Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach transakcji łańcuchowej
Fragment:
Określenie miejsca dostawy w przypadku dostawy towarów między podatnikami z różnych państw jest szczególnie istotne, ponieważ wskazuje państwo, w którym dana czynność powinna zostać opodatkowana. W przepisach art. 7 ust. 8 i art. 22 ust. 1-4 ustawy uregulowano zasady dotyczące określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów w przypadku transakcji łańcuchowych (szeregowych), tj. transakcji, w których występuje kilka podmiotów dokonujących obrotu tym samym towarem, przy czym towar trafia bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu w łańcuchu. Każda z dostaw w transakcji łańcuchowej traktowana jest odrębnie, co oznacza, że dla każdej z nich odrębnie ustalane jest też miejsce dokonania dostawy. Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy, w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.
2017
20
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania dostawy konstrukcji stalowych.
Fragment:
Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, natomiast pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług. W opisie sprawy Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że elementem dominującym w wariancie nr 1 i nr 2 jest dostawa towaru, czyli wyrób. W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i stan prawny należy stwierdzić, że Wnioskodawca powinien traktować wykonywane przez siebie czynności, jako jedno kompleksowe świadczenie polegające na dostawie towaru, tj. konstrukcji stalowej. Zatem – jak już wcześniej wskazano – przez pojęcie „ dostawy towarów ”, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, z którym mamy do czynienia w opisanym powyżej przypadku. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania dostawy konstrukcji stalowych.
Fragment:
W niniejszej sprawie należy podkreślić, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie przez Wnioskodawcę prawidłowej klasyfikacji ww. czynności (tj. dostawy towaru) wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że będąca przedmiotem wniosku dostawa towaru w wariancie nr 3, tj. konstrukcji stalowej, którą Wnioskodawca sklasyfikował do PKWiU 25.11.23.0 – „ Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żelaza, stali lub aluminium ” – nie została wskazana przez ustawodawcę ani w ustawie ani w przepisach wykonawczych do niej, do grup towarów, które są zwolnione z podatku lub co do których można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT. Zatem, do wariantu nr 3 przedstawionego przez Wnioskodawcę w opisie sprawy (dostawy towaru) zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę do PKWiU 25.11.23.0 ma zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. w wysokości 23%. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania dostawy towarów nie wysyłanych ani nie transportowanych do innego kraju UE.
Fragment:
Za dostawę towarów uważa się z kolei taką transakcję, w ramach której następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Z przywołanych powyżej przepisów wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega zasadniczo każde przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (dostawa towarów), jeżeli zostało dokonane na terytorium Polski. Kwestię miejsca świadczenia przy dostawach towarów określa natomiast art. 22 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 pkt 3 tegoż artykułu miejscem dostawy towarów w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Z powyższego przepisu należy zatem wywieść ogólną zasadę, że jeżeli sprzedawane towary nie są wysyłane lub transportowane, to należy je opodatkować podatkiem VAT w miejscu, w którym znajdują się w momencie dokonania transakcji sprzedaży. W przedstawionym w niniejszym wniosku stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym nie ulega wątpliwości, że dokonywaną przez Spółkę sprzedaż form na rzecz kontrahentów z innych krajów UE należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
2017
18
lip

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem spedytora.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy). Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. W określeniu „ jak właściciel ” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „ dostawa ” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).
2017
13
lip

Istota:
W zakresie miejsca dostawy towarów na pokładach statków powietrznych na trasie Polska – kraj trzeci
Fragment:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Miejsce dostawy towarów uregulowane zostało w Dziale V Miejsce świadczenia w Rozdziale 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów. Ogólne zasady określania miejsca świadczenia dla dostawy towarów określa art. 22 ust. 1 ustawy. I tak w myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy miejscem dostawy towarów jest w przypadku dostawy towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części transportu pasażerów wykonywanej na terytorium Unii Europejskiej - miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.
2017
28
cze

Istota:
Wystawienie faktury przez dokonaniem dostawy towarów
Fragment:
W myśl art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. Art. 106i ust. 7 ustawy stanowi, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Tym samym niezgodnie z ww. przepisem art. 106i ust. 7 ustawy Wnioskodawca wystawił fakturę przed dokonaniem dostawy, która odbyła się na warunkach Incoterms DAP Argentyna. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przy odprawie celnej nie są akceptowane faktury proforma czy inne niż faktura dokumenty handlowe.
2017
20
cze

