0112-KDIL1-3.4012.629.2018.2.JN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów na rzecz pracownika Komisji Europejskiej oraz w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów na rzecz członków sił zbrojnych NATO.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2018 r. (data wpływu 10 października 2018 r.) uzupełnionym dnia 16 listopada 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów na rzecz pracownika Komisji Europejskiej oraz w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów na rzecz członków sił zbrojnych NATO – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów na rzecz pracownika Komisji Europejskiej oraz w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów na rzecz członków sił zbrojnych NATO. Wniosek został uzupełniony dnia 16 listopada 2018 r. o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną mebli oraz sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach. Wśród klientów Wnioskodawcy pojawiają się także osoby, które są pracownikami instytucji Unii Europejskiej (przykładowo Komisji Europejskiej) oraz członkowie (żołnierze) sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Zarówno instytucje Unii Europejskiej (której pracownicy są klientami Wnioskodawcy), jak również siły zbrojne NATO (których członkowie są klientami Wnioskodawcy) mają siedzibę (placówkę) poza terytorium Polski.

W przypadku transakcji z pracownikami instytucji europejskich, czy też członkami sił zbrojnych w niektórych przypadkach może dochodzić do dwojakiego rodzaju sytuacji:

 1. Klient przed nabyciem towarów przedstawia Wnioskodawcy listę towarów, które zamierza nabyć (zamówienie) oraz wystawione na jego imię i nazwisko (przez daną instytucję, np. Komisję Europejską) świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego; lub
 2. Klient dopiero po nabyciu towarów, zapłaceniu i odebraniu od Wnioskodawcy przedstawia listę towarów (zamówienie) wraz z powyższym świadectwem zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego.

W obu przypadkach świadectwo zwolnienia od podatku VAT jest potwierdzone zarówno przez instytucję europejską (lub siły zbrojne) zatrudniające klienta Wnioskodawcy, jak i Ministerstwo Finansów państwa, w którym instytucja ta (lub siły zbrojne) mają swoją placówkę. Przykładowo, klient jest pracownikiem Komisji Europejskiej, w związku z czym świadectwo potwierdzone jest zarówno przez Komisję Europejską, jak również przez Ministerstwo Finansów Belgii. W obu przypadkach w świadectwie zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego – wystawionym na imię i nazwisko klienta – wskazane jest, że nabycie towarów przeznaczone jest do celów prywatnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca dokonując dostawy towarów na rzecz pracownika Komisji Europejskiej lub członków sił zbrojnych NATO, którzy przed dostawą przedstawią zamówienie oraz świadectwo zwolnienia z VAT lub podatku akcyzowego wypełnione zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, może zastosować stawkę podatku 0% w stosunku do dostarczanych towarów?
 2. Czy Wnioskodawca w sytuacji, gdy otrzyma po dostawie towarów zamówienie oraz świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego wypełnione zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, w stosunku do dostarczanych towarów może skorygować wystawioną fakturę VAT lub paragon fiskalny, stosując w korekcie stawkę VAT w wysokości 0%, a następnie po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta lub skorygowaniu paragonu fiskalnego – obniżyć podatek należny?

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując dostawy towarów na rzecz pracowników instytucji unijnych lub członków sił zbrojnych NATO, którzy przed dostawą przedstawią listę towarów – zamówienie oraz świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego wypełnione zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, może on zastosować stawkę podatku 0% w stosunku do dostarczonych towarów, oraz w sytuacji, gdy otrzyma po dostawie towarów zamówienie wraz ze świadectwem zwolnienia z VAT lub podatku akcyzowego wypełnione zgodnie z opisem przestawionym w zdarzeniu przyszłym, w stosunku do dostarczanych towarów może skorygować wystawioną fakturę lub paragon fiskalny stosując w korekcie stawkę VAT 0%, a następnie po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta – obniżyć podatek należny.

I. Przepisy regulujące zwolnienie

Zwolnienie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwa na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Polski – do celów służbowych tych instytucji lub organów. Komisja Europejska, Parlament Europejski, etc. są instytucjami, do których odnosi się wspomniany protokół.

