Dostawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.

Fragment:

W związku z tym dostawa ww. budynków znajdujących na opisanej nieruchomości odbędzie się po pierwszym zasiedleniu. Ponadto od daty tego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Jednocześnie, co istotne Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków wydatków na ulepszenie tych budynków. Zatem zostały spełnione warunki umożliwiające zastosowanie dla planowanej sprzedaży ww. budynków zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy. W myśl tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z uwagi na to, że dostawa przedmiotowych budynków będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, zbycie gruntu, na którym są one posadowione, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, również objęte będzie zwolnieniem od podatku od towarów i usług. Ponieważ dostawa budynków korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, nie ma potrzeby analizowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2018
11
lip

Istota:

Rezygnacja ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 10 i opodatkowanie dostawy nieruchomości stawką 23% oraz opodatkowanie zadatku i zaliczki.

Fragment:

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Biorąc zatem pod uwagę, iż w opisanym przypadku w momencie planowanej dostawy budynków i budowli spełnione będą warunki opisane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca uprawniony będzie do rezygnacji ze zwolnienia określonego w tym przepisie, bowiem Wnioskodawca jako dokonujący dostawy oraz nabywca: są (i będą) zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynków oraz budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, zgodnie z treścią art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 29a ust 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem lub części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. Natomiast art. 29a ust. 9 stanowi, że przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

2018
11
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości

Fragment:

W myśl art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Według art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W praktyce oznacza to, że dostawa gruntu będzie opodatkowana stawką właściwą dla dostawy budynków, a gdy dostawa budynków będzie zwolniona od podatku VAT, wówczas zwolnienie ma zastosowanie do pełnej wartości transakcji.

2018
11
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dostawy gruntu zabudowanego

Fragment:

W konsekwencji powyższego, należy stwierdzić, że przedmiotem planowanej przez Gminę dostawy przedmiotowej nieruchomości będzie wyłącznie grunt budowlany zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy. Zatem dostawa działki nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Wobec tego, należy przeanalizować warunki do zastosowania w przedmiotowej sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak wskazał Wnioskodawca, ww. działka gruntu jest przedmiotem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą a właścicielem garażu, w związku z tym należy stwierdzić, że nie była wykorzystywana przez Gminę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Tym samym zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dla dostawy działki nie ma w niniejszej sprawie zastosowania, ponieważ nie został spełniony jeden z warunków, o którym mowa w ww. artykule. Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, iż dostawa gruntu budowlanego na rzecz nabywcy będzie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowić odpłatną dostawę towarów opodatkowaną 23% stawką podatku VAT. zgodnie z art. 41 ust. 1, w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

2018
11
lip

Istota:

W związku z realizacją dostaw w ramach transakcji łańcuchowych Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w Polsce.

Fragment:

W takiej sytuacji ustawodawca wskazał, że transport (wysyłka) przyporządkowane są dostawie realizowanej dla tego właśnie nabywcy. Jest to założenie domniemane, mogące zostać obalone w przypadku, gdy z warunków dostawy wynika, że transport (wysyłkę) należy przyporządkować dostawie realizowanej przez tego nabywcę. Natomiast w sytuacji, gdy transport organizowany jest przez pierwszego dostawcę lub ostatecznego nabywcę, transport należy przyporządkować odpowiednio pierwszej lub ostatniej dostawie. Jeśli więc za transport towarów odpowiedzialny jest pierwszy dostawca, transport towarów należy przyporządkować dostawie towarów dokonywanej przez tego dostawcę (pierwszej dostawie w ramach łańcucha dostaw). Z kolei gdy za transport odpowiedzialny jest ostatni nabywca, transport towarów należy przyporządkować dostawie dla tego nabywcy (ostatniej dostawie w łańcuchu). Zatem w celu ustalenia dostawy, której przyporządkowany jest transport towarów, należy odpowiednio wykazać, że transportu dokonuje kolejny nabywca towaru (przeprowadzenie dowodu należy do obowiązków tego nabywcy) lub też należy przeanalizować warunki dostawy. W jednym i drugim przypadku należy poddać analizie okoliczności związane z organizacją transportu, tzn. jakie czynności faktyczne związane z transportem podjął każdy z uczestników transakcji łańcuchowej.

