Doręczanie pism | Interpretacje podatkowe

Doręczanie pism | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doręczanie pism. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania warunek określony w § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (...) (Dz. U. Nr 97, poz. 971), ponieważ w świetle przepisów kodeksu cywilnego, fakturę korygującą można uznać za skutecznie doręczoną, co uprawnia jej dostawcę do skorygowania deklaracji VAT o podatek w/w fakturą naliczony?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.07.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.07.2005 r. za nieprawidłowe. Uzasadnienie Podatnik (Sprzedający) zawarł dnia 27.12.2004 r. umowę sprzedaży, którą potwierdził poprzez wystawienie faktury dnia 28.12.2004 r. Powyższą fakturę Kupujący potwierdził własnoręcznym podpisem. Zgodnie z umową Kupujący dokonał na rzecz Sprzedającego przedpłaty za towar w kwocie 5.000,00 PLN (31.12.2004 r.), jednak nie wywiązał się z kolejnego, określonego umową, obowiązku dokonania na 3 dni (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy spółka, działając w specjalnej strefie ekonomicznej, osiąga dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu (podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego) oraz dochód z działalności nieobjętej zezwoleniem (podlegający opodatkowaniu)
Fragment:
(...) przez pełnomocnika. W przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika, organ podatkowy - zgodnie z zasadą określoną zapisem art. 145 § 2 ordynacji podatkowej - obowiązany jest doręczać wszelkie pisma dotyczące tej strony jej pełnomocnikowi. Z kolei w myśl art. 145 § 3 ww. ustawy strona, ustanawiając pełnomocników, winna wyznaczyć jednego z nich, jako właściwego do doręczeń, bowiem w przypadku jego niewyznaczenia, organ podatkowy doręcza pisma jednemu z pełnomocników. Doręczanie pism pełnomocnikowi służy realizacji zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, zapisanej w art. 123 § 1 ordynacji podatkowej. Stąd też pominięcie pełnomocnika w prowadzonym postępowaniu wywiera analogiczny skutek jak pominięcie strony . Dokonana przez organ odwoławczy analiza prawidłowości postępowania prowadzonego przez organ I instancji w sprawie z wniosku spółki z o.o. O. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa (...)
2011
1
lut

Istota:
Wobec niepostawionego we wniesionej przez stronę rewizji nadzwyczajnej zarzutu naruszenia prawa procesowego, które mogłoby doprowadzić do błędnego ustalenia stanu faktycznego, Sąd pozostaje zwiazany granicami kasacji i jej podstawami oraz ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarzonego orzeczenia.
Fragment:
(...) Prezes Naczelnego Sadu Administracyjnego wniósł rewizję nadzwyczajną od czterech wyroków tego Sądu - Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie (wymienionych w sentencji) w sprawach ze skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "M." S.A. w K. dotyczących uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. Wyrokom tym zarzucił rażące naruszenie art. 151 i 153 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wnosząc o ich uchylenie i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania. Zdaniem Prezesa NSA w zaskarżonych wyrokach błędnie zaakceptowano pogląd Izby Skarbowej w Kielcach, że odwołanie od decyzji organu podatkowego zostało złożone po terminie. Sąd przyjął, iż doręczenie decyzji organu pierwszej instancji nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 153 Ordynacji podatkowej, czyli wskutek odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata. W rewizji (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.