Z kolei w myśl § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług dla sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych. Zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, siły zbrojne oznaczają „personel należący do lądowych, morskich lub powietrznych sił zbrojnych jednej z Umawiających się Stron, przebywający na terytorium innej Umawiającej się Strony, na obszarze Traktatu Północnoatlantyckiego w związku z wypełnieniem obowiązków służbowych, chyba że obie Umawiające się Strony uzgodnią, że pewne osoby, oddziały lub formacje nie będą uważane za tworzące lub wchodzące w skład sił zbrojnych w rozumieniu niniejszej umowy”.

Konsekwentnie, żołnierz wchodzący w skład oddziałów NATO spełnia definicję do uznania go za personel w rozumieniu wyżej przywołanej definicji.

II. Warunki zastosowania zwolnienia

Warunkiem zastosowania stawki 0% w stosunku do dostawy towarów na rzecz pracowników instytucji unijnych oraz członków sił zbrojnych reguluje § 11 ust. 2 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, aby zastosować stawkę 0% Wnioskodawca obowiązany jest dysponować następującymi dokumentami dostarczonymi przez jej klientów:

 1. wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 11 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo, przy czym w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez ww. podmioty przeznaczone są do celów służbowych świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego te podmioty posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo oraz
 2. zamówienie dotyczące towarów i usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone powyżej.

W celu zastosowania stawki VAT w wysokości 0% konieczne jest spełnienie określonych powyżej warunków dokumentacyjnych. Paragraf 11 ust. 2 rozporządzenia w pierwszej kolejności wymienia świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011. Jak wskazano, klienci Wnioskodawcy przedstawiają takie zaświadczenie wystawione na ich imię i nazwisko, przy czym w zaświadczeniu tym wskazane jest, że towary nabywane od Wnioskodawcy przeznaczone są na ich cele prywatne. W takim przypadku – w myśl § 11 ust. 4 rozporządzenia – świadectwo zwolnienia z podatku VAT musi być potwierdzone nie tylko przez instytucję europejską, zatrudniającą pracownika, czy też przez placówkę sił zbrojnych NATO, lecz także musi być potwierdzone przez właściwe władze (Ministerstwo Finansów) państwa, na terytorium którego instytucja europejska (siły zbrojne NATO) zatrudniająca klienta Wnioskodawcy ma siedzibę (przedstawicielstwo). Zgodnie bowiem z § 11 ust. 4 rozporządzenia, w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa między innymi w § 11 ust. 1 pkt 1 (unijne instytucje) oraz pkt 3 (siły zbrojne NATO), przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. A contrario, wynika z tego, że w przypadku, gdy towary przeznaczone są do celów prywatnych, to świadectwo wymaga potwierdzenia także przez uprawnione władze (Ministerstwo Finansów) państwa, na terytorium którego znajduje się instytucja unijna lub placówka sił zbrojnych NATO. Z tego powodu na świadectwach przedstawianych przez klientów Wnioskodawcy istnieje nie tylko potwierdzenie (jak we wskazanym powyżej przykładzie: Komisji Europejskiej) lecz także Ministerstwa Finansów Belgii, a więc uprawnionej władzy państwa, na terytorium którego znajduje się siedziba Komisji Europejskiej. Skoro więc klient Wnioskodawcy będący pracownikiem instytucji unijnej (analogicznie członkiem personelu sił zbrojnych NATO) przedstawia Wnioskodawcy świadectwo potwierdzone zarówno przez instytucję europejską (placówkę sił zbrojnych) zatrudniającą go, lecz także przez właściwą władzę państwa, na terytorium którego znajduje się siedziba tej instytucji (sił zbrojnych) – to warunek dotyczący przedstawienia świadectwa zwolnienia z podatku VAT jest spełniony. Oprócz przedstawienia świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, drugim warunkiem zastosowania stawki 0% jest przedstawienie przez klienta zamówienia, do którego odnosi się to świadectwo zwolnienia z podatku VAT. Przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzenia nie regulują wzoru zamówienia, w związku z czym Wnioskodawca przyjmuje, że wystarczające jest, jeżeli zamówienie przybiera formę pisemną i będzie zawierało wyszczególnienie towarów, które zamierza nabyć klient, a które to towary będą wymienione także w świadectwie zwolnienia od podatku VAT wraz z podpisem klienta. Reasumując, należy uznać, że w przypadku, gdy klient będący pracownikiem instytucji europejskiej, która to instytucja wymieniona jest w protokole dotyczącym przywilejów i immunitetów lub członkiem personelu sił zbrojnych NATO przedstawi dokumenty wymienione w § 11 ust. 2 rozporządzenia, to Wnioskodawca dokonując dostawy towarów na rzecz tej osoby ma prawo zastosować obniżona stawkę w wysokości 0%.

