IPPP1/443-1440/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie otrzymywanych dopłat do metrów sześciennych dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
IPPP1/443-1440/14-2/MPinterpretacja indywidualna
  1. cena
  2. dopłata
  3. podstawa opodatkowania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów -> Moment powstania obowiązku podatkowego przy przemieszczeniu towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w  imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymywanych od Gminy dopłat do metrów sześciennych dostarczanej do mieszkańców Gminy wody i odprowadzanych ścieków – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymywanych od Gminy dopłat do metrów sześciennych dostarczanej do mieszkańców Gminy wody i odprowadzanych ścieków.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny :

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w B. zostało powołane aktem notarialnym z dnia 21 października 2011 r., przez Gminę jako Spółka z o.o. ze 100% kapitałem zakładowym Gminy, na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany formy prawnej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem gminy. Rozpoczęcie działalności przez Spółkę w zakresie świadczenia na rzecz mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu Gminy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nastąpiło w dniu 1 października 2012 r. w związku z uprzednio uzyskanym zezwoleniem Burmistrza Gminy na prowadzenie działalności przez Spółkę z dnia 17 września 2012 r.

Świadczenie przez Spółkę wskazanych usług jest prawnie reglamentowane przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, doz. 858 ze zm.). Przejawem reglamentacji, o której mowa, jest m.in. system regulacji cen za świadczone przez Spółkę usługi, polegający na zatwierdzaniu przez Radę Miejską za pomocą stosownych uchwał taryf za świadczone przez Spółkę na rzecz odbiórców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych usługi dostawy wody i odbioru ścieków. Do tak ustalonych cen za wodę i ścieki rozliczanych ilościowo za metry sześcienne wody i/lub ścieków doliczany jest podatek VAT w stawce 8%. Jednocześnie, stosownie do art. 24 ust. 6 powołanej ustawy ustawodawca przewiduje możliwość stosowania przez gminę dopłat dla taryfowych grup odbiorców (jednej grupy, wybranych lub wszystkich grup taryfowych) jako instrumentu godzenia interesu ekonomicznego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (Spółki - Wnioskodawczyni) z interesem społeczności lokalnej, czyli odbiorców usług. Ponieważ przewidziana prawem procedura ustalania i zatwierdzania taryf przez Radę Gminy nie uwzględnia kwestii dostępności usług, więc jedynym sposobem łagodzenia społecznych skutków wzrostu cen i stawek opłat jest dotowanie przedsiębiorstwa przez Gminę. Decyduje o tym uznaniowo rada gminy w formie uchwały.

Wysokość dopłaty może zostać ustalona kwotowo na odbiorcę lub kwotowo do jednostki wyrażającej świadczoną usługę (np. do 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3 odebranych ścieków). Wszyscy odbiorcy z określonej taryfowej grupy muszą być traktowani tak samo. Nie jest dozwolone stosowanie dopłat dla grup adresatów wyłonionych według innych kryteriów (np. według poziomu dochodów). Działając na wskazanej podstawie prawnej Rada Miejska podjęła uchwały; z dnia 4 czerwca 2012 r. oraz z dnia 5 marca 2014 r. na podstawie których ustaliła, iż do każdego metra sześciennego wody dostarczanej dla grupy taryfowej 1, tj. gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek budżetowych, z wyłączeniem wymienionych w Grupie 2 - dopłata w wysokości 0,27 zł/1m3 + podatek VAT w obowiązującej stawce, oraz, że do każdego metra sześciennego odbieranych przez Spółkę ścieków, dla grupy taryfowej 1, tj. gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek budżetowych, z wyłączeniem wymienionych w Grupie 2 - dopłata w wysokości 1,50 zł/1 m3 + podatek VAT w obowiązującej stawce. Dopłaty te są przekazywane kwartalnie z budżetu Gminy bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki na podstawie przekazywanych informacji co do ilości dostarczonych przez Spółkę do klientów metrów sześciennych wody oraz ilości metrów sześciennych odebranych od tych klientów ścieków. Rozliczanie dopłat odbywa się kwartalnie i polega na przekazaniu środków z budżetu Gminy bezpośrednio na rachunek Spółki. Od kwoty otrzymywanych dopłat Spółka odprowadza do US podatek VAT w stawce 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywane od Gminy przez Spółkę dopłaty do metrów szcześciennych dostarczanych do mieszkańców Gminy wody i odprowadzanych ścieków - ustalane i wypłacane na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) powinny być traktowane jako obrót ze sprzedaży przez Spółkę usług i stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem należnym VAT w stawce 8% ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy stosownie do postanowień zawartych w art. 29 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót, z zastrzeżeniem ust 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust 4 i 5. Obrotem tym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ponieważ z treści przepisu art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE Nr 347, str. 1 ze zm.) wynika, że podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostarczenie lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Z treści powołanych powyżej przepisów dotyczących podstawy opodatkowania wynika, iż w sytuacji gdy Spółka, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, to dofinansowanie to stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub usługi.

Dla uznania dotacji za element zwiększający obrót istotne jest ustalenie, czy ma ona na celu sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem lub mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nie stanowią obrotu w rozumieniu ww. przepisu, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W niniejszej sprawie Spółka na mocy uchwały Rady Miejskiej otrzymuje - w związku z prowadzoną na rzecz mieszkańców Gminy działalnością polegającą na dostawie wody i odprowadzaniu ścieków -dopłaty do ceny 1m sześciennego wody oraz 1m sześciennego odprowadzanych ścieków dla odbiorców z terenu Gminy (z wyłączeniem podmiotów gospodarczych). Rozliczanie dopłat odbywa się kwartalnie i polega na przekazaniu środków z budżetu Gminy bezpośrednio na rachunek Spółki. Od kwoty otrzymywanych dopłat Spółka odprowadza podatek VAT w stawce 8%.

