Dostawa | Interpretacje podatkowe

Dostawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy lokalu – towaru handlowego
Fragment:
Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy stanie się bezzasadne. Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym ww. obiekty są posadowione. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych oraz ustalenia czy Wnioskodawca działając w transakcji łańcuchowej będzie dokonywał opodatkowanej dostawy towarów i usług na rzecz klientów
Fragment:
Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach (tzw. transakcja łańcuchowa). W ramach tego typu transakcji przyjmuje się, że każdy z podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw wykonał czynność opodatkowaną VAT (odpłatną dostawę towarów) i w efekcie jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego i wystawienia faktury dla dokonanej przez siebie dostawy towarów. Przy czym nie jest istotne w tym zakresie, że podmioty będące w „ środku łańcucha ” fizycznie nie otrzymują tego towaru. W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym, B/I samodzielnie nabywa paliwo oraz inne towary, a następnie dokonuje ich dostawy (odsprzedaży) na rzecz Wnioskodawcy, w ramach transakcji, o której mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. W dostawie łańcuchowej, w której uczestniczą trzy podmioty, przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel jest realizowane między pierwszym podmiotem, a drugim i następnie między drugim podmiotem a trzecim, pomimo że towar jest fizycznie wydawany przez pierwszy podmiot bezpośrednio podmiotowi trzeciemu.
2016
2
gru

Istota:
W której z wymienionych sytuacji opisanych we wniosku, Gmina powinna doliczyć podatek VAT do ceny transakcyjnej nieruchomości oraz w jakiej wysokości?
Fragment:
Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast sprzedaż gruntu stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki określonej w art. 41 ust. 1 tej ustawy. Od zasady opodatkowania dostawy gruntu według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego należy wywieść, iż opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane. Z kolei dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od podatku od towarów i usług.
2016
2
gru

Istota:
Brak opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny.
Fragment:
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 cyt. ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika. W świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.
2016
2
gru

Istota:
Stosowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT.
Fragment:
W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana określenia podatnika dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Natomiast zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2a i 2b ustawy, jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, dla której zgodnie z ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, nie ma on obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, także w przypadku, gdy po jej dokonaniu ustalono, że wskutek działania podmiotu uczestniczącego w tej dostawie jako nabywca nie były spełnione przesłanki określone w ust. 1 pkt 7, o którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć. Przepis ust. 2a stosuje się pod warunkiem, że zapłata należności z tytułu dostawy towarów nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one dokonującemu dostawy towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
2016
1
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości należącej do dłużniczki.
Fragment:
Tym samym również dostawa gruntu działki 471/13 w części przyporządkowanej do dostawy tych budynków będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego zabudowanej nieruchomości gruntowej objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należało uznać za: nieprawidłowe w zakresie: sprzedaży domu jednorodzinnego (klasa PKOB 1110) wraz z gruntem działki nr 471/13 w części przyporządkowanej do sprzedaży tego domu jednorodzinnego oraz sprzedaży działki nr 419/13 ponieważ sprzedaż ta będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT; prawidłowe – w zakresie dostawy: budynku byłej kotłowni klasa PKOB 1274, budynku garażowego klasa PKOB 1242, budynku gospodarczego klasa PKOB 1252 względnie 1251, dwóch szklarni klasa PKOB 1271, budynku gospodarczego PKOB 1252 względnie 1251 wraz z dostawą gruntu działki 471/13 w części przyporządkowanej do dostawy tych budynków. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
30
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania oraz wykazania w deklaracji VAT środków pieniężnych z tytułu dostawy produktów należących do sprzedawcy.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Z treści powołanego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Towarami – art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności (...)
2016
30
lis

Istota:
Czy sprzedaż X zajętej nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Jednocześnie na mocy art. 43 ust. 10 omawianego artykułu, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie przez Komornika w drodze licytacji opisanego lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Albowiem w tym przypadku nie została spełniona przesłanka pierwszego zasiedlenia wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jako zasadniczej podstawy prawnej zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, (lokal wynajmowany jest od marca 2016 r.).
2016
30
lis