III. Korekta faktury VAT

Zgodnie z regulacjami podatku VAT, Wnioskodawca dokonując dostawy towarów w momencie realizacji transakcji obowiązany jest do zastosowania właściwej stawki VAT. Nie oznacza to jednak, że Wnioskodawca nie ma prawa do korekty stawki zastosowanej w stosunku do transakcji i określonej w fakturze dokumentującej tę transakcję. Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, „fakturę korygującą wystawia się również w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek pozycji faktury”. Z powyższego wynika, że w przypadku gdy zastosowano błędną stawkę, to Wnioskodawca ma prawo do korekty faktury i wskazania w korekcie właściwej stawki, a następnie po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, do obniżenia kwoty podatku należnego. Powyższe regulacje, w ocenie Wnioskodawcy, należy odnieść także do sytuacji, gdy zastosowała stawkę inną niż 0%, ponieważ w momencie dostawy towarów jej klient będący pracownikiem Instytucji Unijnej (członkiem personelu sił zbrojnych) nie przedstawił dokumentów potwierdzających prawo do zastosowania przez Wnioskodawcę stawki 0% (tj. nie przedstawił zamówienia oraz świadectwa zwolnienia z podatku VAT) – a następnie klient przedstawia dokumenty uprawniające do zastosowania przez Wnioskodawcę stawki 0%. Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, w momencie, gdy klient przedstawia takie dokumenty już po zrealizowaniu transakcji, zaś dokumenty te odnoszą się do zrealizowanej dla niego transakcji (tj. zarówno w zamówieniu, jak również w świadectwie zwolnienia z podatku VAT wymienione zostają towary, które Wnioskodawca już dostarczył na rzecz klienta) – Wnioskodawca ma prawo skorygowania stawki podatku VAT i zastosowania stawki 0% na podstawie § 11 rozporządzenia w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Następnie, po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez klienta, Wnioskodawca będzie miał również prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego. Uprawnienie do obniżenia podatku należnego wynika z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, zgodnie z którym „w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę”. Zastosowanie stawki 0% w korekcie faktury zamiast stawki podstawowej lub innej stawki obniżonej oraz otrzymanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez klienta spełnia hipotezę przytoczonego przepisu, co pozwala Wnioskodawcy na obniżenie podatku należnego. Analogiczne wnioski dotyczą sprzedaży udokumentowanej pierwotnie paragonem fiskalnym (z zastosowaniem stawki właściwej dla danego towaru), który następnie, wskutek przedstawienia powyższych dokumentów przez pracownika Instytucji Unijnej czy sił zbrojnych NATO zostanie skorygowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną mebli oraz sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Wśród klientów Wnioskodawcy pojawiają się także osoby, które są pracownikami instytucji Unii Europejskiej (przykładowo Komisji Europejskiej) oraz członkowie (żołnierze) sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Zarówno instytucje Unii Europejskiej (której pracownicy są klientami Wnioskodawcy), jak również siły zbrojne NATO (których członkowie są klientami Wnioskodawcy) mają siedzibę (placówkę) poza terytorium Polski. W przypadku transakcji z pracownikami instytucji europejskich, czy też członkami sił zbrojnych klient przed nabyciem towarów przedstawia Wnioskodawcy listę towarów, które zamierza nabyć (zamówienie) oraz wystawione na jego imię i nazwisko (przez daną instytucję, np. Komisję Europejską) świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego. Może się również zdarzyć sytuacja, że klient dopiero po nabyciu towarów, zapłaceniu i odebraniu od Wnioskodawcy przedstawia listę towarów (zamówienie) wraz z powyższym świadectwem zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego. W obu przypadkach świadectwo zwolnienia od podatku VAT jest potwierdzone zarówno przez instytucję europejską (lub siły zbrojne) zatrudniające klienta Wnioskodawcy, jak i Ministerstwo Finansów państwa, w którym instytucja ta (lub siły zbrojne) mają swoją placówkę. W obu przypadkach w świadectwie zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego – wystawionym na imię i nazwisko klienta – wskazane jest, że nabycie towarów przeznaczone jest do celów prywatnych.

