ILPP1/4512-1-93/15-4/JSK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług na podstawie art. 113 ustawy.
ILPP1/4512-1-93/15-4/JSKinterpretacja indywidualna
 1. biuro rachunkowe
 2. doradztwo podatkowe
 3. płatnik
 4. usługi doradcze
 5. zwolnienia podmiotowe
 6. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 7. zwolnienie
 8. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług na podstawie art. 113 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług na podstawie art. 113 ustawy. Wniosek uzupełniono w dniu 30 marca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie prowadzenia biura rachunkowego. Są to usługi polegające na obsłudze księgowej firm. Działalność prowadzona jest w oparciu o posiadany certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – Zainteresowany nie posiada uprawnień doradcy podatkowego.

Obsługa księgowa polega na kompletnym prowadzeniu księgowości na podstawie umów zawieranych z podmiotami. Jednak podatnicy nie są przez biuro reprezentowani przed organami podatkowymi oraz sami podpisują sporządzone przez biuro deklaracje podatkowe. Biuro nie udziela żadnych porad dla klientów indywidualnych, którzy nie są związani z biurem umową o stałe świadczenie usług księgowych. Wartość sprzedaży biura w roku podatkowym nie przekracza 150.000 zł.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy, ani nie zamierza świadczyć usług, o których mowa w art. 113 ust. 13.

Prowadzone – świadczone usługi w ramach działalności gospodarczej w zakresie księgowości znajdują odniesienie w grupowaniu 69.2:

 • usługi w zakresie księgowości 69.20.23.0;
 • usługi sporządzania list płac 69.20.24.0;
 • pozostałe usługi rachunkowo-księgowe 69.20.29.0.

W piśmie z dnia 26 marca 2015 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Zainteresowany wskazał, że:

 1. nie udziela podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz spraw egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2. w oparciu o zawarte umowy z osobami prowadzącymi działalności gospodarcze na własny rachunek, Wnioskodawca dokonuje stosownych wpisów zdarzeń gospodarczych w księgach podatkowych, rejestrach VAT i innych ewidencjach dla celów podatkowych Zleceniodawcy. Wpisów tych dokonuje w oparciu o dane wynikające z przedłożonych przez Zlecającego dokumentów księgowych.
  Na podstawie wpisów księgowych (komputerowo) generowany jest miesięczny wynik finansowy, który zatwierdza Zleceniodawca. Wnioskodawca w oparciu o wynik finansowy (komputerowo) generuje deklarację podatkową i przesyła ją elektronicznie do urzędu skarbowego.
  Po zakończeniu roku podatkowego w oparciu o wpisy do ksiąg podatkowych, Wnioskodawca generuje zeznanie podatkowe, które po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę, przesyłane jest elektronicznie do urzędu skarbowego.
  Ponadto Wnioskodawca w oparciu o dane uzyskane od Zleceniodawcy drukuje listy płac pracowników zatrudnionych przez Zleceniodawcę, listy te są zatwierdzane przez Zleceniodawcę. Na podstawie list płac generowane są komputerowo deklaracje ZUS i przekazywane za pomocą podpisu elektronicznego Wnioskodawcy do ZUS. Po zakończeniu roku podatkowego w oparciu o dokonane listy płac, generowane są komputerowo informacje o dochodach i pobranych przez Zleceniodawcę zaliczkach – PIT-11 oraz inne niezbędne deklaracje, które zatwierdzone przez Zlecającego są elektronicznie przez Wnioskodawcę przekazywane do urzędu skarbowego.
  Wnioskodawca w imieniu Zleceniodawcy, nie zatwierdza i nie podpisuje zeznań podatkowych, deklaracji, ani innych informacji dotyczących jego i jego pracowników.
  Zgodnie z PKWiU 69.20.2 Wnioskodawca świadczy usługi rachunkowo-księgowe, a opisane wyżej czynności przygotowania deklaracji podatkowych Firmy Zleceniodawcy, stanowią integralną część usługi w zakresie księgowości.
 3. Wnioskodawca nie reprezentuje podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w punkcie 1.
 4. opisane we wniosku czynności nie są i nie będą realizowane w ramach usług prawniczych;
 5. w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług na rzecz indywidualnych osób fizycznych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, mając na uwadze art. 113 ustawy o VAT, świadczący usługi w zakresie biura księgowego, którego wartość sprzedaży w roku podatkowym poprzednim nie przekroczyła 150.000 zł, może wykonywać ww. usługi jako podatnik zwolniony od VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako podmiot, który nie przekracza w roku podatkowym wartości sprzedaży kwoty 150.000 zł – tzw. drobny przedsiębiorca, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ usługi świadczone w ramach usług księgowych nie są usługami z zakresu doradztwa podatkowego, które to jest wyłączone ze zwolnień podmiotowych od podatku VAT.

