Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie rozpoznania czynnooci wykonywanych przez Wnioskodawce na rzecz Klientów oraz opodatkowania wynagrodzenia z tytu3u uczestnictwa w programie afiliacyjnym.
Fragment:
Nr 177, poz. 1054, z póYn. zm.)  zwanej dalej ustaw1  opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1: odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowa dostawa towarów. Pod pojeciem sprzeda?y – na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie sie odp3atn1 dostawe towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn1trzwspólnotow1 dostawe towarów. Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, ?e przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii. W myol art. 8 ust. 1 ustawy – przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel, w tym równie?: przeniesienie z nakazu organu w3adzy publicznej lub podmiotu dzia3aj1cego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa w3asnooci towarów (...)
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania i dokumentowania sprzeda?y nieruchomooci.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...). Stosownie do treoci art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii. Zatem – w owietle przytoczonych powy?ej przepisów – grunt spe3nia definicje towaru okreolon1 w art. 2 pkt 6, a jego sprzeda? traktowana jest jako odp3atna dostawa towarów na terytorium kraju. Podkreolia nale?y, ?e nie ka?da czynnooa stanowi1ca dostawe towarów w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Aby dana czynnooa podlega3a opodatkowaniu tym podatkiem, musi bya wykonana przez podatnika. Z treoci art. 15 ust. 1 ustawy wynika, ?e podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci. Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, dzia3alnooa gospodarcza obejmuje wszelk1 dzia3alnooa producentów, handlowców lub us3ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj1cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak?e dzia3alnooa osób wykonuj1cych wolne zawody.
2017
15
sty

Istota:
Stawka 0% dla WDT
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zastosowaa stawke 0% do przedstawionej powy?ej dostawy towarów? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej powy?ej dostawie (stanowi1cej wewn1trzwspólnotow1 dostawe towarów w rozumieniu art. 13 ustawy o VAT) nast1pi3 wywóz towarów poza terytorium Polski, co uprawnia3o Wnioskodawce do zastosowania stawki 0%. Stanowisko w tej sprawie potwierdzaj1 interpretacje Izby Skarbowej w Lodzi (IPTPP/4512-627/15-3/JS), Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP/443-1049/14-2/KB) oraz Dyrektywa VAT 2016/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za prawid3owe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegaj1: odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowa dostawa towarów. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, ?e przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel, (...).
2017
12
sty

Istota:
Sposób ewidencjonowania obrotu na kasie rejestruj1cej, moment ewidencjonowania obrotu z tytu3u sprzeda?y wysy3kowej na kasie rejestruj1cej, moment ewidencjonowania obrotu z tytu3u sprzeda?y za pobraniem na kasie rejestruj1cej oraz moment ewidencjonowania obrotu za który p3atnooa nastepuje przelewem na konto w czasie gdy firma nie pracuje.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, ?e przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...). W myol postanowien art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug, przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Art. 2 pkt 22 ustawy definiuje pojecie sprzeda?y, przez któr1 rozumie sie odp3atn1 dostawe towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn1trzwspólnotow1 dostawe towarów. Co nale?y rozumiea przez „ przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel ” okreoli3 Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza sie, ?e dla uznania danej czynnooci za opodatkowan1 dostawe towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia w3asnooci wed3ug prawa w3aociwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do ka?dego przeniesienia prawa do rozporz1dzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, ?e strona ta uzyskuje de facto mo?liwooa korzystania z rzeczy tak jak w3aociciel, nawet je?eli nie wi1?e sie to z przeniesieniem w3asnooci.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie uznania faktury za wystarczający dokument uprawniający Wnioskodawcę do zastosowania 0% stawki podatku oraz braku obowiązku zebrania dodatkowych dowodów wywozu i doręczenia towaru w innym państwie Unii Europejskiej, celem możliwości zastosowania 0% stawki podatku.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5) ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Według art. 13 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W myśl art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Natomiast stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik (...)
2017
11
sty

