IPPB3/4510-973/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie dopłat do spółki komandytowej oraz następnie ich zwrot spowoduje powstanie przychodu podatkowego.
IPPB3/4510-973/15-2/JBBinterpretacja indywidualna
  1. dopłata
  2. komplementariusz
  3. przychód
  4. spółka komandytowa
  5. zwrot dopłat
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 04.11.2015r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 10.11.2015r., data wpływu do BKIP 16.11.2015r.), uzupełnionym w dniu 22.01.2016r. o informacje dotyczące zmiany adresu siedziby Spółki, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z wniesieniem dopłat do spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z wniesieniem dopłat do spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Spółka”) prowadzi działalność deweloperską. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a jej Wspólnicy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wspólnikami Spółki są trzy osoby:

  1. Dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, tj. Rafał G. i Marcin M. z których każda posiada 49,5 % udziałów w zyskach i podziale majątku Spółki i jest Komandytariuszem Spółki,
  2. Osoba prawna, tj. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca), posiadająca 1 % udziału w zyskach i podziale majątku Spółki, będąca Komplementariuszem Spółki.

W związku z trudnościami finansowymi Spółki, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 i 4 Umowy Spółki, Wspólnicy Spółki zamierzają udzielić Spółce dopłat.

W tym celu Wspólnicy Spółki zamierzają podjąć uchwałę o wniesieniu dopłat na kapitał zapasowy Spółki w formie wkładów pieniężnych, w gotówce, stosownie do przysługujących im udziałów w zyskach i podziale majątku Spółki. Dopłaty nie będą oprocentowane.

Podjęcie takiej uchwały nie spowoduje zmiany Umowy Spółki, ponieważ nie dojdzie do zmiany wartości wkładów wniesionych do Spółki przez Wspólników, a także sum komandytowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dopłaty będą wniesione przez wszystkich Wspólników, tj. przez dwie osoby fizyczne: Rafała G. i Marcina M. oraz jedną osobę prawną: Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę).

Wniesione dopłaty będą miały charakter zwrotny i zostaną zwrócone Wspólnikom, w tym Wnioskodawcy, w wartości wniesionej, kiedy sytuacja Spółki ulegnie poprawie.

Brak wniesienia dopłat do kapitału zapasowego może spowodować znaczące ryzyko upadłości Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę (Komplementariusza) do Spółki nieoprocentowanych dopłat, jak i późniejszego otrzymania zwrotu dopłat przez Wnioskodawcę (proporcjonalnie do udziału w zyskach i podziale majątku Spółki), po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, czy też cała operacja będzie dla niego neutralna z punku widzenia podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasady tworzenia, organizacji, funkcjonowania i likwidacji spółek regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r.. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) („KSH”), spółka komandytowa jest spółką osobową.

W myśl art. 8 § 1 i 2 KSH, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Z przepisu tego wynika m.in., że majątek takiej spółki stanowi jej wyłączną własność.

Jednocześnie spółki osobowe prawa handlowego nie są podatnikami podatku dochodowego; takimi podatnikami w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółkę osobową są wspólnicy takiej spółki.

W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi, czy prawnymi podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru (KRS)- art. 12 KSH.

Wobec treści art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) („Ustawa”) przedmiotem opodatkowania, zgodnie z Ustawą, jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

W art. 12 ust. 1 Ustawy, zdefiniowano źródła przychodów osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy przychodami osób prawnych są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy przychodami osób prawnych są wartości otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartości innych świadczeń w naturze, w tym wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 10 Ustawy przychodami osób prawnych są przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:

  1. pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu),
  2. pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Umowy Spółki, Wspólnicy Spółki zamierzają udzielić Spółce dopłat na podstawie odrębnej uchwały. Dopłaty mają zostać zwrócone w wysokości w jakiej zostały otrzymane, po polepszeniu się sytuacji finansowej Spółki.

KSH nie zawiera regulacji prawnej dopłat w odniesieniu do spółek osobowych, do których należy Spółka. KSH nie zakazuje także udzielanie dopłat w spółkach osobowych.

Ponieważ dopłaty udzielone Spółce przez Wspólników zostaną Wspólnikom zwrócone w wysokości otrzymanej, należy uznać, że z cywilnoprawnego i podatkowego punktu widzenia wnoszone przez Wspólników do Spółki dopłaty powinny być uznane za swego rodzaju świadczenie o charakterze pożyczkowym.

Art. 720 - 724 Kodeksu cywilnego reguluje instytucję pożyczki. W modelu kodeksowym pożyczka przybiera postać umowy nieodpłatnej. W praktyce najczęściej występuje jednak za wynagrodzeniem w postaci odsetek.

Pożyczki (lub świadczenia o zbliżonym charakterze), jako że co do zasady muszą być spłacone, nie mają wpływu na wysokość przychodu podatkowego.

Jednocześnie, w doktrynie prawa podatkowego i w orzecznictwie przyjmuje się szerokie pojęcie „nieodpłatnego świadczenia”. Obejmuje ono wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar majątkowy (por. wyrok NSA z 10 maja 2006 r. sygn. akt II FSK 313/06).

Wnioskodawca wraz z innymi wspólnikami (osobami fizycznymi - Komandytariuszami) zamierza poprzez dopłaty finansować działalność Spółki proporcjonalnie do określonego w Umowie Spółki udziału w jej zysku i podziale jej majątku.

Biorąc pod uwagę transparentność podatkową spółki komandytowej, taki rodzaj ukształtowania dopłat (pożyczek) udzielanych spółce komandytowej przez Wnioskodawcę oznacza, że w części przypadającej na jego udział w zyskach spółki będzie on udostępniał środki finansowe „samemu sobie”. Wnioskodawca będzie czerpał określone korzyści majątkowe z dopłat (pożyczek) udzielonych spółce osobowej, z drugiej jednak strony poniesie określone ciężary finansowe (sam udzieli tej dopłaty). Będą to zatem świadczenia ekwiwalentne. W takich okolicznościach nie dojdzie do powstania nieodpłatnego świadczenia po stronie Wnioskodawcy (Wspólnika spółki komandytowej), a tym samym z tytułu dokonania przedmiotowej czynności nie będzie podstaw do rozpoznania przez Wnioskodawcę podlegającego opodatkowaniu przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Także późniejsze otrzymanie zwrotu dopłaty przez Wspólnika nie spowoduje powstania po jego stronie podlegającego opodatkowaniu przychodu, ponieważ nie dojdzie w tym przypadku do wystąpienia jakiegokolwiek definitywnego i trwałego przysporzenia majątkowego, gdyż dopłaty podlegać będą zwrotowi. Wyklucza to stosowanie także art. 12 ust. 1 pkt 10 Ustawy.

Zatem wniesienie dopłat do spółki komandytowej przez Wnioskodawcę (Wspólnika spółki komandytowej - osobę prawną), jak i późniejszy zwrot nieoprocentowanych dopłat jest dla Wnioskodawcy (Komplementariusza) neutralne na gruncie przepisów Ustawy. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie także z w Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2015r. (IBPBI/2/4510-361/15/BG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.