ITPB4/4511-10/15-2/PST | Interpretacja indywidualna

Czy dotacje otrzymywane przez Wnioskodawcę z Województwa .., stanowiące dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB4/4511-10/15-2/PSTinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. budżet
 3. dopłata
 4. dotacja
 5. jednostka samorządu terytorialnego
 6. przewóz
 7. przychód
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. zwolnienia od opodatkowania kwot dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg, otrzymywanych z budżetu samorządu województwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. zwolnienia od opodatkowania kwot dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg, otrzymywanych z budżetu samorządu województwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej też jako: Przewoźnik) jest prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F. w zakresie wykonywania regularnych krajowych autobusowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych, na które posiada zezwolenia wymagane na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.), oraz prowadzi komunikację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r, poz. 1173). W dniach 02 lipca 2013 roku oraz 02 stycznia 2014 roku Wnioskodawca zawarł z Wicemarszałkiem Województwa ..., działającego w imieniu Zarządu Województwa ..., umowy odpowiednio o nr ... oraz nr ...

Przedmiotem rzeczonych umów było określenie zasad przekazywania Przewoźnikowi dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach autobusowych realizowanych przez Wnioskodawcę, zgodnie z postanowieniami: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego (Dz. U. z 2012 r, poz. 1138), ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r, poz. 400).

Według § 3 zawartych z Województwem ... umów, warunkiem naliczenia Wnioskodawcy rzeczonych dopłat jest:

 1. realizowanie przez Przewoźnika przewozów zgodnie z posiadanymi zezwoleniami na przewozy regularne wydanymi na podstawie obowiązujących przepisów wymienionych w § 2 niniejszych umów,
 2. prowadzenie przez Przewoźnika ewidencji biletów ulgowych przy pomocy kas rejestrujących posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, która umożliwia określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne rodzaje ulg ustawowych,
 3. złożenie przez Przewoźnika wniosku zgodnego z treścią § 6 niniejszych umów.

Stosownie do § 4 ust. 1 przedmiotowych umów, kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen za pełnopłatne przejazdy, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających ulgi. Wartość sprzedaży liczona jest według cen brutto, to jest z uwzględnionym w tej cenie podatkiem od towarów i usług VAT w aktualnie, obowiązującej stawce. Zgodnie zaś z § 4 ust. 2 ww. umów, podstawą wyliczenia kwoty dopłat będą wydruki z kas rejestrujących, zawierające wszystkie ulgi, wynikające z ustaw, o których mowa powyżej.

Usługi w zakresie przewozów pasażerskich były faktycznie wykonywane przez Wnioskodawcę. Na podstawie wyżej wskazanych umów zawartych z Wicemarszałkiem Zarządu Województwa ..., Przewoźnik otrzymywał dopłaty (dotacje) stanowiące różnice pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen za pełnopłatne przejazdy, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających ulgi.

Z kwot uzyskiwanych tytułem ww. dopłat, Wnioskodawca finansował m.in. koszty prowadzenia swojej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku numerem 1).

Czy dotacje otrzymywane przez Wnioskodawcę z Województwa ..., stanowiące dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca stwierdził, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 361 - dalej jako u.p.d.o.f), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., do źródeł przychodów osób fizycznych zalicza się pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.d.o.f, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Analiza powyższego prowadzi do wniosku, że ustawodawca dokonał zróżnicowania skutków podatkowych otrzymania dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu ich przeznaczenia, tj. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są do przychów z działalności gospodarczej. Wyżej wymienione świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Konsekwencją otrzymania ww. środków na inny cel niż zakup lub wytworzenie środków trwałych jest, co do zasady, konieczność ich uznania za przychód podatkowy. Zatem otrzymane przez Wnioskodawcę dopłaty do sprzedawanych biletów ulgowych, jako nie związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych uznać należy, co do zasady, że przychód z działalności gospodarczej.

Stanowią one bowiem jedynie „wyrównanie” różnic pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen za pełnopłatne przejazdy, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających ulgi.

Jednakże, stosowanie do art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. – w brzemieniu obowiązującym w 2013 i 2014 roku – dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego wolne są zdaniem Wnioskodawcy od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz. 2012 r., poz. 1138) koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa. W myśl art. 8a ust. 2 ww. ustawy samorządy województw z zastrzeżeniem ust. 2a przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich z zastrzeżeniem ust. 4.

Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 2 stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży Biletów obliczoną według cen nieuwzględniających te ulgi (art. 8a ust. 3).

Natomiast zgodnie z art. 8a ust. 4 ww. ustawy uprawnienie do otrzymania dopłat, o których mowa w ust. 2 nabywa przewoźnik, który:

 1. posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
 2. stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwia określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,
 3. zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.

Z powyższych przepisów wynika, że samorządy województw przekazują przewoźnikom dopłaty do krajowych autobusowych przejazdów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach.

Dopłaty do ceny biletów mieszczą się w zakresie zadań własnych województwa i stanowią dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a przychody z tego tytułu wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f.

Pogląd ten znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych wydawanych w analogicznych do opisywanego stanach faktycznych.

Na potwierdzenie powyższej tezy Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne mające być potwierdzeniem jego stanowiska.

Zdaniem Wnioskodawcy opisane we wniosku dotacje (dopłaty z tytułu ulgowych przejazdów) stanowią przychód z działalności gospodarczej, jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. korzystają one jednocześnie ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. – zwana dalej również: „Ustawą”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 Ustawy za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zatem dopłaty otrzymane przez Wnioskodawcę do sprzedawanych biletów ulgowych, które nie są związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące otrzymanej dotacji należy interpretować w powiązaniu z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Przepis art. 124 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje i subwencje.

Zgodnie z art. 126 ww. ustawy, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Stosownie do art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe są to środki przeznaczone na:

 1. finansowanie lub dofinansowanie:
  1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
  5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
  6. kosztów realizacji inwestycji;
 2. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

W myśl art. 127 ust. 2 ww. ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na:

 1. realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe;
 2. realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b);
 3. finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14;
 4. realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;
 5. współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 6. wyprzedzające finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w odrębnych przepisach, w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej.

Stosowanie ulg w przewozach osób w krajowym transporcie drogowym autobusowych uregulowane zostało w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8a ust. 1a tej ustawy, koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa.

W myśl art. 8a ust. 2 ww. ustawy, samorządy województw, z zastrzeżeniem ust. 2a, przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, z zastrzeżeniem ust. 4.

Stosownie do art. 8a ust. 3 powyższej ustawy, kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 2, stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

Według art. 8a ust. 4 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, uprawnienie do otrzymywania dopłat, o których mowa w ust. 2, nabywa przewoźnik, który:

 1. posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.);
 2. stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
 3. zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.

Z powyższych przepisów prawa wynika, że samorządy województw przekazują przewoźnikom dopłaty do krajowych autobusowych przejazdów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach. Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

Oznacza to, że dopłaty do ceny biletów mieszczą się w zakresie zadań własnych województwa i stanowią dotacje w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawiony stan faktyczny we wniosku należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę z budżetu samorządu województwa dotacje stanowiące dopłaty do przewozów pasażerskich (dopłaty do sprzedawanych biletów ulgowych) korzystają ze zwolnienia od opodatkowania, zgodnie z treścią powołanego art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.