Również Wnioskodawca jako podmiot nie jest uprawniony do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jedną z generalnych zasad na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W oparciu o art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Ponadto, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1, o czym stanowi art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Z kolei w myśl art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy należy stwierdzić, że podmioty świadczące usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie prowadzenia biura rachunkowego. Są to usługi polegające na obsłudze księgowej firm. Działalność prowadzona jest w oparciu o posiadany certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – Zainteresowany nie posiada uprawnień doradcy podatkowego. Obsługa księgowa polega na kompletnym prowadzeniu księgowości na podstawie umów zawieranych z podmiotami. Jednak podatnicy nie są przez biuro reprezentowani przed organami podatkowymi oraz sami podpisują sporządzone przez biuro deklaracje podatkowe. Biuro nie udziela żadnych porad dla klientów indywidualnych, którzy nie są związani z biurem umową o stałe świadczenie usług księgowych. Wartość sprzedaży biura w roku podatkowym nie przekracza 150.000 zł. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy, ani nie zamierza świadczyć usług, o których mowa w art. 113 ust. 13. Prowadzone – świadczone usługi w ramach działalności gospodarczej w zakresie księgowości znajdują odniesienie w grupowaniu 69.2:

 • usługi w zakresie księgowości 69.20.23.0;
 • usługi sporządzania list płac 69.20.24.0;
 • pozostałe usługi rachunkowo-księgowe 69.20.29.0.

Zainteresowany nie udziela podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz spraw egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. W oparciu o zawarte umowy z osobami prowadzącymi działalności gospodarcze na własny rachunek, Wnioskodawca dokonuje stosownych wpisów zdarzeń gospodarczych w księgach podatkowych, rejestrach VAT i innych ewidencjach dla celów podatkowych Zleceniodawcy. Wpisów tych dokonuje w oparciu o dane wynikające z przedłożonych przez Zlecającego dokumentów księgowych. Na podstawie wpisów księgowych (komputerowo) generowany jest miesięczny wynik finansowy, który zatwierdza Zleceniodawca. Wnioskodawca w oparciu o wynik finansowy (komputerowo) generuje deklarację podatkową i przesyła ją elektronicznie do urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku podatkowego w oparciu o wpisy do ksiąg podatkowych, Wnioskodawca generuje zeznanie podatkowe, które po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę, przesyłane jest elektronicznie do urzędu skarbowego. Ponadto Wnioskodawca w oparciu o dane uzyskane od Zleceniodawcy drukuje listy płac pracowników zatrudnionych przez Zleceniodawcę, listy te są zatwierdzane przez Zleceniodawcę. Na podstawie list płac generowane są komputerowo deklaracje ZUS i przekazywane za pomocą podpisu elektronicznego Wnioskodawcy do ZUS. Po zakończeniu roku podatkowego w oparciu o dokonane listy płac, generowane są komputerowo informacje o dochodach i pobranych przez Zleceniodawcę zaliczkach – PIT-11 oraz inne niezbędne deklaracje, które zatwierdzone przez Zlecającego są elektronicznie przez Wnioskodawcę przekazywane do urzędu skarbowego. Wnioskodawca w imieniu Zleceniodawcy, nie zatwierdza i nie podpisuje zeznań podatkowych, deklaracji, ani innych informacji dotyczących jego i jego pracowników. Zgodnie z PKWiU 69.20.2 Wnioskodawca świadczy usługi rachunkowo-księgowe, a opisane wyżej czynności przygotowania deklaracji podatkowych Firmy Zleceniodawcy, stanowią integralną część usługi w zakresie księgowości. Wnioskodawca nie reprezentuje podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych powyżej. Opisane we wniosku czynności nie są i nie będą realizowane w ramach usług prawniczych. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług na rzecz indywidualnych osób fizycznych.

Wątpliwości Zainteresowanego w analizowanej sprawie dotyczą kwestii, czy mając na uwadze art. 113 ustawy Wnioskodawca – świadczący usługi w zakresie biura księgowego, którego wartość sprzedaży w roku podatkowym poprzednim nie przekroczyła 150.000 zł, może wykonywać ww. usługi jako podatnik zwolniony od VAT.

