetargowej lub w zawartej między Stronami umowie. Jeśli brak takich zapisów - decyzje podejmować będzie Wnioskodawca.

Na pytanie tut. Organu, w którym momencie Wnioskodawca uzyska prawo do rozporządzania nabywanymi od Dostawcy towarami jak właściciel (możliwość używania i wykorzystywania rzeczy oraz pobierania z niej pożytków) - proszę wskazać odrębnie dla sytuacji gdy towar będzie przechowywany do czasu realizacji części dostawy w magazynie dostawcy oraz gdy towar będzie wysyłany przez Wnioskodawcę do odbiorcy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Wnioskodawca odpowiedział, że Wnioskodawca uzyskuje prawo do dysponowania towarem w momencie otrzymania od Dostawcy informacji w postaci faktury zakupu - zgodnej z zamówieniem.

Na pytanie tut. Organu, w którym momencie Kupujący uzyska prawo do rozporządzania nabywanymi towarami jak właściciel (proszę wskazać odrębnie dla sytuacji gdy towar będzie przechowywany do czasu realizacji części dostawy w magazynie dostawcy oraz gdy towar będzie wysyłany przez Wnioskodawcę do odbiorcy za pośrednictwem firmy kurierskiej), Wnioskodawca odpowiedział, że Kupujący uzyskuje prawo do rozporządzania nabytym towarem w momencie kompletnej realizacji zamówienia przez Wnioskodawcę - zgodnej ze specyfikacją przetargową, po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo–odbiorczego.

Na pytanie tut. Organu, na kim będzie spoczywało ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru i kiedy ryzyko to będzie przechodziło odpowiednio z Dostawcy na Wnioskodawcę, a kiedy z Wnioskodawcy na Kupującego (proszę wskazać odrębnie dla sytuacji gdy towar będzie przechowywany do czasu realizacji części dostawy w magazynie dostawcy oraz gdy towar będzie wysyłany przez Wnioskodawcę do odbiorcy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wnioskodawca odpowiedział, że ryzyko od momentu produkcji do czasu finalnej realizacji dostawy ponosi Wnioskodawca. Ryzyko na Kupującego przechodzi w momencie kompletnej realizacji dostawy tj. po podpisaniu ww. protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wnioskodawca może dokonać przedpłaty na zamówiony towar u dostawcy towaru lub regulować płatność za faktury zgodnie z terminem płatności zawartym w fakturze. Kupujący płaci za towar zgodnie z terminem wykazanym w specyfikacji przetargowej lub umowie, zazwyczaj termin wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury od Wnioskodawcy, której sporządzenie nie może być wcześniejsze niż data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Przedmiotem dostawy będą meble, urządzenia i drobny sprzęt - dotyczy gastronomii.

Miejsce spełnienia świadczenia wynika ze specyfikacji przetargowej, zwyczajowo miejsce to wskazuje Kupujący.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dostawa towarów w przetargu zostaje dokonana z dniem wydania części towarów Nabywcy i moment podatkowy powstaje z dniem wydania towaru - faktura częściowa powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji dostawy...
 2. Czy dostawa towarów w przetargu zostaje dokonana w momencie depozytu towaru na magazynie dostawcy Wnioskodawcy do czasu realizacji całości zamówienia i moment podatkowy powstaje z dniem przekazania towaru do depozytu - faktura częściowa powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji dostawy...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu z 27 października 2014 r.), zgodnie z art. 106i ust 1 ustawy o VAT, dostawa towarów powinna być dokumentowana częściowymi fakturami zgodnie z wydaniem towaru kurierowi przez dostawcę Wnioskodawcy jak i przekazaniem do depozytu, tj. najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji dostawy. Moment podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z dniem wydania towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki zawartej we wniosku, tut. Organ udzielił odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytania w zakresie podatku VAT w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „dostawa” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).

