ITPB1/4511-533/15/MR | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z uzyskaniem zwrotu wniesionej przez Wspólnika dopłaty, w części przypadającej proporcjonalnie na udział Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-533/15/MRinterpretacja indywidualna
 1. dopłata
 2. kompensata
 3. następstwo prawne
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. zwrot dopłat
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego u wspólnika spółki kapitałowej z tytułu zwrotu wniesionych dopłat w części przypadającej proporcjonalnie na udział wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego u wspólnika spółki kapitałowej z tytułu zwrotu wniesionych dopłat w części przypadającej proporcjonalnie na udział wspólnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, tj. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca nabędzie w przyszłości udział/udziały w spółce kapitałowej (dalej: Spółka kapitałowa) z siedzibą w Polsce, od wspólnika Spółki kapitałowej (dalej: Wspólnik). Spółka kapitałowa będzie posiadała dopłaty wniesione przez Wspólnika.

W przyszłości Zgromadzenie Wspólników Spółki kapitałowej może podjąć uchwałę o zwrocie całości lub części wniesionych dopłat zgodnie z umową Spółki kapitałowej oraz przepisami KSH. W wyniku powyższego Wnioskodawca otrzyma odpowiednią część zwracanych dopłat, jaka będzie proporcjonalnie przypadać na jego udział w Spółce kapitałowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z uzyskaniem zwrotu wniesionej przez Wspólnika dopłaty, w części przypadającej proporcjonalnie na udział Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dopłat wniesionych przez Wspólnika Spółki kapitałowej nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż będzie on korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), wolne od podatku są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Mając na uwadze brzmienie przepisu wskazanego powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, warunki, które powinny zostać spełnione, aby zwrócona kwota dopłaty nie stanowiła przychodu są następujące:

 1. wniesienie dopłat powinno nastąpić zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. zwracane dopłaty powinny otrzymać osoby będące wspólnikami/udziałowcami spółki;
 3. wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy wskazać, iż zwrot dopłaty dokonany na rzecz Wnioskodawcy będzie spełniał wszystkie wyżej wymienione warunki. Odnosząc się bowiem do pierwszego warunku, Wnioskodawca pragnie wskazać, że zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy jedynie dopłat, które zostały wniesione zgodnie z odrębnymi przepisami. W tym miejscu należy podkreślić, iż instytucja dopłat w spółce kapitałowej uregulowana została w art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, dopłata w Spółce kapitałowej będzie wniesiona przez Wspólnika w sposób zgodny z umową Spółki kapitałowej oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, w konsekwencji czego, pierwszy warunek (określony w pkt a powyżej) należy uznać za spełniony.

Z kolei, odnosząc się do drugiego z warunków, Wnioskodawca chciałby wskazać, iż zgodnie z art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, jak wskazano w § 3 ww. przepisu, zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Z przywołanych powyżej regulacji wynika więc, iż zwrot dopłat jest uprawnieniem związanym z udziałami w spółce, tj. przysługuje równomiernie każdemu, kto posiada status wspólnika danej spółki w chwili dokonania zwrotu dopłat. W konsekwencji powyższego, z chwilą zbycia udziałów przez Wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywców udziałów (tj. w omawianym przypadku na Wnioskodawcę).

Powyższy pogląd został przyjęty zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie. Przykładowo w komentarzu do art. 179 KSH autorstwa A. Kidyby, (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Komentarz Wyd. 6, Warszawa 2014) wskazano, iż: „Zwrot dopłat dotyczy tego wspólnika, który jest z punktu widzenia spółki traktowany jako wspólnik, tj. gdy spółka otrzymała informacją o zbyciu udziału i wpisała go do księgi udziałów. Jeżeli więc doszło do zbycia udziału, a zbywca wniósł dopłatę, zwrot dopłaty dotyczy aktualnego wspólnika, czyli nabywcy. Za świadczenia zalegające ze zbytego udziału nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą.” W opinii Wnioskodawcy również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują ograniczenia w zakresie zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. l pkt 51 do sytuacji, w których zwrot dopłat został dokonany na rzecz konkretnego wspólnika, który uprzednio wniósł dopłaty na rzecz spółki. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca, z chwilą nabycia udziałów Spółki kapitałowej, uzyska prawo do otrzymania środków pieniężnych z tytułu zwrotu dopłat przypadających proporcjonalnie na udziały będące jego własnością.

