Dostarczanie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostarczanie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
21
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w gruntach oraz sprzedaży gruntów.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2011r. (data wpływu 13 maja 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w gruntach oraz sprzedaży gruntów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2011
1
paź

Istota:

Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji motywacyjnej, jeśli przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego podlega opodatkowaniu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 października 2009 r. sygn. akt I SA/Po 609/09 oraz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2011 r. sygn. akt I FSK 129/10 - stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wniosek (...)

2011
1
wrz

Istota:

Jaką stawkę podatku powinna zastosować Spółka przy sprzedaży brykietu ze słomy? Czy stawka 3% jest właściwa?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 26 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla brykietu ze słomy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 maja 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 26 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki (...)

2011
1
maj

Istota:

Zwolnienia z podatku przy sprzedaży gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Kółek Rolniczych, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008r. i 5 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami gospodarczymi - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 12 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest uznanie daty faktycznego dostarczenia towaru odbiorcy jako daty sprzedaży? Czy prawidłowe jest ujmowanie tej faktury w ewidencji sprzedaży, prowadzonej dla celów podatku VAT, w miesiącu powstania obowiązku podatkowego oraz kwoty netto z niej wynikającej jako przychodu osiągniętego w miesiącu powstania obowiązku podatkowego?

Fragment:

(...) Pismem z 12.12.2006r. (data wpływu 20.12.2006r.) Przedsiębiorstwo zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka kupuje towar u producentów i zleca dostawę zakupionego towaru do swego odbiorcy. Towar ładowany jest w magazynie producenta i wysyłany do odbiorcy wskazanego przez Spółkę, z pominięciem magazynu. Koszt dostawy wliczony jest w cenę sprzedaży uiszczaną przez Spółkę na rzecz jej dostawcy (producenta). Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru w transporcie ponosi producent zlecający dostawę w miejsce wskazane przez Spółkę. Transport towaru z magazynu dostawcy (producenta) do magazynu odbiorcy może trwać dłużej niż jeden dzień. Wyżej wymienione dostawy Spółka zobowiązana jest udokumentować fakturami VAT. Przyjęto zasadę, że faktury wystawiane są w dacie faktycznego dostarczenia towaru (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatnik mia prawo wystawić fakturę bez podatku VAT na kontrahenta niemieckiego, wskazując go jako podatnika podatku od wartości dodanej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego państwa członkowskiego oraz usługi pomocniczej (załadunku), bezpośrednio związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik świadczy usługi na ruchomym majątku rzeczowym na rzecz kontrahenta niemieckiego. Kontrahent zobowiązany jest dostarczyć (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy na podst. art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt ?bezpłatnego? udostępniania specjalistycznego oprzyrządowania (służącego do implantacji soczewek przeznaczonych do leczenia wad wzroku), dostarczanego do szpitali wraz z soczewkami w ramach realizacji oferty przetargowej, jest kosztem uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Nieodpłatność darowizny oznacza, że darczyńca nie otrzymuje żadnych rekompensat ani wzajemnych świadczeń. Spółka nie dokonuje jednostronnego przysporzenia na rzecz szpitali, a uczestnictwo w przetargu i zawarcie przedmiotowych umów umożliwia Spółce dokonywanie sprzedaży towarów, a tym samym możliwość osiągania przychodów. W zamian za soczewki dostarczane przez Spółkę szpital wypłaca wynagrodzenie. Treść art. 16 updop nie wyłącza wydatków poniesionych na bezpłatne dostarczanie towarów w ramach realizacji oferty przetargowej złożonej w trakcie postępowania przetargowego. Zatem analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na stwierdzenie, że wydatki poniesione przez Podatnika na przekazywanie injectorów oraz cartridgy dostarczanych przez Spółkę do szpitali wraz z soczewkami w ramach realizacji oferty przetargowej mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytający prosi o wyjaśnienie, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też jest zwolniona. Ponadto zapytuje czy w przypadku opodatkowania gruntu stawką 22%, nabywca w/w gruntu będzie mógł obniżyć podatek należny o podatek naliczony związany z zakupem tego gruntu.Zdaniem Pytającego, sprzedaż gruntu jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ nie przysługiwało mu odliczenie podatku VAT w momencie jego nabycia. Jako alternatywne rozwiązanie Pytający wskazuje opodatkowanie przedmiotowego gruntu stawką 22%.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Pytający zamierza dokonać sprzedaży budynku i części gruntu, na którym usytuowany jest budynek oraz część placu znajdującego się przy budynku. Na podstawie decyzji Urzędu Miasta oraz wpisu do ksiąg wieczystych grunt podlegający sprzedaży został wydzielony z głównej księgi wieczystej w sądzie. Nabycie powyższego gruntu nastąpiło w 1999r. od Skarbu Państwa na podstawie przekształcenia wieczystego użytkowania. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 w/w ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przedstawionej sytuacji dokonując dostawy towarów Podatnik może stosować na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawkę podatku VAT w wysokości 0 % ?Podatnik jest zdania, iż w oparciu o dane zawarte w zamówieniu może stosować obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku VAT.

Fragment:

(...) Stan faktyczny : Podatnik dostarcza na zamówienie producentów różne towary służące do wyprodukowania części składowych i wyposażenia statków. Zamawiający towary podają każdorazowo Podatnikowi symbol PKWiU produkowanej części lub wyposażenia statku, numer produkowanego statku i nazwę stoczni. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do dostaw części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu. Art. 83 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy wymienia następujące środki transportu morskiego i rybołówstwa morskiego : statki wycieczkowe i tym podobne, przeznaczone głównie do przewozu osób; promów wszelkiego typu (PKWiU 35.11.21), z wyłączeniem liniowców pasażerskich (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury za usługę transportową, która nie została faktycznie wykonana?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo (...) z dnia 16.01.2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4, natomiast ust. 3a stanowi, iż obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 i 3, nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania (...)