Co należy rozumieć przez „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza się, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności. W tym orzeczeniu, odnosząc się do dostawy towarów, Trybunał posłużył się terminem przeniesienia „własności w sensie ekonomicznym”, podkreślając tym samym uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Oznacza to więc, że na gruncie przedmiotowego przepisu kluczowym elementem jest przeniesienie, w istocie rzeczy, praktycznej kontroli nad rzeczą i możliwości dysponowania nią.

Innymi słowy pojęcie „przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel” dotyczy tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Idąc dalej należy wskazać, że czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do prawa własności rzeczy. Jednocześnie należy podkreślić, że dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą jej faktycznego dokonania, za wyjątkiem przypadków, w których przepisy ustawy określają wprost ten moment. W konsekwencji postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy towarów za dokonaną pozostają bez znaczenia dla celów powstania obowiązku podatkowego, mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Przepis art. 19a ust. 3 ustawy stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W myśl art. 19a ust. 4 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W świetle art. 106i ust. 1 ww. ustawy fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jednocześnie w art. 106i ust. 7 ww. ustawy wskazano, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie internetowego sklepu wysyłkowego, zajmującego się sprzedażą urządzeń i sprzętu gastronomicznego. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane są w księgach rachunkowych. Wnioskodawca często uczestniczy w przetargach publicznych, których celem jest dostawa towarów m.in. w oparciu o tzw. transakcje łańcuchowe. Zakres dostaw przetargowych Wnioskodawca realizuje poprzez zakup sprzętu i urządzeń od różnych dostawców w różnych terminach realizacji - co dokumentowane jest fakturami zakupu. Zasady fakturowania ujęte w specyfikacji przetargowej - nakładają na Wnioskodawcę obowiązek wystawienia jednej faktury zbiorczej sprzedaży, dokumentującej całość dostawy towarów.

Dostawa towarów w drodze przetargu odbywa się dwoma metodami:

 1. towar jest zamawiany u dostawcy i przechowywany do czasu realizacji całości dostawy na magazynie,
 2. dostawa towarów jest dokonywana przez kilka podmiotów w różnym czasie za pośrednictwem firm kurierskich.

Całość realizacji dostawy przetargowej trwa niejednokrotnie kilka miesięcy.

Wnioskodawca uzyskuje prawo do dysponowania towarem zarówno w sytuacji opisanej wyżej w pkt nr 1 jak i w pkt nr 2 w momencie otrzymania od Dostawcy informacji w postaci faktury zakupu - zgodnej z zamówieniem.

Zarówno w sytuacji gdy towar będzie zamawiany u dostawcy i przechowywany do czasu realizacji całości dostawy w magazynie dostawcy jak również gdy dostawa towarów jest dokonywana przez kilka podmiotów w różnym czasie za pośrednictwem firm kurierskich, Kupujący uzyskuje prawo do rozporządzania nabytym towarem w momencie kompletnej realizacji zamówienia przez Wnioskodawcę - zgodnej ze specyfikacją przetargową, po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

Ponadto w obu ww. przypadkach od momentu produkcji do czasu finalnej realizacji dostawy ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru ponosi Wnioskodawca, a ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru przechodzi na Kupującego w momencie kompletnej realizacji dostawy tj. po podpisaniu ww. protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wnioskodawca może dokonać przedpłaty na zamówiony towar u dostawcy towaru lub regulować płatność za faktury zgodnie z terminem płatności zawartym w fakturze. Kupujący płaci za towar zgodnie z terminem wykazanym w specyfikacji przetargowej lub umowie, zazwyczaj termin wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury od Wnioskodawcy, której sporządzenie nie może być wcześniejsze niż data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

W tym miejscu zauważyć należy, iż z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest - co do zasady - wydanie towaru.

Dokonanie dostawy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy.