2018
6
lip

Istota:

Sprzedaż gruntów.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te dostawy terenów, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane są zwolnione od podatku. Ponadto zwolniona od podatku jest dostawa gruntów które wykorzystywane były wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia tych gruntów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że planowana dostawa dokonywana będzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Pan wystąpi w charakterze podatnika tego podatku. Przy czym zauważyć należy, że do dostawy przedmiotowych nieruchomości nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ działki te stanowią tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy - obowiązuje dla nich miejscowy plan zagospodarowania terenu zgodnie z którym grunty leżą na terenie oznaczonym jako teren zabudowy skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej.

2018
3
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 11 czerwca 2018 r.) Czy dostawa nieruchomości gruntowej będzie podlegać opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej, tj. 23%? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 11 czerwca 2018 r.), dostawa nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej, tj. 23% VAT. Uzasadnienie Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez towar rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Według art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
3
lip

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy wyrobów medycznych.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii stosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla dostawy wyrobów medycznych przy sprzedaży ich na rzecz lekarzy weterynarii. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotowy sprzęt medyczny (bez wyposażenia dodatkowego) wskazany w opisie sprawy stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i został dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to jego dostawa podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 105 załącznika nr 3 ustawy. Bez znaczenia dla możliwości zastosowania obniżonej stawki podatki VAT w wysokości 8% jest status nabywcy wyrobu medycznego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa wyrobów medycznych (bez wyposażenia dodatkowego) na rzecz lekarzy weterynarii powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8% (pytanie nr 1), należy uznać za prawidłowe. Tut. Organ informuje, że w zakresie pytania nr 2, które dotyczy stawki podatku VAT dla dostawy wyrobów medycznych na rzecz lekarzy weterynarii wraz z wyposażeniem dodatkowym, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z regulacją zawartą w art. 15 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

2018
30
cze

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT dostawy gruntu niezabudowanego.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W określeniu „ jak właściciel ” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy „ dostawa ” oznacza zatem wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu). Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zatem w świetle powołanego wyżej art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług odpłatna dostawa gruntu stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

2018
29
cze

Istota:

Opodatkowanie oraz dokumentowanie zwrotu kwoty opłaty za użytkowanie wieczyste dokonane w związku z dostawą nieruchomości oraz prawo do odliczenia z faktury dokumentującej ww. transakcję.

Fragment:

W niniejszej sprawie, w momencie dokonania dostawy nieruchomości powstał obowiązek udokumentowania tej dostawy fakturą obejmującą całą należność wynikającą z zawartej umowy. Jak wyjaśniono wyżej koszt opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi element cenotwórczy dostawy nieruchomości, pozostaje w bezpośrednim związku z tą dostawą i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według zasad właściwych dla tej dostawy. Zatem Sprzedawca winien dokonać korekty podstawy opodatkowania wystawionej wcześniejszej faktury za dostawę nieruchomości i powiększyć wartość na fakturze o kwotę opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, którymi obciążona została Kupująca nieruchomość. W konsekwencji, w przypadku obciążenia Kupującej kosztem opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, w związku z dostawą Nieruchomości, Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia korekty faktury dokumentującej dostawę przedmiotowej Nieruchomości. W opisie sprawy wskazano, że sprzedaż Nieruchomości podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23% jako dostawa terenów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, niekorzystająca ze zwolnienia, zatem Kupującej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury korekty, pod warunkiem wykorzystywania Nieruchomości do czynności opodatkowanych i niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

2018
27
cze

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku i budowli posadowionych na gruncie oraz możliwości rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opcji opodatkowania tej transakcji według 23% stawki podatku VAT oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę przedmiotowej nieruchomości.

Fragment:

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne. Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

2018
27
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy, oraz dokumentowania czynności będących przedmiotem wniosku.