Zdaniem Wnioskodawcy spełniony będzie również warunek, zgodnie z którym wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych. Jak wskazano bowiem w opisie zdarzenia przyszłego, łączna kwota zwróconych dopłat odpowiadać będzie wysokości pierwotnie wniesionej przez Wspólnika dopłaty do Spółki kapitałowej.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dopłat w wysokości dopłaty wniesionej uprzednio przez Wspólnika zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową Spółki kapitałowej, w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w Spółce kapitałowej nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż będzie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, z których część została wydana na gruncie analogicznych do analizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jako przykładowe można wymienić:

 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 11 grudnia 2014 r., o sygn. IBPBII/2/415-825/14/JG, w której organ podatkowy uznał że: otrzymany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu zwrotu dopłat będzie korzystał - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ze zwolnienia z opodatkowania, jednakże tylko do wysokości uprzednio dokonanej przez poprzedniego wspólnika dopłaty;
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 16 września 2014 r. (sygn. ITPB1/415-797/14/MW), w której organ podatkowy stwierdził, iż: otrzymany przez Wnioskodawcę - zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową Spółki - zwrot dopłat do wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez byłego wspólnika, który zbył na jego rzecz swe udziały będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 28 maja 2014 r. (sygn. ITPB3/423-119/14/DK), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: zwrot dopłat wniesionych przez poprzednich wspólników Spółki nie będzie stanowił dla niej przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynika to wprost z literalnej wykładni art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy, a także z zasady podatku dochodowego, że opodatkowane są tylko przychody definitywne, dające realną wartość ekonomiczną. Natomiast dopłaty, z zasady zwrotne, nie stanowią trwałego przysporzenia dla spółki je otrzymującej, a ich zwrot nie stanowi przysporzenia dla wspólnika;
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 11 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB3/423-108/14-2/MS1), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „zwrot dopłaty do kapitału nie stanowi kosztu uzyskania przychodu po stronie zwracającego dopłatę (art. 16 ust. 1 pkt 53) niezależnie od tego, czy zwrot dokonywany jest na rzecz wnoszącego dopłatę, czy też na rzecz nowego właściciela spółki. Logicznym zatem dopełnieniem tych przepisów jest art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. Należy go więc interpretować jako przepis wyłączający z katalogu przychodów zwroty dopłat do kapitału (przy spełnieniu przewidzianych w nim warunków), niezależnie od faktu, czy zwrot dokonywany jest na rzecz wnoszącego dopłatę, czy też na rzecz nowego właściciela spółki. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z brakiem symetrii przepisów, czyli de facto z podwójnym opodatkowaniem tej samej transakcji (raz po stronie otrzymującego zwrot, a drugi raz po stronie zwracającego - poprzez brak możliwości zaliczenia zwrotu do kosztów uzyskania przychodów). Z całą pewnością nie taka była intencja ustawodawcy. Podsumowując, zarówno z literalnego (językowego) brzmienia przepisów, jak i celowościowego oraz systemowego punktu widzenia, zwrot dopłat do kapitału w przedmiotowej sytuacji powinien być dla Spółki wyłączony z przychodów podatkowych.;
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 6 listopada 2013 r. (sygn. IPPB3/423-616/13-2/EŻ), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnik, zgodnie z którym: przepis ten, wyłączając z przychodów podatkowych „zwrócone udziałowcom dopłaty wniesione do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami” bez wątpienia odwołuje się do przywołanych przepisów art. 177 - 179 ksh (stanowią one „odrębne przepisy” w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 updop). Wobec tego, że na ich podstawie zwrot dopłat jest uprawnieniem związanym z udziałami, tj. przysługuje aktualnym udziałowcom spółki (osobom będącym jej wspólnikami w chwili zwrotu dopłat), to brak jest podstaw do odmiennego interpretowania pojęcia „zwróconych dopłat” na gruncie art. 12 ust. 4 pkt 3 updop.„Zwróconymi dopłatami” w rozumieniu tego przepisu, niestanowiącymi przychodu podatkowego, są zatem kwoty otrzymywane przez wspólników tytułem „zwrotu dopłat” na podstawie art. 179 ksh, bez względu na to, czy dopłaty te wnieśli ci właśnie wspólnicy, czy też osoby od których nabyli oni udziały z którymi nierozerwalnie związane jest prawo do zwrotu dopłat.