Istota:
Zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy działki nr 369/17.
Fragment:
Należy zatem zbadać czy dostawa działki nr 369/17 może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać z ww. zwolnienia od podatku, grunty te winny być wykorzystywane przez dokonującego dostawy wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, a przy nabyciu Wnioskodawcy nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że na jego podstawie korzysta ze zwolnienia dostawa gdy spełnione są łącznie dwa warunki: dostawa dotyczy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, dokonującemu dostawy towarów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków powoduje, że korzystanie ze zwolnienia od podatku VAT nie jest możliwe. Z opisu sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową działkę wyłącznie do czynności zwolnionych. Działka będąca przedmiotem planowanej sprzedaży była od maja 2007 r. do maja 2008 r. przedmiotem dzierżawy i podlegała opodatkowaniu zgodnemu z obowiązującymi wówczas przepisami.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie rozliczenia dostawy dokonanej w ramach transakcji łańcuchowej jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu stawką VAT 0%
Fragment:
Kwestię miejsca opodatkowania dostaw łańcuchowych reguluje art. 22 ust. 2 ustawy o VAT. Stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie. Jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się ze wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie. W ocenie Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym brak jest podstaw do uznania, że z warunków dostawy wynika, iż dostawę ruchomą należy przypisać dostawie realizowanej przez drugiego w kolejności kontrahenta, a zatem uznać należy, że dostawę ruchomą należy przypisać dostawie realizowanej przez Wnioskodawcę. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy, z warunków dostawy wynika, że dostawę tę należy przypisać jego dostawie, ponieważ: w zamówieniach przesłanych (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanych o numerach: 1904, 1906, 1907, 1914, 1915/5, 1913/1, 1912, 1911/1, 1908/1, 1902/1, 1900/4, 1903/4, 1927, 1905 oraz dostawy udziału w działce nr 1926/1
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dostawa Nieruchomości (w części zbywanej przez Sprzedającego 1) w ramach Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki (obecnie 23%) jako odpłatna dostawa towarów? Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa Nieruchomości (w części zbywanej przez Sprzedającego 1) w ramach Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki (obecnie 23%), jako odpłatna dostawa towarów. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Natomiast przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Nieruchomość 1 oraz Nieruchomość 2 będące przedmiotem Transakcji, składające się z prawa własności oraz współwłasności (w przypadku Nieruchomości 2) gruntów niewątpliwie wypełniają znamiona definicji towarów, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Tym samym, sprzedaż Nieruchomości 1 oraz części Nieruchomości 2 przez Sprzedającego 1 będzie kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów (z wyłączeniem części Nieruchomości 2 zbywanej przez Sprzedającego 2, co potwierdza interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 maja 2015 r., sygn. 1BPP1/4512-273/15/BM).
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży komorniczej zajętej nieruchomości
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntów, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy udziałów w działkach
Fragment:
Zaznaczenia również wymaga, że ww. przepis art. 7 ust. 1 ustawy, definiujący pojęcie „ dostawa towarów ” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego. W celu właściwego zinterpretowania pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” należy mieć na uwadze, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem wyrażenia „ prawo do rozporządzania jak właściciel ” nie można interpretować jako „ prawo własności ”. Należy ponadto wskazać, że czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „ dostawa towarów ” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem.
2016
28
lis

Istota:
Dostawa budynku hali przemysłowej (produkcyjnej) wraz z zapleczem socjalnym objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich doszło do pierwszego zasiedlenia, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Rezygnacja ze zwolnienia i opodatkowanie dostawy. Określenie podstawy opodatkowania dla dostawy nieruchomości obciążonej hipoteką.
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Podatnicy mają zatem możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie dostawy budynków i ich części
Fragment:
Przechodząc do kwestii zwolnienia z podatku dostawy budynku lub jego części, klasyfikowanych przez Wnioskodawcę jako towar handlowy przeznaczony do dalszej sprzedaży przeanalizować trzeba możliwość zwolnienia dostawy z art. 43 ust. 1 pkt 10, czyli: dostawa nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą musi upłynąć okres dłuższy niż 2 lata. Wnioskodawca wskazał, w opisie zdarzenia przyszłego, że dostawa będzie realizowana, albo po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia albo wcześniej. W związku z powyższym dostawa budynku lub jego części będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jeżeli będzie dostawą po pierwszym zasiedleniu, tj. w sytuacji jeżeli od pierwszego zasiedlenia budynku bądź lokalu do dostawy ww. obiektów upłynie okres dłuższy niż dwa lata. Natomiast w sytuacji gdy okres ten będzie krótszy, należy przeanalizować, czy są spełnione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT. Po pierwsze: czy w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Po drugie: czy dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to czy były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie sprzedazy lokalu uzytkowego od opodatkowania podatkiem od towarow i uslug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit b lub innych przepisow oraz koniecznosc dokonania korekty zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarow i uslug.
Fragment:
W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidzial zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomosci zabudowanych spelniajacych okreslone w tych przepisach warunki. Stosownie do tresci art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci, z wyjatkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich czesci uplynal okres krotszy niz 2 lata. Z powyzszego uregulowania wynika, ze dostawa budynkow, budowli lub ich czesci jest ? co do zasady ? zwolniona od podatku od towarow i uslug. Wyjatek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jezeli pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich czesci uplynal okres krotszy niz 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynkow, budowli lub ich czesci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastapilo pierwsze zasiedlenie i jaki uplynal okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie ? wedlug art. 2 pkt 14 ustawy ? rozumie sie oddanie do uzytkowania, w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uzytkownikowi budynkow, budowli lub ich czesci, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jezeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, stanowily co najmniej 30% wartosci poczatkowej.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od towarow i uslug w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomosci, w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a.
Fragment:
W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidzial zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomosci zabudowanych spelniajacych okreslone w tych przepisach warunki. Stosownie do tresci art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci, z wyjatkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich czesci uplynal okres krotszy niz 2 lata. Z powyzszego uregulowania wynika, ze dostawa budynkow, budowli lub ich czesci jest generalnie zwolniona od podatku od towarow i uslug. Wyjatek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jezeli pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich czesci uplynal okres krotszy niz 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynkow, budowli lub ich czesci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastapilo pierwsze zasiedlenie i jaki uplynal okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie ? wedlug art. 2 pkt 14 ustawy ? rozumie sie oddanie do uzytkowania, w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uzytkownikowi budynkow, budowli lub ich czesci, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jezeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, stanowily co najmniej 30% wartosci poczatkowej.
2016
28
lis

