IPTPB3/4510-18/15-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania kredytu zaciągniętego na:a)wytworzenie we własnym zakresie nowych środków trwałych orazb)na realizację inwestycji w części dotyczącej rozbudowy, przebudowy i modernizacji środków trwałych,naliczone w okresie realizacji inwestycji, można uznać za przychód dla Spółki w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy może on korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodu z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW w formie dopłat do odsetek od kredytu inwestycyjnego naliczonych w okresie realizacji inwestycji dotyczącej wytworzenia we własnym zakresie nowych środków trwałych oraz rozbudowy, przebudowy i modernizacji środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 25 marca 2015 r., (doręczonym w dniu 30 marca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 8 kwietnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 3 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X (dalej: Wnioskodawca, Spółka) w związku zrealizowanym przedsięwzięciem: (...) współfinansowanym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w dniu (...) 2012 r. zawarła umowę z bankiem o udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 121 494 644 zł 57 gr na sfinansowanie wkładu własnego. W wyniku realizacji powyższego Projektu wytwarzane są nowe środki trwałe w postaci sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ulepszone już istniejące środki trwałe poprzez modernizację i przebudowę. W dniu (...) 2012 r. Spółka zawarła umowę nr (...) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z umową przekazywanie dopłat przez NFOŚiGW następuje w formie refundacji, tj. poprzez zwrot zapłaconych przez Spółkę odsetek z tytułu oprocentowania kredytu. Stopa dopłat, w oparciu o którą ustalana jest wysokość poszczególnych dopłat wynosi 3% w skali roku, przy czym wysokość dopłat nie może przewyższać stopy oprocentowania kredytu. Dopłaty naliczane są w okresie: od dnia (...) 2013 r. do dnia (...) 2023 r., a przekazywanie dopłat następuje od (...) 2014 r. do (...) 2024 r. na rachunek bankowy Spółki.

Maksymalna łączna kwota dopłat wynosi 11 215 312 zł 38 gr.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał co następuje: Kredyt bankowy przeznaczony jest na pokrycie wkładu własnego Wnioskodawcy na realizację Projektu pn.: (...). Projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nr Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM. Jednym z warunków otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... dopłat do oprocentowania kredytu był wybór banku z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, bank udzielający kredytu bankowego został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia w powyższym postępowaniu został określony jako: „Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 121 494 644 zł 57 gr w walucie polskiej (PLN) na sfinansowanie wkładu własnego oraz bieżącego finansowania Przedsięwzięcia w zadaniu inwestycyjnym pn.: (...) dofinansowanym ze środków Funduszu Spójności UE, z dopłatami do oprocentowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...”.

Wnioskodawca w Specyfikacji Istotnych Warunków Postępowania (SIWZ), w Części 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia określił dla Wykonawców ww. postępowania wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu Umowy z uwzględnieniem zapisu § 2 Wzoru Umowy. Zamawiający planuje wykorzystać kredyt:
  • w roku 2012 do kwoty 4 241 577 zł 13 gr,
  • w roku 2013 do kwoty 31 616 154 zł 36 gr,
  • w roku 2014 do kwoty 85 636 913 zł 08 gr

wg poniższego harmonogramu wypłaty transz: Lp. Data wypłaty Kwota wypłaty transzy

