IPTPP1/4512-140/15-5/AK | Interpretacja indywidualna

Prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług doradztwa zawodowego, coachingu oraz usług eksperckich poza działalnością gospodarczą na podstawie umów zleceń.
IPTPP1/4512-140/15-5/AKinterpretacja indywidualna
 1. doradztwo
 2. limit
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku świadczenia usług obejmujących doradztwo świadczonych poza działalnością gospodarczą na podstawie umów zleceń
 • określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz przedmiotu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową od 15 października 2013 r. Wykonuje usługi w ramach PKD 70.21.Z (stosunki międzyludzkie i komunikacja, z wyłączeniem doradztwa) oraz usługi zawarte w PKD 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Prowadzona przez Zainteresowaną działalność zajmuje się m. in. organizacją i prowadzeniem szkoleń w ramach programu operacyjnego POKL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawczyni wykonuje usługi w ramach umowy zlecenie przede wszystkim na rzecz gmin, ośrodków pomocy społecznej, fundacji itp. Nie jest podmiotem objętym systemem oświaty oraz nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Świadczone usługi są usługami kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Wykonywane usługi korzystają ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni prowadzi zarówno szkolenia, kursy, badania jak i warsztaty z poradnictwa zawodowego i psychologicznego, które są nieodłącznym elementem szkolenia. W ramach zawartych umów opracowuje materiały szkoleniowe dla uczestników projektów, tj. skrypty, materiały dydaktyczne, arkusze ćwiczeń itp. W zależności od treści zawartej w umowie Wnioskodawczyni zapewnia uczestnikom projektu catering i serwis kawowy, który wchodzi w skład usługi szkoleniowej projektu.

Przeprowadzane szkolenia mają na celu:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie zawodowe, obejmujące nauczanie, które pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem (czynności zwolnione na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług),
 • uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych (czynności zwolnione na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

Od 1 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W chwili obecnej Wnioskodawczyni chciałaby zrezygnować z VAT i powrócić do zwolnienia ze względu na obroty. Wnioskodawczyni spełnia warunki uprawniające do skorzystania z podmiotowego zwolnienia z tego podatku, tj. wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w 2014 r. łącznej kwoty 150.000,00 zł zgodnie z art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawczyni nie wykonuje w działalności czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz jest od ponad roku czynnym podatnikiem VAT.

Jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, Wnioskodawczyni planuje również rozszerzyć swoją działalność i dokonać nowego wpisu w CEIDG, w tym PKD 85.60.Z, obejmującego doradztwo edukacyjno-zawodowe, które nie będzie wykonywane w ramach działalności. W ramach tego PKD Wnioskodawczyni będzie wykonywała wyłącznie podpunkt: organizowanie programów wymiany studenckiej.

Oprócz przychodów z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni uzyskuje również przychody z tytułu zawartych umów zleceń wykonywanych poza działalnością. Umowy zawierane są z osobami prawnymi na wykonanie usług doradztwa zawodowego, coachingu oraz usług eksperckich w obszarze polityki społecznej. Z tytułu ww. umów zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi wobec osób trzecich oraz określa miejsce wykonania usługi - co jest zawarte ww. umowach.

Obecnie w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie wykonuje i nie zamierza wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Usługi doradztwa, coachingu i usług eksperckich wykonuje poza działalnością na podstawie umów zleceń zawartych z osobami prawnymi. Z tytułu ww. umów zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi wobec osób trzecich oraz określa miejsce ich wykonania.

Na początku swojej indywidualnej działalności gospodarczej, którą Wnioskodawczyni rozpoczęła 15 października 2013 r., wykonywała już usługi doradztwa zawodowego i coachingu w ramach działalności gospodarczej. Powyższe usługi były wykonywane na podstawie zawartych umów zleceń, w których Wnioskodawczyni posiadała zapis o odpowiedzialności, którą ponosiła wobec osób trzecich. W chwili obecnej odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonane usługi doradztwa ponosi wyłącznie zleceniodawca. W związku z tym, umowy te Wnioskodawczyni wykonuje poza działalnością i tylko takie umowy zawiera na czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wynagrodzenie uzyskiwane w ramach wykonywanych umów zleceń w zakresie świadczenia usług doradczych, stanowi przychód w rozumieniu art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1999 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni nie ponosi ryzyka gospodarczego w ramach wykonywania postanowień umów zlecenia, ponieważ w chwili obecnej z tytułu zawieranych umów zleceń na usługi doradztwa zawodowego, coachingu oraz usług eksperckich odpowiedzialność (ryzyko gospodarcze) ponosi zleceniodawca.

Usługi doradcze, coaching itp. Wnioskodawczyni wykonuje osobiście, nie angażując nikogo do wykonywania czynności objętych umową, jak i również nie angażuje sama zasobów materialnych niezbędnych do wykonania określonych w umowie czynności.