Fragment:

Faktury wystawiane przez Wnioskodawcę będą wskazywały ceny za wykonane dostawy elementów konstrukcji oraz roboty montażowe. Na fakturach będą wskazane dodatkowo miejsca wykonania dostawy i robót montażowych, data wykonania dostawy, końcowa data okresu, którego dotyczą roboty i która to data musi pokrywać się z Miesięcznym Raportem o Postępie Robót, numer i data Miesięcznego Raportu o Postępie Robót. Załącznikiem do Umowy będzie Harmonogram Robót określający terminy dostaw i montażu. Strony w umowie (§ 3 ust. 7) postanowią też, że w przypadku wyprodukowania przez Wnioskodawcę towaru (to jest elementów konstrukcji) zgodnie z Harmonogramem i braku możliwości dostawy lub odbioru towaru na placu budowy w ciągu 4 tygodni od daty wskazanej w Harmonogramie, towar przez okres tych 4 tygodni będzie przechowywany w magazynie depozytowym Wnioskodawcy. W razie upływu wskazanego wyżej terminu przechowywania towaru i dalszego braku możliwości dostawy lub odbioru towaru na placu budowy, pierwszego dnia po upływie okresu 4 tygodni przechowywania towaru dostawa towaru zostanie uznana pomiędzy Stronami za dokonaną. Taka dostawa będzie uwzględniana w Miesięcznym Raporcie o Postępie Robót za miesiąc, w którym została uznana za dokonaną.

2018
27
cze

Istota:

 • uznania świadczenia w postaci sprzedaży towarów oraz usługi transportowej jako elementy świadczenia kompleksowego dostawy towarów,
 • sposobu wykazania na fakturze kosztów usługi transportu
 • Fragment:

  W okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, za dostawę złożoną – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne – należy uznać dostawę towarów wraz z usługą transportu. Transport sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów stanowi integralną część dostawy towarów. Wnioskodawca obciąża klientów kosztami transportu w związku ze sprzedażą tych towarów, a transport ten służy zrealizowaniu dostawy towarów, jest ściśle związany z ich dostawą. Transport nie może być zatem samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla klienta. W konsekwencji, dostawa towarów stanowi świadczenie główne, natomiast świadczeniem pomocniczym jest usługa transportowa, która jest ściśle związana z ww. dostawami towarów. Z ekonomicznego punktu widzenia każda z tych dostaw wraz z transportem jest obiektywnie jedną transakcją. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów wraz z transportem nie powinny być dzielone dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzą jedną złożoną czynność. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy zatem stwierdzić, że w niniejszym przypadku mamy do czynienia z jednym przedmiotem opodatkowania – jedną czynnością, tj. dostawą towarów. Podstawą opodatkowania z tytułu tych czynności jest – zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy – łączna wartość towarów oraz ich transport.

  2018
  22
  cze

  Istota:

  W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży działki 161/1, 161/2 i 161/5

  Fragment:

  Natomiast zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w tych przepisach warunki. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  2018
  22
  cze

  Istota:

  Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

  Fragment:

  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu). Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.

  2018
  22
  cze

  Istota:

  Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

  Fragment:

  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu). Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.

  2018
  20
  cze

  Istota:

  - opodatkowania dostawy nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy w postępowaniu egzekucyjnym,
  - prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę nieruchomości wystawionej przez komornika sądowego.

  Fragment:

  Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części.

  2018
  15
  cze

  Istota:

  Opodatkowanie dostawy lokali oraz udziału w nieruchomości, ustalenie stawki podatku oraz prawo do odliczenia.

  Fragment:

  Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w tych przepisach warunki. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  2018
  15
  cze

  Istota:

  Możliwość wystawienia faktury korygującej dokumentującej dostawę sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy do placówki oświatowej, tj. zestawów komputerowych i serwerów.

  Fragment:

  Wnioskodawca wygrał przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy. Gmina realizowała projekt pn. „ Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku Zespołu szkół z przeznaczeniem na pracownie i ich wyposażenie ”. Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego w postaci stacjonarnych zestawów komputerowych, laptopów i serwerów dla Szkoły Podstawowej. Gmina jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową, a Szkoła Podstawowa jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o VAT. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz podpisanej z Gminą umowie, nie została określona stawka podatku VAT. Pierwotnie, Wnioskodawca nie otrzymał od Gminy dokumentu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej, który spełniałby wymogi określone w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT. Wobec powyższego, Wnioskodawca uznał, że dostawa sprzętu komputerowego powinna zostać opodatkowana podstawową stawką VAT, tj. 23%. Dnia 10 października 2017 r., z tytułu dokonanej dostawy Wnioskodawca wystawił fakturę VAT ze stawką 23%. W dniu 5 marca 2018 r. Wnioskodawca otrzymał z Gminy pismo z prośbą o dokonanie korekty faktury wystawionej dnia 10 października 2017 r.