Doskonalenie zawodowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doskonalenie zawodowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Zakres opodatkowania usług szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2010 r. (data wpływu 3 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 grudnia 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkolenia (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy szkolenia nadal nie są objęte podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2010 r. (data wpływu 16 grudnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 9 marca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 grudnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 9 marca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy koszty opłacenia pracownikom kursu języka obcego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 26 września 2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na szkolenie pracowników – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2007 r. wpłynął do tut. (...)

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy zaliczenia do kosztow uzyskania przychodów wydatków poniesionych na realizacje przebiegu przewodu doktorskiego.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 09.04.2006 r., uzupełnionego w dniu 24.04.2006 r. i 08.05.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na realizację przebiegu przewodu doktorskiego, uznał stanowisko - za prawidłowe. W dniu 10.04.2006 r. w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) złożyła Pani wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając - po uzupełnieniu braków w dniu 24.04.2006 r. i 08.05.2006 r. następujący stan faktyczny: jest Pani lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii, w trakcie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy będąc pielęgniarką, uzupełniającą swoje wykształcenie można odliczyć w swoim zeznaniu rocznym poniesione koszty doskonalenia zawodowego?

Fragment:

(...) 1 pkt 2 lit. "b" i "c" cyt. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. zostały uchylone przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz 1956 ze zm.). Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i ma zastosowanie do dochodów i strat uzyskanych od 1 stycznia 2004 r. Tym samym w/w art. 27a, dotyczący możliwości odliczania przez podatnika od podatku wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika oraz na kształcenie w szkołach wyższych został uchylony w całości i od 1 stycznia 2004 r. nie obowiązuje. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Panią stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia, iż już od 2004 r. nie może Pani korzystać z możliwości odliczania od podatku wydatków poniesionych od 2004 r. na uzupełnienie swojego wykształcenia na studiach pomostowych. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki związane ze studiami podyplomowymi stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 22 ust. 1 , art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. Z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm./ w związku z Pana wnioskiem z dnia 29.08.2005r. uzupełnionym w dniu 10.10.2005r. / data wpływu do organu podatkowego – 21.10.2005r./ w sprawie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze studiami podyplomowymi , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza Pana stanowisko i uznaje je za prawidłowe . U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie działalności sportowej. Od 1999 roku posiada uprawnienia instruktora tenisa ziemnego. W związku z rozpoczęciem w listopadzie 2004r. działalności gospodarczej (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki na dojazd na uczelnię w związku z doskonaleniem zawodowym nieudokumentowane fakturami VAT ani biletami jednorazowym stanowią koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 26 września 2005r. Nr BI/415-0255/05 w sprawie wydanego na wniosek Pana .... postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie z dnia 18 kwietnia 2005r. Nr PD I/415-04c/05 dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia się z urzędu zmienić to postanowienie. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 27 stycznia 2005r. (uzupełnionym w dniu 22 lutego 2005r. i 1 marca 2005r.) Pan ......zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej z zakresu ratownictwa medycznego wydatków na dojazd na uczelnię, w której podatnik podnosi kwalifikacje zawodowe (studia z zakresu pielęgniarstwa). (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłaty dla podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe nauczycieli ?

Fragment:

(...) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa w sprawie pobierania podatku od dopłat na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Naczelnik Urzędu Skarbowego w C h o j n i c a c h stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w 2004r. naliczano i pobierano podatek dochodowy od dopłat na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz od jednorazowych zasiłków na zagospodarowanie , wypłacanych nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela przyznanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły , (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wartość bezpłatnego wyżywienia uczestnika kursu szkoleniowego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.08.2005r. jest prawidłowe. W dniu 02.08.2005r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 02.09.2005r. o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.) żołnierz zawodowy może być kierowany na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojskowej oraz staż naukowy lub kurs w kraju lub za granicą. Kursy mają na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych na zajmowanym obecnie stanowisku lub związane są z przewidywanym wyznaczeniem na nowe stanowisko.W tym stanie sprawy, wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy wartość bezpłatnego wyżywienia (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatek związany z opłatą nauki w Podyplomowym Studium Zarządzania Logistycznego będzie stanowił koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 6.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej wyjaśnienia czy wydatek związany z opłatą nauki w Podyplomowym Studium Zarządzania Logistycznego będzie stanowił koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe . W dniu 20.04.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek pana Dariusza C. z dnia 6.04.2005 r. o udzielenie pisemnej (...)