Istota:
Określenie czy działalność Wnioskodawcy będzie dostawa towarów czy świadczeniem usług
Fragment:
Jedynie analiza czynników takich jak m.in. przedmiot świadczenia, udział materiałów własnych oraz udział materiałów powierzonych przez kontrahenta w ogólnym zużyciu materiałów, obowiązki stron, sposób wzajemnego rozliczenia, pozwala określić, czy wykonywane czynności powinny być traktowane jako usługa, czy też jako dostawa towarów. Zasady kwalifikacji danej czynności jako dostawy towaru doprecyzował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 maja 1996 r. – sprawa C-231/94 Faaborg – Gelting Linien, w którym uznał, że wytworzenie towaru z materiału własnego zleceniobiorcy i przekazanie zleceniodawcy należy traktować jako dostawę towarów. Nie mają przy tym znaczenia okoliczności, czy podatnik efekt swoich czynności osiągnął w wyniku realizacji własnej woli, czy też działał on na zlecenie zleceniodawcy. Definicje zawarte w ustawie o VAT należy interpretować autonomicznie, nie należy dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT utożsamiać z cywilnoprawną umową dostawy. Z analizy powyższego wynika, że w celu uznania czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozważyć czy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, tj. czy w wyniku danej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą. W związku z powyższym, w przypadku, gdy w wyniku wykonanych czynności zostaje wytworzony, z własnego materiału, nowy produkt – prospekt, plakat, kalendarz czy ulotka, a następnie przeniesione zostaje prawo do rozporządzania tym produktem na zleceniodawcę, to taką czynność należy uznać za dostawę towarów.
2017
14
cze

Istota:
Czy w takich okolicznościach jak opisane, gdy to Spółka jest pierwszym podmiotem w łańcuchu (wariant I), transport towarów powinien być przyporządkowany do dostawy towarów realizowanej przez nią na rzecz Kontrahenta i w rezultacie uznawane powinny być one za tzw. dostawy ruchome? a jeżeli tak, to: Czy przy zachowaniu warunków formalnych Wnioskodawca jest/będzie uprawiony traktować te dostawy jako wewnątrzwspólnotowe i stosować do nich 0% stawkę VAT?Czy w sytuacji, gdy Spółka jest z kolei drugim w kolejności podmiotem (wariant II), nabycie towarów od Kontrahentów stanowi po jej stronie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w związku z czym Spółka jest/będzie z tego tytułu podatnikiem, obowiązanym do rozliczenia podatku należnego od nabytych tak towarów?
Fragment:
Innymi słowy, przyporządkowanie transportu (wysyłki) towarów innej niż pierwsza dostawie towarów może nastąpić w przypadku, gdy nabywca (w pierwszej dostawie) zawarł umowę dostawy, z warunków której wynika zasadność przypisania transportu (wysyłki) tej, innej niż pierwsza dostawie. ” Tak jednak w kontekście przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego się nie dzieje. Wnioskodawca, ani Kontrahent nie zawarli umowy, z której by wynikało, iż to Odbiorca jest odpowiedzialny za transport. Ponadto, Odbiorca na żadnym etapie nie jest zaangażowany w techniczne aspekty związane z transportem. Nie jest więc możliwe przyporządkowanie transportu dostawie na rzecz Odbiorcy. Tym samym, na podstawie przedstawionych w opisie stanu faktycznego okoliczności do dostawy towarów realizowanej przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta, należy przyporządkować transport towaru zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o VAT. Uzasadnienie do pytania nr 2. Skoro do dostawy realizowanej przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta należy przyporządkować transport to dla celów VAT powinna być ona opodatkowana według zasad właściwych dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów [dalej: WDT], w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, WDT stanowi wywóz towarów z terytorium Polski, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT, na terytorium innego państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem ust. 2-8 ww. przepisu.
2017
2
cze

Istota:
W związku z tym, że do dostaw krajowych dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz polskich Kontrahentów w okresie od 19 sierpnia 2013 r. do 20 lipca 2016 r., nie znajduje zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia i Wnioskodawca zobowiązany był do wystawienia faktur VAT zgodnie z polskimi przepisami, Kontrahenci, zarejestrowani podatnicy podatku VAT, po otrzymaniu od Wnioskodawcy faktur zawierających podatek VAT będą mieli prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, wynikającego z tych faktur. Jednocześnie, skoro Wnioskodawca na terytorium Polski dokonywał dla podmiotów krajowych dostaw towarów, które wcześniej były przemieszczone przez Wnioskodawcę z terytorium Niemiec, dostawy tych towarów nie stanowiły dla Kontrahentów Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w kraju. W konsekwencji, Kontrahenci Wnioskodawcy będą uprawnieni do dokonania korekty podatku należnego i naliczonego w odniesieniu do transakcji za okres od 19 sierpnia 2013 r. do 20 lipca 2016 r.
Fragment:
(...) dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Stosownie do treści art. 17 ust. 1a ustawy przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach. Powołane przepisy wskazują na sytuację, w której podatnikiem staje się nabywca towaru, jeśli dokonał on nabycia od dostawcy spoza terytorium Polski. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy wprowadza mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia, który polega na opodatkowaniu towarów przez nabywcę towarów. Przy czym, w celu zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie ww. przepisu, dokonujący dostawy nie może posiadać siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.