W związku z powyższym należy w tym miejscu rozstrzygnąć, czy wskazane we wniosku usługi, które będą wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, których świadczenie nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia, określonego w ust. 1 i ust. 9, należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia, należy stwierdzić, że termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto udziela porad”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym „doradztwo” to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np. ekonomicznych, czy finansowych.

Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe.

W tym miejscu zatem należy odwołać się do ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Stosownie natomiast do treści art. 2 ust. 1a ustawy o doradztwie podatkowym, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zaznaczenia wymaga, że ustawa o podatku od towarów i usług przywołując pojęcie usług w zakresie doradztwa (zakres tego pojęcia obejmuje również doradztwo podatkowe), nie odwołuje się jednak wprost do innych aktów prawnych, w tym do ustawy o doradztwie podatkowym, zatem do celów stosowania przepisu art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy definicją czynności doradztwa podatkowego, stworzoną na potrzeby uregulowania zawodu doradcy podatkowego, można się posiłkować wyłącznie pomocniczo – decydujące znaczenie ma więc w omawianym zakresie wykładnia językowa.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę wykładnię językową terminu „doradztwo” oraz potoczne rozumienie tego terminu, jak również brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym, należy zauważyć, że doradztwo podatkowe sensu stricte obejmuje czynności polegające na udzielaniu porad z zakresu podatków czy też wskazywaniu sposobu postępowania w sprawie związanej z podatkami, w tym również na opracowaniu pewnej koncepcji czy strategii, którą podmiot, np. podatnik, może wykorzystać w prowadzonej przez siebie działalności, np. do podjęcia lub zaniechania konkretnego działania. Tym samym z katalogu czynności uznawanych za doradztwo podatkowe w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym, do celów stosowania przepisu art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, za czynności o charakterze doradczym powinny zostać uznane tylko czynności polegające na udzielaniu takim podmiotom, jak: podatnicy, płatnicy i inkasenci, osoby trzecie odpowiedzialne za zaległości podatkowe oraz następcy prawni podatników, płatników lub inkasentów, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Powyższe znajduje również potwierdzenie w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r., sygn. K 42/05.

Natomiast czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych z istoty swej bliskie są działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli czynnościom księgowym, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, choćby z tego względu, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, w szczególności ksiąg rachunkowych (vide uzasadnienie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego). Tym samym czynności te nie stanowią doradztwa, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, niezależnie od tego, że zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy).

Odnosząc się natomiast do czynności reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach m.in. podatkowych i celnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym, wskazania wymaga, że czynności te pomimo zdefiniowania ich dla potrzeb ustawy o doradztwie podatkowym jako czynności doradztwa podatkowego mają z reguły charakter usług prawniczych, których świadczenie również nie może być objęte zwolnieniem na podstawie art. 113 ustawy.

Podsumowując, w sytuacji, gdy podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posiadania określonych uprawnień) będzie świadczył wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych, i nie będzie świadczył usług doradczych lub prawniczych (takich, jak wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym), nie znajdą zastosowania przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b ustawy. Podmiot taki będzie zatem mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (chyba, że zajdą inne, niż omawiane przesłanki wyłączające ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy).

Jeżeli natomiast dany podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posiadania określonych uprawnień) będzie świadczył usługi o charakterze doradczym lub prawniczym (np. wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym), znajdą zastosowanie odpowiednio przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b ustawy. W konsekwencji, podmiotowi temu nie będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Z powyższych rozważań wynika, że o wyłączeniu ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. Zatem w sytuacji świadczenia jedynie usług rachunkowych lub rachunkowo-księgowych (przy założeniu, że nie są to usługi w zakresie doradztwa), podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług regulowanego przepisem art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Mając na uwadze opis świadczonych przez Zainteresowanego usług oraz powyższą analizę zarówno pojęcia usług doradczych, jak i właściwych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym należy stwierdzić, że opisane przez Wnioskodawcę usługi, które będzie świadczył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą stanowić usług w zakresie doradztwa, które nie są objęte zwolnieniem z art. 113 ust. 1 ustawy.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że nie posiada uprawnień doradcy podatkowego, ani nie będzie wykonywał czynności wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym. Zatem w analizowanej sprawie zastosowania nie znajdzie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Podsumowując, mając na uwadze przepis art. 113 ustawy, Wnioskodawca świadczący usługi w zakresie biura księgowego, którego wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 150.000 zł, może wykonywać ww. usługi jako podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Zatem należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.