Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Miejsce opodatkowania dostawy towarów
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów - rozumianych jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy) - o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Co należy rozumieć przez „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza się, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności. W tym orzeczeniu, odnosząc się do dostawy towarów, Trybunał posłużył się terminem przeniesienia „ własności w sensie ekonomicznym ”, podkreślając tym samym uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów.
2017
23
lut

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie krajowej i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
Fragment:
(...) dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Stosownie do treści art. 106i ust. 1 i 2 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.
2017
10
lut

Istota:
Możliwość zastosowania 0% stawki podatku na okoliczność WDT.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy rozumie się – co do zasady – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W świetle art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Jak wynika z ust. 2 pkt 1 tego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
Fragment:
Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. W myśl art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Biorąc pod uwagę powyższy przepis, stwierdzić należy, że możliwość zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów istnieje, gdy spełnione zostaną łącznie warunki dotyczące statusu dostawcy oraz nabywcy, a także posiadania przez dostawcę stosownej dokumentacji.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie rozliczenia podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej, w części objętej pytaniem oznaczonym we wniosku jako nr 2 i nr 3.
Fragment:
(...) dostawy towarów – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy. Z kolei art. 2 pkt 22 ustawy wskazuje, że przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: dostawcę (...)
2017
28
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie rozpoznania czynnooci wykonywanych przez Wnioskodawce na rzecz Klientów oraz opodatkowania wynagrodzenia z tytu3u uczestnictwa w programie afiliacyjnym.
Fragment:
Nr 177, poz. 1054, z póYn. zm.)  zwanej dalej ustaw1  opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1: odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowa dostawa towarów. Pod pojeciem sprzeda?y – na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie sie odp3atn1 dostawe towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn1trzwspólnotow1 dostawe towarów. Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, ?e przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii. W myol art. 8 ust. 1 ustawy – przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel, w tym równie?: przeniesienie z nakazu organu w3adzy publicznej lub podmiotu dzia3aj1cego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa w3asnooci towarów (...)
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania i dokumentowania sprzeda?y nieruchomooci.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...). Stosownie do treoci art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii. Zatem – w owietle przytoczonych powy?ej przepisów – grunt spe3nia definicje towaru okreolon1 w art. 2 pkt 6, a jego sprzeda? traktowana jest jako odp3atna dostawa towarów na terytorium kraju. Podkreolia nale?y, ?e nie ka?da czynnooa stanowi1ca dostawe towarów w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Aby dana czynnooa podlega3a opodatkowaniu tym podatkiem, musi bya wykonana przez podatnika. Z treoci art. 15 ust. 1 ustawy wynika, ?e podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci. Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, dzia3alnooa gospodarcza obejmuje wszelk1 dzia3alnooa producentów, handlowców lub us3ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj1cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak?e dzia3alnooa osób wykonuj1cych wolne zawody.
2017
15
sty

Istota:
Stawka 0% dla WDT
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zastosowaa stawke 0% do przedstawionej powy?ej dostawy towarów? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej powy?ej dostawie (stanowi1cej wewn1trzwspólnotow1 dostawe towarów w rozumieniu art. 13 ustawy o VAT) nast1pi3 wywóz towarów poza terytorium Polski, co uprawnia3o Wnioskodawce do zastosowania stawki 0%. Stanowisko w tej sprawie potwierdzaj1 interpretacje Izby Skarbowej w Lodzi (IPTPP/4512-627/15-3/JS), Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP/443-1049/14-2/KB) oraz Dyrektywa VAT 2016/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za prawid3owe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegaj1: odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowa dostawa towarów. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, ?e przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel, (...).
2017
12
sty

Istota:
Sposób ewidencjonowania obrotu na kasie rejestruj1cej, moment ewidencjonowania obrotu z tytu3u sprzeda?y wysy3kowej na kasie rejestruj1cej, moment ewidencjonowania obrotu z tytu3u sprzeda?y za pobraniem na kasie rejestruj1cej oraz moment ewidencjonowania obrotu za który p3atnooa nastepuje przelewem na konto w czasie gdy firma nie pracuje.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, ?e przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...). W myol postanowien art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug, przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Art. 2 pkt 22 ustawy definiuje pojecie sprzeda?y, przez któr1 rozumie sie odp3atn1 dostawe towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn1trzwspólnotow1 dostawe towarów. Co nale?y rozumiea przez „ przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel ” okreoli3 Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza sie, ?e dla uznania danej czynnooci za opodatkowan1 dostawe towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia w3asnooci wed3ug prawa w3aociwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do ka?dego przeniesienia prawa do rozporz1dzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, ?e strona ta uzyskuje de facto mo?liwooa korzystania z rzeczy tak jak w3aociciel, nawet je?eli nie wi1?e sie to z przeniesieniem w3asnooci.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie uznania faktury za wystarczający dokument uprawniający Wnioskodawcę do zastosowania 0% stawki podatku oraz braku obowiązku zebrania dodatkowych dowodów wywozu i doręczenia towaru w innym państwie Unii Europejskiej, celem możliwości zastosowania 0% stawki podatku.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5) ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Według art. 13 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W myśl art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Natomiast stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik (...)
2017
11
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.