US.II/PDF/415/48/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy zaliczenia do kosztow uzyskania przychodów wydatków poniesionych na realizacje przebiegu przewodu doktorskiego.

US.II/PDF/415/48/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dokształcanie
  2. doskonalenie zawodowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 09.04.2006 r., uzupełnionego w dniu 24.04.2006 r. i 08.05.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na realizację przebiegu przewodu doktorskiego, uznał stanowisko - za prawidłowe.

W dniu 10.04.2006 r. w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) złożyła Pani wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając - po uzupełnieniu braków w dniu 24.04.2006 r. i 08.05.2006 r. następujący stan faktyczny: jest Pani lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii, w trakcie specjalizacji z endokrynologii.

Praca w Poradni Diabetologicznej i Endokrynologicznej wymaga stałego dokształcania się, udziału w kursach, szkoleniach i korzystania z pism specjalistycznych.

Ponadto jako współautor publikuje Pani prace w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. W ramach działalności gospodarczej prowadzone są także szkolenia dla pacjentów, lekarzy, pielęgniarek oraz ćwiczenia dla studentów. Przekazując informacje tym wszystkim grupom słuchaczy ważne są kwalifikacje zdobyte przez Panią i w związku z tym otworzyła Pani przewód doktorski i obroniła pracę doktorską. Na przeprowadzenie przewodu doktorskiego nie otrzymała Pani żadnego grantu naukowego, a wszelkie koszty z tym związane poniosła Pani osobiście.

Poza dochodami z działalności gospodarczej w roku 2005 osiągnęła Pani również dochody z tyt. umów zlecenia, które stanowią 14,68% dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym kieruje Pani pytanie czy wydatki związane z przewodem doktorskim można uznać jako koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem Pani - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych powoduje zwiększenie przychodu poprzez podwyższenie wynagrodzenia w miejscu zatrudnienia oraz zwiększonej możliwości prowadzenia wykładów, a zatem również zwiększenia przychodu.

Ponieważ w roku 2005 uzyskiwała Pani również dochody z tyt. umów zlecenia, to zdaniem Pani wydatki poniesione na realizację przebiegu doktorskiego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą winny być pomniejszone o wyliczony wyżej wskaźnik.

Mając na uwadze tak przedstawiony stan faktyczny i prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza: dla podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wydatki poniesione na realizację przewodu doktorskiego, z którymi mamy do czynienia w niniejszej sprawie, to wydatki na kształcenie zmierzające do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnej w prowadzonej przez Panią działalności, której przedmiotem są usługi medyczne w dziedzinie endokrynologii i diabetologii.

Wydatki te mają zatem bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i zmierzają do zachowania i doskonalenia tego źródła przychodu i nie są wymienione w katalogu art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w przypadku, gdy poniesione przez Panią koszty uzyskania przychodów dotyczą kilku źródeł przychodów, a nie jest możliwe ich bezpośrednie ustalenie na każde z tych źródeł, wówczas winna Pani stosować przy ustaleniu kosztów uzyskania przychodów zasadę określoną w art. 22 ust. 3 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż źródłem przychodów Pani jest prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza i umowy zlecenia, a zatem wydatki poniesione na realizację przebiegu przewodu doktorskiego winny być rozliczone zgodnie z wyżej powołanym art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe i postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.

Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zażalenie zgodnie z zapisem art. 222 wyżej cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Strona wnosząca zażalenie winna uiścić z góry opłatę skarbową w wysokości określonej art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532 ze zm.) tj. w kwocie 5 zł na zażalenie oraz 0,50 zł od każdego załącznika.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.