0114-KDIP1-3.4012.607.2018.1.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do korzystania z limitu do zwolnienia od podatku dla usług indywidualnych wróżb i horoskopów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 16 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania z limitu do zwolnienia od podatku dla usług indywidualnych wróżb i horoskopów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania z limitu do zwolnienia od podatku dla usług indywidualnych wróżb i horoskopów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od niedawna prowadzi indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której świadczy szeroko rozumiane usługi wróżbiarskie i astrologiczne (prowadzenie działalności rozpoczął w 2018 r.). Siedziba jego działalności gospodarczej znajduje się w Polsce. Świadczone przez niego usługi można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje.

Pierwszy z nich to nagrywanie i udostępnianie w serwisie internetowym V. świadczącym usługi V., filmów z horoskopami. Odbiorcą usług Wnioskodawcy jest w tym przypadku operator serwisu Vimeo, mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, który następnie sprzedaje dostęp do filmów Wnioskodawcy zainteresowanym osobom.

Drugi rodzaj usług świadczonych przez Wnioskodawcę, których dotyczy niniejszy wniosek, polega na stawianiu indywidualnych wróżb i/lub horoskopów dla konkretnych osób fizycznych, które się do Wnioskodawcy zgłoszą. Zakładając działalność gospodarczą dla tych usług Wnioskodawca wybrał kod 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, obejmująca m.in. działalność astrologiczną i spirytystyczną. Indywidualne wróżby/horoskopy mogą być udzielane osobiście na spotkaniu z usługobiorcą, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora internetowego. Mogą one mieć charakter ogólny i polegać na przygotowaniu indywidualnego horoskopu dla zainteresowanego usługobiorcy lub dotyczyć konkretnych problemów. Usługobiorcy zwracają się do Wnioskodawcy z najróżniejszymi zapytaniami dotyczących ich problemów zdrowotnych, decyzji biznesowych, spraw prywatnych, spraw uczuciowych itd. Wnioskodawca nie posiada fachowej wiedzy, aby udzielić im porady w oparciu o taką wiedzę, zresztą uzyskanie fachowej porady nie jest przedmiotem zainteresowania jego usługobiorców, którzy chcą otrzymać indywidualną wróżbę z wykorzystaniem wskazanej przez nich lub wybranej przez Wnioskodawcę metody wróżenia (np. tarot, numerologia itd ). Treść wróżby i tym samym odpowiedzi udzielonej danemu usługobiorcy nie wynika zatem z wiedzy Wnioskodawcy, ale wyłącznie z czystego przypadku („losu”) np. z ułożenia kart w talii tarota, wyniku rzutu specjalną kością itd.

Zakładając działalność gospodarczą Wnioskodawca nie dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny, gdyż ze względu na wartość sprzedaży, postanowił skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. Nr 1221 z póżn. zm., dalej „ustawa o VAT”). Z tego zwolnienia Wnioskodawca korzysta nadal, gdyż wartość jego sprzedaży nie przekroczyła dotąd, w proporcji do okresu prowadzonej, działalności kwoty 200.000 zł.

Odbiorcami usług polegających na stawianiu indywidualnych wróżb/horoskopów są wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaży realizowanej na rzecz tych osób Wnioskodawca nie ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej, gdyż na dzień złożenia niniejszego wniosku nie przekroczył jeszcze 20.000 zł rocznego obrotu. Kiedy powyższa kwota zostanie przez Wnioskodawcę przekroczona, nadal nie będzie prowadził ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, bowiem zapłatę za wykonane usługi będzie przyjmował wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego w banku z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za pośrednictwem systemu P. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących płatności, posiadanych przez Wnioskodawcę, będzie jednoznacznie wynikało, jakich konkretnie usług zapłata dotyczyła (z dokonanej płatności i wcześniejszej korespondencji Wnioskodawca posiada dane osobowe usługobiorcy, datę zapłaty, kwotę zapłaty, jest też w stanie przyporządkować je do konkretnej usługi). W takich warunkach Wnioskodawca planuje skorzystać ze zwolnienia ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, o którym mowa w § 2 ust 1 w zw. z poz. 39 części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

W nakreślonym stanie faktycznym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy rzeczywiście przysługuje mu zwolnienie podmiotowe, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. Wątpliwości te dotyczą zwłaszcza kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi stawiania indywidualnych wróżb/horoskopów stanową usługi w zakresie doradztwa w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, których świadczenie wykluczałoby możliwość stosowania rzeczonego zwolnienia podmiotowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT, w szczególności, czy w związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług stawiania indywidualnych wróżb i horoskopów będzie do niego miało zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT dla podatników świadczących usługi doradztwa?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. W szczególności nie znajdzie tutaj zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, gdyż usługi stawiania indywidualnych wróżb i horoskopów świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą zostać uznane za usługi „doradztwa” w rozumieniu tego przepisu.

Zgodnie z przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie natomiast z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

Wnioskodawca spełnia warunki przewidziane w art. 113 ust. 9 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż wartość dokonanej przez niego sprzedaży do tej pory nie przekroczyła kwoty uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia. Należy jednak zaznaczyć, iż rzeczone zwolnienia nie ma zastosowania do wszystkich podatników. Katalog wyłączeń spod jego zakresu został przewidziany w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. I tak, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera własnej definicji „usług doradztwa”. Nie odsyła też do definicji zawartej w innym akcie prawnym lub do urzędowych klasyfikacji jak Polska Klasyfikacja Działalności czy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Z tego też względu, dla odkodowania znaczenia pojęcia „doradztwa” niezbędne staje się sięgnięcie do definicji słownikowej, zgodnie z zasadą prymatu wykładni językowej w prawie podatkowym.

Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN (dostępny na www.sjp.pwn.pl) przez „doradztwo” należy rozumieć „udzielanie fachowych porad”. Kluczowe znaczenie ma tutaj przymiotnik „fachowy”, którego użycie wskazuje na to, że udzielona porada powinna opierać się na wiedzy lub doświadczeniu osoby jej udzielającej w danej dziedzinie. Odnosząc natomiast powyższą definicję do usług świadczonych przez Wnioskodawcę należy wskazać, że treść stawianych przez niego wróżb i horoskopów w żadnej mierze nie opiera się na fachowej wiedzy z danej dziedziny (np. medycyny, finansów, psychologii itd.), ale jest determinowana wyłącznie przez przypadek („los”). Treść postawionej wróżby lub horoskopu determinuje zatem wyłącznie czynnik losowy jak wynik rzutu specjalną kością, ułożenie kart w talii tarota, układ run itd. (w zależności od wybranej przez usługobiorcę metody wróżenia), czego zresztą usługobiorcy Wnioskodawcy są w pełni świadomi. Zgłaszając się do Wnioskodawcy nie oczekują oni uzyskania fachowej porady w danej dziedzinie, ale właśnie odczytania znaków od losu, które często mogą być wręcz sprzeczne z optymalnym, z perspektywy wiedzy fachowej, modelem postępowania w danej sytuacji.

W warunkach opisanych powyżej Wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadczone przez niego usługi nie są usługami „doradztwa” w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b. Powyższa konstatacja znajduje potwierdzenie w krajowej klasyfikacji stosowanej dla potrzeb działalności gospodarczej - Polskiej Klasyfikacji Działalności i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Co prawda, jak już wspomniano, ustawa o VAT nie odsyła do tych klasyfikacji, a ponadto nie zawierają one własnych definicji „doradztwa”, tym niemniej jednak mogą okazać się pomocne w ustaleniu co ustawodawca rozumie przez „doradztwo”. I tak, według Polskiej Klasyfikacji Działalności usługi Wnioskodawcy zaliczają się do grupowania 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, obejmująca m.in. działalność astrologiczną i spirytystyczną. Nie zostały one zaliczone do żadnego grupowania obejmującego usługi doradcze (np. grupowanie 70.2 - doradztwo związane z zarządzaniem, 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania itd.). Natomiast w PKWiU zaliczane są one do grupowania 96.09.19.0 - pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mając na względzie argumenty przytoczone powyżej, wobec braku możliwości zastosowania do Wnioskodawcy wyłączenia stypizowanego w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT oraz spełnienia przez niego warunków odnoszących się do wartości dokonanej sprzedaży, Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 2 pkt 22 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższych przepisów wynika, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usługi. Nie każda jednak sprzedaż podlega opodatkowaniu.

Jak wynika bowiem z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z treści art. 113 ust. 4 ustawy wynika, że podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Jak stanowi art. 113 ust. 9 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Z kolei przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Powołane przepisy przewidują zwolnienie od podatku dla działalności gospodarczej, której sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200.000 zł oraz w proporcji do okresu prowadzonej działalności dla rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego.

Jednakże ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, nie korzystają usługi w zakresie doradztwa. Wobec tego bez względu na osiąganą wartość sprzedaży podatnik świadczący usługi doradztwa (poza określonym ich rodzajem) nie posiada prawa do korzystania z ww. zwolnienia.

Przy czym, ani ustawa, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Jak wynika z okoliczności sprawy, Wnioskodawca od 2018 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług wróżbiarskich i astrologicznych - wróżb i/lub horoskopów dla konkretnych osób fizycznych zgłaszających się do Wnioskodawcy osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora internetowego (kod 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana). Mogą one mieć charakter ogólny i polegać na przygotowaniu indywidualnego horoskopu dla zainteresowanego usługobiorcy lub dotyczyć konkretnych problemów.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest stosowanie zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, w szczególności, zastosowania wyłączenia przewidzianego w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

W rozpatrywanej sprawie należy zauważyć, że - jak wskazano - Wnioskodawca w 2018 r. rozpoczął prowadzić działalność gospodarczą i wartość sprzedaży opodatkowanej dokonywanej przez Wnioskodawcę nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Wskazano również, że Wnioskodawca nie posiada fachowej wiedzy, aby udzielać profesjonalnej porady, a uzyskanie fachowej porady nie jest przedmiotem zainteresowania usługobiorców. W takich okolicznościach skoro treść wróżby i tym samym odpowiedzi udzielonej danemu usługobiorcy nie wynika z wiedzy Wnioskodawcy, ale wyłącznie z czystego przypadku („losu”) np. z ułożenia kart w talii tarota, wyniku rzutu specjalną kością itd., to uznać należy, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa nie jest fachową poradą. Tym samym nie występuje przesłanka, o której mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Wobec tego, skoro Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie wykonuje usług o charakterze doradczym, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy oraz w 2018 r. wartość rozpoczętej sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła kwoty 200.000 zł, to należy stwierdzić, że Wnioskodawca w 2018 r. ma prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy, do momentu przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1 oraz pod warunkiem, że Wnioskodawca nie wykona czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

Wnioskodawca w kolejnych latach zachowa prawo do ww. zwolnienia, jeżeli kwota sprzedaży (bez wliczania kwoty podatku) w każdym poprzednim roku podatkowym nie przekroczy wartości 200 000 zł.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko prawa do korzystania z limitu do zwolnienia od podatku dla usług indywidualnych wróżb i horoskopów. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte przedmiotem interpretacji i własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia./ Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 0/0, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.