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy).

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub możliwość zwolnienia od podatku oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Jak stanowi art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia w okresie, o którym mowa w art. 146a, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Kwestie zawarte w powołanym przez Wnioskodawcę § 11 rozporządzenia w chwili obecnej uregulowane zostały w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U z 2017 r., poz. 839, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864/4, z późn. zm.), zwanych dalej „instytucjami lub organami Unii Europejskiej”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji lub organów.

Stosownie do § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia – obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 oraz z 2008 r. poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia – przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 – wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone odpowiednio w pkt 1 i 1a.

W myśl § 8 ust. 4 rozporządzenia – w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Należy wskazać, że powyższy przepis dotyczy potwierdzenia świadectwa przez władze państwa, na którego terytorium podmioty nabywające towary i usługi do celów służbowych posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo, jednak nie stanowi żadnego wyłączenia w kwestii przeznaczenia nabywanych towarów i usług w przypadku posiadania świadectwa potwierdzonego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Zatem – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – z ww. przepisu nie wynika, że w przypadku, gdy towary przeznaczone są do celów prywatnych, to świadectwo wymaga potwierdzenia także przez uprawnione władze (Ministerstwo Finansów) państwa, na terytorium którego znajduje się instytucja unijna lub placówka sił zbrojnych NATO.

W świetle § 8 ust. 5 rozporządzenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4 przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Z powołanych przepisów § 8 rozporządzenia wynika, że obniżona stawka podatku 0% ma zastosowanie po spełnieniu warunków określonych w drodze rozporządzenia. Po pierwsze, dostawa towarów lub świadczenie usług musi być dokonane na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską do celów służbowych tych instytucji lub organów oraz na rzecz sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn. Po drugie, dla zastosowania obniżonej stawki podatku 0% koniecznym jest posiadanie przez podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy wypełnionego odpowiednio świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo, jak również zamówienia dotyczącego towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się ww. świadectwo.

Niespełnienie wszystkich warunków łącznie pozbawia podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi nabywane przez instytucje Unii Europejskiej lub organy utworzone przez Unię Europejską oraz sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% nie obejmuje takich transakcji, które służą realizacji celów prywatnych.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – nabycie towarów przez pracowników instytucji Unii Europejskiej oraz żołnierzy sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) przeznaczone będzie do celów prywatnych, a nie służbowych, ich dostawa nie będzie mogła korzystać ze stawki 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia.

W konsekwencji, dostawa przedmiotowych towarów będzie podlegała opodatkowaniu stawkami właściwymi dla ich dostawy na terytorium kraju.

Podsumowując, Wnioskodawca dokonując dostawy towarów na rzecz pracownika Komisji Europejskiej lub członków sił zbrojnych NATO, którzy przed dostawą przedstawią zamówienie oraz świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego wypełnione zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, nie będzie mógł zastosować stawki podatku w wysokości 0% w stosunku do dostarczanych towarów, ponieważ nabyte towary przeznaczone będą do celów prywatnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.

Jednocześnie nie udziela się odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy nr 2, które dotyczy możliwości skorygowania wystawionej faktury VAT lub paragonu fiskalnego stosując w korekcie stawkę podatku VAT w wysokości 0% w związku z otrzymaniem po dostawie towarów zamówienia oraz świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego oraz możliwości obniżenia podatku należnego po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta lub skorygowaniu paragonu fiskalnego gdyż, jak wyżej wyjaśniono, Wnioskodawca dokonując dostawy towarów na rzecz pracownika Komisji Europejskiej lub członków sił zbrojnych NATO nie będzie mógł zastosować stawki podatku w wysokości 0% w stosunku do dostarczanych towarów wykorzystywanych do celów prywatnych. Z uwagi na powyższe nie wystąpi u Wnioskodawcy konieczność skorygowania wystawionej faktury VAT lub paragonu fiskalnego w związku z otrzymaniem po dostawie towarów zamówienia oraz świadectwa zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.