IPPB3/4510-616/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy zwrotu wniesionych przez Wspólnika dopłat, w części przypadającej proporcjonalnie na udziały Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy generuje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych
IPPB3/4510-616/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. dopłata
 2. przychód
 3. zwrot dopłat
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z uzyskaniem zwrotu wniesionych przez Wspólnika dopłat, w części przypadającej proporcjonalnie na udziały Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z uzyskaniem zwrotu wniesionych przez Wspólnika dopłat, w części przypadającej proporcjonalnie na udziały Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca nabył udziały w innej spółce kapitałowej (dalej: Spółka kapitałowa) z siedzibą w Polsce, od wspólnika Spółki kapitałowej (dalej: Wspólnik). Spółka kapitałowa posiada dopłaty wniesione przez Wspólnika.

W przyszłości Zgromadzenie Wspólników Spółki kapitałowej może podjąć uchwałę o zwrocie całości lub części wniesionych dopłat zgodnie z umową Spółki kapitałowej oraz przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: KSH) w wysokości odpowiednio całości lub części kwoty dopłat określonej na dzień ich faktycznego wniesienia. W wyniku powyższego Wnioskodawca otrzyma odpowiednią część zwracanych dopłat, jaka będzie proporcjonalnie przypadać na jego udział w Spółce kapitałowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z uzyskaniem zwrotu wniesionych przez Wspólnika dopłat, w części przypadającej proporcjonalnie na udziały Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot na rzecz Wnioskodawcy dopłat wniesionych przez Wspólnika Spółki kapitałowej nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 21 ustawy o PDOP, który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r., do przychodów nie zalicza się zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Mając na uwadze brzmienie przepisu wskazanego powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, warunki, które powinny zostać spełnione, aby zwrócona kwota dopłaty nie stanowiła przychodu są następujące:

 1. wniesienie dopłat powinno nastąpić zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. zwracane dopłaty powinny otrzymać osoby będące wspólnikami/udziałowcami spółki;
 3. wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy wskazać, iż zwrot dopłat dokonany na rzecz Wnioskodawcy będzie spełniał wszystkie wyżej wymienione warunki. Odnosząc się do pierwszego warunku należy wskazać, że wyłączenie z przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP dotyczy jedynie dopłat, które zostały wniesione zgodnie z odrębnymi przepisami - w tym miejscu należy podkreślić, iż instytucja dopłat w spółce kapitałowej uregulowana została w art. 177-179 KSH, przy czym jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, dopłata w Spółce kapitałowej została wniesiona przez Wspólnika w sposób zgodny z umową Spółki kapitałowej oraz przepisami KSH, w konsekwencji czego pierwszy warunek (określony w pkt a) powyżej) należy uznać za spełniony.

Odnosząc się do drugiego z warunków Wnioskodawca chciałby wskazać, iż zgodnie z art. 179 § 1 KSH dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, jak wskazano w § 3 ww. przepisu, zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Z przywołanych powyżej regulacji wynika więc, iż zwrot dopłat jest uprawnieniem związanym z udziałami w spółce, tj. przysługuje równomiernie każdemu, kto posiada status wspólnika danej spółki w chwili dokonania zwrotu dopłat. W konsekwencji powyższego, z chwilą zbycia udziałów przez Wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywców udziałów (tj. w omawianym przypadku na Wnioskodawcę). Powyższy pogląd został przyjęty zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie. Przykładowo w komentarzu do art. 179 KSH autorstwa A. Kidyby, (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz.” Wyd. 6, Warszawa 2014) wskazano, iż: „Zwrot dopłat dotyczy tego wspólnika, który jest z punktu widzenia spółki traktowany jako wspólnik, tj. gdy spółka otrzymała informacją o zbyciu udziału i wpisała go do księgi udziałów. Jeżeli więc doszło do zbycia udziału, a zbywca wniósł dopłatę, zwrot dopłaty dotyczy aktualnego wspólnika, czyli nabywcy. Za świadczenia zalegające ze zbytego udziału nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą.” W opinii Wnioskodawcy również przepisy ustawy o PDOP nie przewidują ograniczenia w zakresie uregulowanego w art. 12 ust. 4 pkt 21 ustawy o PDOP wyłączenia z przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP do sytuacji, w których zwrot dopłat został dokonany na rzecz konkretnego wspólnika, który uprzednio wniósł dopłaty na rzecz spółki. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca z chwilą nabycia udziałów Spółki kapitałowej uzyska prawo do otrzymania środków pieniężnych z tytułu zwrotu dopłat przypadających proporcjonalnie na udziały będące jego własnością.

