IPPP1/443-1366/14-3/IT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług polegających na przeprowadzeniu wypłaty dywidendy lub dopłaty gotówkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 223 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 marca 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 1279/15 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 7 września 2018 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług polegających na przeprowadzeniu wypłaty dywidendy lub dopłaty gotówkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług polegających na przeprowadzeniu wypłaty dywidendy lub dopłaty gotówkowej.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 29 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy interpretację indywidualną nr IPPP1/443-1366/14-2/IGo, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy. Organ stwierdził, że obowiązki Wnioskodawcy na rzecz emitentów instrumentów finansowych wynikające z umowy, które związane są z obsługą wypłat dywidendy lub dopłaty gotówkowej, nie stanowią żadnej z usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, jak również nie można ich zakwalifikować jako usługi pomocnicze do usług finansowych ani usług pośrednictwa. W konsekwencji przedmiotowe usługi nie mogą być zakwalifikowane jako transakcje zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 29 stycznia 2015 r. znak: IPPP1/443-1366/14-2/IGo wniósł pismem z 16 lutego 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów pismem z 17 marca 2015 r. znak: IPPP1/4512-1-21/15-2/IGo stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 29 stycznia 2015 r. znak: IPPP1/443-1366/14-2/IGo złożył skargę z 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 3 marca 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 1279/15 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z 29 stycznia 2015 r. znak: IPPP1/443-1366/14-2/IGo.

Od ww. wyroku Organ wniósł skargę kasacyjną z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 12 czerwca 2018 r. sygn. akt I FSK 1145/16 oddalił skargę kasacyjną.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
  1. S.A. świadczy - na podstawie umów - na rzecz emitentów instrumentów finansowych usługi, które są związane z obsługą wypłat kwot dwojakiego rodzaju.

W pierwszym przypadku C. S.A. realizuje wypłaty dywidend od akcji materialnych, zaś w drugim przypadku wypłaca tzw. dopłaty, które są związane z wyrównywaniem wartości akcji w przypadku łączenia/przejmowania spółek akcyjnych.

W obu przypadkach wypłaty dywidend lub dopłat mogą być realizowane:

  • w formie gotówkowej, poprzez wykorzystanie własnego Punktu Obsługi Klienta i punktu kasowego w oddziale banku,
  • w formie bezgotówkowej, poprzez dokonanie przelewu z rachunku bankowego C. S.A. na rachunek bankowy osoby uprawnionej lub na rachunek inwestycyjny osoby uprawnionej.

Wykonywane przez C. S.A. usługi finansowe mają na celu (w obu przypadkach) przekazanie środków pieniężnych należnych uprawnionemu akcjonariuszowi i są zlecane przez spółki, zobowiązane do wypłaty. W obu przypadkach C. S.A pośredniczy w transferze środków pieniężnych między spółką akcyjną z uprawnionym akcjonariuszem.

W każdym przypadku, oprócz dokonania finalnej wypłaty lub przelewu z rachunku własnego, C. S.A. wykonuje czynności pomocnicze, które ściśle wiążą się z kontrolą całego procesu: przygotowuje listy uprawnionych, oblicza wartość należnych kwot w oparciu o ilość posiadanych akcji i jednostkową wartość należności, wystawia asygnaty itd. Czynności te jednak są podporządkowane realizacji usługi zasadniczej, która polega na pośredniczeniu w transferze dywidendy lub dopłaty gotówkowej ze spółki do uprawnionego akcjonariusza.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie usługi polegającej na wypłacie uprawnionym akcjonariuszom kwot dywidendy lub dopłaty gotówkowej jest zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

C. S.A. stoi na stanowisku, że treść zwolnienia zawartego w powołanym przepisie uprawnia do zastosowania go w przypadku świadczenia usługi finansowej, polegającej na pośredniczeniu w transferze dywidendy lub dopłaty gotówkowej ze spółki do uprawnionego akcjonariusza.

Po pierwsze, przesądza o tym zasadnicza część procesu dokonywania wypłaty, polegająca na tym, że C. otrzymuje od spółki środki pieniężne, które następnie, poprzez własny rachunek bankowy, transferuje do poszczególnych akcjonariuszy. Powołany przepis stanowi zaś, że zwolnieniu podlegają m.in. usługi „wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych (...) oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług”.

Po drugie, zakres czynności pomocniczych związanych z wypłatą, służy jedynie obliczeniu prawidłowej wartości kwoty dywidendy lub dopłaty (kwoty wypłacanej) i wykonaniu ostatecznego transferu. Jeśli Spółka wypłacająca wykonałaby tę część czynności, to zasadnicze zadanie wypłaty w gotówce lub na rachunki bankowe czy inwestycyjne, spoczywające na C., zostałoby wykonane w ten sam sposób.

Tak opisana usługa wpisuje się w zakres zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który to przepis - jak każde inne zwolnienie podatkowe - należy interpretować ściśle, zgodnie z jego gramatycznym brzmieniem oraz w zestawieniu z treścią Dyrektywy 2006/112/WE Rady UE z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 z późn. zm.). Zarówno wskazany przepis, jak i postanowienia wskazanej dyrektywy zwalniają z opodatkowania VAT wszelkie transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące m.in. płatności i przelewów, w tym w szczególności przekazów i transferów pieniężnych. Ponieważ kluczowym elementem opisanej tu usługi jest dokonanie transferu środków pieniężnych ze spółki do jej akcjonariuszy, za pośrednictwem rachunku bankowego wnioskodawcy (C...), zarówno w formie wypłaty gotówkowej jak i przekazu na wskazany rachunek, uznać należy, że czynność taka mieści się w ogólnym znaczeniu takich pojęć jak: „transakcja płatnicza”, „przekaz”, „transfer pieniędzy” lub „przelew”.

W podobnym stanie faktycznym interpretacje indywidualne dopuszczają stosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy dla czynności polegających na „przyjmowaniu i realizowaniu zlecenia przekazania określonej kwoty pieniężnej na określony rachunek bankowy” (patrz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 maja 2011 r.; sygn. ILPP1/443-188/11-2/BD), a organy wydające interpretację zwracają szczególną uwagę na językowe znaczenie określenia „przekaz pieniężny”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.