Dostawa | Interpretacje podatkowe

Dostawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie sprzeda?y 1/8 udzia3u w nieruchomooci zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Fragment:
Oznacza to, ?e grunt z którym trwale z31czone s1 budynki lub budowle równie? bed1ce przedmiotem dostawy - opodatkowany jest wedle tej samej stawki podatkowej co budynki i budowle na nim po3o?one, a co do zasady dostawa budynków, budowli, gruntów jest opodatkowana stawk1 podatkow1 23 % zgodnie z brzmieniem art. 146a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug nadanym ustaw1 z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw zwi1zanych z realizacj1 ustawy bud?etowej w zwi1zku z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug. Jednoczeonie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 wy?ej wymienionej ustawy zwalnia sie od podatku dostawe budynków, budowli lub ich czeoci, z wyj1tkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz gdy pomiedzy pierwszym zasiedleniem, a dostaw1 budynku, budowli lub ich czeoci up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynków, budowli lub ich czeoci nieobjet1 zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem ?e: w stosunku do tych obiektów nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu ich dostawy prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, dokonuj1cy ich dostawy nie ponosi3 wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których mia3 prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, a je?eli podnosi3 takie wydatki, to by3y one ni?sze o 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów.
2017
19
sty

Istota:
Opodatkowanie sprzeda?y lokalu u?ytkowego.
Fragment:
Nale?y ponadto wskazaa, ?e kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zosta3y budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem zwi1zanych albo czeoci takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartooci gruntu. W owietle tego przepisu przy sprzeda?y budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostaw1 gruntu, na którym s1 one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug. Oznacza to, ?e do dostawy gruntu stosuje sie analogiczn1 stawke podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich czeoci trwale z gruntem zwi1zanych. Je?eli dostawa budynków albo budowli lub ich czeoci korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta równie? dostawa gruntu, na którym ww. obiekty s1 posadowione. Powy?szy przepis obejmuje swoim zakresem tak?e grunty bed1ce w u?ytkowaniu wieczystym. Jak wyjaoniono wy?ej, dla ustalenia kwestii opodatkowania VAT dostawy budynków lub ich czeoci w pierwszej kolejnooci nale?y okreolia czy i kiedy nast1pi3o pierwsze zasiedlenie obiektu. Maj1c na uwadze powo3ane powy?ej przepisy prawa oraz opis sprawy nale?y stwierdzia, ?e w przedmiotowej sprawie zostan1 spe3nione przes3anki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z od podatku VAT dostawy dzia3ki nr 201
Fragment:
W konsekwencji powy?szego w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy jest grunt, na którym usytuowana jest czeoa budynku znajduj1cego sie na s1siedniej dzia3ce – w owietle ustawy o podatku od towarów i us3ug – nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporz1dzania czeoci1 tego budynku jak w3aociciel (zarówno w sensie ekonomicznym, jak i w sensie prawnym), a zatem przedmiotem dostawy mo?e bya tylko grunt. W tym przypadku faktem pozostaje jednak to, ?e przedmiotem dostawy bedzie grunt, którego nie mo?na ju? uznaa za teren niezabudowany w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Skoro na dzia3ce bed1cej przedmiotem sprzeda?y znajduje sie fragment budynku, to nie ma podstaw do przyjecia, ?e dokonuj1c sprzeda?y tego gruntu dokonuje sie dostawy gruntu niezabudowanego. Tym samym w rozpatrywanej sprawie nie mo?e miea miejsca zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. W rozpatrywanej sprawie nie bedzie mia3 jednak zastosowania art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem zwi1zanych albo czeoci takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartooci gruntu, poniewa? dostawa czeoci budynku w tym przypadku nie bedzie mia3a miejsca. Wnioskodawca – w odniesieniu do dostawy dzia3ki nr 201– nie bedzie móg3 równie? skorzystaa ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Z opisu sprawy nie wynika bowiem, ?e przedmiotowa dzia3ka by3a przez Wnioskodawce wykorzystywana wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku. Zatem dostawa dzia3ki nr 201 nie bedzie korzysta3a ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug lecz bedzie podlega3a opodatkowaniu stawk1 podatku w wysokooci 23%.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanych i prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej zakup tych nieruchomości
Fragment:
Zatem planowana dostawa działek o nr 430/1 i 430/2 będzie stanowiła dostawę terenów budowlanych. Tym samym, nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Ponieważ w analizowanej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy przeanalizować warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy Nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z opisu sprawy wynika, że B od momentu nabycia Nieruchomości (tj. działek o numerach ewidencyjnych 430/1 i 430/2), nie wykorzystywał Nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług. Nieruchomość została nabyta przez Sprzedającego z zamiarem wykorzystywania jej w zakresie czynności, które co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, np. budowa budynków oraz ich sprzedaż, lub sprzedaż niezabudowanej Nieruchomości innemu inwestorowi.
2017
11
sty