Istota:
W przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w stosunku do dostawy Lokalu i Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 3 Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem powyższych Nieruchomości na mocy art. 86 ust. 1 ustawy.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 10 ww. ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Stosownie do art. 43 ust. 11 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione.
2016
28
lis

Istota:
Dostawa, w ramach licytacji komorniczej, całej Nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT z tytułu dokonanej transakcji ze względu na brak wystąpienia podatku VAT przy tej dostawie.
Fragment:
Oznacza to, że do dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu (w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu), na którym posadowione są budynki. Ponieważ w przedmiotowej sprawie zarówno dostawa budynku socjalno-biurowego jak i budynku hali magazynowej może korzystać ze zwolnienia od podatku, to dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym te budynki się znajdują również będzie korzystała z tego zwolnienia. W konsekwencji, w odpowiedzi na pytania Wnioskodawcy należy wskazać, że dostawa, w ramach licytacji komorniczej, całej Nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. A zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT z tytułu dokonanej transakcji ze względu na brak wystąpienia podatku VAT przy tej dostawie. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanego gruntu przeznaczonego pod zabudowę.
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.
2016
28
lis

Istota:
Sposób opodatkowania Transakcji dostawy Nieruchomości oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy: do omawianej dostawy Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 nie będzie miało zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT; dostawa Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 powinna zostać zakwalifikowana jako dostawa Budynków oraz Budowli (wraz z „ przynależnym ” do nich gruntem), która będzie dokonywana po upływie 2 lat od ich pierwszego zasiedlenia). W konsekwencji, dostawa ta, co do zasady będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Jednocześnie jednak, na podstawie art. 43 ust. 10 oraz ust. 11 Ustawy o VAT Zbywca oraz Wnioskodawca będą uprawnieni do rezygnacji z powyższego zwolnienia oraz wyboru opcji opodatkowania VAT. Warunkiem skorzystania z opcji opodatkowania VAT będzie złożenie przed dniem dokonania dostawy tych obiektów, właściwemu dla Wnioskodawcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodnego oświadczenia, że strony transakcji wybierają opodatkowanie dostawy budowli znajdujących się na omawianych działkach (oraz posiadanie statusu czynnego zarejestrowanego podatnika VAT przez obydwie strony transakcji); do omawianej dostawy Nieruchomości nie będzie miało zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT (nie będzie spełniona zasadnicza przesłanka, jaką jest brak zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT).
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomosci.
Fragment:
Ponadto zwrocic uwage nalezy, ze zwolnienie uregulowane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT ma charakter zwolnienia fakultatywnego, gdyz w mysl art. 43 ust. 10 ustawy VAT, podatnik moze zrezygnowac ze zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrac opodatkowanie dostawy budynkow, budowli lub ich czesci, pod warunkiem ze dokonujacy dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich czesci: sa zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; zloza, przed dniem dokonania dostawy tych obiektow wlasciwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzedu skarbowego, zgodne oswiadczenie, ze wybieraja opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich czesci. Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 2, musi rowniez zawierac: imiona i nazwiska lub nazwe, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonujacego dostawy oraz nabywcy; planowana date zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich czesci; adres budynku, budowli lub ich czesci. Tak wiec ustawodawca daje podatnikom, dokonujacym dostawy budynkow, budowli lub ich czesci spelniajacych przeslanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spelnieniu okreslonych warunkow ? mozliwosc rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogolnych. Niniejsze prawo zostalo zawezone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikajacego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Nalezy ponadto wskazac, ze kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na ktorym posadowione zostaly budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z ktorym w przypadku dostawy budynkow lub budowli trwale z gruntem zwiazanych albo czesci takich budynkow lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartosci gruntu.
2016
28
lis

