Dopłaty bezpośrednie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopłaty bezpośrednie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
11
wrz

Istota:

Czy otrzymane przez Spółkę płatności obszarowe (jednolita i uzupełniająca), przyznane na podstawie art. 7 ust. l i 2 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o płatnościach, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. l pkt 36 PDOP?

Fragment:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 36 updop, wolne od podatku są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Przewidziane w ww. przepisie zwolnienie przedmiotowe przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków, za pomocą których Unia Europejska realizuje Wspólną Politykę Rolną. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (dalej jako „ RZGW ”), korzysta z gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia kompleksowej działalności rolniczej zwróciła się na piśmie do RZGW z wnioskiem o wyrażenie zgody na zlecenie podmiotom wyposażonym w odpowiednie maszyny i urządzenia wykonywania stosownych czynności związanych z uprawianiem tych gruntów na podstawie umowy cywilnoprawnej. RZGW wyraził na to zgodę, w związku z czym zostały zawarte dwie umowy o świadczenie usług na tych gruntach, powierzające zleceniobiorcom wykonania kompleksowych zabiegów agrotechnicznych i uprawę kukurydzy. W związku z powyższym Spółka wprawdzie samodzielnie nie wykonuje na przedmiotowych gruntach jakichkolwiek działań o charakterze agrotechnicznym, ale zleceniobiorcy (z którymi zawarła powyższe umowy) grunty te uprawiają i pobierają pożytki jako wynagrodzenie za świadczone usługi.

2012
23
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych otrzymywanymi płatnościami obszarowymi.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą na powierzchni 4000 ha i jest beneficjentem dopłat bezpośrednich (jednolitych i uzupełniających płatności obszarowych) oraz płatności cukrowych. Art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych definiuje działalność rolniczą. Przyjmując tę działalność za źródło przychodów, uzasadnione jest uznanie wszystkich przychodów z tego źródła, a więc również uzyskanych przychodów ze środków pomocowych wspierających bezpośrednio działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych, za przychody z działalności rolniczej. Skoro zatem otrzymywane płatności obszarowe, uzupełniające oraz płatności cukrowe stanowią przysporzenia z działalności rolniczej, to jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy tej ustawy nie znajdą do nich zastosowania. W konsekwencji wyłączenia przedmiotowego przychodów rolniczych z pod przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest również (co do zasady) brak obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej odnośnie tych przychodów w sposób przewidziany postanowieniami zawartymi w art. 9 ust. 1. Co istotne z przedstawionych okoliczności wynika, iż Wnioskodawca prowadzi również w niewielkich rozmiarach działalność pozarolniczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej i działalności naukowo - badawczej.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w celu ustalenia udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem, należy uwzględniać dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej, czy każdorazowo obliczając wskaźnik Spółka ma obowiązek uwzględniać ww. dopłaty nawet wtedy, gdy obliczając go nie uzyska 60% udziału przychodów z działalności rolniczej?

Fragment:

Dla celów ustalenia 60% wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem, Spółka zalicza przychody ze sprzedaży produktów pochodzących z własnej produkcji roślinnej, oraz otrzymane dopłaty bezpośrednie do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, jak i do określonych upraw produkcji rolniczej. W przypadku nie osiągnięcia 60% wskaźnika, Spółka nie zalicza przychodów uzyskanych z dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w celu ustalenia udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem, należy uwzględniać dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej, czy każdorazowo obliczając wskaźnik Spółka ma obowiązek uwzględniać ww. dopłaty nawet wtedy, gdy obliczając go nie uzyska 60% udziału przychodów z działalności rolniczej... Zdaniem Spółki, do obliczenia 60% wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej do przychodów ogółem, powinny być brane również dopłaty bezpośrednie do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego jak i do określonych upraw produkcji roślinnej, ponieważ mają ścisły związek z działalnością rolniczą prowadzoną w Spółce. Wpływają zatem bezpośrednio na przychody z tej działalności. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Czy otrzymywane przez Spółkę dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Refundacje te są dopłatami bezpośrednimi, stosowanym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymywanymi na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny. Dopłaty bezpośrednie do prywatnego składowania mają na celu zapobieganie znacznym spadkom cen wieprzowiny lub łagodzenia ich skutków. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 3444/90 dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dotyczące przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny, dopłata do składowania wieprzowiny jest ustalana na jednostkę wagową wieprzowiny do ilości umownej składowanego mięsa i wypłacana bezpośrednio składującemu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, płatności związanych z finansowaniem przewidzianym na mocy niniejszego rozporządzenia – w tym dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny – dokonuje się bezpośrednio w pełnej wysokości na rzecz beneficjentów, tj. w tym przypadku na rzecz składującego podatnika. Z powyższego – w opinii Spółki – jednoznacznie wynika, iż otrzymywane przez podatnika dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dopłata bezpośrednia stosowana w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymywana przez podatnika na podstawie odrębnych przepisów.

2011
1
cze

Istota:

Czy od otrzymanych kwot płatności Fundacja jest obowiązana odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych, czy też w oparciu o przepisy art. 17 ust. 1 pkt 14a, pkt 23, pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) kwoty te są wolne od podatku mimo, że Fundacja w swych dokumentach programowych (w statucie) nie ma żadnych zapisów o prowadzeniu działalności rolniczej.

