Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce jako przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa
Fragment:
Na powyższe wskazał m.in.: TSUE w orzeczeniu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach przeciwko HE: Jeśli chodzi w szczególności o art. 5 ust. i szóstej dyrektywy, zgodnie z którym dostawa towaru oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania dobrami materialnymi jak właściciel, to z orzecznictwa Trybunału wynika, że pojęcie dostawy towaru nie odnosi się do przeniesienia własności w formach przewidzianych we właściwym prawie krajowym, lecz obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jak gdyby była właścicielem tego dobra. Cel szóstej dyrektywy mógłby zostać zagrożony, gdyby stwierdzenie dostawy towaru, która jest jedną z trzech czynności opodatkowanych, zależało od spełnienia warunków, które zmieniają się w zależności od prawa cywilnego danego państwa członkowskiego”, NSA w wyroku z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1726/12: „Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.t.u. za dostawę towarów uznaje się „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ”, przy czym musi mieć ona charakter odpłatny. Akcent sformułowanej definicji położony został głównie na podkreślenie przeniesienia ekonomicznego władztwa nad rzeczą w taki sposób, aby nabywca mógł nią dysponować podobnie jak właściciel.
2016
6
gru

Istota:
Opodatkowanie i zapłata podatku od sprzedaży udziału w gruncie, który nie był przedmiotem najmu oraz opodatkowanie i zapłata podatku od sprzedaży udziału w gruncie, który był przedmiotem najmu
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy). Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z opisu okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawczyni w 1978 roku na zasadzie współwłasności wraz z małżonkiem do majątku prywatnego nabyła grunt o powierzchni 4407 m 2 . W dniu 24 września 1998 roku zostało wydane postanowienie o nabyciu spadku po mężu, na mocy którego Wnioskodawczyni odziedziczyła wraz z dziećmi część gruntu, każdy po 1/4 udziału, czyli po 550,87 m 2 . Od 24 września 1998 roku Wnioskodawczyni posiada w swoim majątku prywatnym 5/8 wyżej wymienionego gruntu, czyli 2754,37 m 2 . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt ten przeznaczony jest pod zabudowę.
2016
5
gru

Istota:
- stwierdzenie czy sprzedaż pakietowa (obejmująca towar podstawowy i towar określony jako gratis) powinna być uznana dla celów rozliczeń VAT jako dwie odrębne transakcje,
- opodatkowanie towarów podstawowych i towarów dodatkowych (gratisów).
Fragment:
Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ww. przepisach w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatną dostawę towarów należy uznać za spełniającą definicję odpłatnej dostawy towarów, która na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak stanowią przepisy art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny -jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
2016
3
gru

Istota:
Rozliczenie dostaw towarów na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz zastosowanie stawki podatku w wysokości 0%
Fragment:
Zgodnie z ustępem 2 cytowanego paragrafu przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów: składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE; przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym; wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego; posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju. Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w stosunku do dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju ustawodawca przewidział możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku.
2016
3
gru

Istota:
Możliwość zastosowania stawki VAT 0% na okoliczność WDT.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez sprzedaż – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy – należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przez terytorium kraju – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się – co do zasady – terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (pkt 3 ww. artykułu). Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W świetle art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.
2016
1
gru

Istota:
Możliwość zastosowania stawki VAT 0% na okoliczność WDT.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez sprzedaż – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy – należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przez terytorium kraju – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się – co do zasady – terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (pkt 3 ww. artykułu). Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W świetle art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.
2016
1
gru

Istota:
W zakresie obowiązku rejestracji Wnioskodawcy jako podatnika VAT w związku z dostawą towarów na rzecz sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Polsce
Fragment:
W konsekwencji, miejscem świadczenia opisanych transakcji dostawy towarów pomiędzy kontrahentami z Finlandii, Litwy i Estonii a Wnioskodawcą, będzie miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu, tj. Finlandia, Litwa lub Estonia. Zatem z uwagi, że towary (paliwo) będą transportowane z krajów UE do Polski u podmiotów sprzedających paliwo na rzecz Wnioskodawcy wystąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów natomiast Wnioskodawca winien w Polsce rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Z kolei dostawa towarów następująca po niniejszej dostawie, tj. dostawa paliwa przez Wnioskodawcę na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, będzie uznana na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy za dokonaną w miejscu zakończenia transportu towarów, czyli w Polsce. Tym samym w analizowanym przypadku gdy Wnioskodawca nabywa paliwo od kontrahentów z krajów UE a następnie jako jego właściciel sprzedaje je siłom zbrojnym USA do bazy sił zbrojnych USA w Polsce u Wnioskodawcy najpierw wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy a następnie odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie uznania produkcji masy katalitycznej i powleczenie nia substratu w celu wytworzenia katalizatora za dostawę towarów
Fragment:
Spółka powzięła wątpliwość czy wykonywane na rzecz Kontrahenta czynności traktować jako świadczenie usług czy też jako dostawę towarów. Należy wskazać, że o kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów, bądź świadczenia usług, rozstrzyga każdorazowo zindywidualizowany stan faktyczny. O przedmiocie świadczenia przesądza zakres oraz specyfika wykonywanych czynności, użytych materiałów oraz treść umów zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta. Jedynie analiza czynników takich jak m.in. przedmiot świadczenia, udział materiałów własnych oraz udział materiałów powierzonych przez kontrahenta w ogólnym zużyciu materiałów, obowiązki stron, sposób wzajemnego rozliczenia, pozwala określić, czy wykonywane czynności powinny być traktowane jako usługa, czy też jako dostawa towarów. Zatem ustalenie czy określoną transakcję należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług, wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, w jakich następuje transakcja, w celu określenia jej elementów charakterystycznych i dominujących. Zasady kwalifikacji danej czynności jako dostawy towaru doprecyzował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 maja 1996 r. – sprawa C-231/94 Faaborg – Gelting Linien. W wyroku tym w odniesieniu do transakcji polegającej na serwowaniu dań, które miały być spożywane na miejscu w restauracji Trybunał orzekł, że czynność tę należy uznać za świadczenie usług, ponieważ dostawa żywności była jedynie składnikiem świadczenia, natomiast zdecydowanie przeważającą część stanowiły usługi.
2016
28
lis