Zdaniem Wnioskodawcy spełniony będzie również warunek, zgodnie z którym wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych. Jak wskazano bowiem w opisie zdarzenia przyszłego, łączna kwota zwróconych dopłat odpowiadać będzie wysokości pierwotnie wniesionych przez Wspólnika dopłat do Spółki kapitałowej.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dopłat w wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez Wspólnika zgodnie z przepisami KSH oraz umową Spółki kapitałowej, w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w Spółce kapitałowej nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOP, gdyż będzie wyłączony z przychodów podlegających opodatkowaniu PODP na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 21 ustawy o PDOP.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów jeszcze przed wejściem w życie art. 12 ust. 4 pkt 21 ustawy o PDOP, w tym także w interpretacjach indywidualnych wydawanych na gruncie analogicznych do analizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako przykładowe można wymienić:

 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 28 maja 2014 r. (sygn. ITPB3/423-119/14/DK), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „zwrot dopłat wniesionych przez poprzednich wspólników Spółki nie będzie stanowił dla niej przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynika to wprost z literalnej wykładni art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy, a także z zasady podatku dochodowego, że opodatkowane są tylko przychody definitywne, dające realną wartość ekonomiczną. Natomiast dopłaty, z zasady zwrotne, nie stanowią trwałego przysporzenia dla spółki je otrzymującej, a ich zwrot nie stanowi przysporzenia dla wspólnika.”;
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 11 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB3/423-108/14-2/MS1), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym zwrot dopłaty do kapitału nie stanowi kosztu uzyskania przychodu po stronie zwracającego dopłatę (art. 16 ust. 1 pkt 53) niezależnie od tego, czy zwrot dokonywany jest na rzecz wnoszącego dopłatę, czy też na rzecz nowego właściciela spółki. Logicznym zatem dopełnieniem tych przepisów jest art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. Należy go więc interpretować jako przepis wyłączający z katalogu przychodów zwroty dopłat do kapitału (przy spełnieniu przewidzianych w nim warunków), niezależnie od faktu, czy zwrot dokonywany jest na rzecz wnoszącego dopłatę, czy też na rzecz nowego właściciela spółki. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z brakiem symetrii przepisów, czyli de facto z podwójnym opodatkowaniem tej samej transakcji (raz po stronie otrzymującego zwrot, a drugi raz po stronie zwracającego - poprzez brak możliwości zaliczenia zwrotu do kosztów uzyskania przychodów). Z całą pewnością nie taka była intencja ustawodawcy. Podsumowując, zarówno z literalnego (językowego) brzmienia przepisów, jak i celowościowego oraz systemowego punktu widzenia, zwrot dopłat do kapitału w przedmiotowej sytuacji powinien być dla Spółki wyłączony z przychodów podatkowych.
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 6 listopada 2013 r. (sygn. IPPB3/423-616/13-2/EŻ), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „przepis ten, wyłączając z przychodów podatkowych „zwrócone udziałowcom dopłaty wniesione do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami” bez wątpienia odwołuje się do przywołanych przepisów art. 177 - 179 ksh (stanowią one „odrębne przepisy” w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 updop). Wobec tego, że na ich podstawie zwrot dopłat jest uprawnieniem związanym z udziałami, tj. przysługuje aktualnym udziałowcom spółki (osobom będącym jej wspólnikami w chwili zwrotu dopłat), to brak jest podstaw do odmiennego interpretowania pojęcia „zwróconych dopłat” na gruncie art. 12 ust. 4 pkt 3 updop. „Zwróconymi dopłatami” w rozumieniu tego przepisu, niestanowiącymi przychodu podatkowego, są zatem kwoty otrzymywane przez wspólników tytułem „zwrotu dopłat” na podstawie art. 179 ksh, bez względu na to, czy dopłaty te wnieśli ci właśnie wspólnicy, czy też osoby od których nabyli oni udziały z którymi nierozerwalnie związane jest prawo do zwrotu dopłat.”
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.