Doradztwo | Interpretacje podatkowe

Doradztwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doradztwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy, oraz w zakresie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
Fragment:
Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12 ustawy pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, w tym m.in. podatnicy świadczący usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Wskazać należy, że ani ustawa, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia „ doradztwo ”. Wobec braku ustawowej definicji tego pojęcia należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto doradza ”, natomiast pojęcie „ doradzić ” oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć szeroko, przy czym najistotniejszy jest charakter wykonywanych czynności. Należy podkreślić, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w dniu 22 czerwca 2017 r.
2017
15
wrz

Istota:
Czy wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę (na podstawie kontraktu menadżerskiego oraz na podstawie pozostałych umów) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) doradztwa innym podmiotom – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu ... czerwca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania oraz pozostałych usług doradztwa innym podmiotom. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany w dalszej części niniejszego wniosku również „ Menedżerem ”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług zarządzania i doradztwa zawarł kontrakt menedżerski ze spółką prawa handlowego (spółką kapitałową). Wnioskodawca świadczy również usługi doradztwa innym podmiotom gospodarczym. Na mocy postanowień kontraktu menadżerskiego spółka powierzyła Wnioskodawcy pełnienie funkcji członka Zarządu, zaś Wnioskodawca zobowiązał się do zarządzania spółką. Zakres zarządzania spółką obejmuje jej reprezentowanie oraz prowadzenie wszystkich spraw zarządzanego podmiotu. Zgodnie z kontraktem wszelkie obowiązki z zakresu zarządzania spółką Menedżer powinien wykonywać ze starannością, jakiej wymaga się od firmy zajmującej się profesjonalnie zarządzaniem cudzymi interesami i jest on odpowiedzialny za niezachowanie takiej staranności.
2016
5
gru

Istota:
Czy wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę (na podstawie kontraktu menadżerskiego oraz na podstawie pozostałych umów) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) doradztwa innym podmiotom – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu .... czerwca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania oraz pozostałych usług doradztwa innym podmiotom. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany w dalszej części niniejszego wniosku również „ Menedżerem ”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług zarządzania i doradztwa zawarł kontrakt menedżerski ze spółką prawa handlowego (spółką kapitałową). Wnioskodawca świadczy również usługi doradztwa innym podmiotom gospodarczym. Na mocy postanowień kontraktu menadżerskiego spółka powierzyła Wnioskodawcy pełnienie funkcji członka Zarządu, zaś Wnioskodawca zobowiązał się do zarządzania spółką. Zakres zarządzania spółką obejmuje jej reprezentowanie oraz prowadzenie wszystkich spraw zarządzanego podmiotu. Zgodnie z kontraktem wszelkie obowiązki z zakresu zarządzania spółką Menedżer powinien wykonywać ze starannością, jakiej wymaga się od firmy zajmującej się profesjonalnie zarządzaniem cudzymi interesami i jest on odpowiedzialny za niezachowanie takiej staranności.
2016
5
gru

Istota:
Obowiązek rejestracji Wnioskodawczyni jako podatnik VAT czynny przed dokonaniem czynności polegającej na świadczeniu usług szkoleniowych.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie. W świetle powyższego, usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy. Podkreślić należy, że ani ustawa ani przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym. Termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto doradza ”. Natomiast „ doradzić ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”.
2016
14
sie

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie W świetle powyższych przepisów usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego. Podkreślić należy, że ani ustawa o VAT ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o VAT w art. 113 ust. 13 pkt 2 zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym. Termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto doradza ”. Natomiast „ doradzić ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”.
2016
27
kwi

Istota:
Opodatkowanie usług zarządzania oraz pozostałych usług doradztwa innym podmiotom.
Fragment:
(...) doradztwa innym podmiotom – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania oraz pozostałych usług doradztwa innym podmiotom. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany w dalszej części niniejszego wniosku również Menedżerem) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług zarządzania i doradztwa zawarł kontrakt menedżerski ze spółką prawa handlowego (spółką kapitałową). Wnioskodawca może również świadczyć usługi doradztwa innym podmiotom gospodarczym. Na mocy postanowień kontraktu menadżerskiego spółka powierzyła Wnioskodawcy pełnienie funkcji członka Zarządu, zaś Wnioskodawca zobowiązał się do zarządzania spółką. Zakres zarządzania spółką obejmuje jej reprezentowanie oraz prowadzenie wszystkich spraw zarządzanego podmiotu. Zgodnie z kontraktem wszelkie obowiązki z zakresu zarządzania spółką Menedżer powinien wykonywać ze starannością, jakiej wymaga się od firmy zajmującej się profesjonalnie zarządzaniem cudzymi interesami i jest on odpowiedzialny za niezachowanie takiej staranności.
2016
26
lut

Istota:
Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym „ doradztwo ” to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np. ekonomicznych, finansowych, a przez doradcę rozumie się osobę, która udziela porad, doradza. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe. Doradztwo podatkowe i związany z tym zawód doradcy podatkowego jest materią regulowaną ustawowo - ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, z późn. zm.). Dla celów określenia czynności jakie może wykonywać doradca podatkowy został określony ustawowo zakres czynności uznawanych za czynności doradztwa podatkowego. Czynności doradztwa podatkowego - zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym - dla celów stosowania tej ustawy obejmują zatem: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im (...)
2016
26
lut

Istota:
Możliwości zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe (bez doradztwa).
Fragment:
W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „ usługi w zakresie doradztwa ” jest szerszy niż termin „ usługi w zakresie doradztwa podatkowego ”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć „ tego, kto doradza ”. Natomiast „ doradzać ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć w związku z tym szeroko. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe. Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41 poz. 213 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 10 sierpnia 2014 r., czynności doradztwa podatkowego obejmują: (...)
2016
9
lut

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług doradztwa zarządzania siecią poza działalnością gospodarczą na podstawie umów zleceń.
Fragment:
(...) doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie; nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. Powszechność opodatkowania podatkiem VAT oznacza, że obejmuje on z zasady nie tylko każdą sprzedaż towaru czy usługi (zakres przedmiotowy podatku), lecz także każdego sprzedawcę towaru czy usługi mającego cechy podatnika (zakres podmiotowy podatku). Artykuł 113 ustawy wprowadza jeden z wyjątków od powszechności tego podatku, a mianowicie zwolnienie z podatku dla drobnych przedsiębiorców. Zwolnieniem bowiem objęta jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatnikiem winna być wymieniona w ustawie jako podlegająca opodatkowaniu oraz winna być dokonywana przez podatnika w rozumieniu ustawy. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2015
26
lis

Istota:
Możliwości zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe (bez doradztwa) z uwagi na treść udzielonego mu pełnomocnictwa
Fragment:
W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „ usługi w zakresie doradztwa ” jest szerszy niż termin „ usługi w zakresie doradztwa podatkowego ”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć „ tego, kto doradza ”. Natomiast „ doradzać ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć w związku z tym szeroko. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe. Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41 poz. 213 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 10 sierpnia 2014 r., czynności doradztwa podatkowego obejmują: (...)
2015
23
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Doradztwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.