Doradca podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doradca podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
25
mar

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatki związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych doradcy podatkowego, składkami członkowskimi, szkoleniem dla doradców podatkowych oraz z kursem z zakresu podstaw rachunkowości, kadr i płac, poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Fragment:

Wobec tego, że Wnioskodawczyni złożyła egzamin ustny z wynikiem pozytywnym oraz wobec faktu, że spełniała wszystkie wymogi niezbędne do wpisu na listę doradców podatkowych, w lipcu 2013 r. złożyła w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych wniosek o wpis na listę doradców podatkowych. W dniu 3 września 2013 r. KRDP podjęła decyzję o wpisaniu Wnioskodawczyni na ww. listę i w dniu 25 września 2013 r. złożyła ślubowanie. Z tytułu uzyskania uprawnień doradcy podatkowego Wnioskodawczyni poniosła w styczniu 2012 r. wydatek na opłatę za egzamin, a we wrześniu 2013 r. - wydatek za wpis na listę doradców podatkowych. Ponadto, Wnioskodawczyni ponosi wydatki z tytułu obowiązkowych miesięcznych składek członkowskich w samorządzie doradców podatkowych, począwszy od dnia złożenia ślubowania. Poza tym we wrześniu 2013 r. poniosła wydatek na szkolenie zorganizowane przez Oddział KIDP. Jednym z obowiązków doradcy podatkowego jest bowiem stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co wynika wprost zarówno z ustawy o doradztwie podatkowym, jak i z zasad etyki doradców podatkowych. Wszystkie wydatki związane z procesem uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego określone są przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi przepisami korporacji zawodowej doradców podatkowych (np.: uchwałami organów tejże korporacji).

2011
1
sie

Istota:

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.

Fragment:

Dlatego też w związku z tym, że będąc zatrudnionym na umowę o pracę Wnioskodawca nie był podmiotem uprawnionym w rozumieniu ww. ustawy do wykonywania powyższych czynności, należy stwierdzić, iż czynności z zakresu obowiązków na podstawie stosunku pracy, nie są tymi samymi, jakie planuje świadczyć na rzecz byłego pracodawcy, po uzyskaniu wpisu na listę doradców podatkowych. Nie można również powiedzieć, iż czynności doradcy podatkowego i czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę mają charakter zbieżny. Jako pracownik Wnioskodawca był pod nadzorem przełożonego i wykonywał czynności na rzecz swojego pracodawcy. Za skutki działań Wnioskodawcy wobec osób trzecich odpowiadał pracodawca. W przypadku czynności doradztwa wykonywanych przez doradcę podatkowego – sam doradca (Wnioskodawca) będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Porównując zakres praw, jednoznacznie można stwierdzić, iż doradca podatkowy, w ramach świadczonych usług, ma szerszy zakres praw. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.

2011
1
lip

Istota:

Teza
W świetle art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73 poz. 443) doradca podatkowy uprawniony jest do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym, na które służy zażalenie.

Zagadnienie prawne
Czy na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73 poz. 443) w zw. z art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) doradca podatkowy uprawniony jest do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym, na które służy zażalenie.

Fragment:

Tylko taka wykładnia nie ogranicza podatników, klientów doradców podatkowych (Doradca podatkowy jako pełnomocnik w sprawach podatkowych, Mon. Pod. 6/2006 str. 29 ). Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że w doktrynie prezentowano jednak także poglądy odmienne akcentujące, że ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera dostatecznie jasnej regulacji w odniesieniu co do zakresu uprawnień doradcy podatkowego i wobec tego rozwiązaniem wątpliwości powinien być art. 41 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym. Oznacza to, że zakres udziału doradcy podatkowego w postępowaniu sądowym ogranicza jego uprawnienie do jednego przedmiotu zaskarżenia, tj. decyzji wydanych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych (M. Szubiakowski, Pozycja doradcy podatkowego w regulacjach prawnych, Mon. Pod. 9/2004, str. 32 ). Mając na uwadze powyższe wywody, Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie, który skierował zacytowane na wstępie pytanie, wyraził pogląd, odwołując się do zmian legislacyjnych art. 41 ust 2 ustawy o doradztwie podatkowym, że ograniczenie uprawnień doradcy podatkowego do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli wyłącznie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych było zamierzonym działaniem ustawodawcy.

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać - stosownie do art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - możliwość wyboru sposobu opodatkowania osiąganych z tego tytułu dochodów (tj. w ramach źródła przychodów wymienionego w art.10 ust. 1 pkt 3 ustawy) na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy?Czy z uwagi na odmienny charakter świadczonych usług oraz czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę jako pracownika SDP - nie będzie mieć zastosowania ograniczenie (wyłączenie) określone w art. 9a ust. 3 ww. ustawy?

