IPPB1/4511-627/15-4/KS1 | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka będzie zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Doradcy wynagrodzenia (stałego bądź zmiennego) za świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
IPPB1/4511-627/15-4/KS1interpretacja indywidualna
 1. doradcy
 2. działalność gospodarcza
 3. płatnik
 4. usługi doradcze
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 03 sierpnia 2015 r., data nadania 30 lipca 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 21 lipca 2015 r. Nr IPPB1/4511-627/15-2/KS1 (data nadania 22 lipca 2015 r., data doręczenia 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku pełnienia funkcji płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku pełnienia funkcji płatnika.

Z uwagi na braki formalne wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data nadania 15 maja 2015 r., data wpływu 18 maja 2015 r.) tut. Organ wezwał pismem Nr IPPB1/4511-627/15-2/KS1 z dnia 21 lipca 2015 r. (data nadania 22 lipca 2015 r., data doręczenia 24 lipca 2015 r.) Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku.

Pismem z dnia 29 lipca 2015 r. (data nadania 30 lipca 2015 r., data wpływu 3 sierpnia 2015r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
 1. X Sp. z o.o., („Spółka”) zawarła z osobą fizyczną („Doradca”) umowę na świadczenie na rzecz Spółki usług o charakterze doradczym dotyczącą rynku usług informatycznych oraz bezpieczeństwa i monitoringu („Umowa Doradcza”) w ramach prowadzonej przez Doradcę jednoosobowej działalności gospodarczej.
 2. Doradca jest osobą z wieloletnim doświadczeniem, posiadającymi cenioną na rynku specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku usług elektronicznych, jak i posiada niezbędne kwalifikacje do świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki.
 3. Usługi wykonywane przez Doradcę na rzecz Spółki na podstawie Umowy Doradczej polegają na formułowaniu opinii oraz konsultacji w oparciu o wiedzę ekspercką Doradcy polegających w szczególności na:
  1. analizie i doradztwie w zakresie opracowania strategii rozwoju Spółki,
  2. wspieraniu i doradzaniu kadrze zarządzającej w zakresie: (i) ustalania aspektów finansowych rozwoju Spółki, (ii) podejmowaniu strategicznych decyzji, (iii) opracowywania efektywnych struktur organizacji - przy czym Doradca nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w tych zakresach,
  3. analizie i doradztwie w zakresie tendencji i możliwości rozwoju na rynku,
  4. bieżącej analizie i optymalizacji wyników Spółki,
  5. utrzymywaniu i rozwoju kontaktów z klientami,
  6. analizie jakości świadczonych usług przez Spółkę.
 4. Istotnym jest, że do zakresu usług, które Spółka powierzyła Doradcy w ramach Umowy Doradczej, nie wchodzą jakiekolwiek czynności o charakterze zarządczym, tj. kierowania/ zarządzania Spółką. W szczególności w zakres czynności powierzonych Doradcy na podstawie Umowy Doradczej nie wchodzą następujące czynności: reprezentacja Spółki, podejmowanie decyzji personalnych, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, zatwierdzanie kontraktów handlowych, bowiem czynności takie każdorazowo wchodzą w zakres obowiązków członków zarządu Spółki.
 5. W związku z wykonywaniem Umowy Doradczej:
  1. Doradca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie usług doradczych.
  2. Doradca jako niezależny przedsiębiorca nie podlega kierownictwu Spółki w związku z wykonywaniem na jej rzecz usług doradczych, działa na własny rachunek i ryzyko.
  3. Doradca ponosi również ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług doradztwa, jak też pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań.
  4. Doradca ponosi odpowiedzialność za niedochowanie zasad poufności i złamanie innych postanowień umowy, naruszenie pociągać za sobą będzie odpowiedzialność finansową Doradca w formie kary umownej.
  5. Doradca decyduje o miejscu i sposobie świadczenia usług doradczych (chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie wyznaczonym przez standardy przyjęte przy wykonywaniu tego rodzaju umowy).
