Dostarczanie towarów | Interpretacje podatkowe

Dostarczanie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostarczanie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w gruntach oraz sprzedaży gruntów.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2011r. (data wpływu 13 maja 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w gruntach oraz sprzedaży gruntów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)
2011
21
gru

Istota:
Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji motywacyjnej, jeśli przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego podlega opodatkowaniu.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 października 2009 r. sygn. akt I SA/Po 609/09 oraz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2011 r. sygn. akt I FSK 129/10 - stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wniosek (...)
2011
1
paź

Istota:
Jaką stawkę podatku powinna zastosować Spółka przy sprzedaży brykietu ze słomy? Czy stawka 3% jest właściwa?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 26 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla brykietu ze słomy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 maja 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 26 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki (...)
2011
1
wrz

Istota:
Zwolnienia z podatku przy sprzedaży gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Kółek Rolniczych, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008r. i 5 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami gospodarczymi - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 12 (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest uznanie daty faktycznego dostarczenia towaru odbiorcy jako daty sprzedaży? Czy prawidłowe jest ujmowanie tej faktury w ewidencji sprzedaży, prowadzonej dla celów podatku VAT, w miesiącu powstania obowiązku podatkowego oraz kwoty netto z niej wynikającej jako przychodu osiągniętego w miesiącu powstania obowiązku podatkowego?
Fragment:
(...) Pismem z 12.12.2006r. (data wpływu 20.12.2006r.) Przedsiębiorstwo zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka kupuje towar u producentów i zleca dostawę zakupionego towaru do swego odbiorcy. Towar ładowany jest w magazynie producenta i wysyłany do odbiorcy wskazanego przez Spółkę, z pominięciem magazynu. Koszt dostawy wliczony jest w cenę sprzedaży uiszczaną przez Spółkę na rzecz jej dostawcy (producenta). Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru w transporcie ponosi producent zlecający dostawę w miejsce wskazane przez Spółkę. Transport towaru z magazynu dostawcy (producenta) do magazynu odbiorcy może trwać dłużej niż jeden dzień. Wyżej wymienione dostawy Spółka zobowiązana jest udokumentować fakturami VAT. Przyjęto zasadę, że faktury wystawiane są w dacie faktycznego dostarczenia towaru (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Podatnik mia prawo wystawić fakturę bez podatku VAT na kontrahenta niemieckiego, wskazując go jako podatnika podatku od wartości dodanej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego państwa członkowskiego oraz usługi pomocniczej (załadunku), bezpośrednio związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik świadczy usługi na ruchomym majątku rzeczowym na rzecz kontrahenta niemieckiego. Kontrahent zobowiązany jest dostarczyć (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy na podst. art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt ?bezpłatnego? udostępniania specjalistycznego oprzyrządowania (służącego do implantacji soczewek przeznaczonych do leczenia wad wzroku), dostarczanego do szpitali wraz z soczewkami w ramach realizacji oferty przetargowej, jest kosztem uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) Nieodpłatność darowizny oznacza, że darczyńca nie otrzymuje żadnych rekompensat ani wzajemnych świadczeń. Spółka nie dokonuje jednostronnego przysporzenia na rzecz szpitali, a uczestnictwo w przetargu i zawarcie przedmiotowych umów umożliwia Spółce dokonywanie sprzedaży towarów, a tym samym możliwość osiągania przychodów. W zamian za soczewki dostarczane przez Spółkę szpital wypłaca wynagrodzenie. Treść art. 16 updop nie wyłącza wydatków poniesionych na bezpłatne dostarczanie towarów w ramach realizacji oferty przetargowej złożonej w trakcie postępowania przetargowego. Zatem analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na stwierdzenie, że wydatki poniesione przez Podatnika na przekazywanie injectorów oraz cartridgy dostarczanych przez Spółkę do szpitali wraz z soczewkami w ramach realizacji oferty przetargowej mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytający prosi o wyjaśnienie, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też jest zwolniona. Ponadto zapytuje czy w przypadku opodatkowania gruntu stawką 22%, nabywca w/w gruntu będzie mógł obniżyć podatek należny o podatek naliczony związany z zakupem tego gruntu.Zdaniem Pytającego, sprzedaż gruntu jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ nie przysługiwało mu odliczenie podatku VAT w momencie jego nabycia. Jako alternatywne rozwiązanie Pytający wskazuje opodatkowanie przedmiotowego gruntu stawką 22%.
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Pytający zamierza dokonać sprzedaży budynku i części gruntu, na którym usytuowany jest budynek oraz część placu znajdującego się przy budynku. Na podstawie decyzji Urzędu Miasta oraz wpisu do ksiąg wieczystych grunt podlegający sprzedaży został wydzielony z głównej księgi wieczystej w sądzie. Nabycie powyższego gruntu nastąpiło w 1999r. od Skarbu Państwa na podstawie przekształcenia wieczystego użytkowania. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 w/w ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w przedstawionej sytuacji dokonując dostawy towarów Podatnik może stosować na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawkę podatku VAT w wysokości 0 % ?Podatnik jest zdania, iż w oparciu o dane zawarte w zamówieniu może stosować obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku VAT.
Fragment:
(...) Stan faktyczny : Podatnik dostarcza na zamówienie producentów różne towary służące do wyprodukowania części składowych i wyposażenia statków. Zamawiający towary podają każdorazowo Podatnikowi symbol PKWiU produkowanej części lub wyposażenia statku, numer produkowanego statku i nazwę stoczni. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do dostaw części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu. Art. 83 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy wymienia następujące środki transportu morskiego i rybołówstwa morskiego : statki wycieczkowe i tym podobne, przeznaczone głównie do przewozu osób; promów wszelkiego typu (PKWiU 35.11.21), z wyłączeniem liniowców pasażerskich (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury za usługę transportową, która nie została faktycznie wykonana?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo (...) z dnia 16.01.2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4, natomiast ust. 3a stanowi, iż obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 i 3, nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.