II US. PB-I/415/25/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatek związany z opłatą nauki w Podyplomowym Studium Zarządzania Logistycznego będzie stanowił koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?

II US. PB-I/415/25/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. charakter działalności gospodarczej
  2. ciężar dowodu
  3. dokształcanie
  4. doskonalenie zawodowe
  5. związek przyczynowo-skutkowy
  6. związek z przychodem
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 6.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej wyjaśnienia czy wydatek związany z opłatą nauki w Podyplomowym Studium Zarządzania Logistycznego będzie stanowił koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe.

W dniu 20.04.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek pana Dariusza C. z dnia 6.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Powyższy wniosek został uzupełniony w dniu 29.04.2005 r. W złożonym wniosku podatnik pyta czy może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej fakturę VAT nr 0140/5/2005 dotyczącą zapłaty za naukę w Podyplomowym Studium Zarządzania Logistycznego. Zdaniem pana Dariusza C. wydatek ten jest bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. W chwili obecnej współpracuje z dwoma krajami Wspólnoty Europejskiej i działalność tę zamierza poszerzyć na nowe kraje Unii. Ponadto nadmienia, że nauka w studium dotyczy jego zamierzeń w zakresie rozwijania prowadzonej firmy. Prowadzona działalność gospodarcza dotyczy głównie eksportu, co wiąże się z posunięciami logistycznymi na skalę Europy. Zdaniem podatnika nauka w studium podyplomowymi jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i związku z powyższym opłata za te studia, udokumentowana faktura VAT nr 0140/5/2005 (z dnia 28.01.2005 r.) winna stanowić koszt uzyskania przychodów.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska podatnika, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, wyjaśnia, co następuje.

Artykuł 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zawiera katalog zamknięty wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Natomiast art. 22 ust. 1 cyt. wyżej ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W powołanym art. 22 ust. 1 ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie, jakie konkretne koszty mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Wskazuje jedynie określone cechy, jakie musi spełniać dany koszt, aby mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu. Celem kosztu powinno być osiągnięcie przychodu, wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 23 ust. 1 ustawy i musi zostać poniesiony.

Na gruncie podatku dochodowego konieczny jest podział wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy na dwie grupy, tj. wydatki związane z:

  1. podnoszeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych,
  2. podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy.

Do pierwszej grupy wydatków należy zakwalifikować wydatki związane z różnymi formami kształcenia, w tym w formie studiów podyplomowych w ramach, których podatnik nabywa umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności. Drugą grupę wydatków obejmują zaś wydatki podnoszące ogólny poziom wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z powyższych grup wydatków, jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności. Jeżeli opisane we wniosku studia spełniają te kryteria, wydatki poniesione przez podatnika na ich opłatę mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z normą prawną przepisu art. 6 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) to na podatniku jako osobie wywodzącej z tych faktów korzystne dla siebie skutki prawne - zmniejszenie podstawy opodatkowania – ciąży wskazanie, że istnieje pomiędzy wydatkiem na studia podyplomowe, a przychodem związek o charakterze przyczynowo-skutkowym. Tak między innymi orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11.04.2000 r., sygn. akt I SA/Ka 1800/98. W przeciwnym przypadku, tj. jeżeli nie zachodzą omówione przesłanki, nie będzie można uznać, że koszt studiów został poniesiony „w celu” osiągnięcia przychodu i nie służy wyłącznie celom osobistym.

Ze złożonego przez pana Dariusza C. wniosku niewątpliwie wynika, że opłata za studia podyplomowe została poniesiona oraz że koszt ten nie jest wymieniony w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto podatnik twierdzi, że wydatek ten ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, zatem może on stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Przedstawiona interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jednakże wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Organ podatkowy dokonujący interpretacji nie jest uprawniony ani zobowiązany do badania, czy przedstawione we wniosku zaszłości są zgodne ze stanem faktycznym.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.