W ocenie Wnioskodawcy, świadczenie pieniężne przekazywane przez Gminę stanowi dofinansowanie o charakterze ogólnym. Nie ma ono wpływu na cenę, gdyż sposoby obliczania taryfy za usługi wod. - kan. są ściśle określone przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia.

Stąd dopłaty te nie mają wpływu na cenę świadczonych usług, nie stanowią również żadnej rekompensaty z tytułu ewentualnej utraty wpływów przez Spółkę.

Z tego też względu, w ocenie Wnioskodawcy, otrzymane od Gminy przez Spółkę dopłaty do wody i ścieków nie powinny być traktowane jako środki ze sprzedaży usług (obrót) i stanowić podstawy opodatkowania podatkiem należnym VAT w stawce 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepis art. 29a ust. 1 ustawy jest ścisłym odzwierciedleniem przepisu art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), zgodnie z którym - w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania, czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi - tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie stanowią zapłaty, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy . Tym samym, nie stanowią podstawy opodatkowania, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca ( Spółka z o.o. ze 100% kapitałem zakładowym Gminy) świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Świadczenie przez Spółkę wskazanych usług jest prawnie reglamentowane przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, doz. 858 ze zm.). Przejawem reglamentacji, o której mowa, jest m.in. system regulacji cen za świadczone przez Spółkę usługi, polegający na zatwierdzaniu przez Radę Miejską za pomocą stosownych uchwał taryf za świadczone przez Spółkę na rzecz odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych usługi dostawy wody i odbioru ścieków. Do tak ustalonych cen za wodę i ścieki rozliczanych ilościowo za metry sześcienne wody i/lub ścieków doliczany jest podatek VAT w stawce 8%.

Jednocześnie, stosownie do art. 24 ust. 6 powołanej ustawy ustawodawca przewiduje możliwość stosowania przez gminę dopłat dla taryfowych grup odbiorców (jednej grupy, wybranych lub wszystkich grup taryfowych) jako instrumentu godzenia interesu ekonomicznego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (Wnioskodawcy) z interesem społeczności lokalnej, czyli odbiorców usług. Ponieważ przewidziana prawem procedura ustalania i zatwierdzania taryf przez Radę Gminy nie uwzględnia kwestii dostępności usług, więc jedynym sposobem łagodzenia społecznych skutków wzrostu cen i stawek opłat jest dotowanie przedsiębiorstwa przez Gminę. Decyduje o tym uznaniowo rada gminy w formie uchwały.

Działając na wskazanej podstawie prawnej Rada Miejska podjęła uchwały na podstawie których ustaliła, iż do każdego metra sześciennego wody dostarczanej dla grupy taryfowej 1, tj. gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek budżetowych, z wyłączeniem wymienionych w Grupie 2 – udziela dopłaty w wysokości 0,27 zł/1m3 + podatek VAT w obowiązującej stawce, a do każdego metra sześciennego odbieranych przez Spółkę ścieków - w wysokości 1,50 zł/1 m3 + podatek VAT w obowiązującej stawce. Dopłaty te są przekazywane kwartalnie z budżetu Gminy bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki na podstawie przekazywanych informacji co do ilości dostarczonych przez Spółkę do klientów metrów sześciennych wody oraz ilości metrów sześciennych odebranych od tych klientów ścieków. Rozliczanie dopłat odbywa się kwartalnie i polega na przekazaniu środków z budżetu Gminy bezpośrednio na rachunek Spółki.

Przedstawiony opis sprawy wskazuje w sposób oczywisty na przedmiotowy charakter dotacji. Dotacja ta nie jest zapłatą za świadczenie usług na rzecz Gminy, lecz dopłatą przyznaną przez Gminę do każdego metra sześciennego dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków, których konsekwencją jest brak realizacji przez Wnioskodawcę pełnej odpłatności za świadczone na rzecz odbiorców usługi i zabezpieczeniem poszczególnych grup odbiorców przed nadmiernym wzrostem obciążeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Opisana dotacja nie stanowi zatem, jak twierdzi Wnioskodawca pokrycia ogólnych kosztów jego działalności.

Dopłata do każdego metra sześciennego dostarczanej wody do określonej grupy odbiorców oraz do każdego metra sześciennego odprowadzanych ścieków, jest w sposób bezpośredni związana ze świadczonymi przez Wnioskodawcę usługami, ma również bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, ponieważ „przewidziana prawem procedura ustalania i zatwierdzania taryf przez Radę Gminy nie uwzględnia kwestii dostępności usług, więc jedynym sposobem łagodzenia społecznych skutków wzrostu cen i stawek opłat jest dotowanie przedsiębiorstwa przez Gminę”.

W konsekwencji uznać należy, że otrzymywana przez Wnioskodawcę dopłata do metrów sześciennych dostarczanej do mieszkańców Gminy wody i odprowadzanych ścieków powinna być traktowana jako obrót ze sprzedaży usług i stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzezeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załacznika nr 3 do ustawy,wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją nr 140 PKWiU 36.00.20.0 znajdują się „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”,

Pod pozycją nr 142 PKWiU ex 37 natomiast znajdują się usługi „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Otrzymywane przez Wnioskodawcę dopłaty do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków powinny być opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i  stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.