IBPP2/443-1154/12/ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czynności dodatkowe związane uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2012r. (data wpływu 12 listopada 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy Spółka ma prawo, po zakwalifikowaniu czynności dodatkowych do PKWiU 36.00.20.0, do zastosowania obniżonej stawki VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy Spółka ma prawo, po zakwalifikowaniu czynności dodatkowych do PKWiU 36.00.20.0, do zastosowania obniżonej stawki VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy (dalej również Spółka) jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodnościekowej na rzecz osób fizycznych i prawnych. Do zakresu podstawowych działań Spółki należy między innymi: świadczenie usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

W ramach swojej podstawowej działalności Spółka wykonuje również czynności dodatkowe, takie jak:

 1. Budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków.
 2. Odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 4. Uzgodnień projektów sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Firma wystąpiła do Urzędu Statystycznego o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU dla powyższych czynności dodatkowych.

W odpowiedzi na wniosek Spółki, Urząd Statystyczny czynności związane z budową przyłączy wodociągowych do budynków, odbiór techniczny przyłączy wodociągowych, wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wodociągowych zakwalifikował do PKWiU 36.00.20.0 – „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Usługi te zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 140, są opodatkowane obecnie stawką VAT 8%.

Firma za budowę przyłączy wodociągowych do budynków, odbiór techniczny przyłączy wodociągowych, uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wodociągowych wystawia faktury, w których stosuje stawkę VAT 23%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo, po zakwalifikowaniu czynności dodatkowych do PKWiU 36.00.20.0, do zastosowania obniżonej stawki VAT (obecnie 8%).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r., stawka podatku wynosi 8%.

W związku z powyższym, iż czynności dodatkowe zostały zakwalifikowane do PKWiU 36.00.20.0, które mieści się w załączniku nr 3 do ustawy poz. 140, Spółka wystawiając fakturę VAT za budowę przyłączy wodociągowych do budynków, odbiór techniczny przyłączy wodociągowych, uzgodnienie projektów sieci i przyłączy wodociągowych powinna zastosować obniżona stawkę VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 140 wskazano PKWiU 36.00.20.0 - „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Z opisu sprawy wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodnościekowej na rzecz osób fizycznych i prawnych. Do zakresu podstawowych działań Spółki należy między innymi: świadczenie usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

W ramach swojej podstawowej działalności Spółka wykonuje również czynności dodatkowe, takie jak:

 1. Budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków.
 2. Odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 4. Uzgodnień projektów sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Firma wystąpiła do Urzędu Statystycznego o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU dla powyższych czynności dodatkowych. W odpowiedzi na wniosek Spółki, Urząd Statystyczny czynności związane z budową przyłączy wodociągowych do budynków, odbiór techniczny przyłączy wodociągowych, wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wodociągowych zakwalifikował do PKWiU 36.00.20.0 – „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Mając na uwadze ww. przepisy oraz zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, że pod poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wymienione zostały „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” — PKWiU 36.00.20.0, opodatkowane preferencyjną stawką VAT w wysokości 8% to do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług polegających na budowie przyłączy wodociągowych do budynków, odbioru technicznego przyłączy wodociągowych, uzgodnieniach projektów sieci i przyłączy wodociągowych, o ile zostały one w sposób prawidłowy sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU do grupowania 36.00.20.0, ma zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 8%.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, iż do czynności dodatkowych zakwalifikowanych do PKWiU 36.00.20.0, które mieści się w załączniku nr 3 do ustawy poz. 140, Spółka, wystawiając fakturę VAT, powinna zastosować obniżoną stawkę VAT 8%, należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. usług według PKWiU, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.