Dostarczanie wody | Interpretacje podatkowe

Dostarczanie wody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostarczanie wody. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czynności dodatkowe związane uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0).
Fragment:
W odpowiedzi na wniosek Spółki, Urząd Statystyczny czynności związane z budową przyłączy wodociągowych do budynków, odbiór techniczny przyłączy wodociągowych, wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wodociągowych zakwalifikował do PKWiU 36.00.20.0 – „ Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ”. Mając na uwadze ww. przepisy oraz zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, że pod poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wymienione zostały „ Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ” — PKWiU 36.00.20.0, opodatkowane preferencyjną stawką VAT w wysokości 8% to do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług polegających na budowie przyłączy wodociągowych do budynków, odbioru technicznego przyłączy wodociągowych, uzgodnieniach projektów sieci i przyłączy wodociągowych, o ile zostały one w sposób prawidłowy sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU do grupowania 36.00.20.0, ma zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 8%. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, iż do czynności dodatkowych zakwalifikowanych do PKWiU 36.00.20.0, które mieści się w załączniku nr 3 do ustawy poz. 140, Spółka, wystawiając fakturę VAT, powinna zastosować obniżoną stawkę VAT 8%, należało uznać za prawidłowe. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku usług według PKWiU.
2013
15
mar

Istota:
Czy umowa dotycząca refundacji przez Spółkę kosztów wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych osobom, które wybudowały te urządzenia z własnych środków i przekazania tych urządzeń Spółce, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) zawiera z osobami, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne umowy na podstawie których osobom tym w zamian za przekazanie przedmiotowych urządzeń przedsiębiorstwu dokonywana jest refundacja kosztów ich budowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) ustawa ta określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.