Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz w zakresie ustalenia właściwego kursu do przeliczania waluty obcej na złote w celu określenia podstawy opodatkowania.
Fragment:
(...) dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jak i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 19a ust. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W ustawie został jednak wskazany szczególny sposób określenia momentu dokonania dostawy towarów w sytuacji, gdy ustalono okresowe rozliczenia z tytułu dokonanych transakcji. Mówi o tym art. 19a ust. 4 ustawy o VAT w nawiązaniu do art. 19a ust. 3, gdzie dostawę towarów, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia jej świadczenia. Przepis art. 19a ust. 3 i ust. 4 znowelizowanej ustawy o VAT, należy stosować zatem do dostaw towarów wprost, z uwzględnieniem charakteru tej czynności opodatkowanej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ustawodawca w żaden sposób nie wprowadził ograniczeń co do dostaw towarów np. w postaci rodzaju przedmiotu transakcji, minimalnej liczby transakcji.
2018
17
lut

Istota:
Obowiązek rozliczenia przez Wnioskodawcę podatku należnego z tytułu wykonywanego świadczenia.
Fragment:
Jak zauważył Rzecznik Generalny w swojej opinii do wyroku w sprawie C-111/05, Dyrektywa nie dostarcza zbyt wielu wskazówek pozwalających na wyznaczenie granicy między transakcjami złożonymi, które powinny być traktowane jako „ świadczenie usług ”, i tymi, które stanowią „ dostawę towarów ”. Niemniej jednak taką wskazówką może być fakt, że „ świadczenie usług ” ma charakter subsydiarny w stosunku do pojęcia „ dostawy towarów ”. Zgodnie z art. 24 Dyrektywy, „ świadczenie usług ” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów. Jednocześnie, zgodnie z ustawą o VAT przez świadczenie usług rozumie się świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Stąd, jeżeli transakcja ma cechy zarówno dostawy towarów jak i świadczenia usług, na wstępie powinna być uważana za dostawę towarów. Następnie, jeżeli nie spełnia warunków przewidzianych dla dostawy towarów powinna być uznawana za świadczenie usług. Powołując się na słowa Rzecznika Generalnego: „Świadczenie usług obejmuje każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu Artykułu 5 Szóstej Dyrektywy. Można z tego zatem wywnioskować, że jeżeli dana transakcja złożona może zostać zaliczona do jednej lub drugiej kategorii, ponieważ istnieje tyle samo powodów do zaliczenia jej do każdej z nich, to w takiej sytuacji należy zakwalifikować ją jako ((dostawę towarów). Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż dla sytuacji opisanej we wniosku nie znajdą zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8, art. 17 ust. 1h oraz art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie składania informacji podsumowujących w związku z dokonanymi wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów.
Fragment:
Przedmiotem zapytania jest sytuacja, w której w danym okresie rozliczeniowym miała miejsce tylko jedna wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru i przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres Wnioskodawca nie posiadał dokumentów uprawniających go do zastosowania stawki podatku 0%. Wnioskodawca zaznaczył przy tym, że w przypadku omawianej dostawy spełnione są pozostałe warunki pozwalające uznać dokonaną dostawę za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (m.in. wymogi dotyczące nabywcy i dostawcy). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości jego dotychczasowego postępowania, polegającego na niewykazywaniu w informacji podsumowującej tej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w stosunku do której nie posiada on odpowiednich dokumentów potwierdzających wywóz towaru i uprawniających go do zastosowania stawki podatku 0%, a także zasad dokonania korekty informacji podsumowującej po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa, zdaniem tut. Organu postępowanie Wnioskodawcy jest prawidłowe, ponieważ przepis art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczy tylko tych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w rozumieniu przepisu art. 13 ust. 1 i 3 ustawy, do których – w konkretnym, indywidualnym przypadku – ma zastosowanie przepis art. 42 ust. 1 ustawy, tj. dostawy te mogą być wykazane ze stawką podatku w wysokości 0%.
2018
15
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych czynności.
Fragment:
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.
2018
10
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zakupu towarów jako niepodlegającej opodatkowaniu w Polsce, w zakresie wykazania transakcji zakupu towarów w deklaracji VAT-7 oraz w zakresie wykazania transakcji zakupu towarów w informacji podsumowującej oraz w zakresie sposobu dokumentacji transakcji dostawy towarów dla firmy polskiej oraz w zakresie wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7.
Fragment:
W związku z powyższym należy stwierdzić, że dostawa towarów przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta polskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – ponieważ miejscem opodatkowania ww. transakcji sprzedaży jest terytorium Korei. Odnosząc się do sposobu dokumentowania przez Wnioskodawcę dostawy towarów na rzecz kontrahenta polskiego należy wskazać, że zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q ustawy. I tak, zgodnie z art. 106a ustawy – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów; dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby (...)
2018
9
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Wskazuje na to wprost treść umów, która stwierdza, że przedmiotem świadczenia Wnioskodawcy może być wyłącznie dostawa towarów (prefabrykatów) jak również dostawa towarów oraz ich montaż. Również sposób ustalenia ceny wskazuje na podzielność umowy łączącej strony. Cena za dostawę towarów ustalona jest odrębnie od ceny za montaż. Również fakturowanie wskazuje na podzielność świadczeń Wnioskodawcy. Podstawą do wystawienia faktury za dostawę towarów jest dokument wydania zewnętrznego (WZ) potwierdzający dostawę, natomiast podstawą do wystawienia faktury za usługę montażu jest protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie prac budowlanych. W świetle powyższego, w przypadku ewentualnej zwłoki ze strony Wnioskodawcy wprost zastosowanie znajdzie art. 491 § 2 k.c., który wskazuje, że odstąpienie od umowy dotyczyć może wyłącznie części niespełnionego świadczenia. W przypadku analizowanych umów i zamówień możliwe jest więc odstąpienie przed kontrahenta od obu świadczeń (dostawa towarów i ich montaż), ale również wyłącznie od samego świadczenia montażu. Takie zdarzenie prawne – odstąpienie od umowy wyłącznie co do części w zakresie usług montażu – nie będzie miało żadnego wpływu na pierwsze ze świadczeń, tj. dostawę towaru.
2018
7
lut