Fragment:

Zgodnie bowiem z tym przepisem wolne od podatku są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. W tym tanie faktycznym i prawnym stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
cze

Istota:

Czy otrzymywane przez Spółkę dopłaty bezpośrednie do każdego hektara przeliczeniowego powinny być traktowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 19.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania jako przychód podatkowy dopłat bezpośrednich z tytułu posiadania i prowadzenia gospodarstwa rolnego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność gospodarczą i jest również właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 129 ha, z tytułu posiadania i prowadzenia którego otrzymuje dopłaty bezpośrednie. Są to dopłaty unijne do każdego hektara, zgodnie z zasadami przyjętymi w rolnictwie. Spółka nie prowadzi upraw z działów specjalnych produkcji rolnej. Otrzymywane przychody z dopłat są traktowane przez spółkę jako przychody podlegające opodatkowaniu. W związku z powyższym stanem faktycznym powstaje pytanie: Czy otrzymywane przez Spółkę dopłaty bezpośrednie do każdego hektara przeliczeniowego powinny być traktowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Spółki, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera w art. 12 ust. 1 niezamknięty katalog przychodów w rozumieniu tej ustawy. W związku z tym dopłaty bezpośrednie taki przychód stanowią, gdyż nie mają one charakteru dochodu z działalności rolniczej. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j.

2011
1
maj

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy otrzymywane przez podatnika refundacje wywozowe, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego pdop na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 updop?

Fragment:

Organu stwierdza, iż otrzymywane przez Wnioskodawcę z Agencji Rynku Rolnego, na podstawie odrębnych przepisów refundacje wywozowe, mają charakter dopłat bezpośrednich, które zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku. Wobec powyższego, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja: -dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. W dacie wydania niniejszego postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

2011
1
maj

Istota:

Czy dopłaty (refundacje wywozowe) stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej można zaliczyć do dopłat bezpośrednich i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączyć z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Określone w załączniku I ww. rozporządzenia dopłaty bezpośrednie, stanowiące finansowe wsparcie do produkcji rolnej obejmują dopłaty obszarowe, premie zwierzęce oraz dopłaty do wielkości produkcji. System udzielania w Polsce dopłat bezpośrednich reguluje ustawa z dnia 28.12.2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 z późn. zm.). W ramach obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej "producentem rolnym", przysługują jednolite płatności obszarowe i płatności uzupełniające do powierzchni niektórych upraw. Jak wynika z powyższego otrzymywane przez „R” refundacje wywozowe nie są objęte systemem dopłat bezpośrednich. Stanowią natomiast odrębny od dopłat bezpośrednich instrument oddziaływania Unii Europejskiej na Wspólny Rynek, uregulowany powołanymi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w treści zaskarżonego postanowienia, unijnymi i polskimi przepisami, regulującymi wspólną organizację rynków w sektorze cukru. W kontekście powyższego należy zgodzić (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie w postaci dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może być zaliczone do przychodów z działalności rolniczej, których udział określa się w przychodach ogólnych obliczając wskaźnik o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) dopłat bezpośrednich. Należy zauważyć, że zamieszczona w tym przepisie definicja działalności rolniczej stanowi jedynie w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności do niej zaliczanych. Środki pomocowe z tytułu wskazanych dopłat, uregulowanych w 2006 roku w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004 r., Nr 6 poz. 40 ze zm.), mają ścisły związek z działalnością rolniczą, a co za tym idzie wpływają bezpośrednio na przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności rolniczej gospodarstwa czy producenta rolnego, stanowiąc ich integralną część. Wobec powyższego należy uznać, iż dopłaty bezpośrednie stanowią przychody z działalności rolniczej. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy wolne od podatku są dochody podatników z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy refundacje wywozowe, które podatnik otrzymuje w przypadku cukru kwotowego są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?

Fragment:

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w wydanym postanowieniu z dnia 22.06.2006 r., nr PD.423/17/06 uznał, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, iż przedmiotowe refundacje wywozowe nie stanowią dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w związku z tym nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie wskazanego przez Spółkę art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na wydane postanowienie zostało złożone zażalenie z dnia 30.06.2006 r. (data wpływu do Urzędu 05.07.2006 r.), w którym Spółka wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia.W uzasadnieniu zażalenia wskazano, iż w świetle dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolniony jest przychód spełniający cechy: - dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, - dopłaty bezpośredniej, - i otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów. Spółka w uzasadnieniu zażalenia analizuje pojęcie dopłat bezpośrednich, a także wskazuje, iż płatności bezpośrednie do gruntów rolnych (do których odniesiono się w postanowieniu) w ogóle nie są objęte omawianymi przepisami, gdyż jako przychód z działalności rolniczej nie jest objęty przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na co wskazuje art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Uważa, iż skoro refundacja wywozowa stanowi świadczenie wypłacane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ma charakter bezpośredni polegający na pokryciu częściowo lub całościowo różnicy pomiędzy ceną światową cukru a ceną na rynku wewnętrznym UE, jest ona objęta dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.