  6. Doradca może za zgodą Spółki świadczyć usługi doradcze także na rzecz innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów uznawanych za konkurencyjne wobec Spółki. W takim przypadku, z zastrzeżeniem wywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy Doradczej, Wykonawca ma prawo powstrzymać się od świadczenia usług wciągu roku w czasie określonym w umowie (25 dni).
  7. Doradca może, za zgodą Spółki, powierzyć wykonanie usług doradczych osobie trzeciej,
  8. Wykonawca ponosi także samodzielnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, przy świadczeniu usług doradczych nie wykorzystuje infrastruktury Spółki.
  9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raportów ze swoich działań z opisem wykonanych w danym miesiącu usług.
  10. Wynagrodzenie Wykonawcy jest proporcjonalnie zmniejszane w przypadku, w którym nie będzie on wstanie wykonywać usług na rzecz Spółki w okresie przewyższającym czternaście dni wciągu danego roku.
 6. Z tytułu wykonania Usług Doradczych Doradca otrzymuje Wynagrodzenie, które składa się z dwóch części: (i) stałej podstawy (należnej miesięcznie), udokumentowanej fakturą VAT za dany miesiąc (pod każdą fakturę załączona jest szczegółowa specyfikacja czynności dokonanych w danym miesiącu) oraz (ii) części zmiennej (należnej rocznie), której wystąpienie i wysokość uzależniona jest od osiągnięcia określonego wskaźnika rocznego (EBIDTA) przez Spółkę. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana na podstawie zwiększającej faktury korygującej (która koryguje wszystkie miesięczne faktury VAT wystawione w danym roku w związku z urealnieniem wartości rocznego wynagrodzenia) w kolejnym roku następującym po roku za który jest należna i w którym wykonane były usługi, za które wypłacana jest część zmienna wynagrodzenia.
 7. Spółka będzie wykorzystywać usługi doradcze nabywane od Doradcy wyłącznie dla celów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
 8. Spółka nie wyklucza natomiast możliwości powołania Doradcy do zarządu Spółki. W takim przypadku na podstawie obowiązujących w Spółce regulaminów działania zarządu, aktu powołania Doradcy na członka zarządu lub innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w zakres kompetencji Doradcy jako członka zarządu wchodził będzie szereg czynności, których istotą będzie zarządzanie Spółką (w tym m.in. reprezentacja Spółki, podejmowanie decyzji personalnych, podejmowanie niektórych decyzji inwestycyjnych, zatwierdzanie kontraktów handlowych) i które to czynności nie będą pokrywały się ze świadczonymi przez Doradcę usługami doradztwa na podstawie Umowy Doradczej. Poza zakresem kompetencji Doradcy jako członka zarządu pozostaną więc wszelkie czynności doradcze, których wykonywanie zostało powierzone Doradcy przez Spółkę na podstawie Umowy Doradczej.
 9. W przypadku powołania Doradcy do składu zarządu Spółki, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, Doradca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie stosownej uchwały.
 10. Spółka jak i Doradca są rezydentami podatkowymi w Polsce (podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) oraz są czynnymi podatnikami VAT w Polsce (posiadają w Polsce siedzibę działalności gospodarczej).
 11. Doradca wykonuje usługi we własnym imieniu, bez względu na cel i rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Doradcy wynagrodzenia (stałego bądź zmiennego) za świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Doradcy wynagrodzenia (stałego bądź zmiennego) za świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”; Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.):
  1. Źródłami przychodów są (i) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, (ii) działalność wykonywana osobiście, (iii) pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 1-3).
  2. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się:
   • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
   • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.
  3. Działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową (i) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, (ii) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, (iii) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 (art. 5a pkt 6).
  4. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
   • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
   • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
   • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością (art. 5b ust. 1)
 2. Zgodnie z ukształtowaną doktryną, dochody z danego źródła mogą być klasyfikowane tylko do jednej kategorii źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ustawy o PIT.