Istota:
W zakresie miejsca opodatkowania dostawy towarów.
Fragment:
Z powyższego płynie wniosek, że dostawa towarów ma miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. definiuje w sposób następujący terytorium kraju: rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują, że dostawa towarów, która odbywa się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania danej czynności. Jest to zgodne z charakterem podatku od towarów i usług jako podatku krajowego, który dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju. Dlatego też stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest poprawne.
2018
6
lut

Istota:
Transakcja sprzedaży towarów w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.
Fragment:
Z powyższego płynie wniosek, że dostawa towarów ma miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. definiuje w sposób następujący terytorium kraju: rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przewidują, że dostawa towarów, która odbywa się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania danej czynności. Jest to zgodne z charakterem podatku od towarów i usług jako podatku krajowego, który dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju. Dlatego też stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest poprawne.
2018
6
lut

Istota:
W zakresie zastosowania właściwej stawki VAT dla dostawy soku z aloesu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Obecnie obowiązująca klasyfikacja wyrobów i usług została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm). Przy czym, jak wynika z § 2 i 3 powołanego rozporządzenia: w ewidencji, dokumentacji i rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej - stosuje się klasyfikację do dnia 31 grudnia 2016 r., do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług - do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
2018
3
lut

Istota:
W zakresie uznania umowy leasingu za transakcję dostawy towarów, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Wystawiona faktura powinna wykazywać podatek należny od całości świadczenia dla leasingodawcy, jak przy każdej innej dostawie towaru. Istotne znaczenie ma również art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Mając zatem na uwadze fakt, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zawrze na określony czas Umowę Leasingu obejmującą Budynki oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym Budynki są posadowione, oraz że Umowa Leasingu zawierać będzie postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych od wartości Budynków w okresie umowy leasingu dokonuje korzystający (Wnioskodawca), Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż oddanie w leasing Budynków oraz Gruntu na podstawie Umowy Leasingu, stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 9 ustawy o VAT. Z podstawy opodatkowania dotyczącej dostawy towarów nie powinna być wydzielana (wyłączana) wartość Gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu), gdyż byłoby to wprost sprzeczne z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. Powyższa transakcja zostanie więc zakwalifikowana przez Leasingodawcę jako dostawa towarów i udokumentowana fakturą VAT wystawioną z góry, na sumę wszystkich opłat leasingowych za cały okres leasingu.
2018
3
lut