Klasyfikacja statystyczna usług objętych zakresem wniosku, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

 • Symbol PKWIU 70.21 - Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji.
 • Symbol PKWIU 85.59 - Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Symbol PKWIU 78.10-Usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Symbol PKWIU 73.12.13 - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w Internecie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 2) Czy z początkiem każdego miesiąca Wnioskodawczyni może powrócić do zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, rezygnacji z VAT i powrotu do zwolnienia ze względu na obroty, może dokonać z początkiem każdego miesiąca, pod warunkiem, że działalność gospodarcza prowadzona jest dłużej niż rok i w roku poprzednim wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie 150 tys. zł. Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do ponownego zwolnienia przysługuje „nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku”. Według Zainteresowanej najwcześniej rezygnacji z VAT może dokonać w styczniu 2015r. Powyższy przepis nie wskazuje na brak możliwości powrotu do zwolnienia w dowolnym miesiącu w ciągu roku, dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że z początkiem każdego miesiąca może powrócić do zwolnienia podmiotowego ze względu na obroty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W światle art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na pod podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem
 3. :
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  • jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 4. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 113 ust. 5 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 113 ust. 10 ustawy).

Stosownie natomiast do art. 113 ust. 11 ustawy podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1.

Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 (art. 113 ust. 11a ustawy).

Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw
 2. :
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 1. świadczących usługi
 2. :
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Przy wyznaczaniu na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy terminu, od którego możliwe jest ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 tej ustawy, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia, należy uwzględnić orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2014 r. sygn. akt I FSK 1463/13. W ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „Ustawodawca nie wprowadził (...) dodatkowego warunku w postaci ponownego skorzystania ze zwolnienia w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po roku podatkowym, w którym podatnik nie przekroczył limitu sprzedaży. Wyznaczył jedynie początkowy moment, od którego podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia. (...) Objęcie zwolnieniem może mieć zatem miejsce od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 Uptu okresie karencji.”.

Z powołanego wyżej przepisu art. 113 ust. 11 ustawy wynika, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może na podstawie powołanego przepisu, ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, przy czym podatnik ma prawo do powrotu do zwolnienia od początku dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego, o ile zostały spełnione pozostałe przesłanki ponownego skorzystania ze zwolnienia, tzn.: wartość sprzedaży nie przekroczyła u podatnika w poprzednim roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy i nie zachodziły przypadki wyłączające stosowanie zwolnienia, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 14 tego artykułu. W przypadku gdy podatnik zdecydował się na ponowne skorzystanie ze zwolnienia w trakcie roku podatkowego musiał zostać również spełniony warunek, że do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego podatnik zamierzał ponownie skorzystać ze zwolnienia nie została przekroczona wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że co do zasady, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • wartość sprzedaży u podatnika w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy,
 • podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową od 15 października 2013 r. Prowadzona przez Zainteresowaną działalność zajmuje się m.in. organizacją i prowadzeniem szkoleń w ramach programu operacyjnego POKL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawczyni wykonuje usługi w ramach umowy zlecenie przede wszystkim na rzecz gmin, ośrodków pomocy społecznej, fundacji itp. Wnioskodawczyni prowadzi zarówno szkolenia, kursy, badania jak i warsztaty z poradnictwa zawodowego i psychologicznego, które są nieodłącznym elementem szkolenia. W ramach zawartych umów opracowuje materiały szkoleniowe dla uczestników projektów, tj. skrypty, materiały dydaktyczne, arkusze ćwiczeń itp. W zależności od treści zawartej w umowie Wnioskodawczyni zapewnia uczestnikom projektu catering i serwis kawowy, który wchodzi w skład usługi szkoleniowej projektu. Od 1 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W chwili obecnej Wnioskodawczyni chciałaby zrezygnować z VAT i powrócić do zwolnienia ze względu na obroty. Spełnia warunki uprawniające do skorzystania z podmiotowego zwolnienia z tego podatku, tj. wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w 2014 r. łącznej kwoty 150.000,00 zł zgodnie z art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawczyni nie wykonuje w działalności czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz jest od ponad roku czynnym podatnikiem VAT. Obecnie w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie wykonuje i nie zamierza wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Usługi doradztwa, coachingu i usług eksperckich wykonuje poza działalnością na podstawie umów zleceń zawartych z osobami prawnymi. Z tytułu ww. umów zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi wobec osób trzecich oraz określa miejsce ich wykonania.

W świetle przywołanych przepisów oraz przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni może wybrać ponownie zwolnienie przewidziane w art. 113 ust. 1 ustawy od dowolnego miesiąca roku 2015. Zatem w sytuacji, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej w roku 2014 nie przekroczy kwoty 150.000 zł, Wnioskodawczyni najwcześniej od dnia 1 stycznia 2015 r. mogła wybrać zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.