Dostarczanie wody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostarczanie wody. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
15
mar

Istota:

Czynności dodatkowe związane uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0).

Fragment:

W odpowiedzi na wniosek Spółki, Urząd Statystyczny czynności związane z budową przyłączy wodociągowych do budynków, odbiór techniczny przyłączy wodociągowych, wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wodociągowych zakwalifikował do PKWiU 36.00.20.0 – „ Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ”. Mając na uwadze ww. przepisy oraz zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, że pod poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wymienione zostały „ Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ” — PKWiU 36.00.20.0, opodatkowane preferencyjną stawką VAT w wysokości 8% to do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług polegających na budowie przyłączy wodociągowych do budynków, odbioru technicznego przyłączy wodociągowych, uzgodnieniach projektów sieci i przyłączy wodociągowych, o ile zostały one w sposób prawidłowy sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU do grupowania 36.00.20.0, ma zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 8%. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, iż do czynności dodatkowych zakwalifikowanych do PKWiU 36.00.20.0, które mieści się w załączniku nr 3 do ustawy poz. 140, Spółka, wystawiając fakturę VAT, powinna zastosować obniżoną stawkę VAT 8%, należało uznać za prawidłowe. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku usług według PKWiU.

2011
1
lip

Istota:

Czy umowa dotycząca refundacji przez Spółkę kosztów wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych osobom, które wybudowały te urządzenia z własnych środków i przekazania tych urządzeń Spółce, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) zawiera z osobami, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne umowy na podstawie których osobom tym w zamian za przekazanie przedmiotowych urządzeń przedsiębiorstwu dokonywana jest refundacja kosztów ich budowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) ustawa ta określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.