 1. 01.07.2012 706 929 zł 52 gr
 2. 01.08.2012 706 929 zł 52 gr
 3. 01.09.2012 706 929 zł 52 gr
 4. 01.10.2012 706 929 zł 52 gr
 5. 01.11.2012 706 929 zł 52 gr
 6. 01.12.2012 706 929 zł 53 gr
 7. 01.01.2013 2 634 679 zł 53 gr
 8. 01.02.2013 2 634 679 zł 53 gr
 9. 01.03.2013 2 634 679 zł 53 gr
 10. 01.04.2013 2 634 679 zł 53 gr
 11. 01.05.2013 2 634 679 zł 53 gr
 12. 01.06.2013 2 634 679 zł 53 gr
 13. 01.07.2013 2 634 679 zł 53 gr
 14. 01.08.2013 2 634 679 zł 53 gr
 15. 01.09.2013 2 634 679 zł 53 gr
 16. 01.10.2013 2 634 679 zł 53 gr
 17. 01.11.2013 2 634 679 zł 53 gr
 18. 01.12.2013 2 634 679 zł 53 gr
 19. 01.01.2014 7 136 409 zł 42 gr
 20. 01.02.2014 7 136 409 zł 42 gr
 21. 01.03.2014 7 136 409 zł 42 gr
 22. 01.04.2014 7 136 409 zł 42 gr
 23. 01.05.2014 7 136 409 zł 42 gr
 24. 01.06.2014 7 136 409 zł 42 gr
 25. 01.07.2014 7 136 409 zł 42 gr
 26. 01.08.2014 7 136 409 zł 42 gr
 27. 01.09.2014 7 136 409 zł 42 gr
 28. 01.10.2014 7 136 409 zł 42 gr
 29. 01.11.2014 7 136 409 zł 42 gr
 30. 01.12.2014 7 136 409 zł 46 gr.

 1. Wykonawca udostępni kredyt do wykorzystania w okresie od dnia uruchomienia do dnia (...) 2014 r. Z uwagi na niezakończone postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zadań wchodzących w skład Projektu, termin wykorzystania kredytu może ulec przesunięciu.
 2. Okres kredytowania określony zostaje następująco: od dnia uruchomienia kredytu do dnia (...) 2030 r.
 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu wynosi 6 miesięcy i liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu z zastrzeżeniem, że nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji. W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu.
 4. Spłata kredytu będzie następowała w równych ratach miesięcznych.
 5. Kredyt spłacany będzie w okresach miesięcznych w latach (...) wg harmonogramu określonego w załączniku nr 3 do Umowy stanowiącej II część SIWZ.
 6. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych w latach (...).
 7. Zamawiający otrzyma dopłaty do odsetek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...przez okres (...) lat od podpisania Umowy z Wykonawcą i uruchomienia kredytu.
 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki w okresach miesięcznych od uruchomionych środków. Do obliczeń kwoty odsetek Wykonawca będzie przyjmował rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.
 9. Zamawiający będzie spłacał odsetki w ratach miesięcznych do momentu całkowitej spłaty kredytu. W sytuacji, gdy Zamawiający spłaci kredyt przed terminem zakończenia umowy, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu Umowy.
 10. Zamawiający będzie spłacał kredyt z dochodów własnych.
 11. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w Umowie.
 12. Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji w szczególności za:
  • niewykorzystany kredyt;
  • wcześniejszą spłatę kredytu;
  • zmianę terminu wykorzystania kredytu;
  • zmianę terminu uruchomienia transzy;
  • gotowość do świadczenia usługi;
  • otwarcie i prowadzenie rachunku kredytowego;
  • instalację i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej;
  • przelewy w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w Banku Wykonawcy a także w innych bankach;
  • potwierdzenia salda,
  • wezwanie do zapłaty.
 13. Zamawiający ustanowi zabezpieczenie kredytu w postaci:
  • weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 i następnych ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn zm.).
 14. Szczegółowe kwestie dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały we Wzorze Umowy.

Na powyższych warunkach przedmiotowy kredyt został udzielony Zamawiającemu przez Bank wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

W realizowanym Projekcie Wnioskodawca jest Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu (Beneficjentem), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... jest Instytucją Wdrażającą, Ministerstwo Środowiska jest Instytucją Pośredniczącą natomiast Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest Instytucją Zarządzającą.

W wyniku realizacji Projektu zostanie zmodernizowana sieć wodociągowo-kanalizacyjna.

