Doradztwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doradztwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Prawo do korzystania z limitu do zwolnienia od podatku dla usług indywidualnych wróżb i horoskopów.

Fragment:

Jednakże ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, nie korzystają usługi w zakresie doradztwa. Wobec tego bez względu na osiąganą wartość sprzedaży podatnik świadczący usługi doradztwa (poza określonym ich rodzajem) nie posiada prawa do korzystania z ww. zwolnienia. Przy czym, ani ustawa, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć „ tego, kto doradza ”. Natomiast „ doradzać ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć w związku z tym szeroko. Jak wynika z okoliczności sprawy, Wnioskodawca od 2018 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług wróżbiarskich i astrologicznych - wróżb i/lub horoskopów dla konkretnych osób fizycznych zgłaszających się do Wnioskodawcy osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora internetowego (kod 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana).

2018
28
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2018 r. (data wpływu 6 września 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W ramach licencjonowanego podmiotu (dom maklerski), z którym Wnioskodawca podjął współpracę jako doradca inwestycyjny zamierza świadczyć usługę niezależnego doradztwa inwestycyjnego dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Usługa ta ma być usługą płatną na podstawie wystawianej klientowi faktury (w cyklach miesięcznych). Świadczenie usługi doradztwa reguluje Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) (dalej: Ustawa1). Definicję doradztwa inwestycyjnego znajdziemy w art. 76 Ustawy 1: „ Doradztwo inwestycyjne polega na przygotowywaniu, z inicjatywy firmy inwestycyjnej albo na wniosek klienta, oraz przekazywaniu klientowi, określonej w art. 9 rozporządzenia 2017/565, pisemnej, ustnej lub w innej formie, w szczególności (...)

2018
3
paź

Istota:

Ustalenie miejsca opodatkowania usług doradztwa technicznego.

Fragment:

Pojęcia doradztwa nie definiuje ani ustawa ani przepisy wykonawcze do niej. Zatem, wobec braku w ustawie definicji doradztwa, należy posłużyć się znaczeniem językowym tego pojęcia. Termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych, np. podatkowe, gospodarcze, czy finansowe. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto udziela porad ”. Natomiast „ doradzać ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym „ doradztwo ” to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np. ekonomicznych, czy finansowych. W analizowanej sprawie Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za wsparcie w fazie instalacji oraz testowania systemu SPS. Wnioskodawca będzie świadczyć usługi doradztwa technicznego między innymi w zakresie instalacji i uruchomienia systemu SPS. Jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotowe usługi będą obejmować udzielanie porad, konsultacji i opinii z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Wnioskodawcy.

2018
22
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych usług doradztwa transakcyjnego.

Fragment:

Podsumowując, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie usług doradztwa transakcyjnego związane są w sposób bezpośredni z czynnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT jaką jest aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, prawo do odliczenia podatku naliczonego od przedmiotowych wydatków nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy w ogóle, ponieważ nie zostały one wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabytych usług doradztwa transakcyjnego. W ocenie tut. Organu pośredni wpływ wydatków (związanych z nabyciem usług doradztwa transakcyjnego) na czynności opodatkowane w wymiarze jaki przedstawił Wnioskodawca, nie zmienia braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych wydatków. W przedmiotowej sprawie nie ma bowiem znaczenia pośredni wpływy wydatków na czynności opodatkowane, skoro możliwe jest bezpośrednie przyporządkowanie ich do konkretnej czynności wykonywanej przez Wnioskodawcę (niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
16
lut

Istota:

Prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług w związku z art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie. Jak stanowi art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Wobec powyższego należy wskazać, że usługi w zakresie doradztwa (poza wskazanymi wyjątkami) nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy. Zauważyć należy, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć „ tego, kto doradza ”.

2017
6
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku usług doradztwa służących rozwojowi kompetencji zawodowych.

