Doręczanie pism | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doręczanie pism. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania warunek określony w § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (...) (Dz. U. Nr 97, poz. 971), ponieważ w świetle przepisów kodeksu cywilnego, fakturę korygującą można uznać za skutecznie doręczoną, co uprawnia jej dostawcę do skorygowania deklaracji VAT o podatek w/w fakturą naliczony?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.07.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.07.2005 r. za nieprawidłowe. Uzasadnienie Podatnik (Sprzedający) zawarł dnia 27.12.2004 r. umowę sprzedaży, którą potwierdził poprzez wystawienie faktury dnia 28.12.2004 r. Powyższą fakturę Kupujący potwierdził własnoręcznym podpisem. Zgodnie z umową Kupujący dokonał na rzecz Sprzedającego przedpłaty za towar w kwocie 5.000,00 PLN (31.12.2004 r.), jednak nie wywiązał się z kolejnego, określonego umową, obowiązku dokonania na 3 dni (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy spółka, działając w specjalnej strefie ekonomicznej, osiąga dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu (podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego) oraz dochód z działalności nieobjętej zezwoleniem (podlegający opodatkowaniu)

Fragment:

(...) przez pełnomocnika. W przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika, organ podatkowy - zgodnie z zasadą określoną zapisem art. 145 § 2 ordynacji podatkowej - obowiązany jest doręczać wszelkie pisma dotyczące tej strony jej pełnomocnikowi. Z kolei w myśl art. 145 § 3 ww. ustawy strona, ustanawiając pełnomocników, winna wyznaczyć jednego z nich, jako właściwego do doręczeń, bowiem w przypadku jego niewyznaczenia, organ podatkowy doręcza pisma jednemu z pełnomocników. Doręczanie pism pełnomocnikowi służy realizacji zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, zapisanej w art. 123 § 1 ordynacji podatkowej. Stąd też pominięcie pełnomocnika w prowadzonym postępowaniu wywiera analogiczny skutek jak pominięcie strony . Dokonana przez organ odwoławczy analiza prawidłowości postępowania prowadzonego przez organ I instancji w sprawie z wniosku spółki z o.o. O. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa (...)

2011
1
sty

Istota:

Wobec niepostawionego we wniesionej przez stronę rewizji nadzwyczajnej zarzutu naruszenia prawa procesowego, które mogłoby doprowadzić do błędnego ustalenia stanu faktycznego, Sąd pozostaje zwiazany granicami kasacji i jej podstawami oraz ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarzonego orzeczenia.

Fragment:

(...) Prezes Naczelnego Sadu Administracyjnego wniósł rewizję nadzwyczajną od czterech wyroków tego Sądu - Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie (wymienionych w sentencji) w sprawach ze skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "M." S.A. w K. dotyczących uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. Wyrokom tym zarzucił rażące naruszenie art. 151 i 153 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wnosząc o ich uchylenie i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania. Zdaniem Prezesa NSA w zaskarżonych wyrokach błędnie zaakceptowano pogląd Izby Skarbowej w Kielcach, że odwołanie od decyzji organu podatkowego zostało złożone po terminie. Sąd przyjął, iż doręczenie decyzji organu pierwszej instancji nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 153 Ordynacji podatkowej, czyli wskutek odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata. W rewizji (...)