Przez dopłatę należy rozumieć dotację udzieloną Wnioskodawcy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... (NFOŚiGW) w formie dopłat do oprocentowania kredytu. Przekazywanie dopłat do oprocentowania kredytu bankowego następuje w trybie refundacji, tj. poprzez zwrot zapłaconych przez Wnioskodawcę odsetek z tytułu oprocentowania kredytu na podstawie Umowy nr (...) z dnia (...) 2012 r., zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a NFOŚiGW. Umowa ta została zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny, jednakże w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz NFOŚiGW dopłat przekazywanych na podstawie ww. Umowy wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania kredytu zaciągniętego na:
  1. wytworzenie we własnym zakresie nowych środków trwałych oraz
  2. na realizację inwestycji w części dotyczącej rozbudowy, przebudowy i modernizacji środków trwałych,naliczone w okresie realizacji inwestycji, można uznać za przychód dla Spółki w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy może on korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy...
 2. Czy wartość otrzymanych dopłat do odsetek od kredytu, w części płaconej przez NFOŚiGW na rachunek bankowy Spółki, w okresie realizacji inwestycji wpływa na zmniejszenie wartości początkowej:
  1. wytworzonych we własnym zakresie nowych środków trwałych oraz
  2. rozbudowanych, przebudowanych i modernizowanych środków trwałych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 400a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz 1232, z późn. zm.), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej odbywa się przez udzielanie dotacji, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. Należy mieć przy tym na uwadze, że w myśl art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, z późn. zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państw, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Uściślając, zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe są to środki przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Należy mieć zatem na względzie, że otrzymana przez Wnioskodawcę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytu przekazana bezpośrednio z NFOŚiGW na rachunek Spółki ma charakter dotacji celowej z budżetu państwa. Istotne jest przy tym, że w myśl art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo ochrony środowiska, Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych. Należy zatem jednoznacznie stwierdzić, że fakt przekazywania opisanych we wniosku dopłat do oprocentowania kredytu bezpośrednio z NFOŚiGW na rachunek Spółki nie wpływa na zmianę charakteru udzielonej Wnioskodawcy pomocy na realizację przedsięwzięcia pn. (...). Beneficjentem dotacji celowej jest bowiem Spółka, albowiem przez pojęcie beneficjenta rozumie się podmiot, który zawarł umowę z Funduszem na realizację zadania. Zatem, Spółka uważa, że otrzymane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci dopłat do oprocentowania kredytu ma charakter dotacji z budżetu państwa zgodnie art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

 1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
 2. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

W konsekwencji, dopłaty do oprocentowania kredytu dokonane przez NFOŚiGW stają się przychodem Spółki, który powinien być rozpoznany w momencie wpływu na rachunek bankowy poszczególnych transz. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy), z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy podatkowej).

Spółka uważa, że nie może zastosować zwolnienia, bowiem omawiane środki stanowią dotację z budżetu państwa w formie dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na podstawie art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje zwolnienia omawianych środków od podatku dochodowego. Zatem, dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, dokonywane przez Fundusz na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowią przychód Spółki w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodu z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW w formie dopłat do odsetek od kredytu inwestycyjnego naliczonych w okresie realizacji inwestycji dotyczącej wytworzenia we własnym zakresie nowych środków trwałych oraz rozbudowy, przebudowy i modernizacji środków trwałych – jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że NFOŚiGW (dalej: „NFOŚiGW” lub „Narodowy Fundusz”) jest – wspólnie z wojewódzkimi funduszami – filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.

Podstawą działania NFOŚiGW jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu ma służyć osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających ze zobowiązań międzynarodowych.

W ostatnich latach odpowiedzialnym zadaniem NFOŚiGW jest koordynacja projektów inwestycyjnych, które w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA i Funduszu Spójności otrzymały pomoc finansową Komisji Europejskiej.

Jednym z takich projektów jest opisane we wniosku przedsięwzięcie pn. (...).

Zgodnie z art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 400a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez udzielanie dotacji, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

Należy mieć przy tym na uwadze, że w myśl art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Uściślając, zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe są to środki przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Zatem, należy mieć na względzie, że otrzymana przez Wnioskodawcę z NFOŚiGW pomoc przekazywana w postaci dopłat do oprocentowania kredytu (3%) w trybie refundacji (tj. poprzez zwrot zapłaconych przez Spółkę odsetek z tytułu oprocentowania kredytu), ma charakter dotacji celowej z budżetu państwa.

Co istotne, na podstawie art. 411 ust. 8 ustawy – Prawo ochrony środowiska, Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.

Istotne jest przy tym, że w myśl ww. art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo ochrony środowiska, NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych.

