Dopuszczalna norma zużycia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopuszczalna norma zużycia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
25
maj

Istota:

Zwolnienie z akcyzy skażonego alkoholu etylowego oraz ustalenie dopuszczalnych norm zużycia

Fragment:

W myśl art. 85 ust. 1 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek: normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych; dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych: objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ich użycia do produkcji innych wyrobów, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot zużywający. Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, w drodze decyzji wydanej z urzędu dla poszczególnych podmiotów: może ustalić: normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych -o których mowa w ust. 1; ustala dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i objętych zerową stawką akcyzy, w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów; ustala dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot zużywający. Na podstawie delegacji wynikającej z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, 22 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2285).

2013
15
lis

Istota:

Obowiązku ustalenia dopuszczalnych norm zużycia dla emulsji chłodzącej CN 3403

Fragment:

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym właściwy naczelnik urzędu celnego, w drodze decyzji, wydanej z urzędu dla poszczególnych podmiotów ustala dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 2 znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru i objętych zerową stawką akcyzy, w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów. Zatem obowiązek ustalenia z urzędu dopuszczalnych norm zużycia odnosi się do tych podmiotów gospodarczych, które zużywają powyższe wyroby do produkcji innych wyrobów. Za zużycie ww. wyrobów akcyzowych (energetycznych) do produkcji innych wyrobów należy uznać: ich wykorzystanie jako surowców: z których po przetworzeniu uzyskuje się nowy wyrób, które stają się integralną częścią nowego wyrobu, wyroby energetyczne, które w wyniku oddziaływania fizyko-chemicznego na inny surowiec powodują powstanie nowego wyrobu jednakże nie są jego częścią składową, wyroby energetyczne które zużywane w ramach czynności bezpośrednio związanych z produkcją i których wielkość zużycia jest wprost proporcjonalna do wytworzonych wyrobów, przykładowo: do czyszczenia i mycia maszyn wykorzystywanych przy produkcji; jeśli czynności te są niezbędne ze względów technologicznych, jako czynnik przenoszący energię cieplną w instalacjach grzewczych lub chłodzących, do odłuszczania powierzchni, wypalania form odlewniczych itp.