Doradcy | Interpretacje podatkowe

Doradcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doradcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT usług doradcy restrukturyzacyjnego, działającego jako syndyk, tymczasowy nadzorca sądowy i zarządca przymusowy.
Fragment:
W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574), która powołała do życia zawód doradcy restrukturyzacyjnego. W myśl art. 23 ww. ustawy, postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy, albo zarządcy. Natomiast, zgodnie z art. 24 ust. 1, nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 883, która zastąpiła ustawę o licencji syndyka Dz. U. z 2014 r., poz. 776) albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję. W konsekwencji, w myśl art. 453 ust. 1 z dniem wejścia w życie ustawy licencja syndyka staje się licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Zgodnie z nowym brzmieniem zmienionej ustawy, licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania wielu, także nowych czynności: syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.), nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j.
2017
18
maj

Istota:
Czy Spółka będzie zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Doradcy wynagrodzenia (stałego bądź zmiennego) za świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Doradca jako niezależny przedsiębiorca nie podlega kierownictwu Spółki w związku z wykonywaniem na jej rzecz usług doradczych, Doradca ponosi samodzielnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, Doradca przy świadczeniu usług doradczych nie wykorzystuje infrastruktury Spółki, Doradca może, za zgodą Spółki, powierzyć wykonanie usług doradczych osobie trzeciej. Doradca ponosi ryzyko ekonomiczne wykonania umowy doradczej, w tym w szczególności: Doradca ponosi ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług doradztwa, Doradca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań, Doradca może za zgodą Spółki świadczyć usługi doradcze także na rzecz innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów uznawanych za konkurencyjne wobec Spółki. Doradca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za rezultat świadczonych usług doradczych oraz ich wykonywanie, w tym w szczególności: Doradca ponosi odpowiedzialność za niedochowanie zasad poufności i złamanie innych postanowień Umowy Doradczej (naruszenie zasad pociągać za sobą będzie odpowiedzialność finansową Doradca w formie kary umownej), Doradca działa na własny rachunek i ryzyko. - to zdaniem Spółki w analizowanym przypadku nie będą spełnione negatywne przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT wyłączające danego rodzaju czynności z katalogu czynność uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą.
2015
4
lis

Istota:
Czy doradca podatkowy, działając na podstawie złożonego pełnomocnictwa, może w imieniu i na rzecz podatnika podpisywać wymienione deklaracje, formularze zgłoszeniowe i zeznania podatkowe: VAT, PIT, CIT, NIP?
Fragment:
Z reguły do zakresu jego czynności należy także sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych.Podpisywanie sporządzonych przez doradcę podatkowego deklaracji i zeznań uzależnione jest od rodzaju formularza. Na każdym formularzu pod oświadczeniem o odpowiedzialności karnej skarbowej jest miejsce na podpis podatnika, bądź też podatnika lub osoby reprezentującej podatnika Jeżeli na formularzu pod oświadczeniem o odpowiedzialności karnej skarbowej za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością jest miejsce na podpis podatnika, to podatnik musi go złożyć. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby doradca podatkowy sporządził deklarację i umieścił na niej swój podpis obok podpisu podatnika.W przypadku deklaracji, w których oświadczenie może podpisać podatnik lub osoba reprezentująca podatnika, nie ma ograniczeń w podpisywaniu ich przez doradcę podatkowego. Doradca podatkowy winien mieć stosowne pełnomocnictwo – upoważnienie do ich podpisywania.Analizując wymienione w piśmie formularze Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie przedstawia co następuje: - VAT-7 – deklaracja – podpisuje podatnik lub osoba reprezentująca podatnika ( doradca podatkowy)- VAT-7K - deklaracja – podpisuje podatnik lub osoba reprezentująca podatnika - VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie VAT (...)
2011
17
gru

Istota:
Czy usługa doradcza wykonana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym zakresie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22 %, czy też może zostać potraktowana jako praca wykonywana osobiście, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2004 r. i tym samym korzystająca ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT?
Fragment:
Należy dodać, że także pozostałe punkty artykułu 13 (od 2 do 8) nie kwalifikują usług doradztwa gospodarczego do działalności wykonywanej osobiście . Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwalnia się m.in. przychody, o których mowa w art. 13 pkt 2 - 8 cyt. powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast na podstawie § 67 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cyt. powyżej. Z relacji powyższych przepisów wynika, iż usługi doradcze nie mogą korzystać ze zwolnień określonych przepisami ustawy o podatku VAT i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ponieważ nie mieszczą się w definicji przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej określonej w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości 22 % .
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Doradcy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.