Na gruncie prawa podatkowego zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z obowiązującą regulacją prawną Spółka zawarła w dniu (...) 2012 r. umowę z NFOŚiGW o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację Projektu współfinansowanego ze Środków Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na podstawie tej umowy NFOŚiGW dokonuje dopłat do oprocentowania kredytu na dofinansowanie przedsięwzięcia. Stopa dopłat, w oparciu o którą ustalana jest wysokość poszczególnych dopłat wynosi 3% w skali roku, przy czym wysokość dopłat nie może przewyższać stopy oprocentowania kredytu. Przekazywanie dopłat następuje w trybie refundacji (tj. poprzez zwrot zapłaconych przez Spółkę odsetek z tytułu oprocentowania kredytu).

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy można więc stwierdzić, że – co do zasady – przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy wynika bowiem zasada neutralności podatkowej otrzymywanych i spłacanych kwot w związku z kredytem. Przywołany przepis przewiduje, że do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika – względnie na jego rachunek – wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi może on rozporządzać.

Sposób wypłaty, czy okresowych rozliczeń pieniędzy z uwagi na specyfikę środków pomocowych ma przy tym charakter swoistych „rozwiązań technicznych” udzielanej pomocy w zakresie wypłat i rozliczeń dotacji, co potwierdza (jak wykazano powyżej) stosowna regulacja ustawowa w materii finansów publicznych oraz umowa z NFOŚiGW o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację Projektu.

W konsekwencji, dopłaty do oprocentowania kredytu stają się przychodem Wnioskodawcy, jako beneficjenta udzielonej pomocy, w dacie ich faktycznego otrzymania.

Należy zatem stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytu stanowi przychód Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca przewidział jednak zwolnienie od podatku dochodowego dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m (art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Omawiane zwolnienie dotyczy środków, które kumulatywnie spełniają dwa warunki:

 1. dotacje, subwencje, dopłaty i inne świadczenia otrzymane zostały na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem środków trwałych,
 2. nabyte bądź wytworzone środki trwałe objęte są odpisami amortyzacyjnymi, zgodnie z art. 16a-16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie tutejszego Organu, otrzymane środki w postaci dopłat do oprocentowania kredytu w części jakiej dotyczą one kosztów wytworzenia środków trwałych – naliczone do dnia oddania środka trwałego do użytkowania – stanowią zwrot wydatków związanych z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych. W konsekwencji, stanowią przychód Spółki, który będzie korzystać ze zwolnienia unormowanego w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odmiennie natomiast należy kwalifikować środki otrzymane tytułem dofinansowania do oprocentowania kredytu w części, w jakiej kredyt dotyczy wydatków na modernizację (ulepszenie) istniejących już środków trwałych.

Zauważyć bowiem należy, że z przywołanego art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że dotyczy on dotacji, subwencji, dopłat i innych świadczeń związanych z zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych. Zatem dopłata do oprocentowania kredytu przeznaczonego na inny cel, jakim w niniejszej sprawie jest sfinansowanie wydatków na rozbudowę, przebudowę i modernizację (ulepszenie) istniejących już środków trwałych, stanowi przychód Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Wskazać należy zatem, że otrzymywane przez Wnioskodawcę dopłaty do oprocentowania kredytu w części, w jakiej kredyt dotyczy wydatków na modernizację (ulepszenie) istniejących już środków trwałych stają się przychodem podatkowym w dacie ich faktycznego otrzymania, gdyż już od tego momentu Spółka może nimi dysponować, z uwzględnieniem celu, na jaki zostały przeznaczone w ramach zawartej umowy z NFOŚiGW o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pn. (...), jako Beneficjent udzielonej pomocy.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że dopłaty do oprocentowania kredytu z NFOŚiGW w części, w jakiej kredyt dotyczy wydatków na rozbudowę, przebudowę i modernizację (ulepszenie) istniejących już środków trwałych, zwiększą przychód podatkowy Spółki podlegający opodatkowaniu w dacie ich faktycznego otrzymania.

Końcowo zauważyć należy, że powołany we własnym stanowisku art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach, nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż dotyczy dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podczas gdy w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że otrzymane przez Spółkę dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.