1421/BF/415-27/GJ/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki związane ze studiami podyplomowymi stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ?

1421/BF/415-27/GJ/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dokształcanie
  2. doskonalenie zawodowe
  3. związek przyczynowo-skutkowy
  4. związek z przychodem
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E


Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 22 ust. 1 , art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. Z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm./ w związku z Pana wnioskiem z dnia 29.08.2005r. uzupełnionym w dniu 10.10.2005r. / data wpływu do organu podatkowego – 21.10.2005r./ w sprawie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze studiami podyplomowymi , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza Pana stanowisko i uznaje je za prawidłowe .


U Z A S A D N I E N I E


Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie działalności sportowej. Od 1999 roku posiada uprawnienia instruktora tenisa ziemnego. W związku z rozpoczęciem w listopadzie 2004r. działalności gospodarczej postanowił rozszerzyć wiedzę o sporcie i dyscyplinie, którą uprawia tj. o tenisie rozpoczynając studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki. Czy koszty poniesione w związku z podjęciem studiów stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...

Stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy tak, gdyż ukończenie studiów pozwoli na podniesienie jego kwalifikacji zawodowych , zdobycie uprawnień trenerskich co będzie miało wpływ na zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej.

Ocena prawna stanowiska:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2000 r, nr 14, poz. 176 z późn. zm./ nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Zatem, aby można uznać jakiś wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione warunki:

poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu z działalności. Przyjmuje się , iż" kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów”-wyrok NSA z dnia 13.03. 1998r. , sygn. akt I SA/Lu 230/97.

wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów negatywnych określonych w art. 23 ustawy. Należy przy tym zaznaczyć, że art. 23 ustawy nie jest prostym przeciwstawieniem art. 22 ustawy. Samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, nie stwarza domniemania, iż wszystkie pozostałe koszty zostają z mocy samego prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu, o ile istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich poniesieniem a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu – wyrok NSA z 03.03.1998r. , sygn. akt III Sa 271/97.

Definicja kosztu uzyskania przychodów wynikająca z powyższych przepisów nie zawiera kategorycznego stwierdzenia, iż dany koszt musi bezwzględnie wygenerować ściśle z nim związany przychód, lecz skupia się na związku poniesionego kosztu z potencjalnym przychodem. Ale to na osobie osiągającej przychody z działalności gospodarczej spoczywa ciężar wskazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami z tej działalności.

Prowadzenie określonej działalności wiąże się niejednokrotnie z koniecznością posiadania uprawnień a więc posiadania wykształcenia. Dokonując oceny wydatków na kształcenie w szkole wyższej w aspekcie istnienia możliwości zaliczenia ich do kosztów prowadzonej działalności , należy mieć na względzie stwierdzenie, że ukończenie studiów wyższych na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonej działalności, podniesie kwalifikacje zawodowe podatnika.

Na gruncie podatku dochodowego wyróżnia się wydatki związane z :

1.podnoszeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych,

2.podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy.

Możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów dotyczyć będzie wyłącznie pierwszej z wymienionych grup wydatków. Podatnik nabywa bowiem umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wynika stąd również wniosek, że rozpoczynając działalność gospodarczą , podatnik powinien dysponować pewnym zasobem wiedzy umożliwiającym jej prowadzenie.Z tego względu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oznacza pogłębianie i poszerzanie już posiadanej wiedzy.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać, że :

1.podatnik przed rozpoczęciem działalności posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności sportowej,

2.rozpoczęte studia mają na celu podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

3.według twierdzenia podatnika wydatki poniesione na studia przyczynią się do zwiększenia przychodów i rozszerzenia działalności .

Biorąc powyższe pod uwagę organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy o możliwości zaliczenia wydatków na studia do kosztów uzyskania przychodów.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ul. Felińskiego 2b za pośrednictwem tut. Organu w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia / art. 236 i art. 223 § 1 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej/.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.