Istota:
Czy wnioskujący Firma C - nabywca, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących otrzymanych z Firmy B dokumentujących zakup tych towarów, jeżeli już rozliczyła VAT z tej transakcji dokonując importu towarów na podstawie dokumentów celnych?Czy Firma B prawidłowo opodatkowała dostawę towarów wystawiając faktury korygujące Firmie C ze stawką VAT 23% przywołując art. 22 ust. 2 oraz art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT uzasadniając że to Firma B organizowała transport dlatego mają zastosowania takie zasady?
Fragment:
Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która: poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów; następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Z powołanych przepisów wynika, że miejscem opodatkowania dostawy towarów, co do zasady, jest miejsce (kraj), w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki. Na ustalenie miejsca dostawy nie ma przy tym wpływu siedziba dostawcy (podatnika) – istotne jest jedynie miejsce, gdzie towar jest przechowywany i z którego jest przewożony ostatecznie do nabywcy. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 4 ustawy, w przypadku, gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów. Opisana we wniosku transakcja dostawy towarów, spełnia warunki do uznania jej za tzw. dostawę łańcuchową, w której występują trzy podmioty gospodarcze, a rozporządzanie towarem jak właściciel zachodzi pomiędzy pierwszym i drugim podatnikiem, jak również pomiędzy drugim i trzecim podatnikiem w łańcuchu, natomiast wydanie towaru następuje bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu.
2016
28
lis

Istota:
Czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.
Fragment:
Czy w przedstawionym stanie prawnym zrzeczenie się przysługującego Gminie ... odszkodowania za wyżej wymienioną nieruchomość, skutkować będzie powstaniem obowiązku odprowadzenia podatku od towarów i usług? Zdaniem Gminy, w sytuacji zrzeczenia się odszkodowania, przysługującego Gminie ... za przejętą na rzecz Województwa X nie dochodzi do dostawy towarów za wynagrodzeniem. Na Mieście ... - Prezydencie Miasta ..., nie będzie ciążył obowiązek odprowadzenia podatku należnego w przypadku zrzeczenia się odszkodowania. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega jedynie odpłatna dostawa towarów. Z dostawą tą zostało zrównane między innymi przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust 1. ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania danym prawem jak właściciel. Z przywołanych przepisów wynika, że opodatkowanie podatkiem VAT wymaga spełnienia dwóch warunków: przedmiotem czynności musi być towar, a czynność musi zostać dokonana za odpłatnością. W omawianym przypadku przeniesienie własności działki na Województwo X następuje w wykonaniu czynności nieodpłatnej, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Tego typu czynności traktowane są jako dostawa towarów i opodatkowane jedynie w sytuacji gdy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności.
2016
28
lis

Istota:
W którym momencie i w jakiej wysokości Spółka powinna rozpoznawać przychody z tytułu poszczególnych płatności otrzymywanych w ramach realizowanych projektów dostaw towarów z montażem? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Płatności te mają charakter ostateczny - zapłaty, a nie zaliczki, gdyż są one przekazywane w trakcie realizowanych dostaw towarów i dokonywanych montaży. Regułą jest, że Spółka tak ustala harmonogram rozliczeń, aby otrzymane płatności przewyższały stopień realizacji kontraktu, stanowi to dla Spółki rodzaj zabezpieczenia własnych interesów. Reguła ta obowiązuje do momentu, gdy otrzymane płatności wyniosą 90% wartości całego projektu. Zgodnie z zawieranymi kontraktami kolejne płatności mogą nastąpić wyłącznie w sytuacji dokonania 100% dostaw towarów wraz ich montażem, to z kolei stanowi zabezpieczenie interesów inwestorów. Po zadeklarowaniu zamontowania wszystkich mebli następuje wstępny przegląd stanu realizacji projektu przez klienta. W zdecydowanej większości przypadków klient wnosi uwagi, na podstawie których Spółka dokonuje poprawek związanych z montażem. Może się zdarzyć, że klient będzie zgłaszał uwagi kilkukrotnie i Spółka będzie zobowiązana kilkukrotnie dokonać kolejnych poprawek. W skrajnych przypadkach procedura odbioru zamontowanych mebli może przeciągnąć się nawet do jednego miesiąca. Po zaakceptowaniu wszystkich wprowadzonych poprawek podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy. W momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ryzyka związane z zamontowanymi towarami przechodzą na klienta i rozpoczyna się okres gwarancyjny na zamontowane meble udzielany przez Spółkę klientowi, po czym wystawiana jest ostatnia faktura.
2016
27
lis

Istota:
Zasadność zastosowania 0% stawki podatku do dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Fragment:
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy rozumie się – co do zasady – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W świetle art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Jak wynika z ust. 2 pkt 1 tego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.