Fragment:

Do takich podmiotów zaliczają się w pierwszej kolejności osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych (doradcy podatkowi). Oznacza to, iż z mocy samego prawa wykonywane obecnie przeze mnie jako pracownika czynności nie mają charakteru czynności doradztwa podatkowego. Wykonywanie takich czynności umożliwi mi dopiero wpis na ww. listę. Już zatem z samej istoty wykonywane wówczas czynności mieć będą odmienny charakter aniżeli czynności wykonywane przeze mnie wcześniej w ramach stosunku pracy. Potwierdzenie tego stanowi okoliczność, iż obecnie przygotowywane przez Wnioskodawcę analizy, oceny, pisma procesowe etc. stanowią projekty, które wymagają zatwierdzenia i podpisu partnera-doradcy podatkowego. Z tego punktu widzenia okres pracy poprzedzający wpis na listę, co równoznaczne jest z uzyskaniem uprawnień doradcy podatkowego, traktować należy – niezależnie od jego długości, a więc także wówczas gdy przekracza on czas praktyki wymaganej ustawą o doradztwie podatkowym (jest to bowiem minimalny czas pozwalający ubiegać się o tytuł doradcy) – za formę stażu zawodowego mającego na celu przygotowanie do uprawiania wolnego zawodu, jakim jest zawód doradcy podatkowego. Jedną z form (podstawową) uprawiania tego zawodu jest indywidualna praktyka, którą zamierzam podjąć.

2011
1
cze

Istota:

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej - świadczonych na rzecz byłego pracodawcy.

Fragment:

Dlatego też w sytuacji, gdy nie jest Pani podmiotem uprawnionym w rozumieniu ww. ustawy, nie może stwierdzić, iż czynności z zakresu obowiązków na podstawie stosunku pracy jakie obecnie świadczy, są tymi samymi, jakie planuje świadczyć na rzecz obecnego pracodawcy, po uzyskaniu wpisu na listę doradców podatkowych. Pani zdaniem nie można również powiedzieć, iż czynności doradcy podatkowego i czynności wykonywane obecnie przez Panią na podstawie umowy o pracę mają charakter zbieżny. Jako pracownik jest Pani pod nadzorem przełożonego i wykonuje czynności na rzecz swojego pracodawcy. Za skutki Pani działań wobec osób trzecich odpowiada pracodawca. W przypadku czynności doradztwa wykonywanych przez doradcę podatkowego – sam doradca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Porównując zakres praw, jednoznacznie można stwierdzić, iż doradca podatkowy, w ramach świadczonych usług, ma szerszy zakres praw. Uprawniony jest on do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. Ponadto może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Czynności tych nie może Pani wykonywać w ramach stosunku pracy co jest, Pani zdaniem, kolejnym argumentem różnicującym czynności jakie obecnie wykonuje i czynności jakie planuje wykonywać w przyszłości na rzecz obecnego pracodawcy. Ponadto uważa Pani, (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób podatnik ma wypełnić podatkowe obowiązki publicznoprawne w czasie choroby? Czy w trakcie choroby podatnika jest on zwolniony z obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowo - podatkowej i czy jest zwolniony z obowiązku rozliczania się z podatków, w tym czy jest zwolnionyna czas choroby ze składania deklaracji podatkowych oraz wpłat podatków? Czy w trakcie ewentualnej choroby podatnika biuro rachunkowe prowadzące jego księgowość i rozliczenia podatkowe powinny zaprzestać wykonywania tych czynności?

Fragment:

Zatem w takiej sytuacji powyższe obowiązki może przejąć jego pełnomocnik, np. doradca podatkowy. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia opisywanego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłączne w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

2011
1
mar

Istota:

Czy doradca podatkowy ma prawo do podpisywania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K oraz VAT-UE na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania ww. deklaracji udzielonego przez podatnika?

Fragment:

Pani M., będąca doradcą podatkowym, w ramach udzielonych przez podatników pełnomocnictw, posiada również upoważnienie do sporządzania, podpisywania i składania w ich imieniu i na ich rzecz deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2002r. nr 9, poz. 86 z późn. zm.) czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy w tym zakresie. W związku z powyższym Strona sformułowała zapytanie: Czy na podstawie ww. upoważnienia zawartego w udzielonych pełnomocnictwach może podpisywać deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE? Zdaniem Strony przepisy podatkowe nie wykluczają możliwości podpisywania przez ustanowionego pełnomocnika deklaracji podatkowych VAT i w związku z powyższym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa doradca podatkowy ma możliwość podpisywania ww. dokumentów urzędowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie uznaje stanowisko Pani za prawidłowe wskazując, co następuje. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
sty

Istota:

Czy doradca podatkowy składając deklaracje PIT-5, VAT-7 i PIT-4 upoważniony jest do ich podpisywania zamiast podatnika (płatnika)?

Fragment:

Przekracza to zakres odpowiedzialności doradcy podatkowego działającego wyłącznie w imieniu i na rzecz podatnika. Dlatego też mimo sporządzenia deklaracji PIT-5 przez doradcę podatkowego w pozycji 133 deklaracji PIT-5 winien znaleźć się podpis podatnika . Nie wyklucza to jednakże złożenia przez doradcę sporządzającego deklarację podpisu obok podpisu podatnika. Podatek od towarów i usług W przypadku sporządzania deklaracji VAT-7, osobą właściwą do podpisywania tej deklaracji jest podatnik. Jednakże w sytuacji, gdy doradca podatkowy posiada stosowne pełnomocnictwo jest on również upoważniony do podpisania deklaracji VAT-7 .