Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Sposób wystawienia faktury za wykonywane czynności polegające na sprzedaży kompostu wraz z jego załadunkiem, transportem i rozładunkiem we wskazanej przez nabywcę lokalizacji.

Fragment:

Zatem Wnioskodawca prawidłowo rozpozna transakcję jako świadczenie kompleksowe, stanowiące dostawę towaru (kompostu), podlegającą opodatkowaniu VAT jednolitą stawką. Podsumowując, dostawa towaru wraz z załadunkiem, transportem oraz rozładunkiem stanowić będzie jedno świadczenie – dostawę towaru – podlegającą opodatkowaniu według stawki podatku właściwej dla towaru (kompostu), czyli – jak wskazał Wnioskodawca – stawką podatku w wysokości 8%. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest prawidłowe. Zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q ustawy. I tak, w myśl art. 106a pkt 1 ustawy – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów. Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

2018
15
gru

Istota:

Sprzedaż Nieruchomości, dla której będzie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego lub ważna decyzja o warunkach zabudowy podlega opodatkowaniu wg stawki podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Fragment:

U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym, jak stanowi art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

2018
8
gru

Istota:

Obowiązek opodatkowania dostawy towarów w Polsce.

Fragment:

Z powyższego płynie wniosek, że dostawa towarów ma miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. definiuje w sposób następujący terytorium kraju: rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują, że dostawa towarów, która odbywa się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania danej czynności. Jest to zgodne z charakterem podatku od towarów i usług jako podatku krajowego, który dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju. Dlatego też stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest poprawne.

2018
8
gru

Istota:

Obowiązek opodatkowania dostawy towarów w Polsce

Fragment:

Z powyższego płynie wniosek, że dostawa towarów ma miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. definiuje w sposób następujący terytorium kraju; rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują, że dostawa towarów, która odbywa się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania danej czynności. Jest to zgodne z charakterem podatku od towarów i usług jako podatku krajowego, który dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju. Dlatego też stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest poprawne.

2018
8
gru

Istota:

Obowiązek opodatkowania dostawy towarów w Polsce

Fragment:

Z powyższego płynie wniosek, że dostawa towarów ma miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. definiuje w sposób następujący terytorium kraju: rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują, że dostawa towarów, która odbywa się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania danej czynności. Jest to zgodne z charakterem podatku od towarów i usług jako podatku krajowego, który dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju. Dlatego też stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest poprawne.

2018
8
gru

Istota:

Obowiązek opodatkowania dostawy towarów w Polsce

Fragment:

Z powyższego płynie wniosek, że dostawa towarów ma miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. definiuje w sposób następujący terytorium kraju: rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują, że dostawa towarów, która odbywa się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania danej czynności. Jest to zgodne z charakterem podatku od towarów i usług jako podatku krajowego, który dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju. Dlatego też stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest poprawne.

2018
1
gru

Istota:

Uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów transakcji dokonanej w ramach transakcji łańcuchowej i jej opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz w zakresie uznania za eksport towarów transakcji dokonanej w ramach transakcji łańcuchowej i jej opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy). Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...) (art. 2 pkt 3 ustawy). Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy). W myśl art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na mocy przepisu art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy. Przez wewnątrzwspólnotowe (...)

2018
29
lis

Istota:

W zakresie dokumentowania obciążeń za niezwrócone oraz obciążeń za zwrócone w stanie uniemożliwiającym naprawę elementy deskowań, rusztowań i komponentów Systemu w sytuacji gdy Dzierżawca je odebrał bądź ich nie odebrał.

Fragment:

Bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem istnieje wówczas, gdy jest możliwe zidentyfikowanie bezpośredniej i jasno zindywidualizowanej korzyści na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę oraz gdy świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności. Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

2018
24
lis

Istota:

Sekurytyzacja w zakresie uznania przeniesienia własności Przedmiotów Zabezpieczenia w wykonaniu umów ustanawiających Zabezpieczenia za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów oraz określenia dla tej transakcji podstawy opodatkowania.

Fragment:

(...) dostawa towarów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego w umowach ustanawiających Zabezpieczenia, na przykład w przypadku upadłości Spółki lub niewywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z zawartych umów (w szczególności, z Umowy Serwisowej), polegających głównie na przekazywaniu przez Spółkę do SPV płatności otrzymanych od Dłużników z tytułu spłaty przeniesionych Wierzytelności może dojść do przejścia własności Przedmiotów Zabezpieczenia na SPV.

2018
16
lis

Istota:

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką VAT 0% na podstawie posiadanych dokuemntów.

Fragment:

Mimo tego, wyżej wyliczone dokumenty jednoznacznie i bez wątpliwości potwierdzają, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów pomiędzy Wnioskodawcą a Nabywcami zostały wywiezione z terytorium Polski, dostarczone do magazynu przeładunkowego na terenie Niemiec, a następnie dostarczone finalnie do Nabywcy, na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, w którym Nabywa prowadzi działalność gospodarczą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wymienione w stanie faktycznym dokumenty dowodzą dokonania przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a w konsekwencji czy Wnioskodawca może zastosować 0% stawkę podatku VAT dla opisanych w stanie faktycznym wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów? Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione w stanie faktycznym dokumenty dowodzą dokonania przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w związku z czym Wnioskodawca może zastosować 0% stawkę podatku VAT dla opisanych w stanie faktycznym wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Uzasadnienie: Przede wszystkim wskazać należy, że opisane w stanie faktycznym dostawy towarów pomiędzy Wnioskodawcą a Nabywcami stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (dalej: WDT), o której mowa w przepisie art. 13 ust. 1 uVAT, który stanowi, iż przez WDT rozumie się wywóz towarów z terytorium jednego kraju członkowskiego UE na terytorium innego państwa członkowskiego UE, dokonywany w wykonaniu przeniesienia prawa do rozporządzania wywożonymi towarami.

2018
16
lis

Istota:

Prawidłowość opodatkowania transakcji dostawy towaru na rzecz kontrahenta unijnego w opisanym modelu sprzedaży jako WDT ze stawką VAT 0%, wykazania w deklaracji oraz korekty.

Fragment:

Organ podatkowy zauważa, że powyższe stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanym przez Wnioskodawcę orzeczeniu z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt I FSK 640/10, gdzie NSA zaakceptował pogląd, że „ w sytuacji gdy dostawie towarów nie towarzyszy od razu jego wywóz za granicę w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu, prawidłowo podatnik - nie dysponując stosownymi dokumentami wywozu - rozpoznaje u siebie dostawę krajową ”. NSA wskazał ponadto, że „ w sytuacji gdy pomiędzy sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu a wysłaniem towaru za granicę, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu, mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta – przysługuje mu prawo do korekty wykazanej pierwotnie z tego tytułu dostawy krajowej (podatku krajowego) i do zastosowania – na podstawie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 i ust. 12a lub art. 41 ust. 4 i 5 w zw. z ust. 9 ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) – stawki 0% z tytułu udokumentowanego wywozu towaru z kraju – w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – lub z Unii Europejskiej – w ramach eksportu towarów ”. W świetle powyższych uwag, pomimo, że – jak ustalono - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy (...)