Istota:
Czy czynność sprzedaży niezabudowanej działki będzie opodatkowana stawką VAT 23%?
Fragment:
Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast sprzedaż gruntu stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki określonej w art. 41 ust. 1 tej ustawy. Od zasady opodatkowania dostawy gruntu według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego należy wywieść, iż opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane. Z kolei dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od podatku od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
Sposób opodatkowania czynności rozbudowy systemu sterowania.
Fragment:
(...) dostawa wraz z montażem, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy. Z ekonomicznego punktu widzenia dostawa tych towarów i ich montaż będą bowiem stanowiły jedną całość. Nabywca zamówił dostawę towarów połączoną z jego montażem. Dla nabywcy istotne jest, aby zostały wykonane oba te świadczenia, tj. dostawa towarów i montaż. Nie będzie dla niego wystarczające zrealizowanie tylko jednego ze świadczeń, np. wyłącznie dostarczenie towarów. Z wniosku wynika ponadto, że montaż towaru (realizowany przez Spółkę lub na jej zlecenie przez podmiot trzeci) nie polega na wykonaniu jedynie prostych czynności, które nabywca mógłby wykonać we własnym zakresie. Stąd uznać należy, że jest to montaż w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie okoliczności sprawy wskazują, że czynność szkolenia obsługi będzie czynnością ściśle związaną z ww. dostawą wraz z montażem. Wskutek tego, świadczenie to będzie dzieliło los prawny świadczenia głównego, w szczególności w zakresie miejsca świadczenia. Miejscem świadczenia tej dostawy – zgodnie z powołanym przepisem – będzie miejsce, w którym towary te będą montowane (instalowane), tj. terytorium Republiki Białorusi.
2016
28
lis

Istota:
Czy sprzedaż działek:
1) Zabudowanej nr 15/4 i
2) (...)
Obciążona będzie podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie czynnosci sprzedazy nieruchomosci w drodze licytacji.
Fragment:
Zarowno bowiem dostawa, jak tez najem, badz dzierzawa, sa czynnosciami podlegajacymi opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug. Przy czym zaznaczyc nalezy, ze przewidziane przepisami prawa podatkowego okreslone konsekwencje wystapienia pierwszego zasiedlenia odnosic mozna wylacznie wzgledem zasiedlonego budynku, budowli lub jego czesci. Innymi slowy, konsekwencje podatkowo-prawne zasiedlenia budynku, budowli, lub jego czesci odnosic mozna wylacznie do zasiedlonej czesci obiektu (np. calosci lub tylko jego czesci). Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci nieobjeta zwolnieniem, o ktorym mowa w pkt 10, pod warunkiem ze: w stosunku do tych obiektow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, dokonujacy ich dostawy nie ponosil wydatkow na ich ulepszenie, w stosunku do ktorych mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a jezeli ponosil takie wydatki, to byly one nizsze niz 30% wartosci poczatkowej tych obiektow. Stosownie do tresci art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje sie, jezeli budynki, budowle lub ich czesci w stanie ulepszonym byly wykorzystywane przez podatnika do czynnosci opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie czynnosci sprzedazy nieruchomosci w drodze licytacji.
Fragment:
Zarowno bowiem dostawa, jak tez najem, badz dzierzawa, sa czynnosciami podlegajacymi opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug. Przy czym zaznaczyc nalezy, ze przewidziane przepisami prawa podatkowego okreslone konsekwencje wystapienia pierwszego zasiedlenia odnosic mozna wylacznie wzgledem zasiedlonego budynku, budowli lub jego czesci. Innymi slowy, konsekwencje podatkowo-prawne zasiedlenia budynku, budowli, lub jego czesci odnosic mozna wylacznie do zasiedlonej czesci obiektu (np. calosci lub tylko jego czesci). Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci nieobjeta zwolnieniem, o ktorym mowa w pkt 10, pod warunkiem ze: w stosunku do tych obiektow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, dokonujacy ich dostawy nie ponosil wydatkow na ich ulepszenie, w stosunku do ktorych mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a jezeli ponosil takie wydatki, to byly one nizsze niz 30% wartosci poczatkowej tych obiektow. Stosownie do tresci art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje sie, jezeli budynki, budowle lub ich czesci w stanie ulepszonym byly wykorzystywane przez podatnika do czynnosci opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.
2016
28
lis

Istota:
Odpłatna dostawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej i nieruchomości gruntowych zabudowanych.
Fragment:
(...) dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 2 pkt 6) ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na podstawie art. 2 pkt 22) ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dostawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.