Istota:
Nieuznanie nabycia towarow od kontrahenta francuskiego za wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow i nieopodatkowania w Polsce przedmiotowego nabycia.
Fragment:
Majac na uwadze powyzsze przepisy oraz opis sprawy nalezy stwierdzic, iz w swietle caloksztaltu warunkow dostawy wynikajacych z opisu sprawy w tym okolicznosci, ze prawo do rozporzadzania towarem zostalo przeniesione na Wnioskodawce, jak i na jego kontrahenta z Turcji na terytorium Francji, za organizacje transportu odpowiedzialny byl kontrahent turecki, to transakcje dostawy towaru przez Wnioskodawce na rzecz kontrahenta z Turcji uznac nalezy za dostawe ?ruchoma?. Natomiast dostawa pomiedzy pierwszym w lancuchu dostaw ? firma z Francji a Wnioskodawca, jest dostawa ?nieruchoma?. Zatem, miejscem swiadczenia dostawy towarow pomiedzy Wnioskodawca a kontrahentem tureckim, ustalonym jak dla towarow transportowanych w mysl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest miejsce, w ktorym towary te znajduja sie w momencie rozpoczecia transportu towarow do nabywcy, czyli w przedmiotowej sprawie we Francji. Z kolei dostawe towarow pomiedzy firma z Francji a Wnioskodawca, ktora poprzedza wysylke towarow uznaje sie na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy za dokonana w miejscu rozpoczecia transportu towarow, tj. we Francji. Skoro ? jak wynika z powyzszego ? transakcji nabycia towarow przez Wnioskodawce nie jest przyporzadkowany transport towarow, to w okolicznosciach niniejszej sprawy nie nastapilo nabycie prawa do rozporzadzania jak wlasciciel towarami, ktore w wyniku dokonanej dostawy sa wysylane lub transportowane na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium panstwa czlonkowskiego rozpoczecia wysylki lub transportu. A zatem nie zostaly spelnione przeslanki do uznania przedmiotowej transakcji nabycia za wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy.
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów na rzecz kontrahentów.
Fragment:
Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i podatek ten powinien być rozliczony za ten okres. A zatem – jak wynika z literalnego brzmienia przepisu art. 19a ust. 1 ustawy – dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów – co do zasady – istotny jest moment „ dokonania dostawy towarów ”. Zaznaczyć przy tym jednak należy, że przez „ dokonanie dostawy towarów ” – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W tym miejscu należy również zauważyć, że z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania na terytrium kraju transakcji sprzedaży miodu, importowanego z kraju trzeciego, do kontrahentów z innych państw członkowskich UE oraz z państw trzecich
Fragment:
Określenie miejsca świadczenia (dostawy) jest szczególnie istotne w przypadku dostawy towarów, która odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów uzależnione jest od sposobu, w jaki realizowana jest ta dostawa. Regulacje dotyczące miejsca świadczenia przy dostawie towarów zawierają przepisy art. 22 ustawy. Na mocy art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie zaś z art. 22 ust. 2 ustawy, w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.
2016
17
gru

Istota:
Uznanie świadczenia za dostawę towarów
Fragment:
Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) Artykuł 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje podstawowe pojęcie obecnie obowiązującej ustawy o VAT, jakim jest dostawa towarów. Definicja ta nawiązuje do definicji zawartej w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2006/112/ WE (uprzednio art. 5 ust. 1 VI dyrektywy), która przewiduje, iż „ dostawa towarów oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel ”.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania transakcji sprzedaży towarów
Fragment:
W ramach takiego schematu Wnioskodawca chce uzyskać potwierdzenie w zakresie prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą Towarów dokonywaną na rzecz Pośrednika. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dostawa Towarów dokonywana przez Wnioskodawcę na rzecz Pośrednika w ramach opisanego wyżej schematu stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, do której Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0%? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy opisana wyżej transakcja stanowi dostawę łańcuchową, o której mowa w art. 7 ust. 8 UoVAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich (tu Wnioskodawca) wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy (tu Odbiorca), uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. W konsekwencji, niezależnie od tego, że w ramach transakcji łańcuchowej dochodzi tylko do jednego fizycznego wydania towarów pomiędzy pierwszym a ostatnim w kolejności uczestnikiem transakcji (tu pomiędzy Wnioskodawcą a Odbiorcą), w świetle regulacji UoVAT dochodzi co najmniej do dwóch dostaw towarów (tu w relacji Wnioskodawca-Pośrednik oraz w relacji Pośrednik- Odbiorca).
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.