Ponadto, stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również sądy administracyjne w wydawanych orzeczeniach z których jako przykłady można podać:

 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 2011 r. o sygn. akt: II FSK 382/10, w którym sąd stwierdził, iż: „Mimo, że zwrot dopłaty w sensie podatkowym jest przychodem, to jednak w sensie ekonomicznym nie następuje tu po stronie podatnika żadne przysporzenie. Uprzednie poniesienie ciężaru dopłaty, w przypadku jej zwrotu, jest warunkiem sine qua non zwolnienia podatkowego. Tym samym w zakresie tym trudno doszukać się jakichkolwiek elementów podmiotowych, a już takich, które nawiązywałyby do tożsamości podmiotowej wnoszącego dopłatę i otrzymującego jej zwrot w szczególności. Jedynym elementem podmiotowym zawartym w tym przepisie jest to, że dopłaty, powinny być wniesione uprzednio do spółki mającej osobowość prawną ale trudno to uznać za element kształtujący zwolnienie podatkowe w stosunku do nabywcy udziału. Poza tym, na co trafnie wskazuje się w skardze kasacyjnej, należy mieć tu na uwadze to, że omówione zwolnienie jest typowym zwolnieniem przedmiotowym, a nie przedmiotowo-podmiotowym, a treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.f. nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych w szczególności odnoszących się do nabywcy udziału w spółce;
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2011 r. o sygn. akt II FSK 65/10, w którym sąd stwierdził, iż: „Prawo do udziału w spółce mającej osobowość prawną jest prawem zbywalnym (por. art. 180, art. 181, art. 182, art. 186, art. 187 Ksh). W przypadku zbycia udziału zwrot dopłat dokonywany jest na rzecz nabywcy udziału, gdyż zbycie udziału stanowi przejście wszystkich praw i obowiązków związanych z udziałem na nabywcę, w tym także prawa do zwrotu dopłat (Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo; praca zbiorowa pod red. J. A. Strzępki,; Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2001, s. 405). Z tytułu pełnego następstwa prawnego nabywcy udziału w stosunku do którego dokonano dopłaty, w odniesieniu do regulacji prawnej art. 21 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.f. należy traktować go tak samo jak podmiot (sprzedawcę udziału), który wniósł dopłatę; na podstawie art. 179 § 3 Ksh wspólnikowi - z tytułu nabycia udziału, do którego sprzedawca udziału dokonał dopłaty -przysługiwać będzie zwrot dopłaty, który z kolei objęty zostanie zwolnieniem podatkowym z art. 21 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.f. (...) celem przywołanych zapisów prawnych jest wynikające z nich - odczytane w drodze wykładni językowej i systemowej - zwolnienie od opodatkowania: spółki otrzymującej dopłaty do udziałów oraz zwolnienie od opodatkowania zwrotu dopłat na rzecz wspólników, którzy te dopłaty wnieśli, oraz ich następców prawnych z tytułu nabycia udziałów, do których dokonano dopłaty.;
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r. o sygn. akt III SA/Wa 1046/11, w którym sąd stwierdził, iż: Omawiane zwolnienie ma charakter przedmiotowy. Wynika ono z faktu, że prawo do zwrotu dopłat, w świetle art. 177 i 179 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, jest ściśle związane z posiadaniem udziału. Przysługuje więc ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat. Nabywca udziału wchodzi we wszelkie prawa zbywcy jako następca syngularny. Art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy respektuje zatem to następstwo prawne uznając, że sukcesja przewidziana w przepisach prawa handlowego wywoływać powinna skutki prawne także na gruncie prawa podatkowego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl zaś art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Jak stanowi art. 5a pkt 28 ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;

