IBPBI/2/423-258/13/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy otrzymane przez Spółkę płatności obszarowe (jednolita i uzupełniająca), przyznane na podstawie art. 7 ust. l i 2 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o płatnościach, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. l pkt 36 PDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 03 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2013 r. (data wpływu do BKIP 04 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanych płatności obszarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 marca 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanych płatności obszarowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny :

Spółka na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (dalej jako „RZGW”), korzysta z gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te znajdują się w trwałym zarządzie RZGW. Z umowy dzierżawy wynika, że Spółka nie może tych gruntów poddzierżawiać osobom trzecim. Z tego powodu, jak również z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia kompleksowej działalności rolniczej zwróciła się na piśmie do RZGW z wnioskiem o wyrażenie zgody na zlecenie podmiotom wyposażonym w odpowiednie maszyny i urządzenia wykonywania stosownych czynności związanych z uprawianiem tych gruntów na podstawie umowy cywilnoprawnej. RZGW wyraził na to zgodę, w związku z czym zostały zawarte dwie umowy o świadczenie usług na tych gruntach, powierzające zleceniobiorcom wykonanie kompleksowych zabiegów agrotechnicznych i uprawę kukurydzy. W związku z powyższym Spółka wprawdzie samodzielnie nie wykonuje na przedmiotowych gruntach jakichkolwiek działań o charakterze agrotechnicznym, ale zleceniobiorcy (z którymi zawarła powyższe umowy) grunty te uprawiają i pobierają pożytki jako wynagrodzenie za świadczone usługi. Posiadaczem dzierżawionych gruntów cały czas pozostaje Spółka, zaś grunty te są uprawiane przez zleceniobiorców na Jej rzecz.

Na mocy decyzji z dnia 27 listopada 2012 r., wydanej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółce została przyznana jednolita płatność obszarowa, kod pomocy 050301020000009, krajowa pozycja budżetowa 99999999999, w wysokości 22.210,70 zł (100% środków unijnych) oraz uzupełniająca płatność obszarowa do powierzchni grupy upraw podstawowych, kod pomocy 0520211220000409, krajowa pozycja budżetowa 00003301037, w wysokości 5.614,24 zł (100% środków krajowych). Przedmiotowe płatności zostały przyznane Spółce na podstawie art. 7 ust. l i 2 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1164; dalej jako „ustawa o płatnościach”). Zaznaczyć należy, iż powierzchnia gruntów rolnych, których dotyczą wspomniane płatności została ustalona w oparciu o system informacji geograficznej, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (Dz.Urz. WE L 30 z 31 stycznia 2009 r.).

Uwzględniając przepisy art. 7 ust. l i 2 ustawy o płatnościach, jest jasne, że tego rodzaju wsparcie jest uzależnione od istnienia dwóch przesłanek, tj. posiadania działki rolnej przez podmiot ubiegający się o takie wsparcie oraz faktycznego uprawiania takiej działki. Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z 26 stycznia 2011 r. (I SA/Gd 1116/10) „Możliwość przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jest uzależniona od posiadania działek rolnych i prowadzenia na nich działalności rolniczej. Konieczną przesłanką przyznania płatności jest „posiadanie” gruntów rolnych, a więc faktyczne władanie nimi. Nie chodzi tu o legitymowanie się prawem własności do tych działek, lecz o ich rzeczywiste użytkowanie”. Obie te przesłanki zostały w tym przypadku spełnione.

Tym samym, skoro Spółka uzyskała zgodę RZGW na powierzenie faktycznego uprawiania posiadanych gruntów rolnych osobie trzeciej, a jakikolwiek przepis ustawy o płatnościach nie wymaga od rolnika, aby prowadzona działalność była wykonywana wyłącznie osobiście (nie ustanawia zakazu posługiwania się innymi osobami), dopuszczalnym jest zlecenie wykonywania pewnych prac agrotechnicznych innym osobom i jednocześnie uzyskiwanie dotacji przez Spółkę. Zaznaczyć bowiem należy, iż zleceniobiorcy, którzy faktycznie wykonują na przedmiotowych gruntach czynności agrotechniczne nie są posiadaczami zależnymi tych gruntów, z uwagi na znajdujący się w treści umowy dzierżawy zawartej z RZGW zakaz ich poddzierżawiania. Co więcej, wśród obowiązków Spółki znajdują się tylko obowiązki sprawozdawcze dot. ilości i jakości zbiorów, składania raportów, natomiast obowiązki te nie dotyczą rozliczenia się z otrzymanych kwot, sposobu ich wydatkowania oraz kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, nie ma przeszkód dla uzyskania od świadczących usługi na Jej rzecz (w zakresie uprawiania tych gruntów rolnych) informacji niezbędnych dla wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych i rozliczenia księgowego otrzymanego wsparcia w formie ww. płatności bezpośrednich. Z tych też powodów po stronie Spółki powstała wątpliwość, czy otrzymane z tego tytułu płatności obszarowe bezpośrednie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane przez Spółkę płatności obszarowe (jednolita i uzupełniająca), przyznane na podstawie art. 7 ust. l i 2 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o płatnościach, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. l pkt 36 PDOP...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 36 PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego (...) dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Te odrębne przepisy to ustawa o płatnościach. Funkcjonuje ona w oparciu i realizuje cele zawarte w następujących przepisach Unii Europejskiej:

  1. rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31 stycznia 2009 r., s. 16, z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. L 316 z 02 grudnia 2009 r., s. 65),
  3. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02 grudnia 2009 r., s. 27).

Wobec powyższego jest oczywiste, że uzyskane przez Spółkę płatności obszarowe - z uwagi na fakt, iż stanowią one dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i zostały otrzymane na podstawie odrębnych przepisów, tj. na podstawie przepisów ustawy o płatnościach - stanowią przychody objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust.1 pkt 36 PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. określana dalej skrótem „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Oznacza to, iż wszelkie przysporzenia uzyskane przez Spółkę, jako otrzymane pieniądze, są Jej przychodem.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 36 updop, wolne od podatku są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Przewidziane w ww. przepisie zwolnienie przedmiotowe przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków, za pomocą których Unia Europejska realizuje Wspólną Politykę Rolną.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (dalej jako „RZGW”), korzysta z gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia kompleksowej działalności rolniczej zwróciła się na piśmie do RZGW z wnioskiem o wyrażenie zgody na zlecenie podmiotom wyposażonym w odpowiednie maszyny i urządzenia wykonywania stosownych czynności związanych z uprawianiem tych gruntów na podstawie umowy cywilnoprawnej. RZGW wyraził na to zgodę, w związku z czym zostały zawarte dwie umowy o świadczenie usług na tych gruntach, powierzające zleceniobiorcom wykonania kompleksowych zabiegów agrotechnicznych i uprawę kukurydzy. W związku z powyższym Spółka wprawdzie samodzielnie nie wykonuje na przedmiotowych gruntach jakichkolwiek działań o charakterze agrotechnicznym, ale zleceniobiorcy (z którymi zawarła powyższe umowy) grunty te uprawiają i pobierają pożytki jako wynagrodzenie za świadczone usługi. Posiadaczem dzierżawionych gruntów cały czas pozostaje Spółka, zaś grunty te są uprawiane przez zleceniobiorców na Jej rzecz.

Spółce została przyznana jednolita płatność obszarowa oraz uzupełniająca płatność obszarowa do powierzchni grupy upraw podstawowych. Przedmiotowe płatności zostały przyznane Spółce na podstawie art. 7 ust. l i 2 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1164).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż ww. płatności są dopłatami, o których mowa w cyt wyżej art. 17 ust. 1 pkt 36 updop.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.