ILPP4/4512-1-150/16-2/BA | Interpretacja indywidualna

Obowiązek rejestracji Wnioskodawczyni jako podatnik VAT czynny przed dokonaniem czynności polegającej na świadczeniu usług szkoleniowych.
ILPP4/4512-1-150/16-2/BAinterpretacja indywidualna
 1. doradztwo
 2. rejestracja
 3. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji Wnioskodawczyni jako podatnik VAT czynny przed dokonaniem czynności polegającej na świadczeniu usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji Wnioskodawczyni jako podatnik VAT czynny przed dokonaniem czynności polegającej na świadczeniu usług szkoleniowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną. Od dnia 3 lutego 2014 r. prowadzi firmę. Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jest dokonywanie przeróbek krawieckich. Działalność ta sklasyfikowana jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności wydanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), pod kodem:

 • 95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana, jako podatnik VAT, korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust. 9, ponieważ obrót w żadnym roku podatkowym, w którym prowadziła ona działalność gospodarczą nie przekroczył 150 000 zł. Wnioskodawczyni rozważa rozszerzenie działalności, które polegać ma na przeprowadzaniu szkoleń z zakresu nauki szycia, dokonywania przeróbek krawieckich, wykrajania materiałów oraz podobnych czynności związanych z zawodem krawca/krawcowej. Szkolenia te przeprowadzane będą w siedzibie Wnioskodawczyni oraz na jej sprzęcie, który wykorzystywany jest w podstawowej działalności, tj.: maszyny do szycia, hafciarki, owerloki, oraz pozostałe sprzęty. Szkolenia opierałyby się na bogatej wiedzy i doświadczeniu Wnioskodawczyni zdobytej w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia przeprowadzane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla profesjonalnych uczestników obrotu, czyli firm osób fizycznych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń itp. Gdyby Wnioskodawczyni była czynnym podatnikiem VAT, wystawiając fakturę za usługę szkolenia nie miałaby prawa do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz pkt 27.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, Wnioskodawczyni zobowiązana jest do rejestracji, o której mowa w art. 96, przed dokonaniem pierwszej czynności polegającej na świadczeniu usług szkoleniowych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wątpliwości jej budzi art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b), w myśl to którego zwolnienie zawarte w art. 113 ust. 1 oraz ust. 9 nie przysługuje w przypadku świadczenia usług doradczych. Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia usług doradczych. Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi, czy usługi szkoleniowe nie zostaną zakwalifikowane do szerokiego katalogu usług doradczych. W związku z wątpliwościami Wnioskodawczyni dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozpatrzyć, czy świadczone usługi opisane powyżej należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, usług szkoleniowych nie można zakwalifikować jako usługi doradcze na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Tak więc, usługi szkoleniowe jej zdaniem, nie mieszczą się w katalogu usług doradczych. Zaznaczyć należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Termin doradztwo obejmować może szereg usług doradczych, np. podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin usługi w zakresie doradztwa należy rozumieć szeroko.

Zaś szkolić oznacza „kształcić kogoś w określonej dziedzinie, zwykle w trybie skróconym na kursie lub wykładach”, a szkolenie według Słownika Języka Polskiego PWN to „cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, zorganizowanych w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia lub czyichś wiadomości z jakiejś dziedziny”. Analizując więc wykładnię językową obu pojęć można stwierdzić, że usługi doradcze a szkoleniowe, nie są usługami tożsamymi, a nawet o podobnym charakterze. Takie stanowisko zostało przedstawione m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 marca 2011 r., nr IBPB1/2/423-1799/10/BG. Mimo, że interpretacja ta stanowi o zupełnie innym stanie faktycznym, zupełnie inny jest jej przedmiot zapytania, to z jej treści jednoznacznie można wywnioskować, że usługi szkoleniowe nie posiadają charakteru usług doradczych.

Reasumując, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że rozpoczęcie czynności polegających na prowadzeniu szkoleń pozwoli zachować zwolnienie podmiotowe zawarte w art. 113 ust. 1 i nie wymusi rejestracji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy – podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy).

Z kolei jak stanowi art. 96 ust. 5 ustawy – jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach (...).

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy – do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

W świetle powyższego, usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy.

Podkreślić należy, że ani ustawa ani przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z kolei pojęcie „szkolenie” w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) zostało zdefiniowane jako cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, zorganizowanego w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia lub czyichś wiadomości z jakiejś dziedziny.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawczyni, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jest dokonywanie przeróbek krawieckich. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Wnioskodawczyni rozważa rozszerzenie działalności, które polegać ma na przeprowadzaniu szkoleń z zakresu nauki szycia, dokonywania przeróbek krawieckich, wykrajania materiałów oraz podobnych czynności związanych z zawodem krawca/krawcowej. Szkolenia te przeprowadzane będą w siedzibie Wnioskodawczyni oraz na jej sprzęcie, który wykorzystywany jest w podstawowej działalności, tj.: maszyny do szycia, hafciarki, owerloki, oraz pozostałe sprzęty. Szkolenia opierałyby się na bogatej wiedzy i doświadczeniu Wnioskodawczyni zdobytej w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia przeprowadzane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla profesjonalnych uczestników obrotu, czyli firm osób fizycznych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń itp.

Mając na uwadze opis świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych należy stwierdzić, że usługi, które będzie świadczyła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą stanowiły usług w zakresie doradztwa, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy. Zatem, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do rejestracji, o której mowa w art. 96, przed dokonaniem pierwszej czynności polegającej na świadczeniu usług szkoleniowych.

Należy podkreślić, że Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy do momentu przekroczenia wartości sprzedaży, określonej w tym przepisie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.