Według art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Ww. przepis obejmuje swoim zakresem m.in. wspólników spółki kapitałowej, którzy wnieśli dopłaty do udziałów, oraz ich następców prawnych z tytułu nabycia udziałów, w relacji do których dokonano dopłaty. Norma ta nie uwzględnia natomiast nowoobjętych udziałów, w stosunku do których nie wniesiono dopłat.

W świetle powyższego, przychody z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, do spółki mającej osobowość prawną, są wolne od podatku dochodowego do wysokości wniesionych uprzednio dopłat.

Jednocześnie, zwolnienie dotyczy wyłącznie dopłat wniesionych zgodnie z odrębnymi przepisami. Wnoszenie dopłat przez wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy art. 177, 178 i 179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.). Zgodnie z art. 177 § 1 ww. ustawy umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników.

Cechą charakterystyczną dopłat jest ich czasowy charakter czyli to, że mogą być zwracane (art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 179 § 2 Kodeksu – zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Do zwrotu dopłat wymagana jest uchwała wspólników (art. 228 pkt 5 Kodeksu). Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom i może wystąpić pod warunkiem, że nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. W kontekście powyższych przepisów – dopłaty to wynikające z umowy spółki i zarządzone przez zgromadzenie wspólników dodatkowe wpłaty wspólników na rzecz spółki. Dopłaty są wkładem pieniężnym i stanowią część majątku spółki. Chociaż dopłaty są wkładami wspólników do spółki, to jednak nie powiększają one dotychczasowych udziałów wspólnika w kapitale zakładowym, w konsekwencji nie powiększają kapitału zakładowego spółki. Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, iż w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziałów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabędzie w przyszłości udział/udziały w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce, od wspólnika Spółki kapitałowej. Spółka kapitałowa będzie posiadała dopłaty wniesione przez Wspólnika, od którego Wnioskodawca nabył udziały. W przyszłości Zgromadzenie Wspólników Spółki kapitałowej może podjąć uchwałę o zwrocie całości lub części wniesionych dopłat zgodnie z umową Spółki kapitałowej oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. W wyniku powyższego Wnioskodawca otrzyma odpowiednią część zwracanych dopłat, jaka będzie proporcjonalnie przypadać na jego udział w Spółce kapitałowej.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz okoliczności opisane we wniosku uznać należy, że ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy korzystać będzie zatem wyłącznie przychód - w tym przychód otrzymany przez następców prawnych z tytułu nabycia udziałów - do wysokości wniesionych uprzednio dopłat. Zwolnienie określone w ww. normie prawnej ma charakter przedmiotowy. Wynika to z faktu, że prawo do zwrotu dopłat, w świetle wyżej cytowanych art. 177 i 179 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, jest ściśle związane z posiadaniem udziału. Przysługuje więc ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat. Nabywca udziałów wchodzi we wszelkie prawa zbywcy jako następca syngularny. Art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy respektuje zatem to następstwo prawne uznając, że sukcesja przewidziana w przepisach prawa handlowego wywoływać powinna skutki prawne także na gruncie prawa podatkowego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne należy stwierdzić, że otrzymany zwrot wniesionej przez Wspólnika dopłaty w części przypadającej proporcjonalnie na udział Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej, nabyty uprzednio od tego Wspólnika - zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową Spółki - stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ewentualna nadwyżka ponad tę kwotę, w tym nadwyżka wynikająca ze zwrotu dopłat z tytułu nowoobjętych udziałów w stosunku do których nie wniesiono dopłat, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz przywołanego orzecznictwa sądowego stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.