Fragment:

Do określenia zakresu zamówienia należało posłużyć się listą wskazanych zamówień, na której nie figurowało doradztwo. Niemniej przedmiotem wniosku o dofinansowanie i udzielonej dotacji jest doradztwo zawodowe służące rozwojowi pracowników w celu poszerzenia świadczonych usług w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych. Doradztwo stanowiące przedmiot realizacji projektu to konkretne porady dotyczące: Wyboru metodologii świadczenia usług przyszłym klientom. Wyboru i opisania kierunków rozwoju oferty. Wyboru gałęzi gospodarki do rozwoju oferty. Sposobu świadczenia usług na każdym etapie: wybór segmentu rynku, wybór typów firm do współpracy (analiza strategiczna, benchmarking, mapowanie rynku dla branż wytypowanych jako strategiczne które będą kluczowe dla Fundacji). Zakresu świadczonych usług (doradztwo jak wybrać pomysły do realizacji, doradztwo jak prowadzić poszczególne typy pomysłów do wdrożenia w przemyśle – case studies). Wyboru kanałów komunikacji oferty biznesowej. Wyboru sposobu promocji oferty według typologii klientów. Wyboru odbiorców oferty biznesowej. Wyboru strategii cenowej. Wyboru ścieżki reklamacji. Wyboru sposobu finansowania pomysłów – doradztwo co do pochodzenia kapitału na wdrożenie do biznesu. Inne zagadnienia dotyczące ścieżki opracowania łańcucha wartości dla poszczególnych klientów, opisane jako wdrażanie metody.

2017
15
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy, oraz w zakresie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Fragment:

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12 ustawy pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, w tym m.in. podatnicy świadczący usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Wskazać należy, że ani ustawa, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia „ doradztwo ”. Wobec braku ustawowej definicji tego pojęcia należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto doradza ”, natomiast pojęcie „ doradzić ” oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć szeroko, przy czym najistotniejszy jest charakter wykonywanych czynności. Należy podkreślić, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w dniu 22 czerwca 2017 r.

2016
5
gru

Istota:

Czy wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę (na podstawie kontraktu menadżerskiego oraz na podstawie pozostałych umów) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) doradztwa innym podmiotom – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu ... czerwca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania oraz pozostałych usług doradztwa innym podmiotom. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany w dalszej części niniejszego wniosku również „ Menedżerem ”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług zarządzania i doradztwa zawarł kontrakt menedżerski ze spółką prawa handlowego (spółką kapitałową). Wnioskodawca świadczy również usługi doradztwa innym podmiotom gospodarczym. Na mocy postanowień kontraktu menadżerskiego spółka powierzyła Wnioskodawcy pełnienie funkcji członka Zarządu, zaś Wnioskodawca zobowiązał się do zarządzania spółką. Zakres zarządzania spółką obejmuje jej reprezentowanie oraz prowadzenie wszystkich spraw zarządzanego podmiotu. Zgodnie z kontraktem wszelkie obowiązki z zakresu zarządzania spółką Menedżer powinien wykonywać ze starannością, jakiej wymaga się od firmy zajmującej się profesjonalnie zarządzaniem cudzymi interesami i jest on odpowiedzialny za niezachowanie takiej staranności.

2016
5
gru

Istota:

Czy wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę (na podstawie kontraktu menadżerskiego oraz na podstawie pozostałych umów) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) doradztwa innym podmiotom – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu .... czerwca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania oraz pozostałych usług doradztwa innym podmiotom. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany w dalszej części niniejszego wniosku również „ Menedżerem ”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług zarządzania i doradztwa zawarł kontrakt menedżerski ze spółką prawa handlowego (spółką kapitałową). Wnioskodawca świadczy również usługi doradztwa innym podmiotom gospodarczym. Na mocy postanowień kontraktu menadżerskiego spółka powierzyła Wnioskodawcy pełnienie funkcji członka Zarządu, zaś Wnioskodawca zobowiązał się do zarządzania spółką. Zakres zarządzania spółką obejmuje jej reprezentowanie oraz prowadzenie wszystkich spraw zarządzanego podmiotu. Zgodnie z kontraktem wszelkie obowiązki z zakresu zarządzania spółką Menedżer powinien wykonywać ze starannością, jakiej wymaga się od firmy zajmującej się profesjonalnie zarządzaniem cudzymi interesami i jest on odpowiedzialny za niezachowanie takiej staranności.

2016
14
sie

Istota:

Obowiązek rejestracji Wnioskodawczyni jako podatnik VAT czynny przed dokonaniem czynności polegającej na świadczeniu usług szkoleniowych.

Fragment:

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie. W świetle powyższego, usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy. Podkreślić należy, że ani ustawa ani przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym. Termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „ doradcy ” należy rozumieć tego, „ kto doradza ”. Natomiast „ doradzić ”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”.