Dostawa | Interpretacje podatkowe

Dostawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Z art. 2 pkt 6 ustawy wynika, że przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Według art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość zarówno gruntowa, jak i zabudowana, spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2017
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy refakturowaniu usług za wywóz śmieci, usług dostawy wody, odprowadzania ścieków i dostawy energii elektrycznej.
Fragment:
W świetle powyższych rozważań, a w szczególności wobec faktu, że z zacytowanego przepisu art. 2 pkt 6 ustawy, bezspornie wynika, że wszelkie postacie energii są towarem w rozumieniu ww. przepisu, należy stwierdzić, że wykonywanie przez Wnioskodawcę opisanych czynności na rzecz najemców, tj. wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Ww. dostawa towarów (energii cieplnej) nie została wymieniona w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej, jako korzystająca z obniżonych stawek podatku od towarów i usług, zatem dostawa ta podlega opodatkowaniu według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Reasumując, skoro w umowach najmu zawieranych przez Wnioskodawcę z najemcami lokali zostały ustalone kryteria rozliczania mediów, tj. wody i odprowadzania ścieków, to brak jest podstaw do traktowania opłat za te media jako elementu kalkulacyjnego usługi najmu i opodatkowania ich odsprzedaży łącznie z usługą najmu. W konsekwencji powyższego odsprzedaż przez Zainteresowanego ww. mediów najemcom lokali należy opodatkować według stawki właściwej dla dostawy danych mediów. Wnioskodawca w przypadku refakturowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym wywóz śmieci powinien zastosować stawkę podatku właściwą dla usługi najmu, ponieważ opłaty te są nierozerwalnie związane z usługą najmu i tak powinny być opodatkowane, tj. w przypadku wynajmu lokalu na cele mieszkalne należy zastosować zwolnienie od podatku, a w sytuacji wynajmu lokalu na cele usługowe stawkę podatku w wysokości 23%.
2017
18
lut

Istota:
Zwolnienia od podatku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego.
Fragment:
Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Jednocześnie, na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości
Fragment:
Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w 1990 r. po rozliczeniu budowanej inwestycji (dwa budynki użytkowe) przyjął na stan środków trwałych ww. dwa budynki znajdujące się na gruncie, który był w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji dostawy zabudowanej nieruchomości
Fragment:
I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 14 definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości
Fragment:
W przedmiotowej transakcji dostawy budynków (budynek nr 1 i budynek nr 2 sprzedawanych razem) Wnioskodawca w myśl cytowanego art. 29 ust. 8 ustawy nie wyodrębnia wartości gruntu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2 należy uznać za prawidłowe. Do przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca podjął również wątpliwość jak należy opodatkować sprzedaż nieruchomości w sytuacji gdyby Spółka sprzedawała oddzielnie budynek nr 1 wraz z przynależną częścią gruntów oraz budynek nr 2 wraz z przynależną częścią gruntów. W odniesieniu do powyższych wątpliwości należy wskazać, iż w sytuacji gdyby Spółka dokonywała oddzielnie dostawy budynku nr 1 i dostawy budynku nr 2 zastosowanie będą miały te same przepisy jak przy dostawie budynku nr 1 i budynku nr 2, sprzedawanych łącznie. Należy zauważyć, że transakcja dostawy budynku nr 1 jak i transakcja dostawy budynku nr 2 (sprzedawanych oddzielenie) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jak wskazywano w odpowiedzi na pytanie nr 1 zarówno dostawa budynku nr 1 (który został kupiony przez Wnioskodawcę z naliczeniem VAT-u) jak i dostawa budynku nr 2 (który został nabyty ze zwolnieniem z opodatkowania) nie będzie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia.
2017
3
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości
Fragment:
Tym samym dostawa ww. budynku magazynowego w stosunku do którego pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie warunków wynikających z tego przepisu. Skoro ww. dostawa ww. budynku magazynowego objęta będzie zwolnieniem od podatku, również dostawa działek nr 581/5 oraz 698/5, na których ten budynek jest posadowiony, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że ww. dostawa korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe. Natomiast za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że ww. dostawa korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT może podlegać jedynie dostawa budynków, która nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jeśli zatem dostawa budynku magazynowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie określenia obowiązku podatkowego dla dostawy sprzętu telekomunikacyjnego z montażem.
Fragment:
W świetle powyższego Spółka uważa, iż również w przypadku dostaw towarów z instalacją i montażem, w stosunku do których kontrahent przyjmuje towar dopiero w dacie podpisania protokołu / protokołu częściowego, data podpisania protokołu powinna być traktowana jako data dokonania dostawy w rozumieniu art. 19a ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu, które będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2014 r. Podsumowanie Mając na uwadze powyższą argumentację, tj. w szczególności, iż: nie ulega wątpliwości, iż Spółka dokonuje dostaw towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1, dostawy te mają charakter dostawy z instalacją lub montażem, tj. jednolitej dostawy, z której nie należy wyodrębniać elementu usługowego, zgodnie z zawartymi przez Spółkę umowami przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel oraz przeniesienie ryzyk związanych z towarem zostaje dokonane w dniu przyjęcia towaru przez kontrahenta, które odbywa się w dacie podpisania protokołu odbioru / protokołu cząstkowego, na podstawie ustawy o VAT do dostawy towarów dochodzi efektywnie w momencie przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel (z czym należy wiązać m.in. przeniesienie własności i ryzyk związanych z towarem),nie ulega wątpliwości, iż Spółka dokonuje dostaw towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1, dostawy te mają charakter dostawy z instalacją lub montażem, tj. jednolitej dostawy, z której nie należy wyodrębniać elementu usługowego, (...)
2017
1
lut

