ITPB1/4511-559/15-5/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy od otrzymanych dopłat należy zapłacić podatek dochodowy?
Czy otrzymane dopłaty należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-37 jako przychód lub dochód?
Czy otrzymane dopłaty dzieli się proporcjonalnie na osoby, które współdzierżawiły ziemię – w przypadku gdy należy dopłaty uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37?
ITPB1/4511-559/15-5/PSZinterpretacja indywidualna
  1. dopłata
  2. dopłaty bezpośrednie
  3. dotacja
  4. obszary
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymywanymi płatnościami obszarowymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych otrzymywanymi płatnościami obszarowymi.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 2014 otrzymał Pan „dopłaty do ziemi”. Grunty, które Pan współdzierżawił były gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Dopłaty otrzymał Pan z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za przyznaną płatność jednolitą obszarową (jpo) i uzupełniającą płatność obszarową (upo). Stwierdza Pan, że są to dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 1-3).
  1. Czy od otrzymanych dopłat należy zapłacić podatek dochodowy...
  2. Czy otrzymane dopłaty należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-37 jako przychód lub dochód...
  3. Czy otrzymane dopłaty dzieli się proporcjonalnie na osoby, które współdzierżawiły ziemię – w przypadku gdy należy dopłaty uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane dopłaty do ziemi są wolne od podatku dochodowego oraz nie trzeba ich wykazywać w rocznym zeznaniu PIT-37.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 9 ust. 1a ww. ustawy wynika, że jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Przy czym, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Przewidziane w ww. przepisie zwolnienie przedmiotowe przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków, za pomocą których Unia Europejska realizuje Wspólną Politykę Rolną.

W roku 2014 system płatności bezpośrednich w Unii Europejskiej regulowało Rozporządzenie Rady (WE) NR 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. U. UE. L. 09.30.16). W treści art. 2 lit. d tego aktu prawnego zdefiniowano płatność bezpośrednią jako płatność przyznawaną bezpośrednio rolnikom w ramach systemu wsparcia wymienionego w załączniku I. Rolnikiem – dla celów tego rozporządzenia – jest natomiast osoba fizyczna lub prawna lub grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz która prowadzi działalność rolniczą (art. 2 lit. a powołanego rozporządzenia).

Warunki i tryb udzielania producentom rolnym płatności bezpośrednich określone były w roku 2014 w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 9 tej ustawy przez płatność bezpośrednią rozumie się jednolitą płatność obszarową oraz oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 rozporządzenia nr 73/2009. Płatność uzupełniająca stanowi z kolei przejściowe wsparcie krajowe, o którym mowa w art. 133b rozporządzenia nr 73/2009 (art. 2 pkt 10).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że wydzierżawia Pan grunty rolne. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została Panu przyznana jednolita płatność obszarowa oraz uzupełniająca płatność obszarowa. Płatności otrzymał Pan w roku 2014.

Z powołanych uprzednio przepisów wynika, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje zarówno jednolitą płatność obszarową, jak i płatność uzupełniającą.

Zatem prawidłowe jest Pana stanowisko, zgodnie z którym otrzymane dopłaty wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie oznacza, że przychodów tych nie ma Pan obowiązku wykazać w zeznaniu rocznym PIT-37.

Ponadto wskazać należy, że skoro uzyskiwane przez Pana dopłaty do ziemi wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych, to pytanie oznaczone we wniosku numerem 3 jest bezprzedmiotowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.