Jeżeli strony oznaczyły inną chwilę niż wydanie towaru dla przejścia korzyści i ciężarów, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że ta sama chwila dotyczy przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

Z wniosku wynika, że zarówno w sytuacji gdy towar będzie zamawiany u dostawcy i przechowywany do czasu realizacji całości dostawy w magazynie dostawcy oraz gdy dostawa towarów jest dokonywana przez kilka podmiotów w różnym czasie za pośrednictwem firm kurierskich, kupujący uzyskuje prawo do rozporządzania nabytym towarem w momencie kompletnej realizacji zamówienia przez Wnioskodawcę - zgodnej ze specyfikacją przetargową, po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Ponadto od momentu produkcji do czasu finalnej realizacji dostawy ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru ponosi Wnioskodawca. Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru przechodzi na Kupującego w momencie kompletnej realizacji dostawy tj. po podpisaniu ww. protokołu zdawczo-odbiorczego.

Należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt, że Wnioskodawca uzyskuje prawo do dysponowania towarem w momencie otrzymania od dostawcy faktury zakupu oraz, że w pierwszym przedstawionym we wniosku przypadku towar będzie przechowywany do czasu realizacji całości dostawy w magazynie dostawcy, a w drugim przedstawionym we wniosku przypadku dostawa towarów jest dokonywana przez kilka podmiotów w różnym czasie za pośrednictwem firm kurierskich.

Ustawa o podatku od towarów i usług uzależnia bowiem dostawę od przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (władztwo ekonomiczne).

W związku z powyższym, odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, że jeżeli z momentem całkowitej realizacji zamówienia przez Wnioskodawcę - zgodnej ze specyfikacją przetargową, będzie wiązało się przeniesienie na nabywcę prawa do dysponowania towarem jak właściciel, i z tym momentem przejdą na nabywcę wszelkie korzyści i ciężary, w tym odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie towaru, to należy uznać, że w momencie całkowitej realizacji zamówienia przez Wnioskodawcę - zgodnej ze specyfikacją przetargową, dokonana zostanie dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W tym więc momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji, w myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem skoro zarówno w sytuacji gdy towar będzie zamawiany u dostawcy i przechowywany do czasu realizacji całości dostawy w magazynie dostawcy jak również gdy dostawa towarów będzie dokonywana przez kilka podmiotów w różnym czasie za pośrednictwem firm kurierskich, dokonanie dostawy towarów następuje w momencie całkowitej realizacji zamówienia przez Wnioskodawcę, zgodnej ze specyfikacją przetargową. Wówczas Wnioskodawca winien zatem wystawić fakturę VAT, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawę, w myśl art. 106i ust. 1 ustawy o VAT.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, dostawa towarów powinna być dokumentowana częściowymi fakturami zgodnie z wydaniem towaru kurierowi przez dostawcę Wnioskodawcy jak i przekazaniem do depozytu, tj. najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji dostawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności, gdyby przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel nastąpiło w innych terminach, niż wskazane przez Wnioskodawcę) lub zmiany stanu prawnego.

Niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że w sytuacji opisanej we wniosku pod numerem 2, gdy dostawa towarów jest dokonywana przez kilka podmiotów w różnym czasie za pośrednictwem firm kurierskich, odbiorca tych towarów będzie je tylko przechowywał bez prawa do korzystania z nich i nie przejdzie na niego w tym momencie prawo do dysponowania nimi jak właściciel. Mimo zatem otrzymania tych towarów przez odbiorcę (kupującego) prawo do rozporządzania nimi do momentu kompletnej realizacji dostawy będzie posiadał Wnioskodawca i Wnioskodawca będzie do tego momentu ponosił ryzyko utraty lub uszkodzenia tych towarów.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa towarów
IBPP4/443-433/14/LG | Interpretacja indywidualna

moment powstania obowiązku podatkowego
IBPP2/443-736/14/KO | Interpretacja indywidualna

odbiór towarów
PP1-443/10/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

transakcja łańcuchowa (szeregowa)
ITPP3/443-20/14/MD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.