Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
kwi

Istota:

Brak możliwości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla czynności dostawy i montażu rolet wewnętrznych.

Fragment:

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, należy w pierwszej kolejności ustalić czy mamy do czynienia z dostawą towarów, czy też świadczeniem usług. Przy czym o kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów, bądź świadczenia usług rozstrzyga każdorazowo zindywidualizowany stan faktyczny. Zatem ustalenie, czy określoną transakcję należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług, wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, w jakich następuje transakcja, w celu określenia jej elementów charakterystycznych i dominujących. Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone. Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P.

2018
20
kwi

Istota:

1. Kiedy w przedstawionym stanie faktycznym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu dostawy towarów dostarczanych kontrahentom za pośrednictwem firmy kurierskiej - czy w dniu wydania towaru kurierowi, czy w dniu fizycznego dostarczenia towaru do kontrahenta w miejscu wskazanym w zleceniu/zamówieniu?
2. Czy w przypadku gdy zlecenie realizowane jest etapami, tj. towar w ramach jednego zlecenia wysyłany jest partiami w zależności od dostępności towaru w magazynie Spółki należy rozpoznać jedną dostawę po dokonaniu ostatniej wysyłki ze zlecenia, czy też każda wysyłka towaru stanowi odrębna dostawę towaru w rozumieniu podatku VAT?

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ww. ustawy. Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „ jak właściciel ” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „ dostawa ” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).

2018
20
kwi

Istota:

Z uwagi na fakt, że w załączniku nr 10 do ustawy pod poz. 21 wymienione zostały „Wyroby mleczarskie (...)” sklasyfikowane w PKWiU ex 10.5, które podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, a sprzedawane przez Wnioskodawcę produkty, tj. koktajl mleczny, shake, lody oraz bita śmietana mieszczą się w ww. grupowaniu należy stwierdzić, że w odniesieniu do dostawy ww. produktów zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 710) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary - według art. 2 pkt 6 ww. ustawy - należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...). Według art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy towarów na statku (na morzu) lub w porcie unijnym.

Fragment:

Zatem, w niniejszej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy towarów (w myśl art. 7 ust. 1 ustawy). Regulacje dotyczące tzw. miejsca świadczenia przy dostawie towarów, zostały zawarte w art. 22 ustawy. Miejsce świadczenia – a tym samym opodatkowania – przy dostawie towarów uzależnione jest od sposobu, w jaki realizowana będzie dostawa. I tak, w myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Odnosząc się do okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że miejscem dostawy towarów, które Wnioskodawca zamierza nabyć od chińskiego dostawcy a następnie sprzedać innemu odbiorcy (unijnemu lub spoza Unii) – na podstawie powołanego przepisu ustawy – będzie miejsce, w którym towary znajdować się będą w momencie rozpoczęcia transportu. Zatem w analizowanym przypadku opisane transakcje dostawy towarów dokonane na statku (na morzu) w czasie transportu lub w porcie unijnym (bez odprawy celnej) nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

2018
16
kwi

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Spółką za dostawę towarów, prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych przez Sprzedawcę, uznania transakcji pomiędzy Spółką a Nabywcą za „dostawę ruchomą”, uznania transakcji pomiędzy Spółką, Nabywcą i Odbiorcą za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną.

Fragment:

W przypadku gdy Odbiorca będzie zarejestrowany w innym państwie UE niż Spółka i Nabywca, warunek zarejestrowania trzech podatników biorących udział w transakcji w trzech różnych państwach członkowskich UE należy uznać za spełniony. 3) Wszystkie transakcje w łańcuchu stanowią dostawę towarów. Zgodnie z definicją dostawy towarów wskazaną w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zarówno transakcja pomiędzy Spółką a Nabywcą jaki i Nabywcą a Odbiorcą spełniają powołaną powyżej definicję dostawę towarów, tj.: na skutek sprzedaży Towarów między Spółką i Nabywcą, Spółka przeniesie na Nabywcę prawo własności tych Towarów, na skutek sprzedaży Towarów między Nabywcą i Odbiorcą, Nabywca przeniesie na Odbiorcę prawo własności tych Towarów. W świetle powyższego warunek, aby wszystkie transakcje w łańcuchu stanowiły dostawę towarów należy zatem uznać za spełniony. 4) Towar jest wydawany bezpośrednio przez pierwszego podatnika VAT uczestniczącego w transakcji ostatniemu - trzeciemu podatnikowi VAT. Jak zostało wskazane w punkcie 1) powyżej, w opisanej transakcji będzie dochodziło do dwóch następujących po sobie dostaw: dostawy pomiędzy Spółką a Nabywcą oraz dostawy pomiędzy Nabywcą a Odbiorcą. W ramach obu następujących po sobie dostaw Towary będą wydawane przewoźnikowi przez Sprzedawcę w imieniu Spółki.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie rozliczenia dostawy towarów w ramach transakcji łańcuchowej