Istota:
Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik podatku VAT. Ponadto jak ustalono w odpowiedzi na pytanie nr 1 Wnioskodawca posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Z uwagi na posiadanie przez Wnioskodawcę w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności dla których świadczone są usługi będące przedmiotem wątpliwości, miejscem świadczenia i opodatkowania tych usług zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy jest terytorium Polski.
Fragment:
Jak już wskazywano w myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel. Zaś w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Z treści przywołanego przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też należy stwierdzić, że definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Co do zasady, każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym muszą być spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).
2018
30
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania dostaw towarów dokonanych poza terytorium kraju oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi dostawami.
Fragment:
W takim przypadku miejscem dostawy towarów pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem z Polski, ustalonym jak dla towarów transportowanych, jest miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu. Tym samym, transakcję dostawy towaru przez Wnioskodawcę na rzecz polskiego nabywcy, będącego jednocześnie importerem towaru, należy uznać – stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - za dokonaną i podlegającą opodatkowaniu w miejscu rozpoczęcia transportu, tj. na terytorium państwa trzeciego. W konsekwencji transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Należy dodać, że - biorąc pod uwagę terytorialność podatku VAT - zasady opodatkowania opisanej transakcji podlegają regulacjom kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia przy dostawie towarów (w tym przypadku – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu do nabywcy). A zatem to przepisy kraju trzeciego wskażą, w jaki sposób należy opodatkować dokonaną przez Wnioskodawcę dostawę towarów. Kwestie związane z odliczaniem podatku naliczonego regulują przepisy art. 86 ustawy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
30
sty

Istota:
W zakresie uznania dostawy kotłów dla mieszkańców za odpłatnie świadczoną usługę oraz konsekwencji podatkowych związanych z tą czynnością.
Fragment:
W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „ transakcji odpłatnej ” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika. Zatem, w przedstawionej sprawie dostawa (kotłów) na rzecz mieszkańców, do wykonania których zobowiązał się Wnioskodawca na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach planowanej inwestycji w zamian za określoną w umowie zapłatę, stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jest czynnością podlegającą opodatkowaniu według stawek obowiązujących dla danej czynności. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.
2018
30
sty

Istota:
Skoro w analizowanym przypadku towar nie jest transportowany bezpośrednio od Wnioskodawcy do ostatecznego nabywcy z innego kraju UE, to mimo że w transakcji będącej przedmiotem niniejszego wniosku uczestniczy kilka podmiotów (Wnioskodawca, R. AG oraz nabywca z UE) oraz ten sam towar jest przedmiotem kilku dostaw - transakcja będąca przedmiotem wniosku nie spełnia przesłanek do uznania jej za transakcję łańcuchową. W konsekwencji w przedmiotowym przypadku nie mają zastosowania zasady ustalania miejsca opodatkowania dostaw towarów wynikające z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy.
Fragment:
AG stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy o VAT i związku z tym podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej? Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz R. AG stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy o VAT i związku z tym podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. Uzasadnienie. Uwagi ogólne na temat opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Art. 7 ust. 8 ustawy o VAT stanowi zaś, że w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.
2018
26
sty

Istota:
 • zastosowania stawki VAT w wysokości 8% dla usługi wykonania wylewki opisanej w punkcie 5 stanu faktycznego, w sytuacji gdy Spółka działa jako główny wykonawca,
 • zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy dla usługi wykonania wylewki opisanej w punkcie 5 stanu faktycznego, w sytuacji gdy Spółka działa jako podwykonawca na zlecenie głównego wykonawcy,
 • zastosowania stawki podstawowej 23% VAT dla dostawy towarów i świadczenia usług opisanych w punktach 1 – 4 i wykazania z tego tytułu podatku należnego
 • Fragment:
  Wnioskodawca klasyfikuje czynności, o których mowa we wniosku w następujący sposób: odbiór masy betonowej z wytwórni betonu, a następnie jej transport na plac budowy przy użyciu specjalistycznego pojazdu tzw. „ gruszki ”, - jako dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) (dalej Ustawa VAT) odbiór masy betonowej z wytwórni betonu, jej transport, a następnie pompowanie (wylewanie) na placu budowy przy użyciu pompo-gruszki, - jako dostawę towarów w rozumieniu Ustawy VAT wytworzenie masy betonowej a następnie transport na budowę specjalistycznymi środkami transportu, podawanie masy betonowej bezpośrednio z betonomieszarki lub za pomocą pompy samojezdnej we wskazane miejsce, - jako dostawę towarów w rozumieniu Ustawy VAT wykonanie posadzki lub wylewki (anhydrytowej lub cementowej) - fakturowanej w m 2 - wytworzenie masy betonowej, transport specjalistycznymi środkami transportu, wylanie masy we wskazanym miejscu przy pomocy podwykonawców (aplikatorów), - jako dostawę towarów w rozumieniu Ustawy VAT wykonanie posadzki lub wylewki (anhydrytowej lub cementowej) i jej pielęgnacja - fakturowanej w m 2 - wytworzenie masy betonowej, transport specjalistycznymi środkami transportu, wylanie masy we wskazanym miejscu przy pomocy podwykonawców (aplikatorów) a następnie szlifowanie/wyrównywanie warstw, - jako świadczenie usług w rozumieniu Ustawy VAT Beton z wytwórni zostanie/będzie wytworzony przez Wnioskodawcę we własnym zakresie.
  2018
  22
  sty
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.