Istota:
Dotyczy opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych.
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (działki), na którym obiekt jest posadowiony.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości
Fragment:
W art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w przepisach warunki. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie - według art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.
2016
31
gru

Istota:
Opodatkowanie planowanej sprzedaży udziału we własności nieruchomości.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie, z punktu widzenia prawa cywilnego, na nabywcę formalnie przejdzie prawo własności wybudowanych przez niego budynków ze wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu, jednak biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w ustawie o podatku od towarów i usług, nie wystąpi dostawa towarów, jakimi są te budynki, albowiem już wcześniej nabywca dysponował nimi jak właściciel. Wobec powyższego planowana sprzedaż udziału we własności nieruchomości będzie stanowiła dostawę gruntu i tym samym czynność ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, bowiem grunt jest zabudowany, a więc nie stanowi terenu niezabudowanego, innego niż tereny budowlane. W związku z tym, że przedmiotem dostawy będzie wyłącznie grunt, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania również zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy, gdyż przepis ten dotyczy dostawy budynków, budowli lub ich części. W konsekwencji, ww. dostawa gruntu będzie opodatkowana stawką 23%. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług dostawy towarów wraz z montażem.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2016 r. (data wpływu 1 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług dostawy towarów wraz z montażem – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług dostawy towarów wraz z montażem. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza poszerzyć swoją ofertę i wprowadzić do niej dostawę towarów wraz z montażem. Towary te to luksusowe wanny prysznice z hydromasażem, wielofunkcyjne kabiny z łaźnią parową i dyszami do masaży przeznaczone do montażu i użytkowania w mieszkaniach i domach mieszkalnych, według klasyfikacji PKOB nr 11. Nowa oferta polegałaby na dostawie tych towarów wraz z montażem. Montaż byłby dokonywany przez podwykonawców, którzy fakturą za usługi obciążaliby Zainteresowanego. Klient otrzymywałby finalny produkt w postaci zamontowanej wanny, kabiny prysznicowej, sauny, łaźni parowej, umywalki, sedesu czy innego wyposażenia do instalacji sanitarnej w budynku mieszkalnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym miałaby (...)
2016
21
gru

Istota:
Której dostawie towarów w analizowanej transakcji należy przypisać transport towarów i w konsekwencji potraktować ją, jako dostawę „ruchomą” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT?
Fragment:
(...) dostawie. Z perspektywy praktycznego zastosowania - przepisy powyżej odpowiadają za możliwość ustalenia, która dostawa będzie dostawą „ ruchomą ” (czyli związaną z wysyłką/transportem/ wywozem), a która powinna zostać uznana za dostawę „ nieruchomą ” (czyli krajową opodatkowaną stawką krajową kraju dostawy bądź odbioru). Innymi słowy, przepisy te mają na celu wyjaśnić, która z dostaw będzie uznana za eksport albo WDT, a która za dostawę krajową. Podstawowe zasady ustalania, która dostawa jest dostawą ruchomą, w razie organizowania transportu przez podmiot pośredniczący zawarte są w art. 22 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, to przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, iż wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie. Przepisy ustawy o VAT, przewidują zatem odstępstwo od generalnej zasady przyporządkowania dostawy „ ruchomej ” w przypadku gdy warunki dostawy determinują przyporządkowanie dostawy realizowanej przez przedostatni podmiot w łańcuchu, którym w opisywanym zdarzeniu przyszłym ma być Wnioskodawca.
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego otrzymania towarów od firmy chińskiej.
Fragment:
(...) dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. W myśl ww. regulacji, podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu dostawy towarów na terytorium Polski jest nabywca towaru. Przepis ten znajdzie zastosowanie, gdy łącznie będą spełnione następujące warunki: dostawa towarów ma miejsce na terytorium kraju; dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy), który nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy; nabywcą towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy; dostawa nie jest realizowana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Powołany przepis odnosi się zatem do czynności odpłatnej dostawy towarów, o której mowa art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dostawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.