Fragment:

Wszystkie transakcje w łańcuchu stanowią dostawę towarów. Zgodnie z definicją dostawy towarów wskazaną w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zarówno transakcja pomiędzy Spółką a Nabywcą, jak i Nabywcą a Odbiorcą, spełniają powołaną powyżej definicję dostawę towarów, tj.: na skutek sprzedaży Towarów między Spółką i Nabywcą, Spółka przeniesie na Nabywcę prawo własności tych Towarów, na skutek sprzedaży Towarów między Nabywcą i Odbiorcą, Nabywca przeniesie na Odbiorcę prawo własności tych Towarów. W świetle powyższego warunek, aby wszystkie transakcje w łańcuchu stanowiły dostawę towarów należy zatem uznać za spełniony. Towar jest wydawany bezpośrednio przez pierwszego podatnika VAT uczestniczącego w transakcji ostatniemu - trzeciemu podatnikowi VAT. Jak zostało wskazane w punkcie 1) powyżej, w opisanej transakcji będzie dochodziło do dwóch następujących po sobie dostaw: dostawy pomiędzy Spółką a Nabywcą oraz dostawy pomiędzy Nabywcą a Odbiorcą. W ramach obu następujących po sobie dostaw Towary będą wydawane przewoźnikowi przez Sprzedawcę w imieniu Spółki.

2018
15
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym z uwagi na opisane warunki i okoliczności transakcji, w przedstawionym stanie faktycznym transport towarów jest przyporządkowany dostawom dokonywanym przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a w konsekwencji Wnioskodawca zobowiązany jest rozpoznać swoje dostawy jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów z Polski do unijnych nabywców i odpowiednio zaraportować je w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Art. 7 ust. 8 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Transakcja łańcuchowa cechuje się zatem tym, że towar będący przedmiotem więcej niż jednej transakcji, jest fizycznie wydawany tylko raz bezpośrednio przez pierwszy podmiot ostatniemu nabywcy. Każda z dostaw w transakcji łańcuchowej traktowana jest odrębnie, co oznacza, że dla każdej z nich odrębnie ustalane jest też miejsce dokonania dostawy. Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy).

2018
15
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania 0% stawki podatku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Fragment:

(...) dostawy towarów (dalej również: „ WDT ”). Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. - dalej: „ ustawa o VAT ”),wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE W myśl art. 42 ust. 3 ustawy o VAT dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT są następujące dokumenty: dokumenty przewozowe otrzymane (...)

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania podatkiem VAT przekazywania Twórcom modeli realizacyjnych egzemplarzy autorskich monet kolekcjonerskich.

Fragment:

Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jednocześnie, ustawa VAT nie wskazuje na formę odpłatności, jak również nie definiuje tego pojęcia. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje, że odpłatność ma miejsce wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym. Sytuacja taka występuje, gdy: (i) dostawcę towarów lub usługodawcę łączy z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności, (ii) wynagrodzenie jest wyrażalne w pieniądzu, co oznacza, że istnieje możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług. Powyższe oznacza więc, iż wynagrodzenie (zapłata) za dostawą towarów może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w związku z wypłatą dywidendy z zysku z lat ubiegłych w formie rzeczowej (niepieniężnej), lub pieniężnej ze środków zgromadzonych na lokacie bankowej stanowiącej kapitał zapasowy na rzecz jedynego wspólnika spółki komunalnej – Gminy, po stronie Wnioskodawcy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zatem pod pojęciem „ odpłatności dostawy towarów ” lub „ odpłatności świadczenia usług ” rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towaru lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej, zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). Ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów/świadczenie usług wykonywane nieodpłatnie z odpłatną dostawą towarów/odpłatnym świadczeniem usług, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. I tak, na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

2018
14
kwi

Istota:

W przedmiotowej sytuacji, jak Wnioskodawca wskazał we wniosku, Wnioskodawca jest tym, który posiada władztwo nad towarem aż do momentu dostarczenia towaru kupującemu, wówczas należy stwierdzić, że z tym właśnie momentem tj. z chwilą doręczenia towaru kupującemu, dokonana zostaje dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. W tym więc momencie u Wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji, zgodnie z art. 19a ust. 1 tej ustawy. Zatem, w sytuacji gdy wydanie towarów z magazynu nastąpi np. 31 marca 2017 r. a dostawa i odbiór towaru przez nabywcę np. 1 kwietnia 2017 r., to obowiązek podatkowy u Wnioskodawcy nastąpi z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ustawy. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

2018
13
kwi

Istota:

Ustalenie czy sprzedaż lodów porcjowanych w waflu/kubeczku, w opakowaniach termicznych (np. 0,5 kg i więcej) konsumentom, klientom biznesowym do dalszej odsprzedaży lub przetworzenia należy traktować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, a nie jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy oraz stawki podatku dla sprzedaży lodów.

Fragment:

L.77.145.1), zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej podlega dostawa towarów lub usług świadczona odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika, który jako taki występuje. Z treści natomiast art. 14 ust. 1 Dyrektywy 112 wynika, że „ dostawa towarów ” oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Pojęcie „ dostawy towarów ” w Szóstej Dyrektywie definiował art. 5 ust. 1, który stanowił, że „ dostawa towaru ” oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania dobrami materialnymi jako właściciel. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Dyrektywy 112 – „ świadczenie usług ” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów. Natomiast w świetle art. 6 ust. 1 Szóstej Dyrektywy, termin „ świadczenie usług ” oznacza każdą transakcję niestanowiącą dostawy towarów w rozumieniu art. 5. W oparciu o treść art. 6 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – „ usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie.

2018
10
kwi

Istota:

Transakcje zakupu oraz dostawy towarów dokonane przez Wnioskodawcę na terytorium państw trzecich nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na terytorium kraju na zakupy związane ze sprzedażą towarów podlegającą opodatkowaniu w kraju trzecim.

Fragment:

Określenie miejsca świadczenia (dostawy) jest szczególnie istotne w przypadku dostawy towarów, która odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów uzależnione jest od sposobu, w jaki realizowana jest ta dostawa. W przepisach art. 7 ust. 8 i art. 22 ust. 1-4 ustawy uregulowano zasady dotyczące określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów w przypadku transakcji łańcuchowych (szeregowych), tj. transakcji, w których występuje kilka podmiotów dokonujących obrotu tym samym towarem, przy czym towar trafia bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu w łańcuchu. Każda z dostaw w transakcji łańcuchowej traktowana jest odrębnie, co oznacza, że dla każdej z nich odrębnie ustalane jest też miejsce dokonania dostawy. Jak wskazuje art. 7 ust. 8 ustawy, w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

2018
4
kwi

Istota:

W zakresie dokumentowania transakcji

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ww. ustawy. Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „ jak właściciel ” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „ dostawa ” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).

2018
30
mar

Istota:

W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów przesyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ww. ustawy. Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „ jak właściciel ” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „ dostawa ” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).

2018
24
mar

Istota:

W zakresie rozliczenia podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej, w części objętej pytaniami oznaczonymi we wniosku jako nr 7-8.

Fragment:

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest – jak wynika z okoliczności sprawy - rozliczenie w deklaracji VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, gdy: Spółka przejmowana dokona w marcu 2018 r. wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (dla których obowiązek podatkowy powstanie w marcu 2018 r.), jednak przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten okres (a więc do 25 kwietnia 2018 r.) nie zostaną skompletowane dokumenty wskazane w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dokumenty te zostaną skompletowane po 25 kwietnia 2018 r., jednak przed dniem 25 maja 2018 r. Spółka przejmowana dokona w lutym 2018 r. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dla której obowiązek podatkowy powstanie w lutym 2018 r.), jednak ani do dnia 26 marca 2018 r., ani też do dnia 25 kwietnia 2018 r. nie zostaną skompletowane dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium kraju. Jak wynika z treści cyt. wyżej art. 42 ust. 12a ustawy, w przypadku otrzymania dowodów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ich wywóz z terytorium kraju i dostarczenie do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, podatnik uzyskuje prawo do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 ustawy.