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dokonywanych dostaw towarów.
Fragment:
Jeśli zatem strony ustaliły w związku z wykonywanymi dostawami towarów następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, dostawę towarów uznaje się za dokonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia. Jednocześnie, niezależnie od tego, że dostawy towarów realizowane przez Spółkę, należy uznać za dostawy o charakterze ciągłym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu możliwość rozliczeń z tytułu dostawy w okresach rozliczeniowych nie jest zastrzeżona wyłącznie dla dostaw ciągłych. Przy takim brzmieniu przepisu obejmuje on zarówno dostawy towarów świadczone w sposób ciągły, jak i wszelkie inne dostawy towarów z założenia powtarzające się, o ile tylko strony umówiły się na rozliczanie (opłacanie) ich w okresach rozliczeniowych. Konkluzja taka znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku ( IPPP3/443-663/13-2/IG ), który potwierdził, że w przypadku gdy dostawa towarów następuje w okresach rozliczeniowych nie jest wymagane aby stanowiła jednocześnie dostawę o charakterze ciągłym: „ Ponadto zwrócić należy (...)
2017
1
lut

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości.
Fragment:
W przypadku uznania bowiem, że dostawa Działki 1 stanowi dostawę nieruchomości zabudowanej Infrastrukturą Metra, to stawka VAT powinna zostać ustalona w oparciu o analizę statusu Infrastruktury Metra. Wynika to z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W konsekwencji należy przeanalizować czy ewentualna dostawa Infrastruktury Metra (która w ocenie Zainteresowanych nie jest możliwa z uwagi na brak władztwa ekonomicznego Sprzedającego nad Infrastrukturą) mogłaby potencjalnie korzystać z któregoś ze zwolnień przewidzianych w ustawie o VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części tj. art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z podatku VAT, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Jednocześnie, (...)
2017
31
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy działki niezabudowanej nr 893/261 i zabudowanej nr 1368/261 jedną stawką tj. 23%.
Fragment:
Kwestia opodatkowania podatkiem VAT określoną stawką lub też zwolnienia od podatku konkretnej dostawy zależy bowiem od rodzaju przedmiotu dostawy. Tym samym w zależności od przedmiotu dostawy zastosowanie mogą mieć przepisy dotyczące opodatkowania gruntów niezabudowanych lub też opodatkowania gruntów zabudowanych. W przypadku gruntów zabudowanych ich opodatkowanie uzależnione jest od kwestii opodatkowania obiektu (budynku lub budowli) na nim się znajdującego. Zatem kwestie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki zabudowanej jak i działki niezabudowanej należy rozpatrywać odrębnie. Nie można uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, iż opodatkowanie podatkiem VAT winno nastąpić względem całej nieruchomości (składającej się z dwóch działek), skoro jak wynika z wniosku przedmiotem dostawy była działka niezabudowana nr 893/261 przeznaczona pod zabudowę, jak również działka zabudowana budynkiem kuźni, gdzie do opodatkowania dostawy każdej z ww. działek stosuje się inne przepisy prawa. Odnosząc się do kwestii potwierdzenia prawidłowości wyliczenia kwoty podatku, tut. organ pragnie podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
31
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy prawa wieczystego u?ytkowania gruntów niezabudowanych oraz odliczenia podatku z tytu3u tej transakcji
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe terenów niezabudowanych innych ni? tereny budowlane. W myol art. 2 pkt 33 ustawy pod pojeciem tereny budowlane – rozumie sie grunty przeznaczone pod zabudowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzj1 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opodatkowane s1 zatem dostawy, których przedmiotem s1 nieruchomooci gruntowe niezabudowane, bed1ce terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, pozosta3e natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, innych ni? tereny budowlane – s1 zwolnione od podatku. W tym miejscu nale?y zauwa?ya, ?e w myol art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z póYn. zm.), kszta3towanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyj1tkiem morskich wód wewnetrznych, morza terytorialnego i wy31cznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamknietych, nale?y do zadan w3asnych gminy.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie braku opodatkowania dostawy nieruchomooci zabudowanej
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju, W myol art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...). Z art. 2 pkt 6 ustawy wynika, ?e przez towary rozumie sie przez to rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii. Zatem nale?y stwierdzia, ?e w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy s1 towary w rozumieniu powo3anego wy?ej przepisu i gdy czynnooa ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporz1dzania tymi towarami jak w3aociciel, mamy do czynienia z dostaw1 w ujeciu art. 7 ust. 1 ustawy podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Wed3ug art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, sprzeda? to odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn1trzwspólnotowa dostawa towarów. Z powy?szych przepisów wynika, ?e nieruchomooa zarówno gruntowa, jak i zabudowana, spe3nia definicje towaru wynikaj1c1 z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzeda? jest traktowana jako czynnooa odp3atnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Nale?y podkreolia, ?e opodatkowanie podatkiem (...)
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dostawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.