 3. W świetle powyższych przepisów, zdaniem Spółki, skoro Doradca wykonuje usługi we własnym imieniu, bez względu na cel i rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, to przychody uzyskiwane przez niego z tytułu wykonania Umowy Doradczej powinny stanowić przychody z działalności gospodarczej, o ile:
  1. nie mieszczą się one w źródłach z tytułu działalności wykonywanej osobiście (zdaniem Spółki jedynie to źródło przychodów mogłoby mieć potencjalnie zastosowanie), lub
  2. nie zostały spełnione negatywne przesłanki definicji działalności gospodarczej wymienione w art. 5b ustawy o PIT.
 4. Ustawa o PIT nie zawiera definicji przychodów ze źródeł, o których mowa w art. 13 pkt 7 i 9. Niemniej jednak, zdaniem Spółki, mając na uwadze ukształtowaną wykładnię tych przepisów, skoro w analizowanej sprawie:
  1. w ramach Umowy Doradczej Doradca nie będzie uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności, których istotą będzie zarządzanie Spółką, w tym w szczególności reprezentacji Spółki, podejmowania decyzji personalnych, podejmowania decyzji inwestycyjnych, zatwierdzania kontraktów handlowych, oraz
  2. wynagrodzenie za usługi doradcze nie obejmuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu - w przypadku ewentualnego powołania Doradcy do składu zarządu będzie on otrzymywał z tytułu pełnienia tej funkcji osobne wynagrodzenie na podstawie osobnego aktu prawnego,
   - to zdaniem Spółki usługi doradcze nie stanowią czynności wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT, tj. (i) przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należących do składu zarządów ani (ii) przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
 5. Ponadto w świetle powyższych przepisów, skoro w analizowanej sprawie:
  1. Usługi doradcze nie są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, w tym w szczególności:
   • Doradca decyduje o miejscu i sposobie świadczenia usług doradczych (chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie wyznaczonym przez standardy przyjęte przy wykonywaniu tego rodzaju umowy),
   • Doradca jako niezależny przedsiębiorca nie podlega kierownictwu Spółki w związku z wykonywaniem na jej rzecz usług doradczych,
   • Doradca ponosi samodzielnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
   • Doradca przy świadczeniu usług doradczych nie wykorzystuje infrastruktury Spółki,
   • Doradca może, za zgodą Spółki, powierzyć wykonanie usług doradczych osobie trzeciej.
  2. Doradca ponosi ryzyko ekonomiczne wykonania umowy doradczej, w tym w szczególności:
   • Doradca ponosi ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług doradztwa,
   • Doradca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań,
   • Doradca może za zgodą Spółki świadczyć usługi doradcze także na rzecz innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów uznawanych za konkurencyjne wobec Spółki.
  3. Doradca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za rezultat świadczonych usług doradczych oraz ich wykonywanie, w tym w szczególności:
   • Doradca ponosi odpowiedzialność za niedochowanie zasad poufności i złamanie innych postanowień Umowy Doradczej (naruszenie zasad pociągać za sobą będzie odpowiedzialność finansową Doradca w formie kary umownej),
   • Doradca działa na własny rachunek i ryzyko.
   - to zdaniem Spółki w analizowanym przypadku nie będą spełnione negatywne przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT wyłączające danego rodzaju czynności z katalogu czynność uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą.
 6. Ponadto, zdaniem Spółki, z uwagi na spełnienie ww. przesłanek, o których mowa w pkt 5 powyżej uzyskiwane przez Doradcę przychody nie wchodzą również w zakres źródła przychodów z tytułu umowy o pracę, która to klasyfikacja wyłączałaby możliwość uznania, że w analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą.
 7. W konsekwencji, mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki to przychody uzyskiwane przez Doradcę z tytułu wykonania Umowy Doradczej stanowią przychody z działalności gospodarczej.
 8. Zgodnie z ustawą o PIT obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych nie ciążą, co do zasady, na podmiotach, które wypłacają wynagrodzenie za świadczone usługi osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 41 ust. 1 ustawy o PIT). W takiej sytuacji, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 9. Mając powyższe na uwadze, w konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, że Spółka nie będzie zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Doradcy wynagrodzenia (stałego bądź zmiennego) za świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.